Chủ Đề 857 Mã Số Nhận Diện Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN)

Mã số nhận diện người đóng thuế (taxpayer identification number, TIN) phải được cung cấp trên tất cả các tờ khai, báo cáo và tài liệu khác liên quan đến thuế và được cung cấp khi có yêu cầu cho bất kỳ người nào khác cần đến chúng để tuân hành luật thuế. Đối với hầu hết mọi người, TIN chính là số an sinh xã hội (social security number, SSN). Nếu quý vị là người nước ngoài không có và không đủ điều kiện được cấp số an sinh xã hội thì quý vị phải sử dụng mã số nhận diện người đóng thuế cá nhân (ITIN). Người ngoại quốc có thể là ngoại kiều thường trú nhân cho mục đích thuế dựa trên số ngày họ hiện diện tại Hoa Kỳ. Xem bàn thảo về "Kiểm Tra Sự Hiện Diện Thường Trực" trong Chủ Đề 851, Ngoại Kiều là Thường Trú Nhân và Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân để biết thêm thông tin.

Ví Dụ về Những Cá Nhân Cần ITIN:

  • Ngoại kiều không phải thường trú nhân khai quyền lợi theo hiệp ước thuế
  • Ngoại kiều không phải thường trú nhân nộp đơn khai thuế Hoa Kỳ
  • Ngoại kiều là thường trú nhân (người được xem là ngoại kiều thường trú nhân cho mục đích thuế lợi tức dựa theo số ngày họ hiện diện tại Hoa Kỳ) nộp đơn khai thuế Hoa Kỳ.
  • Ngoại kiều là thường trú nhân hoặc ngoại kiều không phải thường trú nhân có thể được khai là người phụ thuộc của công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều là thường trú nhân trên đơn khai thuế Hoa Kỳ
  • Người phối ngẫu của ngoại kiều là thường trú nhân hoặc ngoại kiều không phải thường trú nhân không khai thuế liên bang Hoa Kỳ (bao gồm cả khai thuế chung) nhưng có thể được khai là người phụ thuộc trên đơn khai thuế Hoa Kỳ
  • Ngoại kiều là thường trú nhân hoặc ngoại kiều không phải thường trú nhân chọn khai thuế chung với người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều là thường trú nhân
  • Sinh viên, giáo sư hoặc nhà nghiên cứu là ngoại kiều không phải thường trú nhân khai thuế Hoa Kỳ hoặc khai như một ngoại lệ
  • Ngoại kiều là thường trú nhân hoặc ngoại kiều không phải thường trú nhân có thể được khai là người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của người mang thị thực Hoa Kỳ với tư cách ngoại kiều không phải thường trú nhân

Chỉ Dành Cho Mục Đích Thuế Liên Bang

Số ITIN chỉ được cấp cho các mục đích nộp bản khai thuế liên bang và không giúp quý vị được hưởng quyền lợi an sinh xã hội mà cũng không làm cho quý vị hội đủ điều kiện hưởng tín thuế lợi tức. Số ITIN không giúp suy luận ra tình trạng di trú của quý vị hay quyền được làm việc tại Hoa Kỳ.

Nộp Đơn Xin Cấp ITIN

Quý vị phải nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Cấp Mã Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế IRS (Tiếng Anh) để làm đơn xin cấp số ITIN và thể hiện rằng quý vị có mục đích thuế liên bang để xin cấp số ITIN. Cùng với Mẫu W-7 đã điền thông tin đầy đủ, quý vị phải nộp giấy tờ tùy thân và đơn khai thuế liên bang hoặc tài liệu khác để thể hiện mục đích thuế liên bang mà quý vị cần ITIN.

