Ấn phẩm 547 (2021), Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp

Để sử dụng trong việc chuẩn bị 2021 Tờ khai


Ấn phẩm 547 - Tài liệu giới thiệu

Quy Định Mới

Gia hạn bắt buộc 60 ngày. Một số người đóng thuế nhất định bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố xảy ra sau ngày 20 tháng 12 năm 2019, có thể đủ điều kiện để được gia hạn bắt buộc 60 ngày đối với một số thời hạn thuế nhất định, chẳng hạn như nộp hoặc trả thuế thu nhập, tiêu thụ, và việc làm; và đóng góp cho IRA truyền thống hoặc Roth IRA. Xem Gia hạn bắt buộc 60 ngày để biết thêm thông tin.

Nhắc nhở

Những thay đổi trong tương lai. Để cập nhật thông tin mới nhất về những phát triển liên quan đến Ấn Phẩm 547, chẳng hạn như các quy định được ban hành sau khi ấn phẩm này được công bố, vui lòng truy cập IRS.gov/Pub547.

Tài sản sử dụng cho cá nhân. Khoảng trống để nhập thiên tai của FEMA trong Phần A — Tài Sản Sử Dụng cho Cá Nhân trên Mẫu 4684 đã được thêm vào mẫu dành cho người đóng thuế khai báo mất mát thiệt hại hoặc trộm cắp do một thiên tai được liên bang tuyên bố. Nếu quý vị khai báo về thiệt hại hoặc mất mát do trộm cắp do một thiên tai được liên bang tuyên bố, hãy chọn hộp và nhập số khai báo DR hoặc EM do FEMA chỉ định vào khoảng trống được cung cấp trên dòng 1 trên Mẫu 4684 năm 2021 của quý vị. Để biết thêm thông tin, xem Số tuyên bố thiên tai của FEMA, ở phần sau.

Các quy tắc đặc biệt và quy trình khai thuế được mở rộng để yêu cầu thiệt hại đủ điều kiện liên quan đến mất mát do thiệt hại của tài sản sử dụng cho cá nhân. Đạo Luật Sự Chắc Chắn của Người Đóng Thuế và Cứu Trợ Thuế do Thiên Tai năm 2019 và Đạo Luật Sự Chắc Chắn của Người Đóng Thuế và Cứu Trợ Thuế do Thiên Tai năm 2020 đã mở rộng các quy tắc đặc biệt và quy trình khai thuế cho mất mát do thiệt hại của cá nhân do một số thiên tai liên bang trầm trọng đã được tuyên bố vào năm 2018, 2019 và 2020.Mất mát do thiệt hại cá nhân trong những năm tính thuế đó do hậu quả của những mất mát do thiên tai đủ điểu kiện có thể được yêu cầu trên Mẫu 4684. Xem Mất mát do thiên tai đủ điều kiện, ở phần sau, để biết thêm thông tin.

.This is an Image: taxtip.gifQuý vị có thể phải nộp tờ khai được điều chỉnh trên Mẫu 1040-X để yêu cầu những quyền lợi này trên tờ khai năm 2018, 2019 và / hoặc 2020 của quý vị. Mẫu 1040-X có sẵn tại IRS.gov/Form1040X . Các bản sửa đổi trước của Mẫu 4684 có sẵn tại IRS.gov/Form4684 (tiếng Anh). Xem Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X, ở phần sau..

Giới hạn mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp. Mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp kéo dài trong một niên thuế và bắt đầu sau năm 2017 chỉ được khấu trừ trong trường hợp mất mát đó là do thiên tai được liên bang tuyên bố. Mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố phải chịu mức giới hạn $100 cho mỗi mất mát i và 10% tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của quý vị trừ khi chúng xem là mất mát do thiên tai đủ điều kiện.Mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp do thiên tai đủ điều kiện không phải tuân theo 10% giới hạn AGI và giới hạn $100 được tăng lên $500. Một ngoại lệ đối với quy tắc ở trên là việc giới hạn khoản khấu trừ mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp trong phạm vi các thiệt hại gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố được áp dụng nếu quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại trong niên thuế đó. Để biết thêm thông tin, xem Hạn Mức Khấu Trừ, ở phần sau.

Các quy tắc đặc biệt về lãi vốn đầu tư vào các quỹ cơ hội đủ điều kiện (QOF). Nếu quý vị có lãi vốn cho năm 2021, quý vị có thể đầu tư khoản lãi đó vào quỹ cơ hội đủ điều kiện (QOF) và lựa chọn trì hoãn một phần hoặc toàn bộ khoản lãi mà quý vị sẽ đưa vào thu nhập cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Quý vị cũng có thể loại trừ vĩnh viễn lợi nhuận khỏi việc bán hay trao đổi khoản đầu tư trong QOF nếu khoản đầu tư được giữ trong ít nhất 10 năm. Để biết thông tin về cách lựa chọn sử dụng các quy tắc đặc biệt này, xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8949, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn. Để biết thêm thông tin, xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Vùng Cơ Hội (tiếng Anh) tại IRS.gov.

