Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Mất hoặc Thất Lạc số EIN của Quý Vị?

Nếu trước đây quý vị nộp đơn xin và nhận được số EIN cho doanh nghiệp của mình nhưng lại làm lạc mất số EIN này, thử bất cứ hay tất cả hành động sau đây để tìm:

  • Tìm thông báo trên máy điện toán do IRS ban hành ra khi quý vị nộp đơn xin số EIN. Thông báo này được bàn hành để xác nhận đơn xin và giấy nhận được số EIN của quý vị.
  • Nếu dùng số EIN để mở trương mục ngân hàng, hay nộp đơn xin bất cứ loại giấy phép tiểu bang hay địa phương nào, quý vị nên liên lạc với ngân hàng hay cơ quan để tìm số EIN của mình.
  • Tìm đơn khai thuế đã nộp trước đây (nếu có nộp đơn khai thuế) cho doanh nghiệp mà quý vị đã mất số EIN. Đơn khai thuế trước đây của quý vị phải có ghi số EIN của quý vị.
  • Yêu cầu IRS tìm số EIN của quý vị bằng cách gọi cho Đường Dây Doanh Nghiệp và Thuế Đặc Biệt theo số (800) 829-4933. Giờ làm việc là từ 7:00 sáng - 10:00 tối giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. Nhân viên trợ giúp sẽ hỏi quý vị để biết các thông tin và cung cấp số qua điện thoại cho quý vị, miễn là quý vị là người được quyền nhận. Các thí dụ về người được ủy quyền bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ nhân duy nhất, người đối tác trong hợp doanh, viên chức công ty, người được ủy thác, hay người thừa hành tài sản.