Chủ đề 303, Danh sách kiểm tra những lỗi thường gặp khi giúp khai thuế

Trước khi khai thuế, quý vị hãy chắc chắn là đơn chính xác và đầy đủ. Điều quan trọng là quý vị duyệt qua toàn bộ đơn khai thuế ngay cả khi quý vị nhờ người khai thuê bởi vì quý vị chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin ghi trên tờ khai thuế và bất kỳ sai sót nào đều có thể gây chậm trễ cứu xét đơn khai của quý vị.

Danh sách kiểm tra sau đây có thể giúp quý vị tránh được những sai sót thông thường:

 • Nộp đơn khai thuế bằng điện tử bảo đảm chính xác hơn gửi qua đường bưu điện. Hệ thống e-file thường phát hiện được nhiều lỗi thông thường, không nhận và gửi trả tờ khai để quý vị chỉnh sửa. Điều này giúp quý vị không bị chậm trễ khi cứu xét đơn khai thuế. Xem các lựa chọn e-file để biết thêm thông tin.
 • Quý vị có viết rõ ràng bằng chữ in tên, mã số người khai thuế, và địa chỉ hiện tại, bao gồm cả mã bưu điện (bưu chính) trực tiếp vào đơn khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có chọn chỉ một tình trạng nộp đơn đúng không? Xin xem Tình trạng khai thuế của tôi là gì? (tiếng Anh).
 • Quý vị có nhập thông tin người phụ thuộc (yiếng Anh) chính xác không? Quý vị có đánh dấu vào ô cho biết là người phụ thuộc của quý vị đủ điều kiện hưởng tín thuế trẻ em hoặc tín thuế cho những người phụ thuộc khác (tiếng Anh) không?
 • Quý vị có ghi tên và mã số người khai thuế của mọi người nêu trên đơn khai thuế không? Nếu sử dụng số An Sinh Xã Hội, ghi chính xác tên và số ghi trên thẻ An Sinh Xã Hội của mỗi người. Nếu có bất cứ thay đổi tên nào, xin liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội trên mạng lưới SSA.gov (tiếng Anh) hoặc gọi cho họ theo số 800-772-1213.
 • Quý vị có ghi lợi tức trên đúng hàng không? Quý vị có đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh thu nhập (tiếng Anh)PDF, nếu cần không?
 • Quý vị có tính tiền khấu trừ và các khoản ghi có đúng và ghi vào đúng hàng và đính kèm các mẫu hay danh mục cần thiết không?
 • Quý vị có để dấu ngoặc trước và sau số tiền âm không?
 • Nếu quý vị dùng các khấu trừ tiêu chuẩn, và đánh dấu vào ô cho thấy là quý vị hoặc người chồng hoặc vợ được 65 tuổi trở lên hoặc bị mù, quý vị có tìm thấy đúng số khấu trừ tiêu chuẩn không? Xem Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? (Tiếng Anh)
 • Quý vị có tính tiền thuế đúng không? Nếu dùng bảng tính thuế (Tiếng Anh)PDF, quý vị có sử dụng đúng cột cho tình trạng khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có ký và ghi ngày vào đơn khai thuế không? Nếu đó là một đơn khai thuế chung, người chồng hoặc vợ của quý vị có cùng ký tên và ghi ngày vào đơn khai thuế không?
 • Nếu quý vị nhận IP PIN bảo vệ danh tính (identity protection PIN) từ IRS, xin xem "PIN bảo vệ danh tính" trong hướng dẫn cho mẫu đơn của quý vị và trang PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN).
 • Quý vị đã nhận được Mẫu W-2 (tiếng Anh) của mỗi chủ nhân của quý vị và quý vị có đính kèm Bản Sao B của mỗi Mẫu W-2 với đơn khai thuế của quý vị chưa? Nếu quý vị có nhiều hơn một công việc làm thì kết hợp tất cả tiền lương và các khoản khấu lưu thuế từ tất cả các Mẫu Đơn W-2 nhận được và báo cáo các số tiền này vào một đơn khai thuế.
 • Quý vị có đính kèm mỗi Mẫu 1099-R (tiếng Anh) để cho thấy thuế liên bang giữ lại không?
 • Quý vị có đính kèm tất cả các bản khai và các mẫu đơn cần thiết khác theo thứ tự số ở góc trên bên phải không?
 • Quý vị có sử dụng địa chỉ gửi thư đúng theo hướng dẫn trong đơn khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có dán một con tem đúng số tiền lên trên phong bì không?
 • Nếu nợ thuế, quý vị có đính kèm một chi phiếu hoặc lệnh phiếu ghi trả cho "United States Treasury" (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ) cùng với đơn khai thuế và có ghi tên, địa chỉ, mã số người đóng thuế, số điện thoại ban ngày, mẫu thuế, và năm khai thuế trên phiếu trả tiền không? Tham khảo Chủ đề 158. để biết thêm thông tin.
 • Nếu quý vị được hưởng một số tiền hoàn trả thuế và yêu cầu gửi trực tiếp, quý vị có kiểm tra kỹ số định tuyến và số trương mục ngân hàng của tổ chức tài chính của quý vị chưa?
 • Quý vị có làm một bản sao của đơn khai thuế đã ký và tất cả các bản khai cho các hồ sơ riêng của quý vị không?