Quý vị sẽ cần số EIN nếu trả lời "Có" cho bất cứ câu hỏi nào sau đây. Để tiện lợi cho quý vị, bấm vào lựa chọn "Có" để trực tiếp vào Cách nộp đơn xin EIN.

Giới hạn hàng ngày cho việc cấp Mã Số Thuế của Chủ Lao Động

Để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Mã Số Thuế của Chủ Lao Động được cấp giới hạn mỗi ngày một mã số cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này.

Quý vị có nhân viên không?

KHÔNG

Quý vị điều hành doanh nghiệp là công ty cổ phần hay công ty hợp doanh?

KHÔNG

Quý vị có nộp bất cứ đơnkhai thuế nào trong số này: Thuê Mướn, Tiêu Thụ Đặc Biệt, hay Rượu, Thuốc Lá và Vũ Khí không?

KHÔNG

Quý vị có khấu lưu thuế trên lợi tức, ngoài tiền lương, trả cho ngoại nhân không thường trú không?

KHÔNG

Quý vị có chương trình Keogh không?

KHÔNG

Quý vị có tham gia bất cứ loại tổ chức nào sau đây không?

  • Ký gửi, ngoại trừ ký gửi có thể hủy bỏ do người ủy thác sở hữu, IRA, Bản Khai Thuế Lợi Tức Doanh Nghiệp cho Tổ Chức Được Miễn Trừ
  • Bất động sản
  • Môi giới đầu tư nợ vay địa ốc
  • Tổ chức phi lợi nhuận
  • Hợp tác xã nông gia
  • Quản lý hoạch định

KHÔNG

Các Chủ Đề Liên Quan