Chủ đề số 857, Mã số thuế Cá nhân (ITIN)

Mã số thuế (TIN) phải được cung cấp trên tất cả các tờ khai, báo cáo và tài liệu khác liên quan đến thuế và được cung cấp khi có yêu cầu cho bất kỳ người nào khác cần đến chúng để tuân hành luật thuế. Đối với hầu hết mọi người, TIN chính là số an sinh xã hội (SSN). Nếu bạn là người nước ngoài không có và không đủ điều kiện được cấp số an sinh xã hội thì bạn phải sử dụng mã số thuế cá nhân (ITIN). Người nước ngoài có thể là thường trú nhân người nước ngoài cho mục đích thuế dựa trên số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ. Xem bàn thảo về "Thử thách hiện diện đáng kể" trong Chủ đề số 851, Người nước ngoài thường trú và tạm trú để biết thêm thông tin.

Ví Dụ về Những Cá Nhân Cần ITIN:

  • Cá nhân là người nước ngoài tạm trú khai quyền lợi theo hiệp ước thuế
  • Người nước ngoài tạm trú nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Thường trú nhân người nước ngoài (người được xem là thường trú nhân người nước ngoài cho mục đích thuế thu nhập dựa theo số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ) nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ.
  • Người nước ngoài thường trú hay tạm trú có thể được khai là người phụ thuộc của công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân người nước ngoài trên tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người phối ngẫu của người nước ngoài thường trú hay tạm trú không khai thuế liên bang Hoa Kỳ (bao gồm cả khai thuế chung) nhưng có thể được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người nước ngoài thường trú hay tạm trú chọn khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài 
  • Sinh viên, giáo sư hoặc nhà nghiên cứu là người nước ngoài tạm trú khai thuế Hoa Kỳ hoặc khai như một ngoại lệ
  • Người nước ngoài thường trú hay tạm trú có thể được khai là người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của người nước ngoài tạm trú mang thị thực Hoa Kỳ

Chỉ dành cho mục đích thuế Liên bang

ITIN chỉ được cấp cho các mục đích nộp tờ khai thuế liên bang và không giúp bạn được hưởng quyền lợi an sinh xã hội mà cũng không làm cho bạn hội đủ điều kiện hưởng tín thuế thu nhập kiếm được. ITIN không giúp suy luận ra tình trạng di trú của bạn hay quyền được làm việc tại Hoa Kỳ.

Nộp đơn xin cấp ITIN

Bạn phải nộp Mẫu W-7, Đơn xin cấp Mã số thuế cá nhân của IRS (tiếng Anh) PDF để làm đơn xin cấp ITIN và thể hiện rằng bạn có mục đích thuế liên bang để xin cấp ITIN. Cùng với Mẫu W-7 đã điền thông tin đầy đủ, bạn phải nộp giấy tờ tùy thân và tờ khai thuế liên bang hoặc tài liệu khác để thể hiện mục đích thuế liên bang mà bạn cần ITIN.

Giấy tờ tùy thân phải xác thực danh tính và tình trạng ngoại quốc của bạn. Phần lớn những người nộp đơn phải bao gồm tài liệu gốc. Người nước ngoài tạm trú đòi quyền lợi theo hiệp ước thuế vụ phải nộp bản gốc hoặc bản sao được chứng nhận bởi cơ quan cấp. Những người phụ thuộc của quân nhân Hoa Kỳ phải nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực, trừ khi các tài liệu bắt buộc để chứng minh tình trạng ngoại quốc và danh tính đã được chứng thực bởi nhân viên Bộ Quốc phòng. Bạn phải nộp bản sao thẻ quân nhân Hoa Kỳ nếu các tài liệu này được chứng thực. Nếu bạn không gửi giấy tờ hộ chiếu (có ngày nhập cảnh, nếu dành cho người phụ thuộc), bạn phải cung cấp chung ít nhất hai tài liệu hiện hành (chưa hết hạn) và được kiểm tra cùng lúc, (1) xác thực danh tính của bạn (có chứa tên và hình chụp của bạn), và (2) hỗ trợ tình trạng ngoại quốc của bạn. Bản danh sách riêng biệt các tài liệu được chấp nhận cho mục đích này được bao gồm trong Hướng dẫn cho Mẫu W-7. Một số ví dụ về tài liệu được chấp nhận bao gồm thẻ căn cước quốc gia (cho thấy ảnh, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh và ngày hết hạn), giấy khai sinh, bằng lái xe nước ngoài hoặc thị thực do Bộ Ngoại Giao cấp.

