Topic 755 - Employer Identification Number (EIN) – How to Apply

Số nhận diện hãng sở (employer identification number, hay EIN) là số có chín chữ số do IRS cấp. Số này nhận diện trương mục thuế của hãng sở và một số hãng sở không có nhân viên. IRS dùng số này để nhận diện người đóng thuế phải khai nhiều loại thuế doanh thương. EIN được dùng cho hãng sở, chủ nhân duy nhất, tập đoàn, hãng hợp danh, hiệp hội phi lợi nhuận, tổ chức ủy thác, tài sản của người đã qua đời, các cơ quan chánh phủ, một số cá nhân và tổ chức doanh thương khác. Nếu quý vị đã có EIN và có thay đổi tổ chức hoặc sở hữu doanh thương thì cần nộp đơn xin số mới. Xem Quý Vị Có Cần EINẤn Bản 1635 PDF, Hiểu về EIN của quý vị để biết thêm thông tin.

Giới Hạn Hàng Ngày của Số Nhận Diện Hãng Sở (EIN) và Tăng Cường An Ninh

Để bảo đảm tất cả người đóng thuế đều được đối xử công bằng và hợp lý, IRS chỉ hạn chế cấp một EIN cho mỗi bên có trách nhiệm một ngày. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin cấp EIN qua trực tuyến, điện thoại, điện sao hay qua bưu điện. Nếu điều này có gây ra bất cứ điều bất tiện nào thì xin quý vị thứ lỗi. Xin xem IR-2019-58 (tiếng Anh) để biết thông tin về tăng cường an ninh đối với quy trình xin EIN bắt đầu vào ngày 13 Tháng Năm.

Nộp đơn xin EIN

Nếu có nơi cư ngụ hợp pháp, nơi kinh doanh chánh, hoặc văn phòng hay cơ quan chánh tại bất cứ tiểu bang hay District of Colombia, thì quý vị có thể nộp đơn xin EIN như sau:  

Trực tuyến – Dùng mạng lưới là cách ưa chuộng để nộp đơn xin EIN. Có thể nộp đơn xin EIN trực tuyến từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 sáng đến 10:00 tối, giờ Miền Đông. Một khi hoàn tất đơn xin thì thông tin sẽ được kiểm chứng trong lúc trực tuyến, và EIN sẽ được cấp ngay. Người đóng thuế nộp đơn xin trực tuyến có thể  xem, in, và lưu thông báo cấp EIN vào khi đã nộp xong đơn xin. (Đệ tam nhân được ủy quyền có thể nhận EIN; tuy nhiên, thông báo cấp EIN sẽ được gửi qua thư cho đương đơn). Không có nộp đơn xin trực tuyến cho các thực thể có địa chỉ ngoại quốc. Viên chức chánh, đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, người ủy thác, v.v… phải có số nhận diện người đóng thuế hợp lệ (SSN, EIN, hay ITIN) để nộp đơn xin trực tuyến.. Tìm thuật ngữ EIN trên IRS.gov để biết thêm thông tin

Qua điện sao -Quý vị có thể gởi qua điện sao (fax) Mẫu Đơn SS-4, Đơn Xin Số Nhận Diện Hãng Sở đã điền  đến số điện sao phù hợp (xem "Nơi Khai Thuế " (lấy Mẫu Đơn SS-4)) để được cứu xét.Quý vị có thể nhận số EIN qua điện sao thường là trong vòng bốn ngày làm việc. Quý vị có thể nộp qua điện Sao24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần.

Qua Bưu Điện – Quý vị có thể gởi qua bưu điện Mẫu Đơn SS-4 đã điền đến địa chỉ trung tâm dịch vụ IRS nêu ở Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn SS-4 hoặc xem Nơi Khai Thuế (Where to File Your Taxes) (cho Mẫu Đơn SS-4). Mẫu Đơn SS-4 phải có tất cả các thông tin đòi hỏi. Gửi Mẫu Đơn SS-4 ít nhất từ 4 đến 5 tuần trước khi quý vị cần EIN để khai thuế hoặc ký thác. Quý vị sẽ nhận EIN qua bưu điện trong khoảng 4 tuần.

Đương Đơn Quốc Tế Xin EIN

Nếu quý vị không có nơi kinh doanh chính, văn phòng hay cơ quan chính, hoặc nơi cư ngụ hợp pháp ở Hoa Kỳ hay lãnh thổ Hoa Kỳ thì quý vị được xem là đương đơn quốc tế, và chỉ có thể nộp đơn xin EIN theo cách như sau đây: 

Qua Điện Thoại – Nếu quý vị là đương đơn quốc tế thì có thể gọi đến số 267-941-1099 (không phải số miễn phí) từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối (giờ Miền Đông) từ thứ Hai đến thứ Sáu để lấy EIN. Quý vị phải được ủy quyền để nhận EIN và trả lời thắc mắc liên quan đến Mẫu Đơn SS-4, Đơn Xin Số Nhận Diện Hãng Sở. Quý vị cần điền thông tin vào Mẫu Đơn SS-4 trước khi liên lạc với IRS để xin số này qua điện thoại. Đại diện IRS sẽ dùng thông tin từ Mẫu Đơn SS-4 để lập trương mục và cấp EIN cho quý vị.

Qua Điện Sao hay Bưu Điện – Quý vị có thể nộp đơn qua điện sao hay bưu điện như được hướng dẫn trên đây.