Chủ đề số 851, Người nước ngoài thường trú và tạm trú

Bởi vì người nước ngoài thường trú và tạm trú bị đánh thuế khác nhau nên điều quan trọng là bạn phải biết tư cách khai thuế của mình.

Người nước ngoài tạm trú

Bạn được coi là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn không phải là công dân Hoa Kỳ cũng như nước ngoài thường trú cho mục đích thuế.

Người nước ngoài thườngtrú

Bạn được coi là người nước ngoài thường trú trong một năm dương lịch nếu bạn đáp ứng được thử thách thẻ xanh hoặc thử thách hiện diện đáng kể trong năm.

Thử thách thẻ xanh

Bạn được coi là đã đáp ứng thử thách thẻ xanh, và do đó là người nước ngoài thường trú, nếu bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch, bạn là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ theo luật nhập cư, và tình trạng này chưa bị thu hồi hoặc được xác định về mặt hành chính hoặc tư pháp là đã bị từ bỏ.

Thử thách hiện diện đáng kể

Bạn vượt qua thử thách hiện diện đáng kể và do đó bạn được xem là người nước ngoài thường trú trong năm dương lịch, nếu bạn hiện diện về thân thể tại Hoa Kỳ suốt ít nhất:

 • 31 ngày trong năm hiện tại, và
 • 183 ngày trong khoảng thời gian 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền trước năm hiện tại. Để đáp ứng yêu cầu 183 ngày, hãy đếm:
  • Tất cả các ngày bạn hiện diện trong năm hiện tại, và
  • Một phần ba số ngày bạn hiện diện trong năm đầu tiên trước năm hiện tại, và
  • Một phần sáu số ngày bạn hiện diện trong năm thứ hai trước năm hiện tại.

Theo mục đích của thử thách hiện diện đáng kể, thuật ngữ "Hoa Kỳ" không bao gồm các vùng lãnh thổ hay không phận của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ gồm có những khu vực sau đây:

 • Toàn bộ 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia,
 • Lãnh hải của Hoa Kỳ, và
 • Thềm lục địa và nền đáy của khu vực biển tiếp giáp lãnh hải Hoa Kỳ, tại đó Hoa Kỳ được độc quyền thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên theo luật quốc tế.
 1. Số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ - Không đếm thêm những ngày hiện diện sau đây tại Hoa Kỳ cho mục đích của kiểm tra sự hiện diện đáng kể:
  • Những ngày mà bạn đi lại tới chỗ làm tại Hoa Kỳ từ nơi cự ngụ ở Canada hoặc Mê-hi-cô nếu bạn thường đi lại từ Canada hoặc Mê-hi-cô. Bạn sẽ được xem như đi lại thường xuyên tới chỗ làm tại Hoa Kỳ nếu bạn làm điều này trong hơn 75% số ngày làm việc trong thời gian lao động trong năm hiện tại. Không tính số ngày bạn đi làm ở Hoa Kỳ từ nơi cư trú của bạn ở Canada hoặc Mê-hi-cô nếu bạn thường xuyên đi làm từ Canada hoặc Mê-hi-cô.
  • Những ngày mà bạn hiện diện tại Hoa Kỳ dưới 24 tiếng đồng hồ, khi bạn chuyển tiếp qua lại giữa hai địa điểm ở ngoài phạm vi Hoa Kỳ, trừ khi bạn tham gia một buổi họp kinh doanh trong khi đang ở Hoa Kỳ. Những ngày mà bạn hiện diện tại Hoa Kỳ với tư cách thành viên thủy thủ đoàn của tàu thuyền nước ngoài đang tham gia vận chuyển qua lại giữa Hoa Kỳ và nước ngoài hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sẽ không áp dụng điều ngoại lệ này nếu bạn tham gia bất kỳ hoạt động thương mại hay kinh doanh nào tại Hoa Kỳ trong những ngày đó.
  • Những ngày mà bạn muốn rời đi nhưng không thể rời khỏi Hoa Kỳ do bệnh lý hay vấn đề y tế mới phát trong khi đang ở tại Hoa Kỳ. Việc dự định rời khỏi Hoa Kỳ vào một ngày cụ thể được xác định dựa trên tất cả các thông tin thực tế và hoàn cảnh.
  • Những ngày mà bạn là người được miễn trừ.
 2. Cá nhân được miễn trừ - Bạn là người được miễn trừ, có nghĩa số ngày mà bạn hiện diện tại Hoa Kỳ không được tính cho mục đích của kiểm tra sự hiện diện đáng kể, nếu bạn thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Cá nhân tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ trên cương vị nhân viên của chính phủ nước ngoài và có thị thực A hoặc G. Tuy nhiên, trường hợp này không bao gồm người giúp việc nhà của nhân viên chính phủ nước ngoài đang có mặt tại Hoa Kỳ theo diện thị thực A-3 hoặc G-5.
  • Giáo viên hay người tập sự tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo diện thị thực J hoặc Q và tuân hành những quy định của diện thị thực này. Thông thường, bạn sẽ không phải là cá nhân được miễn trừ là giáo viên hay người tập sự nếu bạn được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự hay học sinh trong bất kỳ thời gian nào của 2 năm trong số 6 năm trước; tuy nhiên, bạn vẫn được xem là cá nhân được miễn trừ nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
   • Bạn được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự hay học sinh trong bất kỳ thời gian của 3 năm (hoặc ít hơn) trong 6 năm trước đó.
   • Chủ thuê lao động là người ngoại quốc chi trả tất cả tiền thù lao cho bạn trong năm hiện tại,
   • Bạn có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách là giáo viên hay người tập sự trong 6 năm trước, và
   • Chủ lao động là người ngoại quốc chi trả tất cả tiền thù lao cho bạn trong 6 năm trước mà bạn có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách là giáo viên hay người tập sự.
  • Học sinh tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo diện thị thực F, J, M hoặc Q và tuân hành những quy định của diện thị thực này. Bạn sẽ không phải là cá nhân được miễn trừ với tư cách là học sinh trong năm hiện tại nếu bạn được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự hay học sinh trong bất kỳ thời gian nàohơn 5 năm, trừ khi bạn đáp ứng cả hai yêu cầu sau đây:
   • Bạn cho thấy mình không có ý định cư ngụ lâu dài tại Hoa Kỳ; và
   • Bạn tuân hành các quy định về thị thực.
  • Vận động viên chuyên nghiệp tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ để thi đấu trong sự kiện thể thao từ thiện.

Ngay cả khi bạn đã đáp ứng được kiểm tra sự hiện diện đáng kể thì bạn vẫn có thể bị xem là người nước ngoại tạm trú nếu bạn hiện diện tại Hoa Kỳ ít hơn 183 ngày trong năm hiện tại, vẫn duy trì thuế tại quê nhà ở nước ngoài trong năm đó và có mối liên hệ mật thiết với quốc gia đó hơn cả Hoa Kỳ, và bạn kịp thời nộp Mẫu 8840, Bản tường trình ngoại lệ về mối liên hệ mật thiết cho Người nước ngoài (tiếng Anh), khai bạn có mối liên hệ mật thiết với một hoặc nhiều nước ngoài. Bạn không thể khai là có mối liên hệ mật thiết với nước ngoài hơn nếu bạn đã nộp đơn xin, hoặc thực hiện các bước trong năm, để thay đổi tình trạnh của mình thành thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ hoặc đang chờ xử lý đơn cho tình trạng thường trú nhân (thẻ xanh). Đôi khi hiệp ước thuế vụ giữa Hoa Kỳ và quốc gia khác cũng có những quy tắc đặc biệt để xác định tình trạng thường trú nhân cho các mục đích của hiệp ước. Nếu bạn chỉ khai là cư dân của một khu vực tài phán theo hiệp ước thuế vụ, hãy nộp Mẫu 8833, Công bố Quan điểm khai thuế dựa trên hiệp ước thuế vụ theo đoạn 6114 hoặc 7701(b) (tiếng Anh). Xem Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế Hoa Kỳ cho Người nước ngoài để biết thêm thông tin về thử thách hiện diện đáng kể.

