Công Dân Hoa Kỳ và Ngoại Kiều Thường Trú ở Ngoại Quốc

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều thường trú, nói chung các quy tắc khai thuế lợi tức, tài sản và quà tặng - và trả thuế ước tính - đều giống nhau, bất kể quý vị đang ở tại Hoa Kỳ hay ngoại quốc. Lợi tức trên toàn cầu sẽ dựa theo thuế lợi tức Hoa Kỳ, bất kể quý vị thường trú tại đâu.

Thời Gian Khai Thuế (When to File)

Nếu là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân cư ngụ ở nước ngoài, hay đang tại ngũ bên ngoài Hoa Kỳ, thì vào ngày đáo hạn nộp bản khai thuế thông thường, quý vị được tự động gia hạn 2 tháng (automatic 2-month extension) để nộp bản khai thuế và trả bất cứ số tiền đáo hạn nào mà không cần phải yêu cầu gia hạn. Đối với bản khai thuế năm lịch, gia hạn 2 tháng tự động là đến ngày 15 tháng Sáu. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được 2 tháng gia hạn này thì tiền phạt đóng thuế trễ sẽ được tính từ ngày đáo hạn đóng tiền được gia hạn 2 tháng (ngày 15 tháng Sáu đối với người đóng thuế theo năm lịch). Tuy nhiên, ngay cả khi được gia hạn thì quý vị sẽ phải trả tiền lời trên bất cứ tiền thuế chưa trả nào trước ngày đáo hạn nộp bản khai thuế (ngày 15 tháng Tư đối với người đóng thuế theo năm lịch).

Nếu đủ tiêu chuẩn được gia hạn 2 tháng nhưng không thể nộp bản khai thuế trước ngày gia hạn 2 tháng tự động thì quý vị có thể yêu cầu gia hạn thêm đến ngày 15 tháng Mười bằng cách nộp Mẫu Đơn 4868, Đơn Xin Gia Hạn Nộp Bản Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ Tự Động (Form 4868, Application for Automatic Extension of Time To File U.S. Individual Income Tax Return), trước ngày tự động gia hạn 2 tháng. Tuy nhiên, nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được gia hạn 2 tháng thì tiền phạt đóng thuế trễ sẽ được tính từ ngày đáo hạn đóng tiền được gia hạn (ngày 15 tháng Sáu đối với người đóng thuế theo năm lịch). Mặt khác, nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn được 2 tháng gia hạn thì tiền phạt đóng thuế trễ sẽ tính từ ngày đáo hạn ban đầu của bản khai thuế (ngày 15 tháng Tư đối với người đóng thuế theo năm lịch). Ngoài ra, ngay cả khi được gia hạn đến ngày 15 tháng Sáu và/hoặc 15 tháng Mười thì quý vị sẽ nợ tiền lời trên số tiền thuế chưa đóng tính từ ngày đáo hạn ban đầu của bản khai thuế (ngày 15 tháng Tư đối với người đóng thuế theo năm lịch).

Nơi Khai Thuế (Where to File)

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay ngoại kiều thường trú (Người Có Thẻ Xanh) và đang sống tại ngoại quốc, thì gởi tờ khai thuế qua bưu tín đến địa chỉ:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215
USA

Tiền trả thuế ước tính phải được gởi qua bưu tín chung với mẫu 1040-ES tới địa chỉ:

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300
USA

Người trả thuế với AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Thu Nhập Đã Được Điều Chỉnh) trong một ngưỡng mức cụ thể có thể nộp bản khai thuế của họ bằng điện tử miễn phí bằng cách dùng freefile. Người trả thuế với AGI cao hơn ngưỡng mức cụ thể có thể dùng các Mẫu Đơn Free File loại Có Thể Điền Được hoặc efile qua nhu liệu thương mại. Một số hãng cũng cung cấp nhu liệu có thể xữ dụng cho địa chỉ ngoại quốc. Để biết có thể áp dụng cách nào tốt nhất cho quý vị, hãy xem toàn bộ danh sách Nhu Liệu Free File (Free File Software list) và các dịch vụ được cung cấp.

Mã Số Người Ðóng Thuế (Taxpayer Identification Number)

Mỗi người đóng thuế đệ nộp tờ khai tại Hoa Kỳ - hoặc được ghi là người thuộc quyền trên đó - đều cần có số SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội) hoặc số ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Mã Số Cá Nhân Ðóng Thuế). Muốn có số SSN thì nên dùng mẫu SS-5, Ðơn Xin Lấy Thẻ An Sinh Xã Hội. Muốn lấy mẫu SS-5 - hoặc biết quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được thẻ an sinh xã hội hay không - thì nên liên lạc với Văn Phòng An Sinh Xã Hội, hoặc xem Các Hoạt Ðộng An Sinh Xã Hội Quốc Tế (Social Security International Operations). Nếu quý vị hoặc người hôn phối không hội đủ tiêu chuẩn được số SSN, thì có thể xin số ITIN bằng cách nộp mẫu W-7 cùng với tài liệu thích hợp.

Tỷ Giá Hối Ðoái (Exchange Rates)

Quý vị phải ghi rõ số tiền trình báo trên tờ khai thuế tại Hoa Kỳ ở dạng Mỹ kim. Nếu quý vị nhận một phần hay toàn bộ lợi tức hoặc trang trải một vài hay tất cả phí tổn bằng ngoại tệ, thì phải chuyển ngoại tệ thành Mỹ kim. Nói chung người đóng thuế sẽ xử dụng tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm để trình báo lợi tức ngoại quốc mà họ nhận thường kỳ suốt năm. Tuy nhiên, nếu quý vị có giao dịch tại ngoại quốc vào những ngày cụ thể, thì cũng có thể xử dụng tỷ giá hối đoái trong các ngày đó.  Tỷ Giá Hối Ðoái Foreign Currency and Currency Exchange Rates.  Có thể xem tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm cho hầu hết các quốc gia tại mục Tỷ Giá Hối Ðoái Trung Bình Hàng Năm (Yearly Average Currency Exchange Rates).

Cách Tìm Nơi Trợ Giúp Thuế Vụ (How to Get Tax Help)

Văn Phòng IRS tại Philadelphia cống hiến dịch vụ trợ giúp thuế vụ quốc tế. Văn phòng này mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6:00 sáng tới 11:00 khuya, giờ Miền Ðông, và có thể liên lạc qua:

  • Ðiện thoại: 1 (267) 941-1000 (không miễn phí)
  • Ðiện sao (FAX): 1 (681) 247-3101
  • Ðiện thư (email): Email the IRS
  • (điện thư dành cho các thắc mắc thông thường về thuế; KHÔNG phải thắc mắc về trương mục thuế)
  • Bưu tín: Internal Revenue Service
    Philadelphia, Pa 19255-0725

Dịch vụ người đóng thuế, trước đây cung cấp tại trạm ngoại quốc, không còn nữa.  Muốn biết thêm thông tin, xem Liên Lạc với Văn Phòng Địa Phương từ Địa Điểm Quốc Tế.

Trợ Giúp về Các Vấn Đề Thuế Vụ Chưa Được Giải Quyết  (Help with Unresolved Tax Problems)

Nếu quý vị đang có vấn đề về thuế vụ và mất mát kinh tế hoặc chưa được giải quyết qua các phương cách thông thường thì có thể liên lạc Văn Phòng Bênh Vực cho Người Khai Thuế của sở Thuế.      

Các đề tài tham khảo/liên quan (References/Related Topics)