Chủ Đề Số 755 Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (EIN) – Cách Thức Nộp Đơn

Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (employer identification number, EIN) là số có chín chữ số do IRS cấp. Số này nhận diện trương mục thuế của chủ lao động và một số chủ lao động không có nhân viên. IRS dùng số này để nhận diện người đóng thuế phải nộp nhiều tờ khai thuế kinh doanh khác nhau. EIN được dùng cho chủ lao động, doanh nghiệp cá thể, công ty, hợp doanh, hiệp hội phi lợi nhuận, quỹ ủy thác, di sản của người quá cố, cơ quan chính phủ, một số cá nhân nhất định và thực thể doanh nghiệp khác. Nếu quý vị đã có EIN và thay đổi tổ chức hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp thì quý vị có thể cần phải nộp đơn xin cấp số mới. Xem Quý Vị Có Cần EIN và Ấn Phẩm 1635, Am Hiểu EIN (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Giới Hạn Hàng Ngày của Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (EIN) và Tăng Cường An Ninh

Để bảo đảm rằng tất cả người đóng thuế đều được đối xử công bằng và hợp lý, IRS chỉ cấp một EIN cho mỗi bên có trách nhiệm một ngày. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin cấp EIN, cho dù qua mạng, điện thoại, fax hay qua đường bưu điện. Nếu điều này gây ra bất kỳ điều bất tiện nào, xin quý vị thứ lỗi cho chúng tôi. Chỉ những người có mã số nhận diện người đóng thuế mới có thể nộp đơn xin cấp EIN với tư cách là bên chịu trách nhiệm. Xin xem IR-2019-58 (Tiếng Anh).

Nộp Đơn Xin Cấp EIN

Nếu quý vị có địa điểm kinh doanh, văn phòng hoặc cơ quan chính hoặc nơi cư ngụ hợp pháp (trong trường hợp là cá nhân) ở Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ thì quý vị có thể nộp đơn xin cấp EIN như sau:

Trực Tuyến – Internet là cách ưa chuộng để nộp đơn xin cấp EIN. Quý vị có thể nộp đơn xin cấp EIN trực tuyến từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 sáng đến 10:00 tối theo giờ Miền Đông. Một khi hoàn tất quy trình nộp đơn thì thông tin sẽ được kiểm chứng trong lúc trực tuyến và EIN sẽ được cấp ngay. Người đóng thuế nộp đơn xin trực tuyến có thể xem, in và lưu thông báo cấp EIN khi đã nộp xong đơn xin. (Bên thứ ba được ủy quyền sẽ nhận được EIN; tuy nhiên, thông báo cấp EIN sẽ được gửi qua thư cho người nộp đơn). Không áp dụng nộp đơn xin trực tuyến cho thực thể có địa chỉ ở nước ngoài. Người ủy nhiệm chính, đối tác chung, người chuyển nhượng, chủ nhân, người ủy thác, v.v. phải có mã số nhận diện người đóng thuế hợp lệ (SSN, EIN hay ITIN) để nộp đơn xin trực tuyến. Tìm thuật ngữ EIN trên IRS.gov (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Qua Fax - Quý vị có thể gửi qua fax Mẫu SS-4, Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (tiếng Anh) đã điền thông tin đến số fax phù hợp (xem "Nơi Khai Thuế" (dành cho Mẫu SS-4) (tiếng Anh)) để được cứu xét. Quý vị có thể nhận số EIN qua fax thường là trong vòng 4 ngày làm việc. Quý vị có thể nộp đơn qua fax 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần.

Qua Đường Bưu Điện – Quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Mẫu SS-4 đã điền thông tin đến địa chỉ trung tâm dịch vụ IRS được liệt kê trong Hướng Dẫn cho Mẫu SS-4 (Tiếng Anh) PDFhoặc xem "Nơi Khai Thuế" (dành cho Mẫu SS-4) (Tiếng Anh). Đảm bảo rằng Mẫu SS-4 phải có chứa tất cả các thông tin được yêu cầu. Gửi Mẫu SS-4 qua đường bưu điện ít nhất là từ 4 đến 5 tuần trước khi quý vị cần EIN để khai thuế hoặc ký gửi. Quý vị sẽ nhận được EIN qua đường bưu điện trong khoảng 4 tuần.

Người Nộp Đơn Xin Cấp EIN Quốc Tế

Nếu quý vị không có địa điểm kinh doanh, văn phòng hoặc cơ quan chính hoặc nơi cư ngụ hợp pháp ởHoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ thì quý vị được xem là người nộp đơn quốc tế và quý vị chỉ có thể nộp đơn xin cấp EIN theo cách sau đây:

Qua Điện Thoại – Nếu quý vị là người nộp đơn quốc tế thì quý vị có thể gọi số 267-941-1099 (không phải là số miễn cước) từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối (giờ Miền Đông) từ thứ Hai đến thứ Sáu để lấy EIN. Quý vị phải được ủy quyền nhận EIN và trả lời thắc mắc liên quan đến Mẫu SS-4, Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF. Quý vị cần điền thông tin vào Mẫu SS-4 trước khi liên hệ với IRS để xin số này qua điện thoại. Đại diện IRS sẽ sử dụng thông tin từ Mẫu SS-4 để lập trương mục và cấp EIN cho quý vị.

Qua Fax hoặc Đường Bưu Điện – Quý vị có thể nộp đơn qua fax hoặc đường bưu điện theo hướng dẫn ở trên.