Chọn tình trạng cư trú cho Người nước ngoài

Ngay cả khi bạn không vượt tra thử thách thẻ xanh hay thử thách hiện diện đáng kể cho năm hiện tại (ví dụ, 2023) hoặc năm trước (2022) và bạn không chọn được coi là thường trú nhân Hoa Kỳ trong một phần của năm trước (2022), nhưng bạn đáp ứng được hiện diện đáng kể trong năm sau (2024), bạn có thể chọn được coi là thường trú nhân Hoa Kỳ người nước ngoài trong một phần của năm hiện tại (2023) và bị đánh thuế là người nước ngoài có tình trạng kép cho năm hiện tại (2023) bằng cách thực hiện Lựa chọn Năm đầu tiên hoặc , nếu bạn là người nước ngoài tạm trú kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người nước ngoài, và bạn và người phối ngẫu lựa chọn để bạn được coi là người nước ngoài thường trú trong cả năm dương lịch và tất cả các năm tiếp theo cho đến khi bị hủy. Xem Chương 1 của Ấn phẩm 519 để biết thêm thông tin.

Năm thuế có tình trạng kép

Nếu tình trạng của bạn thay đổi trong năm từ người nước ngoài thường trú sang người nước ngoài tạm trú hoặc ngược lại thì bạn nói chung có tình trạng kép cho năm thuế. Điều này thường xảy ra trong năm mà bạn đến hoặc rời khỏi Hoa Kỳ. Tiền thuế đánh vào thu nhập trong hai giai đoạn này sẽ khác nhau, tùy theo các điều luật áp dụng cho mỗi giai đoạn. Xem Ấn phẩm 519 để biết thêm thông tin về người nước ngoài có tình trạng kép.

Các mẫu đơn cần nộp

Nếu bạn là người nước ngoài tạm trú có tham gia vào hoạt động thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ thì bạn phải nộp tờ khai và khai báo toàn bộ thu nhập của mình từ các nguồn ở Hoa Kỳ, cả từ hoạt động thương mại hay kinh doanh và bất kỳ thu nhập nào không gắn liền với nguồn lợi tức ở Hoa Kỳ mà trong đó có các khoản tiền bị khấu lưu. Nếu bạn không tham gia vào hoạt động thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ và có bất kỳ nguồn thu nhập ở Hoa Kỳ bị khấu lưu thuế chưa trả hết vào ngày đến hạn, hoặc bạn muốn xin hoàn lại tiền thuế bị khấu lưu quá mức hay nộp thừa thì bạn cũng phải nộp Mẫu 1040-NR (tiếng Anh). Xem Hướng dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) PDF để biết thêm thông tin.

 • Nếu bạn có tiền lương bị khấu lưu thuế thu nhập và nộp theo năm dương lịch thì bạn phải nộp tờ khai chậm nhất là vào ngày 15 tháng 4.
 • Nếu bạn không có tiền lương bị khấu lưu và nộp theo năm dương lịch thì bạn phải nộp tờ khai chậm nhất là vào ngày 15 tháng 6.

Người nước ngoài thường trú phải tuân hành luật thuế giống như công dân Hoa Kỳ. Nếu bạn là người nước ngoài thường trú thì bạn phải khai báo thu nhập từ tất cả các nguồn trên khắp thế giới - nghĩa là ở trong và ngoài phạm vi Hoa Kỳ. Bạn sẽ nộp Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hay Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh).

 • Nếu bạn là người nước ngoài thường trú nộp theo năm dương lịch thì bạn phải nộp tờ khai chậm nhất là vào ngày 15 tháng 4 và phải nộp lên trung tâm dịch vụ cho khu vực của bạn.

Nếu bất kỳ ngày đến hạn nào rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì ngày đến hạn sẽ được dời sang ngày làm việc kế tiếp.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 54, Hướng dẫn thuế cho Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú sống ở nước ngoài (tiếng Anh)Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú ở Hải Ngoại.