Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài ở Hải Ngoại

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân người nước ngoài, nói chung các quy tắc khai thuế thu nhập, di sản và quà tặng và trả thuế ước tính đều giống nhau, bất kể quý vị đang ở tại Hoa Kỳ hay hải ngoại. Quý vị phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn cầu từ tất cả các nguồn và phải báo cáo tất cả thu nhập chịu thuế và nộp thuế theo Bộ Luật Thuế Vụ.

Nhiều người Mỹ sống ở nước ngoài đủ điều kiện nhận các quyền lợi đặc biệt về thuế như loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài (tiếng Anh)tín thuế do trả thuế ở nước ngoài (tiếng Anh), nhưng họ chỉ có thể nhận được các quyền lợi này bằng cách nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Công Dân Hoa Kỳ Và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Ở Hải Ngoại (tiếng Anh).

Những người đóng thuế Hoa Kỳ sở hữu các tài khoản tài chánh nước ngoài phải báo cáo các tài khoản đó cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, ngay cả khi các tài khoản đó không tạo ra bất kỳ thu nhập chịu thuế nào. Người đóng thuế phải nộp Báo Cáo Tài Khoản Tài Chính Và Ngân Hàng Nước Ngoài (FBAR) theo phương thức điện tử trước ngày 18 tháng 4 năm 2022, sử dụng Hệ Thống Khai Thuế Điện Tử BSA (Tiếng Anh). Để biết thêm chi tiết, hãy xem Báo Cáo Tài Khoản Tài Chính Và Ngân Hàng Nước Ngoài (FBAR) (tiếng Anh).

Người đóng thuế cũng phải báo cáo các giao dịch tiền ảo cho IRS trên tờ khai thuế của họ; các giao dịch này phải chịu thuế theo luật giống như bất kỳ giao dịch tài sản nào khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tiền Ảo (tiếng Anh).

Khi Nào Khai Thuế

Nếu là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân người nước ngoài cư ngụ ở hải ngoại, hay trong quân đội đang tại ngũ bên ngoài Hoa Kỳ, thì vào ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế thông thường, quý vị được tự động gia hạn 2 tháng (tiếng Anh) để nộp tờ khai thuế mà không cần phải yêu cầu gia hạn. Đối với tờ khai thuế năm dương lịch, gia hạn 2 tháng tự động là đến ngày 15 tháng Sáu. Đối với năm dương lịch 2021, quý vị phải trả mọi khoản thuế đến hạn trước ngày 18 tháng Tư năm 2022, nếu không sẽ bị tính lãi.

Nếu đủ tiêu chuẩn được gia hạn 2 tháng nhưng không thể nộp tờ khai thuế trước ngày gia hạn 2 tháng tự động thì quý vị có thể yêu cầu gia hạn thêm đến ngày 15 tháng Mười bằng cách nộp Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh), trước ngày tự động gia hạn 2 tháng. Nếu quý vị được phép gia hạn đến ngày 15 tháng Sáu và/hoặc ngày 15 tháng Mười thì quý vị sẽ nợ tiền lãi đối với mọi khoản thuế chưa thanh toán kể từ ngày đáo hạn ban đầu của tờ khai thuế (ngày 18 tháng Tư năm 2022 cho năm dương lịch 2021).

Nơi Khai Thuế

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân người nước ngoài (kể cả người có thẻ xanh) và đang sống tại hải ngoại, và quý vị:

Yêu cầu tiền hoàn thuế, hoặc không có chi phiếu hoặc lệnh phiếu kèm theo, hãy gửi tờ khai thuế Hoa Kỳ của quý vị đến:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin
, TX 73301-0215
USA

Gửi kèm chi phiếu hoặc lệnh phiếu, thì hãy gửi tờ khai thuế Hoa Kỳ của quý vị đến:

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA

Khai Thuế Điện Tử

Người đóng thuế với AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Thu Nhập Đã Được Điều Chỉnh) trong một ngưỡng mức cụ thể có thể nộp tờ khai thuế của họ bằng điện tử miễn phí bằng cách dùng Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí. Người đóng thuế với AGI cao hơn ngưỡng mức cụ thể có thể dùng các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), khai thuế điện tử qua phần mềm thương mại, hoặc Dịch Vụ Định Vị Nhà Cung Cấp Hồ Sơ Khai Thuế Điện Tử Được IRS Ủy Quyền (tiếng Anh). Một số hãng cũng cung cấp nhu liệu có thể sử dụng cho địa chỉ hải ngoại.

Mã Số Người Ðóng Thuế

Mỗi người đóng thuế nộp hồ sơ thuế, hoặc được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế Hoa Kỳ sẽ cần có Số An Sinh Xã Hội (Social Security number, SSN) hoặc số Mã Số Cá Nhân Ðóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, TIN). Muốn có số SSN thì nên dùng mẫu SS-5, Ðơn Xin Lấy Thẻ An Sinh Xã Hội. Muốn lấy mẫu SS-5, hoặc biết quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được thẻ an sinh xã hội hay không, thì nên liên lạc với Văn Phòng An Sinh Xã Hội, hoặc xem Các Hoạt Ðộng An Sinh Xã Hội Quốc Tế (tiếng Anh). Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu không hội đủ tiêu chuẩn được số SSN, thì có thể xin số ITIN bằng cách nộp mẫu W-7 cùng với tài liệu thích hợp.

Các Nguồn Trợ Giúp

Trợ Giúp