Trì hoãn khoản lãi đầu tư vào QOF.

Nếu quý vị kiếm được lợi nhuận từ việc bán hay trao đổi thực tế, hoặc từ hoạt động được xem như bán hay trao đổi, với một người không có quan hệ liên quan và trong khoảng thời gian 180 ngày kể từ ngày kiếm được lợi nhuận đã đầu tư một số tiền lãi vào QOF thì quý vị có thể lựa chọn tạm thời trì hoãn một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận mà nếu không sẽ được tính vào thu nhập. Nếu quý vị đưa ra lựa chọn, khoản lãi chỉ được tính vào thu nhập chịu thuế trong trường hợp (nếu có) số tiền lời kiếm được vượt quá tổng số tiền đầu tư vào QOF trong khoảng thời gian 180 ngày kể từ ngày kiếm được tiền lời.

Cách thức khai báo.

Khai báo khoản lãi theo cách như là nó sẽ được khai báo trong trường hợp quý vị không đưa ra lựa chọn. Khai báo việc lựa chọn đối với số tiền đầu tư vào QOF trên Mẫu 8949. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8949 để biết thông tin về cách đưa ra lựa chọn. Quý vị sẽ cần phải đính kèm Mẫu 8997 hàng năm cho đến khi loại bỏ khoản đầu tư vào QOF. Xem hướng dẫn của Mẫu 8997 để biết thêm thông tin.

Đầu tư vào QOF. Nếu có một khoản đầu tư đủ tiêu chuẩn vào QOF tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, quý vị phải nộp tờ khai thuế đính kèm Mẫu 8997. Xem hướng dẫn của Mẫu 8997.

Các bức ảnh chụp trẻ em mất tích. Sở Thuế Vụ tự hào là đối tác của Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích và Bị Bóc Lột (National Center for Missing & Exploited Children®, NCMEC) (tiếng Anh). Hình chụp trẻ em mất tích do Trung Tâm lựa chọn có thể xuất hiện trên các trang còn trống của ấn phẩm này . Quý vị có thể giúp đưa những đứa trẻ này về nhà bằng cách xem các bức ảnh và gọi cho 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) nếu nhận ra một đứa trẻ.

Giới thiệu

Ấn phẩm này giải thích cách xử lý thuế đối với thiệt hại tài sản, trộm cắp và mất mát do ký gửi tiền. Thiệt hại xảy ra khi tài sản của quý vị bị hư hỏng do thiên tai như bão, hỏa hoạn, tai nạn xe hơi hoặc các sự kiện tương tự. Trộm cắp xảy ra khi ai đó lấy trộm tài sản của quý vị. Mất mát do ký gửi tiền xảy ra khi tổ chức tài chánh của quý vị vỡ nợ hoặc phá sản.

Ấn phẩm này thảo luận về các chủ đề sau đây.

 • Định nghĩa về thiệt hại tài sản, trộm cắp và mất mát do ký gửi tiền.

 • Cách tính toán lợi nhuận hoặc thiệt hại của quý vị.

 • Cách xử lý đối với bảo hiểm và các khoản bồi hoàn khác mà quý vị nhận được.

 • Hạn mức khấu trừ.

 • Thời điểm và cách thức khai báo thiệt hại tài sản hoặc trộm cắp.

 • Các quy tắc đặc biệt về thiệt hại trong khu vực thiên tai.

Các mẫu đơn cần nộp.

Nói chung, khi gặp phải thiệt hại tài sản hoặc trộm cắp, quý vị phải nộp Mẫu 4684. Quý vị cũng có thể phải nộp một hoặc nhiều mẫu sau.

 • Bảng A (Mẫu 1040).

 • Bảng A (Mẫu 1040-NR) (cho người nước ngoài tạm trú).

 • Bảng D (Mẫu 1040).

 • Mẫu 4797.

Để biết chi tiết về mẫu nào cần sử dụng, xem Cách Thức Khai Báo Lợi Nhuận và Lỗ ở phần sau.

Cưỡng chế.

Để biết thông tin về tài sản bị cưỡng chế, xem Involuntary Conversion (Chuyển Đổi Không Tự Nguyện) trong chương 1 của Ấn Phẩm 544, Bán và Phát Mại Khác của Tài Sản.

Sổ tay về thiệt hại và trộm cắp.

