Chủ Đề 851 – Ngoại Nhân Thường Trú Và Không Thường Trú

Ngoại nhân thường trú và không thường trú bị đánh thuế khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết tình trạng của mình (diện đệ nộp).

Ngoại nhân không thường trú

Vì mục đích tính thuế, quý vị sẽ thuộc diện ngoại nhân không thường trú trong bất cứ thời gian nào không là công dân Hoa Kỳ, và cũng không là ngoại nhân thường trú.

Ngoại nhân thường trú

Quý vị sẽ thuộc diện ngoại nhân thường trú trong năm lịch nếu đáp ứng một trong hai phép thử thẻ xanh hay phép thử thời gian thực sự có mặt trong năm: 

Phép thử thẻ xanh

Sẽ xem như quý vị đã đáp ứng phép thử thẻ xanh và do đó là ngoại nhân thường trú, nếu vào bất cứ thời điểm nào trong niên lịch, quý vị là người thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ đúng theo luật nhập cư, và tình trạng này không bị bác bỏ hoặc bãi bỏ về mặt hành chánh hay tư pháp.

Phép thử thời gian thật sự có mặt

Quý vị đáp ứng phép thử thời gian thật sự có mặt thì quý vị phải hiện diện thường trực tại Hoa Kỳ suốt ít nhất:

 • 31 ngày trong năm hiện tại, và
 • 183 ngày trọn thời kỳ 3 năm, trong đó bao gồm năm hiện tại và 2 năm ngay trước đó. Muốn đáp ứng đòi hỏi 183 ngày, hãy đếm:
  • Tất cả các ngày quý vị có mặt trong năm hiện tại, và
  • Một phần ba số ngày quý vị có mặt trong năm đầu tiên trước năm hiện tại, và
  • Một phần sáu số ngày quý vị có mặt trong năm thứ nhì trước năm hiện tại.

 Theo mục đích của phép thử thời gian thật sự có mặt, thuật ngữ "Hoa Kỳ" không bao gồm các vùng lãnh thổ (địa phận dành riêng) và thuộc địa hay không phận của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ gồm chứa những khu vực sau đây:

 • Toàn bộ 50 tiểu bang và Quận Columbia
 • Lãnh hải của Hoa Kỳ, và
 • Thềm lục địa và nền đáy của khu vực biển tiếp giáp lãnh hải Hoa Kỳ, tại đó Hoa Kỳ được độc quyền (theo luật quốc tế) thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 1.  Số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ - Không được đếm thêm những ngày hiện diện sau đây tại Hoa Kỳ cho mục đích phép thử thời gian thật sự có mặt:
 • Những ngày quý vị đi đi lại lại từ nơi thường trú ở Gia Nã Đại hoặc Mễ Tây Cơ tới chỗ làm tại Hoa Kỳ (nếu thường thực hiện điều này). Sẽ xem như đi đi lại lại thường xuyên tới chỗ làm tại Hoa Kỳ nếu quý vị thực hiện điều này trong hơn 75% số ngày làm việc suốt thời kỳ lao động trong năm hiện tại.
 • Những ngày quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ ít hơn 24 tiếng đồng hồ, khi đang chuyển tiếp qua lại giữa hai địa điểm ở ngoài phạm vi Hoa Kỳ, trừ khi quý vị tham gia một buổi họp kinh doanh trong khi ở Hoa Kỳ.
 • Những ngày quý vị có mặt tại Hoa Kỳ trên cương vị thành viên thủy thủ đoàn của tàu thuyền ngoại quốc đang tham gia vận chuyển qua lại giữa Hoa Kỳ và ngoại quốc hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sẽ không áp dụng điều ngoại lệ này nếu quý vị tham gia bất cứ hoạt động thương mại hay kinh doanh nào tại Hoa Kỳ trong những ngày đó.
 • Những ngày quý vị muốn ra đi nhưng không thể rời khỏi Hoa Kỳ vì bị bệnh hay vấn đề y tế mới phát xuất trong khi đang ở tại Hoa Kỳ. Việc dự định rời khỏi Hoa Kỳ vào ngày đặc thù được xác định tùy theo tất cả các sự kiện và hoàn cảnh.
 • Những ngày quý vị là người được miễn trừ.

