Chủ Đề Số 602 Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc

Quý vị có thể yêu cầu tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc nếu quý vị đã trả chi phí để chăm sóc cá nhân đủ điều kiện để bản thân (và người phối ngẫu, nếu khai chung hồ sơ thuế) đi làm hoặc tích cực tìm việc làm. Nhìn chung, quý vị không được yêu cầu tín thuế này nếu tình trạng khai thuế của quý vị là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. Tuy nhiên, xin xem What’s Your Filing Status? (Tình Trạng Khai Thuế Của Quý Vị Là Gì?) trong Ấn Phẩm 503, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh), trong đó mô tả ngoại lệ đối với một số người đóng thuế sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác. Số tiền tín thuế này là một phần của chi phí liên quan đến việc làm đã trả cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân đủ điều kiện. Tỷ lệ phần trăm này phụ thuộc vào tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị.

Giới Hạn Số Tiền

Tổng chi phí mà quý vị có thể dùng để tính tín thuế không được lớn hơn $3.000 (đối với một cá nhân đủ điều kiện) hay $6.000 (đối với hai cá nhân đủ điều kiện). Chi phí đã trả cho dịch vụ chăm sóc một cá nhân đủ điều kiện sẽ hợp lệ nếu mục đích chính của việc trả chi phí là đảm bảo sức khỏe và bảo vệ người đó. Nếu quý vị nhận được quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc mà quý vị loại trừ hoặc khấu trừ khỏi thu nhập của mình thì quý vị phải trừ số tiền quyền lợi này khỏi giới hạn số tiền áp dụng cho quý vị.

Cá Nhân Đủ Điều Kiện

Một cá nhân đủ điều kiện cho tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc là:

  • Đứa con đủ điều kiện là người phụ thuộc của quý vị dưới 13 tuổi khi được chăm sóc,
  • Người hôn phối của quý vị không thể tự chăm sóc về thể chất hay tinh thần và sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, hoặc
  • Một cá nhân không thể tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần, sống chung với quý vị lâu hơn nửa năm, và: (a) là người phụ thuộc của quý vị; hoặc (b) có thể là người phụ thuộc của quý vị nhưng họ đã nhận được tổng thu nhập từ $4,400 trở lên, hoặc đã khai chung hồ sơ thuế, hoặc quý vị (hoặc người phối ngẫu, nếu khai chung hồ sơ thuế) có lẽ đã được khai là người phụ thuộc trên tờ khai năm 2022 của người đóng thuế khác.

Không Thể Tự Chăm Sóc Bản Thân về Thể Chất hoặc Tinh Thần –Một cá nhân không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần nếu do khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, cá nhân đó không có khả năng chăm sóc vệ sinh hoặc nhu cầu dinh dưỡng của mình hoặc cần sự quan tâm toàn thời gian của người khác do sự an toàn của chính mình hoặc sự an toàn của người khác.

Con của Cha Mẹ Đã Ly Hôn hoặc Ly Thân hoặc Cha Mẹ Sống Riêng - Phụ huynh không có quyền giám hộ muốn khai con mình là người phụ thuộc sẽ phải xem lại các quy tắc trong chủ đề Con của Cha Mẹ Đã Ly Hôn hoặc Ly Thân hoặc Cha Mẹ Sống Riêng trong Ấn Phẩm 503 (tiếng Anh)PDF do trẻ có thể được xem là cá nhân đủ điều kiện của phụ huynh có quyền giám hộ cho tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc, ngay cả khi phụ huynh không có quyền giám hộ có quyền khai trẻ là người phụ thuộc.

Cá Nhân Đủ Điều Kiện trong Một Phần Thời Gian của Năm - Nếu người đó chỉ là cá nhân đủ điều kiện trong một phần thời gian của năm tính thuế thì chỉ có những chi phí đã trả cho dịch vụ chăm sóc cho người đó trong phần thời gian đó mới được gộp vào để tính tín thuế.

Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN) - Quý vị phải cung cấp TIN (thường là số an sinh xã hội) của mỗi cá nhân đủ điều kiện.