Ấn Phẩm 584, Sổ Tay về Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp (Tài Sản Sử Dụng cho Cá Nhân), hiện có sẵn để giúp quý vị lập danh sách tài sản sử dụng cá nhân bị mất cắp hoặc hư hỏng cũng như tính toán thiệt hại. Tài liệu này bao gồm các bảng giúp quý vị tính toán thiệt hại về nhà cửa và đồ đạc bên trong cũng như phương tiện cơ giới của mình.

Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay về Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp cho Doanh Nghiệp, hiện có sẵn để giúp quý vị lập danh sách các tài sản tạo ra thu nhập hoặc tài sản kinh doanh bị mất cắp hoặc hư hỏng cũng như tính toán mất mát.

Ý kiến và đề xuất.

Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến của quý vị về ấn phẩm này cũng như những đề xuất cho các ấn bản trong tương lai.

Quý vị có thể gửi ý kiến cho chúng tôi thông qua IRS.gov/FormComments (tiếng Anh). Hoặc, quý vị có thể viết thư tới cho bộ phận phụ trách Mẫu Khai Thuế và Ấn Phẩm của Sở Thuế Vụ theo địa chỉ Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224.

Mặc dù không thể trả lời riêng từng nhận xét nhận được, chúng tôi vẫn đánh giá cao ý kiến hỗ trợ của quý vị và sẽ xem xét các ý kiến và đề xuất khi sửa đổi các mẫu đơn khai thuế cũng như hướng dẫn và ấn phẩm về thuế của mình. Vui lòng không gửi các thắc mắc về thuế, tờ khai thuế hoặc các khoản chi trả đến địa chỉ trên.

Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế.

Nếu có thắc mắc về thuế chưa được giải đáp từ thông tin trong ấn phẩm này hoặc phần Cách Nhận Trợ Giúp Về Thuế ở cuối ấn phẩm này, vui lòng truy cập trang Trợ Tá Thuế Tương Tác của IRS tại IRS.gov/Help/ITA (tiếng Anh) nơi quý vị có thể tìm thấy các chủ đề bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc xem các danh mục được liệt kê.

Nhận mẫu đơn khai thuế cũng như hướng dẫn và ấn phẩm về thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để tải xuống các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành và của các năm trước.

Đăng ký nhận mẫu đơn khai thuế cũng như hướng dẫn và ấn phẩm về thuế.

Truy cập IRS.gov/OrderForms để đăng ký nhận mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm hiện hành; gọi 800-829-3676 để đăng ký nhận mẫu đơn và hướng dẫn của các năm trước. IRS sẽ xử lý đơn đặt hàng của quý vị cho các mẫu đơn và ấn phẩm trong thời gian sớm nhất. Không gửi lại các yêu cầu quý vị đã gửi cho chúng tôi. Quý vị có thể nhận các mẫu đơn và ấn phẩm nhanh hơn qua hình thức trực tuyến.

Các mục hữu ích - Quý vị có thể nên xem:

Ấn Phẩm

 • 523 Bán Nhà của Quý Vị

 • 525 Thu Nhập Chịu Thuế và Không Chịu Thuế

 • 536 Lỗ Hoạt Động Ròng (NOL) cho Cá Nhân, Di Sản và Quỹ Ủy Thác

 • 550 Thu Nhập và Chi Phí Đầu Tư

 • 551 Giá Gốc của Tài Sản

 • 584 Sổ Tay về Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp (Tài Sản Sử Dụng cho Cá Nhân)

 • 584-B Sổ Tay về Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp cho Doanh Nghiệp

Mẫu Đơn (và Hướng Dẫn)

 • Bảng A (Mẫu 1040) Khấu Trừ Từng Khoản

 • Bảng A (Mẫu 1040-NR) Khấu Trừ Từng Khoản (cho người nước ngoài tạm trú)

 • Bảng D (Mẫu 1040) Lãi Vốn và Lỗ

 • 4684 Thiệt Hại và Trộm Cắp

 • 4797 Bán Tài Sản Kinh Doanh

Xem Cách Nhận Trợ Giúp Về Thuế ở gần cuối ấn phẩm này để biết thông tin về cách nhận các ấn phẩm và mẫu đơn.

Ấn phẩm 547 - Nội dung chính

Thiệt hại

Thiệt hại là việc tài sản bị hư hại, phá hủy hoặc mất mát do một sự kiện đột ngột, bất ngờ hoặc bất thường mà có thể xác định được.

 • Một sự kiện đột ngột là một sự kiện diễn ra nhanh chóng, không theo cách từ từ hay tăng tiến.

 • Một sự kiện bất ngờ là một sự kiện thường không được lường trước hay dự tính trước.

 • Một sự kiện bất thường là một sự kiện không xảy ra hàng ngày và không điển hình đối với hoạt động mà quý vị đã tham gia.

Mất mát do thiệt hại được khấu trừ trong niên thuế mà mất mát đó được duy trì. Đây thường là niên thuế xảy ra mất mát. Tuy nhiên, mất mát do thiệt hại có thể được duy trì trong một năm sau khi xảy ra thiệt hại. Xem Thời Điểm Báo Cáo Lợi Nhuận và Mất MátBảng 3 ở phần sau.

Định nghĩa.

Ba loại mất mát do thiệt hại cụ thể được mô tả trong ấn phẩm này.

Tất cả ba loại thiệt hại đều đề cập đến các thiên tai được liên bang tuyên bố, nhưng yêu cầu đối với mỗi thiệt hại là khác nhau. Một thiên tai được liên bang tuyên bố là một thiên tai được xác định bởi Tổng Thống Hoa Kỳ nhằm bảo đảm sự hỗ trợ của chính phủ liên bang theo Đạo Luật Stafford. Một thiên tai được liên bang tuyên bố bao gồm (a) một tuyên bố về thiên tai lớn, hoặc (b) một tuyên bố khẩn cấp theo Đạo Luật Stafford.

Mất mát do thiệt hại cấp liên bang.

Mất mát do thiệt hại cấp liên bang là mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đối với tài sản sử dụng cá nhân gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố. Mất mát do thiệt hại phải xảy ra ở một tiểu bang nhận được tuyên bố liên bang về thiên tai. Nếu chịu mất mát do thiệt hại cấp liên bang, quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại. Nếu quý vị chịu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đối với tài sản sử dụng cá nhân mà không được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố, thì đó không phải là mất mát do thiệt hại cấp liên bang và quý vị không được yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại trừ khi có ngoại lệ. Xem Lưu ý ở phần Các mất mát được khấu trừ ở phần sau.

Mất mát do thiên tai.

Mất mát do thiên tai là thiệt hại gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố và xảy ra trong khu vực đủ điều kiện để được hỗ trợ theo tuyên bố của Tổng Thống. Mất mát do thiên tai phải xảy ra ở một hạt đủ điều kiện để được hỗ trợ theo cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai). Mất mát do thiên tai không chỉ giới hạn đối với tài sản sử dụng cá nhân và có thể được kê khai đối với việc kinh doanh cá nhân hoặc tài sản tạo ra thu nhập và bởi các công ty, công ty cổ phần loại S và công ty hợp danh. Nếu chịu mất mát do thiên tai, quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại và lựa chọn yêu cầu thiệt hại trong niên thuế trước đó. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau.

Mất mát do thiên tai đủ điều kiện.

Mất mát do thiên tai đủ điều kiện cũng bao gồm mất mát do thiệt hại hoặc do trộm cắp tài sản sử dụng cá nhân gây ra bởi:

 • Một thiên tai lớn được Tổng Thống tuyên bố theo mục 401 của Đạo Luật Stafford vào năm 2016;

 • Bão Harvey;

 • Bão nhiệt đới Harvey;

 • Bão Irma;

 • Bão Maria;

 • Các vụ cháy rừng ở California vào năm 2017 và tháng 1 năm 2018; và

 • Một thiên tai lớn đã được Tổng Thống tuyên bố theo mục 401 của Đạo Luật Stafford và đã xảy ra vào năm 2018 và trước ngày 21 tháng 12 năm 2019 và tiếp tục cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2020 (ngoại trừ những thiên tai do cháy rừng ở California vào tháng 1 năm 2018 đã nhận được chính sách miễn giảm trước đó) và

 • Một thiên tai lớn đã được tuyên bố theo Tuyên Bố của Tổng Thống từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 25 tháng 2 năm 2021 (bao gồm cả). Tuy nhiên, để đủ điều kiện theo bản mở rộng này, thiên tai lớn phải có thời gian xảy ra sự cố bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020 (bao gồm cả). Hơn nữa, thiên tai lớn phải có thời gian sự cố kết thúc không muộn hơn ngày 26 tháng 1 năm 2021. Một thiên tai đủ điều kiện không bao gồm những mất mát do bất kỳ thiên tai lớn nào mà chỉ được công bố bởi lý do của COVID-19.

Nếu quý vị phải chịu mất mát do thiên tai đủ điều kiện, quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại, lựa chọn yêu cầu thiệt hại trong niên thuế trước đó và khấu trừ thiệt hại mà không liệt kê các khoản khấu trừ khác trong Bảng A (Mẫu 1040). Xem IRS.gov/DisasterTaxRelief để nắm được những tuyên bố có ngày tháng cụ thể liên quan đến những thiên tai này và để biết thêm thông tin.

Các mất mát được khấu trừ.

