Topic 602 - Child and Dependent Care Credit

Quý vị có thể khai tín thuế chăm sóc trẻ em và người thuộc quyền nếu đã trả phí tổn chăm sóc cá nhân hợp chuẩn để bản thân (và người phối ngẫu, nếu khai thuế chung) đi làm hoặc tích cực tìm việc. Nhìn chung, quý vị không được lấy tín thuế này nếu diện đệ nộp là đã kết hôn và khai thuế riêng. Tuy nhiên, hãy xem Tình Trạng Khai Thuế Của Quý Vị Là Gì? trong Ấn phẩm 503, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em Và Người Phụ Thuộc, mà mô tả một ngoại lệ đối với một số người nộp thuế nhất định sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác. Số tiền tín thuế này là một phần của chi phí liên quan đến việc làm đã trả cho người cung cấp dịch vụ để chăm sóc cá nhân hợp chuẩn. Tỷ lệ phần trăm này còn tùy vào tổng lợi tức đã điều chỉnh.

Giới hạn Mỹ kim

Tổng phí tổn quý vị có thể dùng để chiết tính tiền tín thuế không được lớn hơn $3,000 (cho một cá nhân hợp chuẩn) hoặc $6,000 (cho hai cá nhân hợp chuẩn). Phí tổn đã trả để chăm sóc cá nhân hợp chuẩn sẽ được xem như hợp chuẩn nếu mục đích chánh trả chi phí là đảm bảo an sinh và bảo vệ người đó. Nếu được quyền lợi chăm sóc người thuộc quyền mà quý vị loại trừ hay khấu trừ khỏi lợi tức của mình thì quý vị phải trừ số tiền quyền lợi này khỏi giới hạn Mỹ kim áp dụng cho quý vị.

Cá nhân hợp chuẩn

Cá nhân hợp chuẩn được tín thuế chăm sóc trẻ em và người thuộc quyền là:

  • Đứa con hợp lệ thuộc quyền quý vị đang ở độ tuổi dưới 13 khi được săn sóc,
  • Người hôn phối của quý vị, nếu người đó không thể tự chăm sóc về mặt thể chất hay tinh thần và sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, hoặc
  • Người không thể tự chăm sóc về mặt thể chất hay tinh thần, sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, và: (a) là người thuộc quyền của quý vị; hoặc (b) có lẽ đã là người thuộc quyền của quý vị nhưng lại có tổng lợi tức tương đương hay vượt quá số tiền tổng thu nhập quy định, hay khai thuế chung, hoặc quý vị (hay người hôn phối, nếu khai thuế chung) có lẽ đã được khai là người thuộc quyền trên tờ khai năm 2018 của người đóng thuế khác.

Không thể tự chăm sóc về mặt thể chất hay tâm thần - Sẽ xem là không thể tự chăm sóc về mặt thể chất hay tinh thần nếu người đó không thể tự lo liệu công việc vệ sinh cá nhân hoặc nhu cầu dinh dưỡng vì bị khuyết tật thể chất hay tinh thần, hoặc cần được người khác trông nom toàn thời gian vì lý do an toàn của bản thân họ hay của nhiều người khác.

Con của phụ huynh đã ly hôn hay ly thân hoặc phụ huynh sống riêng - Phụ huynh bị truất quyền giám hộ muốn khai con mình là người thuộc quyền sẽ phải xem lại những quy định theo chủ đề Các Con của cặp vợ chồng đã ly hôn hay ly thân hoặc đang sống tách riêng Ấn Bản 503, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền, bởi vì trẻ có thể bị xem là người hợp chuẩn của phụ huynh bị truất quyền giám hộ cho tín thuế chăm sóc trẻ và người thuộc quyền, ngay cả khi phụ huynh bị truất quyền giám hộ có quyền khai trẻ là người phụ thuộc.

Cá nhân hợp chuẩn cho một phần trong năm - Nếu người đó chỉ là cá nhân hợp chuẩn trong một phần niên thuế, thì chỉ những chi phí nào đã trả để chăm sóc cho người đó trong phần thời gian như thế mới được gộp vào để chiết tính tín khoản.

Mã số người đóng thuế (Tax Identification Number, hay TIN) - Quý vị phải cho biết số TIN (thường là số an sinh xã hội) của mỗi cá nhân hợp chuẩn.

