Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Quý vị sẽ cần số EIN nếu trả lời "Có" cho bất cứ câu hỏi nào sau đây. Để tiện lợi cho quý vị, bấm vào lựa chọn "Có" để đến trực tiếp vào Cách Nộp Đơn Xin EIN.

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này. 

Quý vị có nhân viên không? KHÔNG
Quý vị điều hành doanh nghiệp là công ty hay công ty hợp doanh? KHÔNG
Quý vị có nộp bất cứ đơnkhai thuế nào trong số này: Thuê Mướn, Tiêu Thụ Đặc Biệt, hay Rượu, Thuốc Lá và Vũ Khí không? KHÔNG
Quý vị có khấu lưu thuế trên lợi tức, ngoài tiền lương, trả cho ngoại nhân không thường trú không? KHÔNG
Quý vị có chương trình Keogh không? KHÔNG

 

Quý vị có tham gia bất cứ loại tổ chức nào sau đây không?

  • Ký gửi, ngoại trừ ký gửi có thể hủy bỏ do người ủy thác sở hữu, IRAs, Bản Khai Thuế Lợi Tức Doanh Nghiệp cho Tổ Chức Được Miễn Trừ
  • Bất động sản
  • Môi giới đầu tư nợ vay địa ốc
  • Tổ chức phi lợi nhuận
  • Hợp tác xã nông gia
  • Quản lý hoạch định

 

 

 

 

KHÔNG