Giấy tờ tùy thân phải xác thực danh tính và tình trạng ngoại quốc của quý vị. Phần lớn những người nộp đơn phải bao gồm tài liệu gốc. Ngoại kiều không phải thường trú nhân đòi quyền lợi theo hiệp ước thuế vụ phải nộp bản gốc hoặc bản sao được chứng nhận bởi cơ quan cấp. Những người phụ thuộc của quân nhân Hoa Kỳ phải nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực, trừ khi các tài liệu bắt buộc để chứng minh tình trạng ngoại quốc và danh tính đã được chứng thực bởi nhân viên Bộ Quốc Phòng. Quý vị phải nộp bản sao ID quân nhân Hoa Kỳ nếu các tài liệu này được chứng thực. Nếu quý vị không gửi giấy tờ hộ chiếu (có ngày nhập cảnh, nếu dành cho người phụ thuộc), quý vị phải cung cấp chung ít nhất hai tài liệu hiện hành (chưa hết hạn) và được kiểm tra cùng lúc, (1) xác thực danh tính của quý vị (có chứa tên và hình chụp của quý vị), và (2) hỗ trợ tình trạng ngoại quốc của quý vị. Bản danh sách các tài liệu được chấp nhận cho mục đích này được bao gồm trong Hướng Dẫn cho Mẫu W-7. Một số ví dụ về tài liệu được chấp nhận bao gồm thẻ căn cước (cho thấy ảnh, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh và ngày hết hạn), giấy khai sinh, bằng lái xe nước ngoài hoặc thị thực do Bộ Ngoại Giao cấp.

Nếu số ITIN là dành cho một người phụ thuộc và trên hộ chiếu của người phụ thuộc không có ngày nhập cảnh thì quý vị có thể nộp hồ sơ y tế, nếu người phụ thuộc dưới 6 tuổi, hoặc học bạ từ một cơ sở tại Hoa Kỳ nếu người phụ thuộc từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nếu quý vị đang sống ở nước ngoài và đã nhận một đứa trẻ nước ngoài, hoặc đã có một đứa trẻ nước ngoài được nuôi hợp pháp trong nhà trong khi chờ nhận con nuôi thì đứa trẻ đó có thể hội đủ điều kiện được cấp ITIN. Nếu người phụ thuộc là trẻ vị thành niên thì tài liệu phải thiết lập mối quan hệ giữa người phụ thuộc và người đại diện ký đơn thay mặt cho người phụ thuộc. Tài liệu này có thể bao gồm một giấy khai sinh, giấy tờ nhận con nuôi hoặc giấy tờ khác mà tòa án chỉ định, trong đó cho thấy quyền giám hộ hợp pháp.

Nộp Đơn qua Đường Bưu Điện hoặc Trực Tiếp - Quý vị có thể nộp đơn xin cấp ITIN qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế IRS (TAC) được chỉ định tại Hoa Kỳ. TAC chỉ làm việc theo lịch hẹn. Nếu quý vị nộp đơn qua đường bưu điện, hãy sử dụng địa chỉ ghi trong Hướng Dẫn cho Mẫu W-7 và Ấn Bản 1915, Hiểu Biết Mã Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế IRS (Tiếng Anh). Nếu nộp đơn ở bên ngoài Hoa Kỳ, xem phần Lấy ITIN ở Nước Ngoài để biết thêm thông tin. Nếu quý vị đích thân nộp đơn thì tài liệu của quý vị sẽ được IRS duyệt xét và trả lại ngay cho quý vị. Người nộp đơn cũng có thể nộp đơn bằng cách sử dụng dịch vụ của Cơ Quan Xác Nhận (CAA). CAA là cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức được IRS ủy quyền để giúp người đóng thuế trong tiến trình nộp đơn xin cấp ITIN. Sau khi duyệt xét đơn của quý vị, IRA sẽ trả lại tài liệu cho quý vị. Nếu tài liệu gốc của quý vị không được trả lại trong vòng 60 ngày, quý vị có thể gọi số 800-829-1040 (tại Hoa Kỳ) hoặc 267-941-1000 (bên ngoài Hoa Kỳ), để biết tình trạng các tài liệu của quý vị. Sẽ mất khoảng bảy tuần để IRS thông báo cho quý vị bằng văn bản về số ITIN (lên đến 11 tuần nếu quý vị nộp đơn trong thời gian cao điểm về thuế, từ ngày 15 tháng Một đến ngày 30 tháng Tư, hoặc nộp đơn từ nước ngoài).

ITIN Hết Hạn

Bất kỳ ITIN nào không được dùng trên bản khai thuế lợi tức liên bang trong ba năm thuế liên tiếp, cho dù là ITIN cho cá nhân khai thuế hay người phụ thuộc được ghi trong đơn khai thuế, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai của năm thuế thứ 3 liên tiếp không dùng. Xem Thông Báo 2016-48 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông Tin Khác