Đừng Để Mất Tiền Hoàn Thuế Do Không Khai Thuế

Nhiều người có thể mất tiền hoàn thuế chỉ vì họ không khai thuế thu nhập liên bang.

Nhiều người đóng thuế có thể không khai thuế vì thu nhập kiếm được của họ chưa đủ để được yêu cầu phải khai thuế. Tuy nhiên, những người đóng thuế đã bị chủ lao động khấu lưu thuế liên bang có thể đủ điều kiện để được nhận các khoản tiền hoàn thuế đó. Ngoài ra, ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải khai thuế, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được.

Quý vị phải khai thuế để được nhận tiền.

Thường không có hình phạt cho việc không khai thuế, nếu quý vị được nhận một khoản tiền hoàn thuế. Tuy nhiên, nếu quý vị đợi quá lâu để khai thuế hay yêu cầu tiền hoàn thuế, quý vị có nguy cơ mất hoàn toàn khoản tiền hoàn thuế của mình.

Trong hầu hết các trường hợp, tờ khai thuế gốc yêu cầu tiền hoàn thuế phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày đến hạn được hoàn thuế để IRS phát khoản tiền hoàn thuế.

Nói chung, sau khi thời hạn ba năm kết thúc, IRS không thể gửi tiền hoàn thuế cho năm thuế cụ thể, cũng không thể áp dụng bất kỳ khoản tín thuế nào, kể cả các khoản chi trả vượt mức thuế ước tính hoặc thuế khấu lưu, cho các năm thuế khác bị trả thiếu thuế.

Các mẫu đơn và hướng dẫn về thuế hiện tại và năm trước có sẵn trên trang Mẫu Đơn và Ấn Phẩm (tiếng Anh) tại IRS.gov

Người đóng thuế thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 cần yêu cầu bản sao từ chủ lao động, ngân hàng hoặc bên chi trả khác của họ.

Những người đóng thuế không thể nhận được các mẫu đơn bị thiếu từ chủ lao động hoặc bên chi trả khác của họ có thể nhận được "Bản Ghi Thu Nhập và Tiền Lương" bằng cách truy cập IRS.gov để sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi Trực Tuyến hoặc gửi Mẫu 4506-T (tiếng Anh) và đánh dấu vào Ô 8. Người đóng thuế có thể sử dụng thông tin về tiền lương và thu nhập để khai thuế.

Tìm kiếm trái phiếu tiết kiệm đáo hạn?

Truy cập Treasury Hunt (Truy Tìm Kho Báu) (tiếng Anh) để xem liệu có khoản tiền nào đang chờ quý vị không.