Giới thiệu về Ấn phẩm 547, Thiệt hại, Thiên tai, và Trộm cắp

Ấn phẩm này giải thích việc xử lý thuế đối với thiệt hại, trộm cắp và mất mát đối với tiền ký gửi. 

  • Thiệt hại xảy ra khi tài sản của quý vị bị hư hỏng do thiên tai như bão, hỏa hoạn, tai nạn xe hơi, hoặc các sự kiện tương tự.
  • Trộm cắp xảy ra khi ai đó lấy trộm tài sản của quý vị.
  • Mất mát tiền ký gửi xảy ra khi tổ chức tài chính của quý vị bị vỡ nợ hoặc phá sản.

Bản sửa đổi hiện tại


Những thay đổi gần đây

Không có tại thời điểm này.


Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích