Topic 756 - Employment Taxes for Household Employees

Nhân viên giúp việc nhà bao gồm các quản gia, người hầu, người trông trẻ, người làm vườn, và những người khác thực hiện công tác trong hay quanh tư gia trên tư cách nhân viên. Thợ sửa chữa, thợ ống nước, nhà thầu và các doanh nhân khác cung cấp dịch vụ trên cương vị thầu khoán độc lập đều không là nhân viên. Người giúp việc gia hộ được xem là nhân viên nếu quý vị có thể kiểm soát không chỉ công tác họ làm mà còn cả cách thức thực hiện.

Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare (Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act, hay FICA))

Thuế an sinh xã hội và Medicare, thường được gọi là thuế FICA, áp dụng cho cả người lao động và người sử dụng lao động, mỗi bên trả 7.65% tiền lương. Người sử dụng lao động thường được yêu cầu giữ lại phần thuế FICA của nhân viên từ tiền lương. Nếu quý vị trả lương dạng tiền mặt cho nhân viên giúp việc nhà ở mức $2,100 trở lên trong năm 2019 (ngưỡng này có thể đổi hàng năm), thì nói chung phải khấu lưu 6.2% theo thuế An Sinh Xã Hội và 1.45% theo thuế Medicare (với tổng cộng 7.65%) từ mọi khoản lương bổng tiền mặt đã trả cho nhân viên đó, trừ khi quý muốn trả cho phần thuế an sinh xã hội và Medicare của nhân viên từ tiền của chính mình. Quý vị cũng phải trả phần góp (chia sẻ) của mình trong thuế An Sinh Xã Hội và Medicare - vốn là 7.65% của lương bổng ở dạng tiền mặt (Iương bổng ở dạng tiền mặt là tiền lương lãnh qua chi phiếu, lệnh phiếu, v.v...).

Có thể biết số tiền và tỷ lệ phần trăm đã định tại chủ đề "Có phải nộp thuế lao động không?" trong Ấn Bản 926, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Chủ Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc (Publication 926, Household Employer's Guide). Hãy nộp tiền khấu lưu cho IRS cùng với 7.65% phụ trội - là phần san sẻ tiền thuế từ quý vị. Nếu lấy ngân quỹ riêng của mình để trang trải phần thuế An Sinh Xã Hội và Medicare cho nhân viên, thì số tiền quý vị trả dùm được xem là lương bổng khi nhân viên khai thuế lợi tức. Tuy nhiên, đừng xem đó là tiền lương phải nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, hoặc lương bổng dùng để tính thuế thất nghiệp liên bang.

Đừng khấu lưu hay nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare từ lương bổng quý vị trả cho:

  1. Người hôn phối,
  2. Đứa con dưới 21 tuổi,
  3. Cha mẹ, trừ khi đó là trường hợp ngoại lệ, hoặc
  4. Nhân viên dưới 18 tuổi vào bất cứ thời điểm nào trong năm, trừ khi nghề nghiệp chánh của người đó là lo toan công tác trong gia hộ. Nếu nhân viên là học sinh thì lo toan công tác trong gia hộ không được xem như nghề nghiệp chánh.

Nên xem Ấn Bản 926 (Publication 926) để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ này.

Thuế Medicare Phụ Trội

Sẽ áp Thuế Medicare Phụ Trội trên người có lương bổng vượt quá ngưỡng mức, tùy theo cương vị khai thuế của họ. Hãng sở có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% từ cá nhân nào có lương bổng vượt trên $200,000 trong niên lịch, bất kể cương vị khai thuế. Hãng sở phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000, và tiếp tục khấu lưu số tiền này trong mỗi đợt trả lương cho đến cuối niên lịch. Không có phần đóng góp tương xứng của hãng sở đối với Thuế Medicare Phụ Trội. Muốn biết thêm thông tin, ghé vào Hỏi Đáp về Thuế Medicare (Questions and Answers for the Additional Medicare Tax) Phụ Trội.  

Khấu Lưu Thuế Lợi Tức Liên Bang

Quý vị không bị bắt buộc phải khấu lưu thuế lợi tức liên bang từ lương bổng trả cho nhân viên giúp việc nhà. Tuy nhiên, nếu nhân viên yêu cầu quý vị khấu lưu thuế lợi tức liên bang và được đồng ý thì cần phải lấy Mẫu Đơn W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế đã điền đầy đủ từ nhân viên. Nên xem Ấn Bản 15 (Thông Tư E), Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở - trong đó có các bảng khấu lưu được cập nhật mỗi năm.

Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng

Nếu phải khấu lưu rồi nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, hoặc nếu muốn khấu lưu thuế lợi tức liên bang, thì quý vị cần phải điền đầy đủ vào Mẫu Đơn W-2, Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng, cho mỗi nhân viên. Cũng cần dùng Mẫu Đơn W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng. Nên xem mục “Phải nộp mẫu đơn nào?” trong Ấn Bản 926 để biết khi nào cần lấy rồi điền vào các mẫu đơn, và đệ nộp tại đâu. Muốn điền đầy đủ vào Mẫu Đơn W-2 thì cần có mã số thuế của chủ nhân (employer identification number, hay EIN) và số An Sinh Xã Hội của nhân viên. Nếu chưa có EIN thì quý vị nên nộp đơn xin qua ứng dụng EIN trực tuyến (Online EIN). Dịch vụ này làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng đến 10:00 tối, giờ Miền Đông. Quý vị cũng có thể nộp đơn xin EIN bằng cách gửi qua bưu điện hay điện (mailing or faxing) sao Mẫu Đơn SS-4 PDF, Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân (đã điền đầy đủ); ). Những người nộp đơn trên quốc tế có thể ghi danh bằng cách gọi số 267-941-1099 (không là số miễn phí) Thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 sáng đến 11:00 tối giờ miền Đông để xin số EIN của họ. Xin xem Chủ Đề 752Chủ Đề 755Số ID Hãng Sở để biết thêm thông tin.

Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (Federal Unemployment Tax Act, hay FUTA)

Nếu quý vị trả lương cho nhân viên giúp việc nhà với lượng tiền mặt tổng cộng nhiều hơn $1,000 vào bất cứ tam cá nguyệt nào trong niên lịch hoặc năm trước đó, thì nói chung phải nộp thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) đánh trên $7,000 lương bổng đầu tiên trả cho mỗi nhân viên giúp việc nhà ở dạng tiền mặt. Tuy nhiên, trong đó đừng tính phần lương bổng trả cho người hôn phối, các con dưới 21 tuổi, hoặc cha mẹ của quý vị. Và cũng đừng xem số tiền quý vị trả cho những người này là lương bổng phải nộp thuế FUTA. Nói chung, quý vị có thể khai số tiền nộp vào ngân quỹ thất nghiệp của liên bang là tiền tín dụng đối với nghĩa vụ đóng thuế FUTA của mình. Nếu quý vị trả tiền lương nào phải thuận theo luật đền bù thất nghiệp của tiểu bang hạ giảm tiền tín thuế thì bị hạ bớt tín thuế FUTA. Tiểu bang nào chưa hoàn lại số tiền đã mượn của chánh phủ liên bang để trang trải trợ cấp thất nghiệp đều là "tiểu bang hạ giảm tiền tín thuế". Xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai H (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule H Instructions PDF) hoặc Khấu Trừ Tín Dụng FUTA (FUTA Credit Reduction) để biết thêm thông tin. Muốn biết hạn mức cụ thể và lương bổng được miễn tính thì nên đọc nội dung đầu đề "Quý vị có phải nộp thuế lao động không?" trong Ấn Bản 926 (Publication 926).

Bản Khai H (Mẫu Đơn 1040), Thuế Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc

Nếu chi trả tiền lương phải nộp thuế FICA, thuế FUTA, hoặc nếu khấu lưu thuế lợi tức liên bang từ lương bổng của nhân viên, thì quý vị cần phải đệ nộp Bản Khai H (Mẫu Đơn 1040), Thuế Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc. Hãy đính kèm Bản Khai H vào tờ khai thuế lợi tức cá nhân, Mẫu Đơn 1040 PDF, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, Mẫu Đơn 1040NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Ngoại Nhân Không Thường Trú Hoa Kỳ, Mẫu Đơn 1040-SS, Đơn Khai Thuế Tư Doanh Hoa Kỳ (kể cả Tín Dụng Thuế Phụ Trội cho Trẻ của Cư Dân Thật Sự tại Puerto Rico), hoặc Mẫu Đơn 1041, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Tài Sản và Ủy Thác. Nếu quý vị không bị bắt buộc phải khai thuế thì vẫn phải nộp Bản Khai H để trình báo thuế gia hộ thuê người giúp việc. Tuy nhiên, người chủ sở hữu duy nhất nào phải đệ nộp Mẫu Đơn 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Hãng Sở, và Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở, hoặc Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG NĂM của Hãng Sở - đối với nhân viên kinh doanh, hay Mẫu Đơn 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở - đối với Nhân Viên Canh Nông - nếu là nhân công nông trại, thì có thể trình báo thông tin thuế giúp việc nhà trên các mẫu đơn này thay vì dùng Bản Khai H. Nếu quý vị muốn trình báo lương bổng của nhân viên giúp việc nhà tại những mẫu đơn nêu trên thì nhớ nộp đủ mọi tiền thuế với hạn chót là ngày đã định tùy theo mẫu đơn, kể cả thuế liên bang nếu cần thiết. Có thông tin phụ trội trong Hướng Dẫn cho Bản Khai H (Mẫu Đơn 1040).

Chi Trả Thuế Ước Tính

Nếu quý vị đệ nộp Bản Khai H (Mẫu Đơn 1040) thì có thể khỏi ghi tiền nợ thuế trên tờ khai khi đã trang trải đủ cả hai loại thuế lao động cho nhân viên giúp việc nhà và thuế lợi tức của bản thân. Nếu quý vị có việc làm thì có thể yêu cầu hãng sở khấu lưu thêm thuế lợi tức liên bang từ lương bổng trong năm. Cũng có thể nộp tiền thuế ước tính (estimated tax payments) cho IRS trong năm tương ứng nếu dùng Mẫu Đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân.

Có thể phải trả tiền phạt do còn thiếu thuế ước tính nếu quý vị chưa kịp trang trải thuế gia hộ thuê người giúp việc trong năm. Xin xem Chủ Đề 306.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 926, Hướng Dẫn về Thuế cho Chủ Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc.