Chủ Đề 602 Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc

Quý vị có thể khai tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc nếu quý vị đã trả phí tổn chăm sóc cá nhân đủ tiêu chuẩn để bản thân (và người phối ngẫu, nếu khai thuế chung) đi làm hoặc tích cực tìm việc làm. Nhìn chung, quý vị không được lấy tín thuế này nếu tình trạng khai thuế của quý vị là đã kết hôn và khai thuế riêng. Tuy nhiên, xin xem Tình Trạng Khai Thuế Của Quý Vị Là Gì? trong Ấn Bản 503, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (Tiếng Anh), trong đó mô tả ngoại lệ đối với một số người đóng thuế sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác. Số tiền tín thuế này là một phần của chi phí liên quan đến việc làm đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân đủ tiêu chuẩn. Tỷ lệ phần trăm này phụ thuộc vào tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị.

Giới Hạn Mỹ Kim

Tổng phí tổn mà quý vị có thể dùng để tính tín thuế không được lớn hơn $3,000 (đối với một cá nhân đủ tiêu chuẩn) hay $6,000 (đối với hai cá nhân đủ tiêu chuẩn). Phí tổn đã trả cho dịch vụ chăm sóc một cá nhân đủ tiêu chuẩn sẽ hợp lệ nếu mục đích chính của việc trả chi phí là đảm bảo an sinh và bảo vệ người đó. Nếu quý vị nhận được quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc mà quý vị loại trừ hoặc khấu trừ khỏi lợi tức của mình thì quý vị phải trừ số tiền quyền lợi này khỏi giới hạn Mỹ kim áp dụng cho quý vị.

Cá Nhân Đủ Tiểu Chuẩn

Cá nhân đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc là:

  • Đứa con đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc của quý vị đang ở độ tuổi dưới 13 khi được săn sóc,
  • Người hôn phối của quý vị không thể tự chăm sóc về thể chất hay tinh thần và sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, hoặc
  • Người không thể tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần, sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, và: (a) là người phụ thuộc của quý vị; hoặc (b) có thể là người phụ thuộc của quý vị nhưng họ đã nhận được tổng lợi tức từ $4,300 trở lên, hoặc đã khai thuế chung, hoặc quý vị (hoặc người hôn phối, nếu khai thuế chung) có lẽ đã được khai là người phụ thuộc trên tờ khai năm 2020 của người đóng thuế khác.

Không Thể Tự Chăm Sóc về Thể Chất hoặc Tinh Thần – Một cá nhân sẽ được xem là không thể tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần nếu người đó không thể tự vệ sinh cá nhân hoặc lo liệu các nhu cầu dinh dưỡng do khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, hoặc cần được người khác trông nom toàn thời gian vì lý do an toàn của bản thân họ hoặc người khác.

Con của Cha Mẹ Đã Ly Hôn hoặc Ly Thân hoặc Cha Mẹ Sống Riêng - Phụ huynh bị truất quyền giám hộ muốn khai con mình là người phụ thuộc sẽ phải xem lại các quy tắc trong chủ đề Đứa con của cha mẹ đã ly hôn hoặc ly thân hoặc cha mẹ sống riêng ở Ấn Bản 503 (Tiếng Anh) do trẻ có thể được xem là người đủ tiêu chuẩn của phụ huynh bị truất quyền giám hộ cho tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc, ngay cả khi phụ huynh bị truất quyền giám hộ có quyền khai trẻ là người phụ thuộc.

Cá Nhân Đủ Tiêu Chuẩn trong Một Phần Thời Gian của Năm - Nếu người đó chỉ là cá nhân đủ tiêu chuẩn trong một phần thời gian của năm tính thuế thì chỉ có những chi phí đã trả cho dịch vụ chăm sóc cho người đó trong phần thời gian đó mới được gộp vào để tính tín thuế.

Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, TIN) - Quý vị phải cho biết số TIN (thường là số an sinh xã hội) của mỗi cá nhân đủ tiêu chuẩn.

Chăm Sóc Cá Nhân Đủ Tiêu Chuẩn

Dịch vụ chăm sóc có thể được cung cấp trong gia đình hoặc bên ngoài gia đình; tuy nhiên, không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào chủ yếu không dành cho sức khỏe cá nhân. Quý vị phải phân chia phí tổn nào chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân và phí tổn nào chủ yếu không dùng để chăm sóc cho cá nhân. Quý vị phải giảm chi phí chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân xuống mức trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc do người thuê quý vị làm việc chu cấp nhưng quý vị không ghi vào tổng lợi tức. Nhìn chung, quý vị có thể miễn khai lên đến $5,000 trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc nhận được từ người thuê quý vị làm việc. Ngoài ra, phí tổn đã khai báo thường không được vượt quá giá trị nhỏ hơn của lợi tức do lao động của quý vị và người hôn phối; tuy nhiên, các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng nếu người hôn phối là sinh viên toàn thời gian hoặc không thể tự săn sóc bản thân.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Quý vị phải nêu rõ mọi cá nhân hoặc tổ chức chăm sóc con cái hoặc người phụ thuộc của mình. Quý vị phải khai báo tên, địa chỉ và số TIN (số an sinh xã hội hoặc mã số nhận dạng chủ thuê) của nhà cung cấp dịch vụ trên tờ khai của quý vị. Nếu nhà cung cấp dịch vụ là tổ chức được miễn thuế thì quý vị chỉ cần khai báo tên và địa chỉ của tổ chức đó trên tờ khai. Quý vị có thể sử dụng Mẫu W-10, Giấy Tờ Chứng Minh và Giấy Chứng Nhận của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Người Phụ Thuộc (Tiếng Anh) để yêu cầu cung cấp thông tin này từ nhà cung cấp dịch vụ. Nếu quý vị không thể cung cấp thông tin về nhà cung cấp dịch vụ thì quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế nếu quý vị chứng tỏ rằng mình đã vận dụng những biện pháp thận trọng thỏa đáng để cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu quý vị trả tiền cho nhà cung cấp để chăm sóc người phụ thuộc hoặc người hôn phối tại nhà thì quý vị có thể thuộc diện chủ gia hộ thuê người giúp việc. Nếu quý vị là chủ gia hộ thuê người giúp việc thì quý vị phải khấu lưu và nộp thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và thuế thất nghiệp liên bang. Để biết thêm thông tin, xin tham chiếu Quý Vị Có Người Giúp Việc Tại Nhà Không? trong Ấn Bản 503 (Tiếng Anh), Ấn Bản 926, Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc (Tiếng Anh) hoặc Chủ Đề 756.

Tiền Trả cho Thân Quyến hoặc Người Phụ Thuộc - Nhà cung cấp dịch vụ không thể là người hôn phối của quý vị, cha/mẹ của cá nhân đủ tiêu chuẩn nếu cá nhân đủ tiêu chuẩn là đứa con dưới 13 tuổi, đứa con dưới 19 tuổi của quý vị, hoặc người phụ thuộc được quý vị hay người hôn phối khai là người phụ thuộc trên tờ khai.

Khai Báo trên Tờ Khai Thuế

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế, xin hãy hoàn thành Mẫu 2441, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (Tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa KỳMẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân (Tiếng Anh) . Nếu quý vị nhận được trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc từ chủ thuê (số tiền này được ghi trên Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (Tiếng Anh) thì quý vị phải hoàn thành Phần III của Mẫu 2441.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin về việc hội đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế này và trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc, xin tham khảo Ấn Bản 503, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (Tiếng Anh)Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn để Xin Tín Thuế cho Con và Trợ Cấp Chăm Sóc cho Người Phụ Thuộc Không? (Tiếng Anh).