Chăm Sóc Cá Nhân Đủ Điều Kiện

Dịch vụ chăm sóc có thể được cung cấp tại gia hoặc bên ngoài; tuy nhiên, không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào không chủ yếu dành cho sức khỏe cá nhân đó. Quý vị phải phân chia chi phí nào chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân đó và chi phí nào không chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân đó. Quý vị phải giảm chi phí chủ yếu dùng để chăm sóc cho cá nhân xuống mức trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc do chủ lao động chu cấp nhưng quý vị không ghi vào tổng thu nhập. Nhìn chung, quý vị có thể loại trừ lên đến $5.000 trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc nhận được từ chủ lao động của quý vị. Ngoài ra, nói chung, các chi phí được yêu cầu không được vượt quá số nhỏ hơn của thu nhập kiếm được của quý vị hoặc thu nhập kiếm được của người phối ngẫu. Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu là sinh viên toàn thời gian hoặc không có khả năng tự chăm sóc, thì quý vị hoặc người phối ngẫu được coi là có thu nhập kiếm được cho mỗi tháng mà quý vị hoặc người phối ngẫu là sinh viên toàn thời gian hoặc không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Thu nhập kiếm được của quý vị hoặc người phối ngẫu mỗi tháng là $250 nếu có một người đủ điều kiện ($500 nếu hai hoặc nhiều cá nhân đủ điều kiện). Xem chủ đề Earned Income Limit (Giới Hạn Thu Nhập Kiếm) trong Ấn Phẩm 503 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin

Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc

Quý vị phải xác định mỗi cá nhân hoặc tổ chức chăm sóc con hoặc người phụ thuộc của mình. Quý vị phải khai báo tên, địa chỉ và TIN (số an sinh xã hội hoặc mã số nhận dạng chủ lao động) của người cung cấp dịch vụ chăm sóc trên tờ khai của quý vị. Nếu người cung cấp dịch vụ là tổ chức được miễn thuế thì quý vị chỉ cần khai báo tên và địa chỉ của tổ chức đó trên tờ khai. Quý vị có thể sử dụng Mẫu W-10, Giấy Chứng Minh và Chứng Nhận của Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) để yêu cầu cung cấp thông tin này từ người cung cấp dịch vụ chăm sóc. Nếu quý vị không thể cung cấp thông tin về người cung cấp dịch vụ thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện yêu cầu tín thuế nếu quý vị chứng tỏ rằng mình đã vận dụng những biện pháp thận trọng thỏa đáng để cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu quý vị trả tiền cho người cung cấp để chăm sóc người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu tại nhà thì quý vị có thể thuộc diện chủ lao động tại gia. Nếu quý vị là chủ lao động tại gia thì quý vị có thể phải khấu lưu và trả thuế an sinh xã hội và Medicare và trả thuế thất nghiệp liên bang. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Do You Have Household Employees? (Quý Vị Có Nhân Viên Tại Gia Không?) trong Ấn Phẩm 503 (tiếng Anh)Ấn Phẩm 926, Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động Tại Gia (tiếng Anh) hoặc Chủ Đề Số 756.

Tiền Trả cho Thân Quyến hoặc Người Phụ Thuộc - Người cung cấp dịch vụ chăm sóc không thể là người phối ngẫu của quý vị, phụ huynh của cá nhân đủ điều kiện nếu cá nhân đủ điều kiện là con dưới 13 tuổi của quý vị, con dưới 19 tuổi của quý vị, hoặc người phụ thuộc được quý vị hay người phối ngẫu khai là người phụ thuộc trên tờ khai của quý vị.

Khai Báo trên Tờ Khai Thuế

Nếu quý vị đủ điều kiện được hưởng tín thuế, hoàn thành Mẫu 2441, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá NhânMẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Tạm Trú (tiếng Anh). Nếu quý vị nhận được trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc từ chủ lao động (số tiền này được ghi trên Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh)) thì quý vị phải hoàn thành Phần III của Mẫu 2441.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin về việc hội đủ điều kiện được hưởng tín thuế này và trợ cấp chăm sóc cho người phụ thuộc, xin tham khảo Ấn Phẩm 503, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) và Tôi Có Đủ Điều Kiện để Yêu Cầu Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc Không? (tiếng Anh).