Chủ đề số 602, Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc

Bạn có thể yêu cầu tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc nếu bạn đã trả chi phí để chăm sóc cá nhân đủ điều kiện để bản thân (và người vợ/chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) đi làm hoặc tích cực tìm việc làm. Nhìn chung, bạn không được yêu cầu tín thuế này nếu tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. Tuy nhiên, xin xem What's Your Filing Status? (Tư cách khai thuế của bạn là gì?) trong Ấn phẩm 503, Chi phí chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc (tiếng Anh), trong đó mô tả ngoại lệ đối với một số người đóng thuế sống tách biệt với người vợ/chồng của họ và đáp ứng các yêu cầu khác. Số tiền tín thuế này là một phần của chi phí liên quan đến việc làm đã trả cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân đủ điều kiện. Tỷ lệ phần trăm này phụ thuộc vào tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn.

Giới hạn số tiền

Tổng chi phí mà bạn có thể dùng để tính tín thuế không được lớn hơn $3.000 (đối với một cá nhân đủ điều kiện) hay $6.000 (đối với hai cá nhân đủ điều kiện). Chi phí đã trả cho dịch vụ chăm sóc một cá nhân đủ điều kiện sẽ hợp lệ nếu mục đích chính của việc trả chi phí là đảm bảo sức khỏe và bảo vệ người đó. Nếu bạn nhận được quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc mà bạn loại trừ hoặc khấu trừ khỏi thu nhập của mình thì bạn phải trừ số tiền quyền lợi này khỏi giới hạn số tiền áp dụng cho bạn.

Cá nhân đủ điều kiện

Một cá nhân đủ điều kiện cho tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc là:

  • Đứa trẻ đủ điều kiện là người phụ thuộc của bạn dưới 13 tuổi khi được chăm sóc,
  • Người vợ/chồng của bạn không thể tự chăm sóc về thể chất hay tinh thần và sống chung với bạn lâu hơn nửa năm, hoặc
  • Một cá nhân không thể tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần, sống chung với bạn lâu hơn nửa năm, và: (a) là người phụ thuộc của bạn; hoặc (b) có thể là người phụ thuộc của bạn nhưng họ đã nhận được tổng thu nhập từ $4.700 trở lên, hoặc đã khai chung hồ sơ thuế, hoặc bạn (hoặc người vợ/chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) có lẽ đã được khai là người phụ thuộc trên tờ khai năm 2023 của người đóng thuế khác.

Không thể tự chăm sóc bản thân về thể chất hoặc tinh thần – Một cá nhân không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần nếu do khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, cá nhân đó không có khả năng chăm sóc vệ sinh hoặc nhu cầu dinh dưỡng của mình hoặc cần sự quan tâm toàn thời gian của người khác do sự an toàn của chính mình hoặc sự an toàn của người khác.

Con của cha mẹ đã ly hôn hoặc ly thân hoặc cha mẹ sống riêng - Cha/mẹ không có quyền giám hộ muốn khai con mình là người phụ thuộc sẽ phải xem lại các quy tắc trong chủ đề Child of divorced or separated parents or parents living apart (Con của cha mẹ đã ly hôn hoặc ly thân hoặc cha mẹ sống riêng) trong Ấn phẩm 503 (tiếng Anh) do trẻ có thể được xem là cá nhân đủ điều kiện của cha/mẹ có quyền giám hộ cho tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc, ngay cả khi cha/mẹ không có quyền giám hộ có quyền khai trẻ là người phụ thuộc.

Cá nhân đủ điều kiện trong một phần thời gian của năm - Nếu người đó chỉ là cá nhân đủ điều kiện trong một phần thời gian của năm tính thuế thì chỉ có những chi phí đã trả cho dịch vụ chăm sóc cho người đó trong phần thời gian đó mới được gộp vào để tính tín thuế.

Mã số thuế (TIN) - Bạn phải cung cấp TIN (thường là số an sinh xã hội) của mỗi cá nhân đủ điều kiện.

