Chủ đề Số 306 Hình phạt cho việc Trả thiếu thuế ước tính

Hệ thống thuế thu nhập Hoa Kỳ là hệ thống thuế có tới đâu trả tới đó, có nghĩa là quý vị phải trả thuế thu nhập một khi quý vị kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Quý vị có thể thực hiện điều này qua cách khấu lưu hoặc thực hiện thanh toán thuế ước tính (tiếng Anh). Nếu quý vị không nộp đủ thuế trong suốt năm, qua cách khấu lưu hoặc bằng cách trả tiền thuế ước tính thì quý vị có thể phải trả tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính. Thông thường, đa số người khai thuế không bị phạt nếu họ thiếu ít hơn $1,000 tiền thuế sau khi trừ những khấu lưu thuế và tín thuế có thể hoàn lại, hoặc nếu họ đã trả phần khấu lưu và tiền thuế ước tính ít nhất là 90% tiền thuế cho năm hiện tại hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế của năm trước, tùy theo số nào nhỏ hơn. Có những điều lệ đặc biệt cho nông dân và ngư dân, một số chủ lao động gia đình và một số người đóng thuế có thu nhập cao hơn. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân.

Thông thường, người đóng thuế nên trả tiền thuế ước tính thành bốn số tiền bằng nhau để tránh bị phạt. Tuy nhiên, nếu được thu nhập không đồng đều trong năm thì quý vị có thể thay đổi số tiền trả để tránh hoặc giảm tiền phạt bằng cách sử dụng phương pháp trả góp hàng năm. Xin quý vị sử dụng Mẫu 2210, Trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân, Di sản và Quỹ Tín thác (tiếng Anh), để xem quý vị có nợ tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính của quý vị hay không.

Luật pháp cho phép IRS miễn tiền phạt nếu:

  1. Quý vị không trả được tiền thuế vì một tai nạn, thiên tai, hoặc các trường hợp bất thường khác và sẽ không công bằng cho quý vị nếu bị phạt, hoặc
  2. Quý vị đã về hưu (sau khi đủ 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm tính thuế hoặc trong năm thuế trước đó mà quý vị phải trả tiền thuế ước tính và việc trả thiếu có nguyên nhân hợp lý chứ không phải cố ý bỏ mặc

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hình phạt và Hướng dẫn cho Mẫu 2210 (tiếng Anh) PDF.