Mã số thuế (TIN) phải được cung cấp trên tất cả các đơn khai, báo cáo, và các tài liệu khác liên quan đến thuế và phải được cung cấp khi có yêu cầu cho bất kỳ người nào khác cần chúng để tuân theo luật thuế. Đối với hầu hết các cá nhân, TIN là số an sinh xã hội (SSN). Nếu quý vị là một người ngoại quốc không có và không đủ điều kiện để có được một số an sinh xã hội, quý vị phải sử dụng một mã số cá nhân đóng thuế (ITIN). Người ngoại quốc có thể là ngoại nhân thường trú cho mục đích thuế dựa theo số ngày có mặt tại Hoa Kỳ. Xem bàn thảo về “Phép Thử Có Mặt Thật Sự” trong Chủ Đề Thuế 851, Ngoại Nhân Thường Trú và Không Thường Trú, để biết thêm thông tin.

Thí dụ về các cá nhân cần một ITIN gồm có:

  • Một ngoại nhân không thường trú khai quyền lợi hiệp ước thuế
  • Một ngoại nhân không thường trú  nộp đơn khai thuế Hoa Kỳ chỉ để xin hưởng một tiền hoàn trả
  • Một ngoại nhân thường trú được xem là ngoại nhân thường trú cho mục đích thuế lợi tức dựa theo phép thử hiện diện thực sự) nộp một đơn khai thuế Hoa Kỳ.
  • Một ngoại nhân thường trú hay không thường trú có thể được khai là người thuộc quyền của công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú trên bản khai thuế Hoa Kỳ
  • Một người hôn phối ngoại nhân thường trú hay không thường trú không khai thuế liên bang Hoa Kỳ (bao gồm bản khai thuế chung) nhưng có thể được miễn trừ trên một đơn khai thuế Hoa Kỳ
  • Một ngoại nhân thường trú hoặc không thường trú khai thuế chung với người hôn phối là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú

Một sinh viên, giáo sư, hay là người nghiên cứu ngoại nhân không thường khai thuế Hoa Kỳ hoặc khai như một ngoại lệ.

Một ngoại nhân thường trú hay không thường trú có thể khai là người thuộc quyền hay người hôn phối của người có chiếu khán ngoại nhân không thường trú Hoa Kỳ.

Chỉ cho mục đích thuế liên bang

Số ITIN chỉ được cấp cho các mục đích nộp bản khai thuế liên bang mà thôi và không giúp quý vị được hưởng lợi ích an sinh xã hội cũng không làm cho quý vị hội đủ điều kiện hưởng tín thuế lợi tức. Số ITIN không dẫn kết luận gì về tình trạng di trú của quý vị hoặc quyền làm việc tại Hoa Kỳ.

Nộp đơn xin ITIN

Quý vị phải nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế IRS (tiếng Anh) PDF, để làm đơn xin một số ITIN, và cho thấy rằng quý vị có một mục đích thuế liên bang để xin số ITIN. Cùng với Mẫu Đơn W-7 đã điền đầy đủ, quý vị phải nộp các tài liệu nhận dạng, và hoặc là một đơn khai thuế liên bang, hoặc tài liệu khác để cho thấy mục đích thuế liên bang mà quý vị cần ITIN.

Các tài liệu nhận dạng phải kiểm tra danh tính và tình trạng ngoại quốc của quý vị. Phần lớn những người nộp đơn phải bao gồm tài liệu gốc. Những người không phải cư dân xin quyền lợi thuế phải nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận. Những người thuộc quyền của quân nhân Hoa Kỳ phải nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận trừ khi các tài liệu đòi hỏi để chứng minh tình trạng ngoại quốc và nhận diện đã được thị thực bởi đại diện của Bộ Quốc Phòng. Phải nộp một bản sao ID quân nhân Hoa Kỳ nếu các tài liệu này đã được thị thực. Nếu không gửi một tài liệu hộ chiếu, quý vị phải cung cấp chung các tài liệu (ít nhất là hai hoặc nhiều hơn) là hiện hành (đó là không hết hạn) và (1) kiểm tra danh tính của quý vị (có nghĩa, là có chứa tên và hình chụp của quý vị), và (2) hỗ trợ tình trạng ngoại quốc của quý vị.