Chăm sóc cá nhân hợp chuẩn

Có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia hay bên ngoài nhà; tuy nhiên, không bao gồm bất cứ khoản tiền nào không dành cho sức khỏe cá nhân. Quý vị phải phân chia rõ phí tổn nào chánh yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân và phí tổn nào không dùng để chăm sóc. Quý vị phải trừ chi phí chăm sóc cá nhân khỏi số tiền trợ cấp chăm sóc người thuộc quyền do hãng sở chu cấp nhưng quý vị không ghi vào tổng lợi tức. Nói chung, có thể miễn khai đến tối đa $5,000 trợ cấp chăm sóc người thuộc quyền hưởng từ hãng sở. Ngoài ra, thường thì phí tổn đã khai cũng không được vượt quá giá trị nhỏ hơn giữa lợi tức do lao động của quý vị và của người hôn phối, nhưng sẽ áp dụng quy tắc đặc biệt nếu người hôn phối là học viên toàn nhiệm hoặc không thể tự săn sóc.

Người Cung Cấp Dịch Vụ

Quý vị phải nêu rõ mọi cá nhân hay tổ chức chuyên chăm sóc các con hoặc người thuộc quyền của mình. Phải tường trình tên, địa chỉ và số TIN(số an sinh xã hội hay mã số hãng sở) của người cung cấp dịch vụ trên tờ khai của quý vị.

Nếu người cung cấp dịch vụ là tổ chức được miễn thuế thì chỉ cần trình báo tên và địa chỉ của tổ chức đó trên tờ khai. Có thể sử dụng Mẫu Đơn W-10, Căn Cước và Giấy Chứng Nhận của Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Người Thuộc Quyền, để hỏi xin thông tin này từ người cung cấp dịch vụ. Nếu quý vị không thể cho biết thông tin về người cung cấp dịch vụ thì vẫn có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế nếu chứng tỏ mình đã vận dụng những biện pháp thận trọng thỏa đáng để cung cấp thông tin đòi hỏi. Nếu quý vị trả tiền cho nơi cung cấp dịch vụ để chăm sóc người thuộc quyền hay người hôn phối tại nhà thì có thể thuộc diện chủ gia hộ thuê người giúp việc. Nếu quý vị là chủ gia hộ thuê người giúp việc thì phải khấu lưu rồi nộp thuế an sinh xã hội và Medicare và thuế thất nghiệp liên bang. Muốn biết thêm thông tin, xin tham chiếu Quý Vị Có Người Giúp Việc Không? trong Ấn Bản 503, Ấn Bản 926, Hướng Dẫn về Thuế cho Chủ Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc, hoặc Chủ Đề 756.

Tiền trả cho thân quyến hay người thuộc quyền - Người cung cấp dịch vụ không thể là người hôn phối của quý vị, phụ huynh của cá nhân hợp chuẩn nếu cá nhân hợp chuẩn của quý vị là con dưới 13 tuổi, con của quý vị dưới 19 tuổi, hoặc người thuộc quyền được quý vị hay người hôn phối khai là người phụ thuộc trên tờ khai của mình.

Báo cáo trên tờ khai thuế

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế thì hãy điền đầy đủ vào Mẫu Đơn 2441, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền, và Mẫu Đơn 1040 (đính kèm Bản Khai 3 (Mẫu Đơn 1040), Tín Thuế Không Hoàn Lại) hoặc Mẫu Đơn 1040R PDF, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Ngoại Nhân Không Thường Trú. Nếu quý vị hưởng trợ cấp chăm sóc người thuộc quyền từ hãng sở (số tiền này được ghi trên Mẫu Đơn W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế) thì phải điền đầy đủ vào Phần III của Mẫu Đơn 2441.

Thông tin thêm

Muốn biết thêm thông tin về tiêu chuẩn hưởng tín thuế này và trợ cấp chăm sóc người thuộc quyền, xin tham chiếu Ấn Bản 503, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền (Publication 503, Child and Dependent Care Expenses), và Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn để Xin Tín Thuế cho Con và Trợ Cấp Chăm Sóc Người Thuộc Quyền Không? (Am I Eligible to Claim the Child and Dependent Care Credit?)