Chăm sóc cá nhân đủ điều kiện

Dịch vụ chăm sóc có thể được cung cấp tại gia hoặc bên ngoài; tuy nhiên, không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào không chủ yếu dành cho sức khỏe cá nhân đó. Bạn phải phân chia chi phí nào chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân đó và chi phí nào không chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân đó. Bạn phải giảm chi phí chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân xuống mức trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc do chủ lao động chu cấp nhưng bạn không ghi vào tổng thu nhập. Nhìn chung, bạn có thể loại trừ lên đến $5.000 trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc nhận được từ chủ lao động của bạn. Ngoài ra, nói chung, các chi phí được yêu cầu không được vượt quá số nhỏ hơn của thu nhập kiếm được của bạn hoặc thu nhập kiếm được của người vợ/chồng. Nếu bạn hoặc người vợ/chồng là sinh viên toàn thời gian hoặc không có khả năng tự chăm sóc, thì bạn hoặc người vợ/chồng đó được coi là có thu nhập kiếm được cho mỗi tháng mà bạn hoặc người vợ/chồng đó là sinh viên toàn thời gian hoặc không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Thu nhập kiếm được của bạn hoặc người vợ/chồng mỗi tháng là $250 nếu có một người đủ điều kiện ($500 nếu hai hoặc nhiều cá nhân đủ điều kiện). Xem chủ đề Earned Income Limit (Giới hạn thu nhập kiếm được) trong Ấn phẩm 503 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Người cung cấp dịch vụ chăm sóc

Bạn phải xác định mỗi cá nhân hoặc tổ chức chăm sóc con hoặc người phụ thuộc của mình. Bạn phải khai báo tên, địa chỉ và TIN (số an sinh xã hội hoặc mã số thuế của chủ lao động) của người cung cấp dịch vụ chăm sóc trên tờ khai của bạn. Nếu người cung cấp dịch vụ là tổ chức được miễn thuế thì bạn chỉ cần khai báo tên và địa chỉ của tổ chức đó trên tờ khai. Bạn có thể sử dụng Mẫu W-10, Giấy chứng minh và chứng nhận của Người cung cấp dịch vụ chăm sóc Người phụ thuộc (tiếng Anh) để yêu cầu cung cấp thông tin này từ người cung cấp dịch vụ chăm sóc. Nếu bạn không thể cung cấp thông tin về người cung cấp dịch vụ thì bạn vẫn có thể đủ điều kiện yêu cầu tín thuế nếu bạn chứng tỏ rằng mình đã vận dụng những biện pháp thận trọng thỏa đáng để cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu bạn trả tiền cho người cung cấp để chăm sóc người phụ thuộc hoặc người vợ/chồng tại nhà thì bạn có thể thuộc diện chủ lao động tại gia. Nếu bạn là chủ lao động tại gia thì bạn có thể phải khấu lưu và trả thuế an sinh xã hội và Medicare và trả thuế thất nghiệp liên bang. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Do You Have Household Employees? (Bạn có nhân viên tại gia không ?) trong Ấn phẩm 503 (tiếng Anh)Ấn phẩm 926, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động tại gia (tiếng Anh) hoặc Chủ đề số 756.

Tiền trả cho thân quyến hoặc người phụ thuộc - Người cung cấp dịch vụ chăm sóc không thể là người vợ/chồng của bạn, cha/mẹ của cá nhân đủ điều kiện nếu cá nhân đủ điều kiện là con dưới 13 tuổi của bạn, con dưới 19 tuổi của bạn, hoặc người phụ thuộc được bạn hay người vợ/chồng khai là người phụ thuộc trên tờ khai của bạn.

Khai báo trên Tờ khai thuế

Nếu bạn đủ điều kiện được hưởng tín thuế, hoàn thành Mẫu 2441, Chi phí chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc (tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhânMẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh). Nếu bạn nhận được trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc từ chủ lao động (số tiền này được ghi trên Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh)) thì bạn phải hoàn thành Phần III của Mẫu 2441.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Tôi có đủ điều kiện để yêu cầu Tín thuế chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc không? (tiếng Anh).