2. Những cá nhân được miễn trừ - Quý vị là người được miễn trừ, có nghĩa số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ không được tính cho mục đích của phép thử có mặt, nếu thuộc bất cứ hạng loại nào sau đây:

 • Cá nhân tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ trên cương vị nhân viên của chánh phủ ngoại quốc và có chiếu khán A hay G. Tuy nhiên, hạng loại này không bao gồm người giúp việc nhà của nhân viên chánh phủ ngoại quốc đang có mặt tại Hoa Kỳ theo chiếu khán A-3 hoặc G-5.
 • Giáo viên hay người tập sự tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo chiếu khán J hoặc Q, và thật sự tuân hành những quy định của dạng chiếu khán này. Thông thường, quý vị sẽ không là cá nhân được miễn trừ là giáo viên hay người tập sự nếu được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự, hay học sinh trong bất cứ phần nào của 2 trên 6 năm trước; tuy nhiên, quý vị vẫn được xem là cá nhân được miễn trừ nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
  • Quý vị được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự, hay học sinh cho bất cứ phần nào của 3 (hay ít hơn) trong 6 năm trước đó.
  • Chủ nhân ngoại quốc trả tất cả tiền lương cho quý vị trong năm hiện tại,
  • Quý vị có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách giáo viên hay người tập sự trong 6 năm trước, và
  • Chủ nhân ngoại quốc trả tất cả tiền lương cho quý vị trong 6 năm trước quý vị có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách là giáo viên hay người tập su
 • Học sinh tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ theo chiếu khán F, J, M hoặc Q, và thật sự tuân hành những quy định của dạng chiếu khán này. Quý vị sẽ không phải là cá nhân được miễn trừ với tư cách là học sinh trong năm hiện tại nếu được miễn trừ với tư cách là giáo viên, người tập sự, hoặc học sinh cho bất cứ phần nào của hơn 5 năm trừ khi quý vị đáp ứng cả hai đòi hỏi sau đây:
  • Quý vị cho thấy mình không có ý định cư ngụ lâu dài tại Hoa Kỳ.
  • Quý vị thực sự tuân theo các đòi hỏi về chiếu khan.
 • Lực sĩ chuyên nghiệp tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ để thi đấu trong hội thể thao từ thiện.

Ngay cả khi đã đáp ứng phép thử thời gian thật sự có mặt, quý vị vẫn có thể bị xem là ngoại nhân không thường trú nếu hiện diện tại Hoa Kỳ ít hơn 183 ngày trong niên lịch hiện tại, vẫn duy trì quê nhà thuế vụ của mình ở ngoại quốc suốt năm như thế, và có mối liên hệ với quốc gia đó mật thiết hơn cả Hoa Kỳ, và quý vị nộp đúng lúc Mẫu Đơn 8840, Bản Tuyên Khai Ngoại Lệ Mật Thiết cho Ngoại Nhân (tiếng Anh) PDF, khai quý vị có quan hệ mật thiết với một quốc gia hay các quốc gia ngoại quốc. Không thể khai là có mối liên hệ mật thiết hơn với ngoại quốc nếu quý vị đã nộp đơn xin thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ, hoặc đang chờ cứu xét đơn vì diện đệ nộp có thay đổi. Đôi khi hiệp ước thuế vụ giữa Hoa Kỳ và quốc gia khác cũng có những quy tắc đặc biệt để xác định cương vị thường trú cho các mục đích của hiệp ước. Nếu quý vị chỉ khai là cư dân theo một của khu vực tài phán theo hiệp ước thuế vụ, hãy nộp Mẫu đơn 8833, Thông báo vị trí khai thuế dựa trên Hiệp ước Thuế vụ theo Mục 6114 hoặc 7701(b) (tiếng Anh). Xem Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về phép thử hiện diện thực sự.

Để biết về cứu trợ thuế cho những cá nhân mà sẽ vô tình đáp ứng phép thử thời gian thực sự có mặt do bị gián đoạn việc đi lại bởi COVID-19, hãy tham khảo Thủ tục Thuế vụ 2020-20 (tiếng Anh) PDF.

