Konprann sa k ap pase apre yon dezas e ki mennen nan soulajman kontribyab yo

Ide Taks IRS 2021-131, 13 septanm 2021

Kèlkeswa kalite katastwòf la oswa kijan li devaste, anvan IRS ka chwazi pou otorize soulajman taks, Ajans Federal Jesyon Ijans dwe pibliye yon gwo deklarasyon dezas. Anjeneral, IRS ap otorize soulajman taks sou katastwòf nan tout zòn ki idantifye sou yon deklarasyon gwo katastwòf si FEMA idantifye omwen yon zòn ki kalifye pou pwogram asistans endividyèl yo.

Men kèk bagay ki gen rapò ak taks ki anjeneral rive apre yon gwo dezas:

IRS bay kontribyab yo plis tan pou fè yon deklarasyon epi peye.

Kontribyab ki gen adrès dosye yo nan yon zòn ki kalifye pou soulajman taks sou katastwòf IRS ap otomatikman resevwa tan siplemantè nan men IRS pou ranpli deklarasyon ak peye taks. IRS la disaster assistance (an anglè) bay mizajou dezas ak lyen ki mennen nan resous yo. Enfòmasyon yo anjeneral disponib sou kont Twitter IRS la (an anglè) tou. Kontribyab yo ka rele liy dezas ajans lan tou nan 866-532-5227 avèk kesyon.

Kontribyab yo ka kalifye pou yon dediksyon taks sou aksidan.

Moun ki te domaje oswa pèdi pwopriyete akòz yon dezas ki deklare federalman ka kalifye pou reklame yon dediksyon pèt aksidan Yo ka mande li nan deklarasyon taks yo pou ane aktyèl la oswa ane anvan an. Sa ka lakòz yon ranbousman pi gwo.

Moun ka aplike pou yon prè dezas oswa sibvansyon.

Administrasyon Ti Biznis lan ofri èd finansyè pou mèt biznis, pwopriyetè kay ak lokatè. Èd sa a se pou moun ki nan yon zòn dezas ki deklare federalman. Pou kalifye, yon kontribyab dwe ranpli tout deklarasyon taks obligatwa yo.

Kontribyab yo ka bezwen yon relve nòt taks yo.

Moun ki bezwen yon transkripsyon taks pou sipòte reklamasyon dezas yo ka jwenn transkripsyon gratis lè yo itilize Jwenn Transkripsyon imedyatman jwenn aksè nan relve nòt yo sou entènèt oswa mande livrezon sou kouryel. Yo ka rele tou 800-908-9946 pou mande livrezon pa lapòs oswa soumèt Fòm 4506-T, Demann pou Transkripsyon nan deklarasyon taks (an anglè).

Moun ki bezwen yon kopi deklarasyon taks yo, ta dwe ranpli Fòm 4506, Demann pou kopi deklarasyon taks l (an anglè). IRS anile frè abityèl yo epi akselere demann pou kopi deklarasyon taks pou moun ki bezwen yo pou aplike pou benefis dezas oswa ranpli deklarasyon amande ki rapòte pèt dezas. Si ranpli Fòm 4506-T oswa 4506, kontribyab la dwe endike sou fòm lan ke demann lan gen rapò ak yon dezas epi presize eta a ak kalite evènman an. Sa a ede pwosesis la ale pi vit.

Moun k ap deplase yo dwe soumèt yon chanjman adrès.

Aprè yon katastwòf, moun ka bezwen deplase pou yon ti tan. Moun ki deplase yo ta dwe notifye IRS yo nouvo adrès (an anglè) prezante Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè).

IRS ankouraje kontribyab ki afekte yo pou revize tout asistans federal pou katastwòf nan adrès sa a DisasterAssistance.gov (an anglè).

Plis enfomasyon:

abònman nan IRS Konsèy taks (an anglè)