Aksede a enfòmasyon sou kont endividyèl ou, tankou balans, pèman, dosye fiskal, ak plis ankò.

Konekte sou Kont Anliy ou (an anglè)

Si ou se yon nouvo itilizatè,  prepare foto idantite w. W ap jwenn plis enfòmasyon sou verifikasyon idantite disponib sou paj koneksyon an.

Gade Balans Ou

 • Gade montan ou dwe ak repatisyon pa ane fiskal

Fè epi Gade Pèman yo

 • Fè yon pèman apati kont labank ou oswa kat debi oswa kat kredi
 • Gade istorik 5 lane pèman, ansanm ak pèman enpo estime ou yo
 • Pwograme epi anile peman nan lavni
 • Gade pèman ki ankou ak sa ki pwograme pou fèt yo

Gade oswa Kreye Plan Pèman

 • Aprann sou opsyon plan pèman yo epi aplike pou yon nouvo plan pèman
 • Gade oswa revize detay plan pèman w lan si ou gen youn

Jere Preferans Kominikasyon yo

 • Evite papye pou yon seri avi
 • Jwenn mesaj imèl pou nouvo avi yo

Aksede a Dosye Fiskal yo

 • Gade enfòmasyon kle nan dènye deklarasyon taks ou, ansanm avèk revni an gwo ajiste, epi aksede a transkripsyon yo
 • Gade enfòmasyon sou Pèman Enpak Ekonomik ou yo
 • Gade enfòmasyon sou pèman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo
 • Gade kopi dijital kèk avi ki soti nan IRS la

Gade oswa Kreye Plan Pèman

 • Aprann sou opsyon plan pèman yo epi aplike pou yon nouvo plan pèman
 • Gade detay plan pèman w lan si ou gen youn

Gade Otorizasyon Pwofesyonèl Taks yo

 • Gade tout demann otorizasyon pwofesyonèl taks yo
 • Apwouve epi siyen Delegasyon Pouvwa ak Otorizasyon pou Enfòmasyon sou Taks pwofesyonèl taks ou a ak siyati elektwonik.

Aksesiblite

Gen pwoblèm konpatiblite avèk teknoloji pou asistans yo. Ale nan gid aksesiblite (an anglè) a pou ou jwenn èd si w ap itilize yon lektè ekran, yon loup oswa yon lojisyèl a kòmann vokal.

Lòt fason pou w jwenn enfòmasyon sou kont ou

Ou bezwen Peye?

Gade opsyon pèman ou yo.
 

E Si Mw Pa Peye?

Nou ka antreprann yon seri aksyon pou koleksyone taks ou pa peye yo.

Pran plis ransèyman sou rekouvreman taks ak dwa legal ou genyen (an anglè)

Business tax account

If you file with an EIN as a sole proprietor, view your information on file with a business tax account.