Đối với những niên thuế từ năm 2018 đến năm 2025, nếu quý vị là cá nhân, mất mát do thiệt hại đối với tài sản sử dụng cá nhân chỉ được khấu trừ nếu thiệt hại đó là do thiên tai được liên bang tuyên bố (mất mát do thiệt hại cấp liên bang). Nếu sự kiện khiến quý vị phải chịu thiệt hại cá nhân do tai họa (không được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố) xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng mất mát do thiệt hại đó không được duy trì cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 hoặc muộn hơn, thì mất mát do thiệt hại đó không được khấu trừ. Xem Thời Điểm Báo Cáo Lợi Nhuận và Mất Mát ở phần sau, để biết thêm thông tin về thời điểm mất mát do thiệt hại được duy trì.

Ví dụ.

Do ảnh hưởng của một trận bão, một cái cây đã đổ vào nhà quý vị vào tháng 12 năm 2019 và gây thiệt hại $5.000. Tổng Thống đã không công bố rằng cơn bão là một thiên tai được liên bang tuyên bố. Quý vị đã nộp yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của mình và kỳ vọng một cách hợp lý rằng toàn bộ số tiền yêu cầu sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Vào tháng 1 năm 2021, công ty bảo hiểm đã chi trả $3.000 và xác định rằng họ không nợ $2.000 còn lại từ yêu cầu của quý vị. Mất mát do thiệt hại của cá nhân có giá trị $2.000 được duy trì trong năm 2021 mặc dù cơn bão đã xảy ra vào năm 2019. Do đó, $2.000 không phải là mất mát do thiệt hại cấp liên bang và không được khấu trừ như một mất mát do thiệt hại theo các giới hạn mới.

.This is an Image: caution.gifMột ngoại lệ đối với quy tắc giới hạn việc khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa và do trộm cắp trong phạm vi mất mát do thiệt hại cấp liên bang được áp dụng khi quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại. Trong trường hợp này, quý vị có thể khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa không liên quan đến thiên tai được liên bang tuyên bố trong giới hạn mà chúng không vượt quá phần lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị. .

Mất mát do thiệt hại có thể được gây ra bởi một số nguyên nhân khác nhau, bao gồm các nguyên nhân dưới đây.

 • Tai nạn xe hơi (tuy nhiên xem Các mất mát không được khấu trừ dưới đây, để nắm được các trường hợp ngoại lệ).

 • Động đất.

 • Hỏa hoạn (tuy nhiên xem Các mất mát không được khấu trừ dưới đây, để nắm được các trường hợp ngoại lệ).

 • Lũ lụt.

 • Việc phá dỡ hoặc di dời theo lệnh của chính phủ đối với một ngôi nhà không an toàn để sử dụng do thiên tai được thảo luận trong Mất Mát Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau.

 • Sụt lún do hoạt động khai thác mỏ.

 • Đắm tàu.

 • Tiếng nổ siêu thanh.

 • Bão, bao gồm cả bão nhiệt đới và lốc xoáy.

 • Tấn công khủng bố.

 • Hành động phá hoại.

 • Phun trào núi lửa.

Các mất mát không được khấu trừ.

Mất mát do thiệt hại không được khấu trừ ngay cả trong trường hợp thiệt hại đó không vượt quá phần lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị nếu sự thiệt hại hoặc phá hủy được gây ra bởi những điều sau.

 • Vô tình làm vỡ các vật dụng như đồ thủy tinh hoặc đồ sành sứ trong điều kiện bình thường.

 • Một vật nuôi trong gia đình (được giải thích dưới đây).

 • Một đám cháy nếu quý vị cố tình tạo ra hoặc trả tiền cho người khác để tạo ra.

 • Một vụ tai nạn xe hơi nếu quý vị cố ý sơ suất hoặc cố ý gây ra tai nạn. Điều này cũng đúng nếu hành động cố ý hoặc sự sơ suất cố ý của ai đó thay mặt quý vị đã gây ra tai nạn.

 • Sự xuống cấp theo thời gian (được giải thích dưới đây). Tuy nhiên, xem Quy Trình Đặc Biệt đối với Hư Hỏng do Vách Thạch Cao Bị Ăn MònQuy Trình Đặc Biệt đối với Hư Hỏng Do Nền Bê tông Xuống Cấp ở phần sau.

Vật nuôi trong gia đình.

Thiệt hại tài sản do vật nuôi trong gia đình làm hư hại không được khấu trừ như một mất mát do thiệt hại trừ khi các yêu cầu đã được thảo luận trước đó trong Tai biến được đáp ứng.

Ví dụ.

Tấm thảm cổ mang phong cách phương Đông của quý vị đã bị con chó con mới làm hỏng trước khi nó được huấn luyện. Do thiệt hại không mang tính bất ngờ và bất thường nên thiệt hại không được tính là mất mát do thiệt hại.

Sự xuống cấp theo thời gian.

