Chủ đề số 756, Thuế việc làm cho Nhân viên tại gia

Nhân viên tại gia bao gồm quản gia, người giúp việc, người trông trẻ, người làm vườn và những người khác làm công việc tại gia trong hoặc quanh tư gia với tư cách là nhân viên. Thợ sửa chữa, thợ ống nước, nhà thầu và doanh nhân khác cung cấp dịch vụ trên cương vị thầu khoán độc lập đều không phải là nhân viên. Lao động tại gia được xem là nhân viên nếu bạn có thể kiểm soát cả công việc họ làm và cách thức thực hiện.

Thuế An sinh Xã hội và Medicare (Đạo luật Đóng góp bảo hiểm Liên bang - FICA)

Thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, thường được gọi là thuế FICA, áp dụng cho cả người lao động và chủ lao động, mỗi bên trả 7.65% tiền lương. Chủ lao động thường được yêu cầu khấu lưu phần thuế FICA của nhân viên tại gia từ tiền lương. Nếu bạn trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên tại gia ở mức $2.700 trở lên trong năm 2024 (ngưỡng này có thể thay đổi hàng năm) thì bạn thường phải khấu lưu 6.2% cho thuế an sinh xã hội và 1.45% cho thuế Medicare (tổng cộng 7.65%) từ mọi khoản lương bổng bằng tiền mặt đã trả cho nhân viên đó, trừ khi quý muốn trả cho phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của nhân viên từ tiền của chính mình. Bạn cũng phải trả phần góp của mình trong thuế an sinh xã hội và thuế Medicare vốn là 7.65% lương bổng bằng tiền mặt (Iương bổng bằng tiền mặt là tiền lương lãnh qua séc, lệnh phiếu, v.v.).

Bạn có thể tìm số tiền và tỷ lệ phần trăm đã định ở chủ đề "Social Security and Medicare Taxes"(Thuế An sinh Xã hội và Medicare) trong Ấn phẩm 926, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động tại gia (tiếng Anh). Trả tiền khấu lưu thuế cho IRS cùng với 7.65% bổ sung là phần chia sẻ tiền thuế từ bạn. Nếu bạn lấy ngân quỹ của mình để trang trải phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare cho nhân viên thì số tiền bạn trả dùm được xem là lương bổng khi nhân viên khai thuế thu nhập. Tuy nhiên, đừng xem đó là tiền lương bổng phải nộp thuế an sinh xã hội và Medicare hoặc lương bổng dùng để tính thuế thất nghiệp liên bang.

Đừng khấu lưu hay trả thuế An sinh Xã hội và Medicare từ lương bổng bạn trả cho:

  1. Người vợ/chồng của mình,
  2. Trẻ em của bạn dưới 21 tuổi,
  3. Cha/mẹ của bạn, trừ khi đáp ứng được trường hợp ngoại lệ, hoặc
  4. Nhân viên dưới 18 tuổi vào bất cứ thời điểm nào trong năm, trừ khi nghề nghiệp chính của người đó là làm công việc trong gia hộ. Nếu nhân viên là học sinh thì làm công việc trong gia hộ không được xem là nghề nghiệp chính.

Xem Ấn phẩm 926 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ này.

Thuế Medicare bổ sung

Thuế Medicare bổ sung được áp dụng cho người có lương bổng Medicare vượt quá ngưỡng, dựa trên tư cách khai thuế của họ. Chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare bổ sung 0.9% từ lương bổng của cá nhân vượt quá $200,000 trong năm mà không kể đến tư cách khai thuế. Chủ lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare bổ sung vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000, và tiếp tục khấu lưu số tiền này trong mỗi đợt trả lương cho đến cuối năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động đối với Thuế Medicare bổ sung. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng dẫn cho Mẫu 8959 (tiếng Anh) và Hỏi và Đáp về Thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh).

Khấu lưu Thuế thu nhập Liên bang

Bạn không bắt buộc phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ lương bổng trả cho nhân viên tại gia. Tuy nhiên, nếu nhân viên yêu cầu bạn khấu lưu thuế thu nhập liên bang và bạn đồng ý thì bạn cần phải lấy Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên đã điền đầy đủ thông tin từ nhân viên. Xem Ấn phẩm 15-T, Phương pháp khấu lưu thuế thu nhập Liên bang (tiếng Anh) để biết các bảng khấu lưu thuế được cập nhật mỗi năm.

Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế

Nếu bạn phải khấu lưu và nộp thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, hoặc nếu bạn khấu lưu thuế thu nhập liên bang thì bạn cần phải điền đầy đủ vào Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh) cho mỗi nhân viên. Bạn cũng sẽ cần đến Mẫu W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh). Xem mục "What Forms Must You File?" (Phải nộp những mẫu đơn nào?) trong Ấn phẩm 926 (tiếng Anh) để biết khi nào cần cung cấp và nộp các mẫu đơn và đệ nộp ở đâu. Để điền đầy đủ vào Mẫu W-2, bạn cần có mã số thuế của chủ lao động (EIN) và số An sinh Xã hội của nhân viên. Nếu bạn chưa có EIN, bạn có thể nộp đơn xin qua ứng dụng EIN trực tuyến. Dịch vụ này làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng đến 10:00 tối theo giờ Miền Đông Chuẩn. Bạn cũng có thể nộp đơn xin cấp EIN bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc fax (tiếng Anh) Mẫu SS-4, Đơn xin cấp Mã số thuế của Chủ lao động (tiếng Anh)Những người nộp đơn quốc tế có thể đệ đơn bằng cách gọi số 267-941-1099 (không phải là số điện thoại miễn cước) Thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 sáng đến 11:00 tối theo giờ miền Đông để xin EIN. Tham khảo Số ID của Chủ lao độngChủ đề số 752 và Chủ đề số 755 để biết thêm thông tin.

Đạo luật Thuế thất nghiệp Liên bang (FUTA)

Nếu bạn trả lương bổng cho nhân viên tại gia với lượng tiền mặt tổng cộng nhiều hơn $1.000 vào bất kỳ quý nào trong năm hoặc năm trước đó thì bạn thường phải nộp thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) đánh trên $7.000 lương bổng đầu tiên trả cho mỗi nhân viên tại gia ở dạng tiền mặt. Tuy nhiên, không tính phần lương bổng trả cho người phối ngẫu, con dưới 21 tuổi hoặc cha/mẹ của bạn. Ngoài ra, đừng coi tiền lương bằng tiền mặt mà bạn trả cho nhân viên tại gia vượt quá $7.000 là tiền lương phải chịu thuế FUTA. Đừng khấu trừ thuế FUTA từ tiền lương của nhân viên. Bạn phải trả nó bằng tiền của chính bạn. Thuế FUTA là 6% tiền lương FUTA của nhân viên bạn. Bạn có thể nhận khoản tín thuế lên tới 5,4% so với nợ thuế FUTA của mình đối với số tiền bạn đã trả vào quỹ thất nghiệp của tiểu bang, dẫn đến mức thuế ròng là 0,6%. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo "Do You Need To Pay Employment Taxes?" (Bạn có cần phải trả thuế việc làm không?) trong Ấn phẩm 926 (tiếng Anh). Nếu bạn trả lương theo luật bồi thường thất nghiệp của tiểu bang cắt giảm tín thuế, tín thuế FUTA của bạn có thể bị giảm. Một tiểu bang chưa hoàn trả số tiền đã vay từ chính phủ liên bang để trả trợ cấp thất nghiệp được gọi là "tiểu bang cắt giảm tín thuế". Xem Hướng dẫn cho Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh) hoặc Giảm tín thuế FUTA (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Bảng H (Mẫu 1040), Thuế việc làm tại gia

Nếu chi trả tiền lương phải nộp thuế FICA, thuế FUTA, hoặc nếu khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ lương bổng của nhân viên thì bạn cần phải đệ nộp Bảng H (Mẫu 1040), Thuế việc làm tại gia (tiếng Anh). Đính kèm Bảng H vào tờ khai thuế thu nhập cá nhân, Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhânMẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh), Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh)Mẫu 1040-SS, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người tự kinh doanh (Bao gồm cả Tín thuế Trẻ em được hoàn lại dành cho Cư dân chân thật của Puerto Rico (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1041, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Di sản và Quỹ tín thác (tiếng Anh). Nếu bạn không bắt buộc phải khai thuế thì nộp Bảng H để khai báo thuế việc làm tại gia. Tuy nhiên, doanh nghiệp cá thể phải nộp Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh) và Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động (tiếng Anh) hoặc Mẫu 944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh) đối với nhân viên doanh nghiệp, hoặc Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên nông nghiệp (tiếng Anh) đối với nhân nông nghiệp, thì có thể khai báo thông tin thuế việc làm tại gia trên các mẫu đơn này thay vì dùng Bảng H. Nếu bạn muốn khai báo lương bổng của nhân viên tại gia trên những mẫu đơn nêu trên, xin hãy nhớ nộp đủ mọi tiền thuế với hạn chót là ngày đã định dựa trên mẫu đơn, kể cả khoản ký gửi thuế liên bang nếu cần thiết. Thông tin khác có sẵn trong Hướng dẫn cho Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF.

Thanh toán Thuế ước tính

Nếu bạn nộp Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF thì bạn có thể tránh nợ thuế trên tờ khai của bạn nếu bạn đã trả đủ cả hai loại thuế việc làm cho nhân viên tại gia và thuế thu nhập của bản thân. Nếu bạn có việc làm thì bạn có thể yêu cầu chủ lao động khấu lưu thêm thuế thu nhập liên bang từ lương bổng trong năm. Bạn cũng có thể thanh toán thuế ước tính (tiếng Anh) cho IRS trong năm tương ứng bằng cách sử dụng Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân.

Bạn có thể phải trả tiền phạt do còn thiếu tiền thuế ước tính nếu bạn chưa trả thuế việc làm tại gia trong năm. Xin tham khảo Chủ đề số 306.