Đừng Để Mất Tiền Hoàn Thuế Do Không Khai Thuế

Cần làm gì nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế

Nhiều người có thể mất tiền hoàn thuế chỉ vì họ không khai thuế thu nhập liên bang. Theo luật, họ chỉ có thời hạn ba năm kể từ ngày đến hạn ban đầu, thường là hạn tháng 4, để yêu cầu hoàn thuế.

Một số người có thể chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế (tiếng Anh). Nói chung, họ sẽ không bị phạt nếu họ được nợ tiền hoàn thuế. Tuy nhiên, họ có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế.

Dưới đây là một số tình huống mà ai đó có thể không bị yêu cầu khai thuế, nhưng họ vẫn có thể đủ điều kiện để được hoàn thuế:

  • Có khấu lưu thuế thu nhập liên bang

    Các khoản khấu lưu vượt mức chỉ được trả lại dưới hình thức hoàn thuế khi quý vị nộp tờ khai thuế. Điều này có thể ảnh hưởng đến sinh viên và người lao động bán thời gian khi thuế khấu lưu từ tiền lương của họ ở mức quá cao.
  • Có thực hiện thanh toán thuế ước tính

    Người cao niên và người về hưu thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc có tiền khấu lưu từ quỹ hưu trí của họ và giải ngân An Sinh Xã Hội cũng có thể đủ điều kiện để được hoàn thuế.
  • Đủ điều kiện yêu cầu và nhận được tín thuế hoàn lại

    Mặc dù hầu hết các khoản tín thuế có thể được sử dụng để giảm số thuế quý vị nợ, nhưng có một số khoản tín thuế cho phép quý vị nhận được số tiền vượt hơn số tiền quý vị nợ. Các ví dụ phổ biến nhất về các khoản tín thuế được hoàn lại này là Tín Thuế Thu Nhập Kiếm ĐượcTín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh). Người đóng thuế thường không tận dụng được các khoản tín thuế được hoàn lại này.

Người đóng thuế có thể nhận các mẫu đơn và hướng dẫn về thuế hiện tại và năm trước có sẵn trên trang Mẫu Đơn và Ấn Phẩm (tiếng Anh) tại IRS.gov
Người đóng thuế thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 cần yêu cầu bản sao từ chủ lao động, ngân hàng hoặc bên chi trả khác của họ.

Những người đóng thuế không thể nhận được các mẫu đơn bị thiếu từ chủ lao động hoặc bên chi trả khác của họ có thể truy cập hồ sơ thuế của họ bao gồm bản ghi của tờ khai quá khứ, thông tin trương mục thuế, báo cáo tiền lương và thu nhập, và thư xác nhận không khai thuế bằng cách:

Một số người đóng thuế có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí về thuế từ các tình nguyện viên trong việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, kể cả các tờ khai của năm trước.

Một lần nữa, trong những trường hợp không nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang, luật pháp cung cấp cho hầu hết người đóng thuế cơ hội ba năm để yêu cầu hoàn thuế. Nếu họ không khai thuế trong vòng ba năm, số tiền sẽ trở thành tài sản của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ.

Luật pháp yêu cầu người đóng thuế phải ghi địa chỉ hợp lệ, gửi thư và đảm bảo tờ khai thuế được đóng dấu bưu điện trước thời hạn tháng 4.

Tìm kiếm trái phiếu tiết kiệm đáo hạn?

Truy cập Treasury Hunt (Truy Tìm Kho Báu) (tiếng Anh) để xem liệu có khoản tiền nào đang chờ quý vị không.