Thiệt hại tài sản do sự xuống cấp theo thời gian không được khấu trừ như đối với mất mát do thiệt hại. Điều này là do thiệt hại xuất phát từ việc hoạt động đều đặn hoặc quá trình bình thường, chứ không phải từ một sự kiện đột ngột xảy ra. Sau đây là những ví dụ về thiệt hại do sự xuống cấp theo thời gian.

 • Sự suy yếu đều đặn của một tòa nhà do điều kiện thời tiết và gió bình thường.

 • Tình trạng xuống cấp và hư hỏng của bình nước nóng bị nổ. Tuy nhiên, việc thảm và rèm bị rỉ sét và hư hỏng do nước xuất phát từ sự cố nổ bình nước nóng hội đủ điều kiện để được xem là một thiệt hại.

 • Hầu hết tổn nhất về tài sản đều do hạn hán gây ra. Để được khấu trừ, thiệt hại liên quan đến hạn hán nói chung phải phát sinh trong thương mại hay kinh doanh hoặc trong một giao dịch được thực hiện vì lợi nhuận.

 • Hư hỏng do mối mọt.

 • Cây gỗ, cây bụi hoặc các loại thực vật khác bị thiệt hại hoặc phá hủy do nấm, bệnh, côn trùng, sâu hại hoặc các loài gây hại tương tự. Tuy nhiên, một sự phá hủy đột ngột do việc xâm nhập bất ngờ hoặc bất thường của bọ cánh cứng hoặc côn trùng khác có thể dẫn đến mất mát do thiệt hại.

Quy Trình Đặc Biệt đối với Hư Hỏng do Vách Thạch Cao Bị Ăn Mòn

.This is an Image: caution.gifBởi vì những thiệt hại cá nhân do tai họa được yêu cầu theo quy trình đặc biệt này không được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố, chúng chỉ được khấu trừ trong giới hạn mà những thiệt hại đó không vượt quá phần lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị. .

Nếu tài sản của quý vị bị hư hỏng do ảnh hưởng của vách thạch cao nhập khẩu được lắp đặt trong nhà từ năm 2001 đến năm 2009, theo một quy trình đặc biệt, quý vị có thể khấu trừ số tiền đã chi trả để sửa chữa thiệt hại cho ngôi nhà và các đồ dùng gia dụng do vách thạch cao bị ăn mòn. Theo quy trình này, quý vị coi số tiền đã chi trả cho việc sửa chữa là mất mát do thiệt hại trong năm thực hiện thanh toán. Ví dụ: số tiền quý vị đã trả để sửa chữa vào năm 2021 được khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2021 và số tiền đã trả để sửa chữa vào năm 2020 được khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2020.

Ghi chú.

Nếu quý vị đã thanh toán bất kỳ khoản sửa chữa nào trước năm 2021 và chọn làm theo thủ tục đặc biệt này, quý vị có thể sửa đổi tờ khai thuế cho năm trước đó bằng cách nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Sửa Đổi, và đính kèm Mẫu 4684 hoàn chỉnh cho năm thích hợp. Mẫu 4684 cho năm thích hợp có thể được tìm thấy tại IRS.gov. Nói chung, Mẫu 1040-X phải được nộp trong vòng 3 năm sau ngày nộp tờ khai thuế gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày nộp thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Vách thạch cao bị ăn mòn.

Theo mục đích của quy trình đặc biệt này, “vách thạch cao bị ăn mòn” là vách thạch cao được xác định là vách thạch cao có vấn đề theo phương pháp nhận dạng hai bước do Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSC) và Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (HUD) công bố trong hướng dẫn tạm thời ngày 28 tháng 1 năm 2010 và đã được sửa đổi bởi CPSC và HUD. Hướng dẫn nhận dạng sửa đổi và hướng dẫn khắc phục hiện có sẵn tại CPSC.gov/en/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Drywall-Information-Center (tiếng Anh).

Hướng dẫn đặc biệt để hoàn thành Mẫu 4684.

Nếu quý vị chọn làm theo quy trình đặc biệt này, hãy hoàn thành Mẫu 4684, Phần A, theo hướng dẫn bên dưới. IRS sẽ không làm khó việc quý vị coi thiệt hại do vách thạch cao bị ăn mòn như một mất mát do thiệt hại nếu quý vị chỉ rõ và khai báo hư hỏng như đã giải thích ở bên dưới.

Ở phần trên cùng của Mẫu 4684.

Nhập “Quy Trình Thu Thuế 2010-36.”

Dòng 1.

Nhập thông tin được yêu cầu bởi hướng dẫn ở dòng 1.

Dòng 2.

Bỏ qua dòng này.

Dòng 3.

Nhập số tiền bảo hiểm hoặc các khoản hoàn trả khác mà quý vị nhận được (bao gồm cả thông qua kiện tụng). Nếu không có, hãy nhập -0-.

Dòng 4 đến dòng 7.