Nếu số ITIN là cho một người thuộc quyền, các tài liệu phải chứng minh rằng người thuộc quyền là một cư dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại, Hàn Quốc (Nam Hàn) hay Ấn Độ. Tài liệu cũng phải chứng minh người thuộc quyền hiện có quan hệ với Hoa Kỳ, chẳng như thẻ thông hành có ghi ngày nhập. Nếu thẻ thông hành của người thuộc quyền không có ngày nhập, thì quý vị có thể nộp hồ sơ y tế, nếu người thuộc quyền dưới 6 tuổi,  hoặc hồ sơ của trường từ một cơ sở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu quý vị đang sống ở ngoại quốc và đã nhận con nuôi, hoặc đã có trong nhà một cách hợp pháp trong khi chờ nhận con nuôi, một đứa trẻ ngoại quốc, thì đứa trẻ đó có thể hội đủ điều kiện để có một ITIN. Nếu thuộc quyền là một trẻ vị thành niên, tài liệu phải thiết lập mối quan hệ giữa người thuộc quyền và người đại diện ký các đơn thay mặt cho người thuộc quyền. Tài liệu này bao gồm một giấy khai sinh, giấy tờ nhận con nuôi, hoặc các giấy tờ cho thấy tòa án chỉ định giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp người thuộc quyền là thường trú nhân của Hàn Quốc (Nam Hàn) hay Ấn Độ, xin tham chiếu Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh), để biết về các tài liệu bổ túc có thể phải có.

Thí dụ khác về tài liệu khác có thể chấp nhận được bao gồm: thẻ căn cước quốc gia (cho thấy hình ảnh, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh và ngày hết hạn); giấy khai sinh hộ tịch, bằng lái xe ngoại quốc; hoặc chiếu khán. Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các tài liệu có thể chấp nhận được trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7 (tiếng Anh) PDF.

Nộp đơn qua bưu điện hay trực tiếp - Quý vị có thể làm đơn xin ITIN của quý vị qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế IRS (TAC) được chỉ định tại Hoa Kỳ. TAC chỉ hoạt động theo giờ hẹn. Nếu quý vị làm đơn bằng thư, sử dụng địa chỉ ghi trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7 và Ấn Bản 1915 - Hiểu Biết Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế IRS của Quý Vị (tiếng Anh) PDF. Nếu nộp đơn ở bên ngoài Hoa Kỳ, xem phần Lấy ITIN ở ngoại quốc để biết thêm thông tin. Nếu quý vị đích thân nộp đơn, tài liệu của quý vị sẽ được IRS duyệt xét và trả lại ngay cho quý vị. Đương đơn cũng có thể nộp đơn bằng cách sử dụng dịch vụ của Cơ Quan Xác Nhận (CAA). CAA là những cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức được IRS ủy quyền để giúp người đóng thuế trong tiến trình nộp đơn xin ITIN.  Sau khi duyệt xét đơn của quý vị, tài liệu của quý vị sẽ được trả lại cho quý vị. Nếu tài liệu nguyên thủy của quý vị không được trả lại trong vòng 60 ngày, quý vị có thể gọi 800-829-1040 (tại Hoa Kỳ), hoặc 267-941-1000 (bên ngoài Hoa Kỳ), để biết tình trạng của các tài liệu của quý vị. Sẽ mất khoảng bảy tuần để IRS thông báo cho quý vị bằng văn bản về số ITIN của quý vị (từ 9 đến 10 tuần nếu quý vị nộp đơn trong thời gian cao điểm, 15 tháng Giêng đến 30 tháng Tư, hoặc nộp đơn từ ngoại quốc).

ITIN Hết Hạn

Bất cứ ITIN nào không được dùng trong bản khai thuế lợi tức liên bang trong ba năm thuế liên tiếp, dù là ITIN cho cá nhân khai thuế hoặc là người phụ thuộc được ghi trong đơn khai thuế, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai của năm thuế thứ 3 liên tiếp không dùng. Xem Thông báo 2016-48 (tiếng Anh) PDF để biết thêm chi tiết.

Thông tin theêm