Hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau thiên tai dẫn đến việc cứu trợ người đóng thuế

Mẹo Thuế của IRS 2021-131, Ngày 7 Tháng Chín, 2021

Bất kể loại thiên tai hay mức độ tàn phá của thiên tai ra sao, trước khi IRS có thể chọn cho phép giảm thuế, Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang phải đưa ra tuyên bố về thiên tai lớn. Nhìn chung, IRS sẽ cho phép giảm thuế do thiên tai cho tất cả các khu vực được xác định trong tuyên bố về thiên tai lớn nếu FEMA xác định được ít nhất một khu vực hội đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ Trợ Cá Nhân.

Dưới đây là một số điều liên quan đến thuế thường xảy ra sau một thiên tai lớn:

IRS cho người đóng thuế thêm thời gian để khai thuế và trả tiền thuế.

Những người đóng thuế có địa chỉ ghi trong hồ sơ nằm trong khu vực hội đủ điều kiện được IRS giảm thuế do thiên tai sẽ tự động được IRS cho thêm thời gian để khai thuế và nộp thuế. Trang trợ giúp thiên tai (tiếng Anh) của IRS cung cấp thông tin mới nhất về thiên tai và liên kết đến các tài nguyên. Thông tin cũng thường có sẵn trên tài khoản Twitter của IRS (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng có thể gọi đến đường dây trợ giúp về thiên tai của cơ quan theo số 866-532-5227 nếu có thắc mắc.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện được khấu trừ thuế tổn thất do tai họa.

Những người bị thiệt hại hoặc mất tài sản do thiên tai được liên bang tuyên bố có thể đủ điều kiện được khấu trừ thuế tổn thất do tai họa. Họ có thể nhận tiền khấu trừ trên tờ khai thuế hiện tại hoặc năm trước. Điều này có thể dẫn đến khoản hoàn thuế lớn hơn.

Mọi người có thể nộp đơn xin vay vốn hoặc trợ cấp do thiên tai.

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ cung cấp hỗ trợ tài chính cho chủ doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê. Hỗ trợ này dành cho những người ở trong khu vực xảy ra thiên tai được liên bang tuyên bố. Để hội đủ điều kiện, người đóng thuế phải nộp tất cả các tờ khai thuế bắt buộc.

Người đóng thuế có thể cần bản ghi tờ khai thuế.

Những người cần bản ghi thuế để hỗ trợ các yêu cầu đòi bồi thường sau thiên tai có thể nhận được bản ghi miễn phí bằng cách sử dụng Lấy Bản Ghi để truy cập ngay bản ghi trực tuyến hoặc yêu cầu gửi bản ghi qua đường bưu điện. Họ cũng có thể gọi số 800-908-9946 để yêu cầu gửi bản ghi qua đường bưu điện hoặc gửi Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Cung Cấp Bản Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh).

Những người cần bản sao tờ khai thuế nên nộp Mẫu 4506, Yêu Cầu Cung Cấp Bản Sao Tờ Khai Thuế (tiếng Anh). IRS miễn trừ các khoản phí thông thường và giải quyết yêu cầu cung cấp bản sao tờ khai thuế cho những người có nhu cầu để nộp đơn xin trợ cấp liên quan đến thiên tai hoặc nộp tờ khai sửa đổi đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến thiên tai. Trong trường hợp nộp Mẫu 4506-T hoặc Mẫu 4506, người đóng thuế phải ghi rõ trên mẫu đơn rằng yêu cầu này liên quan đến thiên tai và cho biết tiểu bang và loại sự kiện. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình này.

Những người di dời cần đệ trình việc thay đổi địa chỉ.

Sau khi thiên tai xảy ra, mọi người có thể cần phải di dời tạm thời. Những người chuyển đi nên báo cho IRS biết địa chỉ mới (tiếng Anh) bằng cách gửi Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh).

IRS khuyến khích những người đóng thuế bị ảnh hưởng xem lại tất cả các khoản trợ cấp thiên tai liên bang tại DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).

Thông tin khác:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)