Topic 303 - Checklist of Common Errors When Preparing Your Tax Return

Trước khi khai thuế, quý vị hãy chắc chắn là đơn chính xác và đầy đủ. Điều quan trọng là quý vị duyệt qua toàn bộ đơn khai thuế ngay cả khi quý vị nhờ người khai thuê vì bất cứ sai sót nào đều có thể gây chậm trễ cứu xét đơn khai của quý vị.

Danh sách kiểm tra sau đây có thể giúp quý vị tránh được những sai sót thông thường:

 • Nộp đơn khai thuế bằng điện tử bảo đảm chính xác hơn gởi qua bưu điện. Hệ thống e-file thường phát hiện được nhiều lỗi thông thường, không nhận và gởi trả tờ khai để quý vị chỉnh sửa. Điều này giúp quý vị không bị chậm trễ khi cứu xét đơn khai thuế. Bấm vào biểu trưng e-file trên trang gốc để biết thêm thông tin.
 • Quý vị có viết rõ ràng bằng chữ in tên, mã số người khai thuế, và địa chỉ hiện tại, bao gồm cả mã bưu điện (bưu chánh) trực tiếp vào đơn khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có chọn chỉ một tình trạng nộp đơn đúng không? Xin xem Tình Trạng Khai Thuế của Tôi là gì? (What is My Filing Status?).
 • Quý vị có nhập thông tin người phụ thuộc chính xác không? Quý vị có đánh dấu vào ô cho biết là người phụ thuộc của quý vị đủ điều kiện hưởng tín thuế trẻ em hay tín thuế cho những người phụ thuộc khác không?
 • Quý vị có ghi tên và mã số người khai thuế của mọi người nêu trên đơn khai thuế không? Nếu sử dụng số An Sinh Xã Hội, ghi chính xác tên và số ghi trên thẻ An Sinh Xã Hội của mỗi người. Nếu có bất cứ thay đổi tên nào, xin liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội trên mạng lưới SSA.gov hoặc gọi cho họ theo số 800-772-1213.
 • Quý vị có ghi lợi tức trên đúng hàng không? Quý vị có đính kèm Schedule 1 (Form 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập, nếu cần không?
 • Quý vị có tính tiền khấu trừ các khoản ghi có đúng và ghi vào đúng hàng và đính kèm các mẫu hay danh mục cần thiết không?
 • Quý vị có để dấu ngoặc trước và sau số tiền âm không?
 • •    Nếu quý vị dùng các khấu trừ tiêu chuẩn, và đánh dấu vào ô cho thấy là quý vị hoặc người chồng hoặc vợ được 65 tuổi trở lên hoặc bị mù, quý vị có tìm thấy đúng số khấu trừ tiêu chuẩn bằng cách sử dụng sơ đồ trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) không? Xem Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? (How Much Is My Standard Deduction?).
 • Quý vị có tính tiền thuế đúng không? Nếu dùng bảng tính thuế (tax tables PDF)(PDF), quý vị có sử dụng đúng cột cho tình trạng khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có ký và ghi ngày vào đơn khai thuế không? Nếu đó là một đơn khai thuế chung, người chồng hoặc vợ của quý vị có cùng ký tên và ghi ngày vào đơn khai thuế không?
 • Nếu quý vị nhận IP PIN Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection PIN) từ IRS, xin xem “PIN bảo vệ danh tánh” trong hướng dẫn cho mẫu đơn của quý vị và The Identity Protection (IP PIN).
 • Quý vị đã nhận được Mẫu Đơn W-2 (Form W-2) của mỗi chủ nhân của quý vị và quý vị có đính kèm Bản B của mỗi Mẫu Đơn W-2 với đơn khai thuế của quý vị chưa? Nếu quý vị có nhiều hơn một công việc làm thì kết hợp tất cả tiền lương và các khoản khấu lưu thuế từ tất cả các Mẫu Đơn W-2 nhận được và báo cáo các số tiền này vào một đơn khai thuế.
 • Quý vị có đính kèm mỗi Mẫu Đơn 1099-R (Form 1099-R) để cho thấy thuế liên bang giữ lại không?
 • Quý vị có đính kèm tất cả các bản khai và các mẫu đơn cần thiết khác theo thứ tự số ở góc trên bên phải không?
 • Quý vị có sử dụng địa chỉ gửi thư đúng theo hướng dẫn trong đơn khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có dán một con tem đúng số tiền lên trên phong bì không?
 • Nếu nợ thuế, quý vị có đính kèm một chi phiếu hoặc lệnh phiếu ghi trả cho "Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ" cùng với đơn khai thuế và có ghi tên, địa chỉ, mã số người đóng thuế, số điện thoại ban ngày, mẫu thuế, và năm khai thuế trên phiếu trả tiền không? Tham khảo Chủ Đề 158. để biết thêm thông tin.
 • Nếu quý vị được hưởng một số tiền hoàn trả thuế và yêu cầu gửi trực tiếp, quý vị có kiểm tra kỹ số định tuyến và số trương mục ngân hàng của cơ sở tài chánh của quý vị chưa?
 • Quý vị có làm một bản sao của đơn khai thuế đã ký và tất cả các bản khai cho các hồ sơ riêng của quý vị không?