Aksede a enfòmasyon sou kont endividyèl ou.

Konekte sou Kont Anliy ou (an anglè)

Ou kapab jwenn aksè ak plis enfòmasyon apre ou fin chwazi itilize bouton anlè a pou ou konekte.

Gade Balans Ou

 • Gade montan ou dwe ak repatisyon pa ane fiskal

Gade oswa Kreye Plan Peman

 • Aprann sou opsyon plan peman yo epi aplike pou yon nouvo plan peman
 • Gade detay plan peman w lan si ou gen youn

Fè epi Gade Peman yo

 • Fè yon peman apati kont labank ou oswa kat debi oswa kat kredi
 • Gade istorik 5 lane peman ak tout peman ki pwograme oswa ki ankou

Jere Preferans Kominikasyon yo

 • Evite papye pou yon seri avi
 • Jwenn mesaj imèl pou nouvo avi yo

Aksede a Dosye Fiskal yo

 • Gade enfòmasyon kle nan dènye deklarasyon taks ou epi aksede a dosye adisyonèl ak transkripsyon yo
 • Gade montan peman enpak ekonomik ou yo
 • Gade kopi dijital kèk avi ki soti nan IRS la

Gade Otorizasyon Pwofesyonèl Taks yo

 • Gade tout demann otorizasyon pwofesyonèl taks yo
 • Apwouve epi siyen Delegasyon Pouvwa ak Otorizasyon pou Enfòmasyon sou Taks pwofesyonèl taks ou a ak siyati elektwonik.

Pou plis èd, gade Kesyon yo Poze Souvan Apwopo Kont Anliy (an anglè) nou an.


Disponiblite

 • Lendi 6 è nan maten pou rive samdi 9 è nan aswè ET
 • Dimanch: 10 è nan maten pou rive minwi (Pafwa li pa disponib nan lè antretyen yo)

Aksesiblite

Gen pwoblèm konpatiblite avèk teknoloji pou asistans yo. Ale nan gid aksesiblite (an anglè) a pou ou jwenn èd si w ap itilize yon lektè ekran, yon loup oswa yon lojisyèl a kòmann vokal.

Avi : Itlizatè iOS11, macOS10.12, ak macOS10.13 VoiceOver yo ka rankontre kèk difikilte lè y ap ouvri aplikasyon an. Si sa rive w, silvouplè ale nan seksyon «Lòt fason pou ou jwenn enfòmasyon sou kont ou».

Lòt fason pou w jwenn enfòmasyon sou kont ou

Ou bezwen Peye?

Gade opsyon pèman ou yo.
 

E Si Mw Pa Peye?

Nou ka antreprann yon seri aksyon pou koleksyone taks ou pa peye yo.

Pran plis ransèyman sou rekouvreman taks eak dwa legal ou genyen (an Anglè)