Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Nộp  đơn xin số EIN là dịch vụ miễn phí được Sở Thuế Vụ cung cấp. Nhớ cẩn thận vì có các địa chỉ mạng lưới trên Internat tính lệ phí cho dịch vụ miễn phí này.

N ếu quý vị là người được dịch vụ chăm sóc tại gia đã được cấp số EIN trước đây như là chủ nhân duy nhất hoặc chủ nhân trong nhà thì không cần nộp đơn xin số EIN mới. Dùng số EIN đã cấp trước đây. Nếu quý vị không tìm được số EIN vì bất cứ lý do nào, làm theo hướng dẫn trên trang mạng Quý vị bị Mất hoặc Thất Lạc số EIN?.

Nộp đơn trực tuyến (Apply Online)

Nộp đơn xin EIN trên Internet (Internet EIN) là phương pháp ưa thích cho khách hàng muốn nộp đơn xin số EIN. Một khi hoàn tất đơn xin thì thông tin sẽ được kiểm chứng trong lúc trực tuyến, và EIN sẽ được cấp ngay. Tiến trình làm đơn xin trực tuyến dành cho tất cả thực thể có doanh nghiệp chánh, văn phòng hay cơ quan, hoặc nơi cư trú hợp pháp (trong trường hợp là cá nhân), đặt tại Hoa Kỳ hay Lãnh Thổ Hoa Kỳ. Viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, người ủy thác, v.v.. phải có Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế hợp lệ (Số An Sinh Xã Hội, Mã Số Thuế của Chủ Nhân, hay Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế) mới dùng đơn xin trực tuyến.

Nộp đơn qua ĐIỆN SAO (Apply By Fax)

Người đóng thuế có thể gởi Mẫu Đơn SS-4 (Form SS-4) (PDF) đã điền đủ theo số fax (điện sao) thích hợp xem Nơi Khai Thuế, cho Mẫu SS-4 (Where to File Your Taxes, for Form SS-4), sau khi chắc chắn là đã ghi mọi thông tin cần thiết vào Mẫu Đơn SS-4. Nếu xác định là thực thể cần phải có EIN mới thì sẽ được cấp cho một số dùng thủ tục thích hợp cho loại thực thể. Nếu được cho biết số điện sao của người đóng thuế thì họ sẽ gởi số EIN đến cho quý vị qua điện sao trong vòng bốn (4) ngày làm việc.

Nộp đơn qua bưu điện (Apply By Mail)

Thời gian giải quyết cho đơn xin số EIN nhận qua bưu điện là bốn tuần. Phải bảo đảm là Mẫu Đơn SS-4 (Form SS-4) (PDF) bao gồm tất cả các thông tin đòi hỏi. Nếu xác định là thực thể cần phải có EIN mới thì sẽ được cho một số dùng thủ tục thích hợp cho loại thực thể và gởi qua bưu điện cho người đóng thuế. Tìm nơi gởi Mẫu SS-4 qua bưu điện trên trang Nơi Khai Thuế, cho Mẫu SS-4 (Where to File Your Taxes, for Form SS-4).

Nộp đơn qua điện thoại - Người ngoại quốc nộp đơn (Apply By Telephone – International Applicants):

Người ngoại quốc muốn nộp đơn có thể gọi số 267-941-1099 (không phải là số miễn phí) từ 6:00 sáng đến 11:00 tối (Giờ miền Đông), thứ Hai đến thứ Sáu để lấy số EIN của họ. Người gọi vào phải được ủy quyền để lấy số EIN và phải trả lời các câu hỏi liên quan đến Mẫu Đơn SS-4 (Form SS-4) (PDF), Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân. Chỉ điền phần Dành Riêng cho Đệ Tam Nhân nếu quý vị muốn ủy quyền cho cá nhân được nêu tên để lấy số EIN cho  doanh nghiệp và trả lời các câu hỏi về việc hoàn tất Mẫu đơn SS-4. Việc ủy quyền cho người được chỉ định sẽ kết thúc vào lúc chỉ định số EIN và cho người được chỉ định biết. Quý vị phải điền vào phần ký tên cho phép thì mới có hiệu lực.

Các Thông Tin Quan Trọng Khác (Other Important Information)

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Daily Limitation of an Employer Identification Number)

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này. 

Bên chịu trách nhiệm (Responsible Party)

Để biết những cá nhân và thực thể thích hợp nộp đơn xin số EIN, đã có ngôn ngữ thay đổi được sử dụng cho tiến trình xin số EIN. Tham khảo Các Bên Chịu Trách Nhiệm và Người Được Chỉ Định để biết về những thay đổi quan trọng này trước khi nộp đơn xin EIN.

Ủy quyền cho đệ tam nhân (Third Party Authorization)

Phải điền phần Người Chỉ Định Đệ Tam Nhân phía dưới cùng của Mẫu SS-4. Người khai thuế cũng phải ký tên vào Mẫu SS-4 để ủy quyền cho người chỉ định đệ tam nhân thì mới hợp lệ. Phải gởi Mẫu SS-4 qua bưu điện hay điện sao đến trung tâm dịch vụ phù hợp. Quyền của người được chỉ định đệ tam nhân chỉ dành cho EIN mới được chỉ định và kết thúc vào lúc chỉ định EIN và cung cấp cho người được chỉ định.