Bỏ qua những dòng này.

Dòng 8.

Nhập số tiền quý vị đã chi trả để sửa chữa những hư hỏng cho ngôi nhà và các đồ dùng gia dụng do vách thạch cao bị ăn mòn. Chỉ nhập số tiền quý vị đã chi trả để khôi phục ngôi nhà của mình về tình trạng ngay trước khi bị hư hỏng. Không nhập bất kỳ số tiền nào đã chi trả cho những cải tiến hoặc bổ sung làm tăng giá trị nhà của quý vị lên cao hơn giá trị trước khi bị hư hỏng. Nếu quý vị thay thế một đồ dùng gia dụng thay vì sửa chữa nó, hãy chọn nhập giá trị thấp hơn trong số:

 • Chi phí hiện hành để thay thế đồ dùng ban đầu, hoặc

 • Giá gốc (để tính thuế) của đồ dùng ban đầu (thường là chi phí của nó).

Dòng 9.

Nếu dòng 8 lớn hơn dòng 3, thực hiện một trong các thao tác sau.

 1. Nếu quý vị có yêu cầu hoàn trả đang chờ xử lý (hoặc có ý định theo đuổi khoản hoàn trả), hãy nhập 75% số tiền chênh lệch giữa dòng 3 và dòng 8.

 2. Nếu mục (1) không áp dụng cho quý vị, hãy nhập toàn bộ số tiền chênh lệch giữa dòng 3 và dòng 8.

Nếu dòng 8 nhỏ hơn hoặc bằng dòng 3, quý vị không thể yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại bằng quy trình đặc biệt này.

.This is an Image: caution.gifNếu có một yêu cầu hoàn trả đang chờ xử lý (hoặc có ý định theo đuổi việc hoàn trả), quý vị có thể có thu nhập hoặc một khoản khấu trừ bổ sung trong niên thuế sau này tùy thuộc vào số tiền hoàn trả thực tế nhận được. Xem Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại ở phần sau..

Dòng 10 đến dòng 18.

Hoàn thành các dòng này theo Hướng Dẫn cho Mẫu 4684.

Chọn không làm theo quy trình đặc biệt này.

Nếu chọn không làm theo quy trình đặc biệt này, quý vị phải tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho việc khấu trừ mất mát do thiệt hại, cũng như phải hoàn thành dòng 1 đến dòng 9 theo Hướng Dẫn cho Mẫu 4684. Ví dụ, điều này có nghĩa là quý vị phải chỉ rõ việc tài sản bị hư hỏng, phá hủy hoặc mất mát được gây ra bởi một sự kiện có thể xác định được như đã định nghĩa trước đó trong Tai biến. Hơn nữa, quý vị phải có bằng chứng cho những điều sau đây.

Quy Trình Đặc Biệt đối với Hư Hỏng Do Nền Bê tông Xuống Cấp

Theo quy trình của quy định "cảng an toàn", quý vị có thể khấu trừ số tiền đã chi trả để sửa chữa thiệt hại cho ngôi nhà của mình do nền bê tông xuống cấp có chứa khoáng chất pyrrhotite. Theo quy trình này, quý vị coi số tiền đã thanh toán là mất mát do thiệt hại trong năm thực hiện chi trả cho số tiền đã thanh toán trước năm 2018. Xem lưu ý bên dưới để nắm được các khoản thanh toán sau năm 2017.

Lưu ý.

Nếu đã thanh toán cho bất kỳ khoản sửa chữa nào trước năm 2017 và chọn làm theo quy trình đặc biệt này, quý vị có thể sửa đổi tờ khai thuế cho năm trước đó bằng cách nộp Mẫu 1040-X và đính kèm Mẫu 4684 đã hoàn chỉnh cho năm thích hợp. Nếu đã thanh toán cho bất kỳ khoản sửa chữa nào sau khi nộp bản gốc tờ khai thuế năm 2017 và trước hạn chót nộp Mẫu 1040-X cho niên thuế 2017, quý vị có thể coi số tiền đã trả là mất mát do thiệt hại trên Mẫu 1040-X được nộp đúng hạn cho niên thuế 2017. Mẫu 4684 cho năm thích hợp có thể được tìm thấy tại IRS.gov. Nói chung, Mẫu 1040-X phải được nộp trong vòng 3 năm sau ngày nộp tờ khai thuế gốc hoặc trong vòng 2 năm sau ngày nộp thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Ví dụ: số tiền quý vị đã trả để sửa chữa trong năm 2016 được khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2016 và số tiền đã trả để sửa chữa trong năm 2017 được khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2017. Các khoản đã thanh toán từ năm 2018 đến năm 2021 sau khi nộp bản gốc tờ khai thuế năm 2017 và trước hạn chót nộp Mẫu 1040-X cho năm tính thuế 2017 được coi là mất mát do thiệt hại trên Mẫu 1040-X được nộp đúng hạn cho niên thuế 2017 (theo quy tắc đặc biệt áp dụng cho việc sửa chữa nền bê tông bị xuống cấp).