Chọn tình trạng ngoại nhân thường trú

Ngay cả khi không đáp ứng thẻ xanh hay phép thử có mặt thực sự, quý vị có thể được xem là ngoại nhân thường trú trong một phần của niên lịch bằng cách lấy Lựa Chọn Năm Đầu hoặc, nếu là ngoại nhân không phải thường trú kết hôn với công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú, thì quý vị và người phối ngẫu có thể lấy lựa chọn chung để xem quý vị là ngoại nhân thường trú cho toàn niên lịch. Xem Chương 1 của Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh) PDF, để biết thêm thông tin.

Niên thuế lưỡng diện

Nếu cương vị thay đổi từ ngoại nhân thường trú sang ngoại nhân không thường trú (hoặc ngược lại) trong năm, thì nói chung quý vị có niên thuế lưỡng diện. Điều này thường xảy ra trong năm mà quý đến hay rời khỏi Hoa Kỳ. Tiền thuế lợi tức trong hai thời kỳ này sẽ khác biệt, tùy theo các điều luật áp dụng cho mỗi thời kỳ. Xem Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh) PDF để biết thêm thông tin về phép thử là ngoại nhân lưỡng diện.

Các mẫu đơn cần nộp

Nếu quý vị là ngoại nhân không thường trú  có tham gia hoạt động thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ thì quý vị phải nộp tờ khai và báo cáo tất cả thu nhập của mình từ các nguồn ở Hoa Kỳ, cả từ hoạt động thương mại hay kinh doanh và bất kỳ thu nhập không được kết nối hiệu quả nào có nguồn gốc Hoa Kỳ mà có các khoản tiền bị giữ lại. Nếu quý vị không tham gia vào hoạt động thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ và có bất kỳ nguồn lợi tức ở Hoa Kỳ bị khấu lưu thuế chưa trả hết vào ngày đáo hạn, hoặc quý vị muốn đòi hoàn tiền thuế bị khấu lưu quá mức hay nộp thừa thì quý vị cũng phải nộp Mẫu Đơn 1040-NR (tiếng Anh) PDF hay Mẫu Đơn 1040-NR-EZ (tiếng Anh) PDF. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040-NR (tiếng Anh)  PDFHướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040-NR-EZ (tiếng Anh) PDF để biết them thông tin.

 • Nếu quý vị có lương bổng bị khấu lưu thuế lợi tức và đệ nộp theo niên lịch, thì hạn chót nộp tờ khai là ngày 15 tháng Tư.
 • Nếu quý vị không có phần lương bổng bị khấu lưu và đệ nộp theo niên lịch, thì hạn chót nộp tờ khai là ngày 15 tháng Sáu.

Ngoại nhân thường trú phải tuân hành luật thuế giống y như công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị là ngoại nhân thường trú thì phải khai báo lợi tức từ tất cả các nguồn trên khắp thế giới - nghĩa là ở trong và ngoài phạm vi Hoa Kỳ. Quý vị sẽ nộp Mẫu Đơn 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh) PDF  hay Mẫu Đơn 1040-SR, Tờ khai Thuế dành cho Người cao niên (tiếng Anh) PDF.

 • Nếu quý vị là ngoại nhân thường trú đệ nộp theo niên lịch, thì tờ khai đáo hạn vào ngày 15 tháng Tư 15, và phải nộp lên trung tâm dịch vụ phụ trách khu vực của quý vị.

Nếu bất cứ ngày đáo hạn nào trùng với Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì được dời sang ngày làm việc kế tiếp. Để được cứu trợ thuế do Bệnh do Vi-rút Corona 2019, vui lòng tham khảo Thời hạn khai và nộp thuế kéo dài đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 - Tuyên bố cập nhật (tiếng Anh), IR-2020-66 (tiếng Anh)Giảm nhẹ gánh nặng thuế do Vi-rút Corona (tiến Anh).

Thông tin thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh), và Các Công Dân Mỹ và Ngoại Nhân Thường Trú Ở Hải Ngoại.