Nếu ITIN là dành cho một người phụ thuộc và trên hộ chiếu của người phụ thuộc không có ngày nhập cảnh thì bạn có thể nộp hồ sơ y tế, nếu người phụ thuộc dưới 6 tuổi, hoặc học bạ từ một cơ sở tại Hoa Kỳ nếu người phụ thuộc từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nếu bạn đang sống ở nước ngoài và đã nhận nuôi một đứa trẻ nước ngoài, hoặc đã có một đứa trẻ nước ngoài được nuôi hợp pháp trong nhà trong khi chờ nhận con nuôi thì đứa trẻ đó có thể hội đủ điều kiện được cấp ITIN. Nếu người phụ thuộc là trẻ vị thành niên thì tài liệu phải thiết lập mối quan hệ giữa người phụ thuộc và người đại diện ký đơn thay mặt cho người phụ thuộc. Tài liệu này có thể bao gồm giấy khai sinh, giấy tờ nhận con nuôi hoặc giấy tờ khác mà tòa án chỉ định, trong đó cho thấy quyền giám hộ hợp pháp.

Nộp đơn qua đường bưu điện hoặc trực tiếp  - Bạn có thể nộp đơn xin cấp ITIN qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế của IRS (TAC) được chỉ định tại Hoa Kỳ. TAC chỉ làm việc theo lịch hẹn. Nếu bạn nộp đơn qua đường bưu điện, hãy sử dụng địa chỉ ghi trong Hướng dẫn cho Mẫu W-7 và Ấn phẩm 1915, Am hiểu Mã số thuế Cá nhân của IRS của bạn (tiếng Anh). Nếu nộp đơn ở bên ngoài Hoa Kỳ, xem phần Lấy ITIN ở nước ngoài để biết thêm thông tin. Nếu bạn đích thân nộp đơn thì tài liệu của bạn sẽ được IRS duyệt xét và trả lại ngay cho bạn. Người nộp đơn cũng có thể nộp đơn bằng cách sử dụng dịch vụ của Đại lý thu nhận được chứng nhận (CAA). CAA là cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức được IRS ủy quyền để giúp người đóng thuế trong tiến trình nộp đơn xin cấp ITIN. Sau khi duyệt xét đơn của bạn, IRS sẽ trả lại tài liệu cho bạn. Nếu tài liệu gốc của bạn không được trả lại trong vòng 60 ngày, bạn có thể gọi số 800-829-1040 (tại Hoa Kỳ) hoặc 267-941-1000 (bên ngoài Hoa Kỳ), để biết tình trạng các tài liệu của bạn. Sẽ mất khoảng 7 tuần để IRS thông báo cho bạn bằng văn bản về ITIN (lên đến 11 tuần nếu bạn nộp đơn trong thời gian cao điểm về thuế (từ ngày 15 tháng 1đến ngày 30 tháng 4, hoặc từ nước ngoài).

ITIN hết hạn

Bất kỳ ITIN nào không được dùng trên tờ khai thuế thu nhập liên bang trong ba năm thuế liên tiếp, cho dù là ITIN cho cá nhân khai thuế hay người phụ thuộc được ghi trong tờ khai thuế, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai của năm thuế thứ 3 liên tiếp không dùng. Xem Thông báo 2016-48 (tiếng Anh) PDF và Mã số thuế Cá nhân để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung