Chủ Đề 306 Tiền Phạt Cho Việc Trả Thiếu Thuế Ước Tính

Hệ thống thuế thu nhập Hoa Kỳ là hệ thống thuế phải trả theo thu nhập, có nghĩa là quý vị phải trả thuế thu nhập một khi quý vị kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Quý vị có thể thực hiện điều này qua cách khấu trừ hoặc trả tiền thuế ước tính (Tiếng Anh). Nếu quý vị không nộp đủ thuế trong suốt năm, qua cách khấu trừ hoặc bằng cách trả tiền thuế ước tính thì quý vị có thể phải trả tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính. Thông thường, đa số người khai thuế không bị phạt nếu họ thiếu ít hơn $1,000 tiền thuế sau khi trừ những khấu lưu thuế và tín dụng có thể hoàn lại, hoặc nếu họ đã trả phần khấu lưu và tiền thuế ước tính ít nhất là 90% tiền thuế cho năm hiện tại hoặc 100% tiền thuế ghi trong đơn khai thuế của năm trước, tùy theo số nào nhỏ hơn. Có những điều lệ đặc biệt cho nông dân và ngư dân, một số chủ nhân gia đình và người đóng thuế lợi tức cao hơn. Muốn biết thêm thông tin, xem Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh).

Thông thường, người đóng thuế nên trả tiền thuế ước tính thành bốn số tiền bằng nhau để tránh bị phạt. Tuy nhiên, nếu được thu nhập không đồng đều trong năm thì quý vị có thể thay đổi số tiền trả để tránh hoặc giảm tiền phạt bằng cách sử dụng phương pháp trả góp hàng năm. Xin quý vị sử dụng Mẫu 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản và Quỹ Ủy Thác (Tiếng Anh), để xem quý vị có nợ tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính của quý vị hay không.

Luật pháp cho phép IRS miễn tiền phạt nếu:

  1. Quý vị không trả được tiền thuế vì một tai nạn, thiên tai, hoặc các trường hợp bất thường khác và sẽ không công bằng cho quý vị nếu bị phạt, hoặc
  2. Quý vị đã về hưu (sau khi đủ 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm tính thuế hoặc trong năm thuế trước đó mà quý vị phải trả tiền thuế ước tính và việc trả thiếu có nguyên nhân hợp lý chứ không phải cố ý bỏ bê

Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 2210 (Tiếng Anh)  PDFđể biết thêm thông tin về yêu cầu miễn trừ phạt tiền thuế ước tính.

Xin xem Ấn Bản 505 (Tiếng Anh) để biết thông tin về khu vực thảm họa do liên bang tuyên bố.

Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) để biết ghi tiền phạt ước tính ở chỗ nào trên đơn khai thuế của quý vị.