Nền bê tông xuống cấp.

Theo mục đích của quy trình này, "nền bê tông xuống cấp" có nghĩa là nền bê tông bị hư hỏng do có sự tồn tại của khoáng chất pyrrhotite trong hỗn hợp bê tông được sử dụng trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 trong quá trình đổ móng. Xem Quy Trình Thu Thuế 2017-60, 2017-50 I.R.B. 559, có sẵn tại IRS.gov/irb/2017-50_IRB#RP-2017-60 (tiếng Anh), đã được sửa đổi bởi Quy Trình Thu Thuế 2018-14, 2018-9 I.R.B. 378, có sẵn tại IRS.gov/irb/2018-09_IRB#RP-2018-14 (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Áp dụng quy trình của quy định “cảng an toàn”.

Quý vị có thể áp dụng quy trình của quy định “cảng an toàn” này nếu:

 • Quý vị đã nhận được đánh giá bằng văn bản từ một kỹ sư được cấp phép chỉ ra rằng nền móng được làm bằng bê tông bị lỗi, đồng thời đã yêu cầu và nhận được khai báo đánh giá lại cho thấy giá trị thẩm định lại đã giảm đi của tài sản để ở dựa trên đánh giá bằng văn bản từ kỹ sư và kiểm tra theo Đạo Luật Công Connecticut số 16-45; hoặc

 • Nếu nhà của quý vị ở Connecticut hoặc ngoài Connecticut, quý vị đã nhận được một văn bản đánh giá từ một kỹ sư được cấp phép chỉ ra rằng nền móng được làm bằng bê tông bị lỗi có chứa khoáng chất pyrrhotite.

Chỉ những khoản tiền được trả để khôi phục ngôi nhà của quý vị về tình trạng ngay trước khi xảy ra thiệt hại mới hội đủ điều kiện cho việc xử lý thiệt hại. Các khoản tiền đã chi trả cho những cải tiến hoặc bổ sung làm tăng giá trị nhà của quý vị lên cao hơn giá trị trước khi bị hư hỏng không được phép coi là mất mát do thiệt hại.

Quý vị phải khai báo số tiền thiệt hại trên Mẫu 4684 và phải nhập “Quy Trình Thu Thuế 2017-60” ở đầu mẫu đơn đó. IRS sẽ không làm khó việc quý vị coi thiệt hại do nền bê tông xuống cấp như một mất mát do thiệt hại nếu thiệt hại được xác định và khai báo như đã đề cập trong Quy Trình Thu Thuế 2017-60. Tuy nhiên, những thiệt hại này sẽ phụ thuộc vào quy tắc $100quy tắc 10% được thảo luận ở phần sau. Bởi vì điều này sẽ được yêu cầu trên Mẫu 1040 gốc hoặc đã được sửa đổi cho một niên thuế trước năm 2018, giới hạn mất mát do thiệt hại cho cá nhân không được áp dụng.

Yêu cầu hoàn trả.

Nếu quý vị có yêu cầu hoàn trả đang chờ xử lý hoặc có ý định thực hiện việc hoàn trả, quý vị có thể kê khai khoản thiệt hại tương đương 75% số tiền chưa hoàn trả đã thanh toán trong niên thuế dùng để sửa chữa những thiệt hại cho nhà ở cá nhân do nền bê tông xuống cấp. Nếu đã được hoàn trả đầy đủ trước khi nộp hồ sơ khai thuế cho năm xảy ra thiệt hại, quý vị có thể không kê khai thiệt hại.

Nếu không có yêu cầu hoàn trả đang chờ xử lý đồng thời không có ý định thực hiện việc hoàn trả, quý vị có thể kê khai thiệt hại đối với tất cả các khoản tiền chưa được hoàn trả (tùy thuộc vào giới hạn giá gốc đã được điều chỉnh) đã chi trả trong niên thuế để sửa chữa thiệt hại cho ngôi nhà của quý vị do nền bê tông xuống cấp gây ra.

.This is an Image: caution.gifNếu đã trả số tiền để sửa chữa thiệt hại cho nhà ở cá nhân với nền bê tông xuống cấp và yêu cầu khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập liên bang gốc hoặc đã sửa đổi và các khoản thanh toán đã được thực hiện cho quý vị (hoặc cho các nhà thầu được quý vị đại diện) bởi Connecticut Foundation Solutions Indemnity Company (Công Ty Giải Pháp Bảo Hiểm Nền Móng Connecticut, CFSIC), quý vị phải bao gồm một số hoặc một phần của các khoản thanh toán trong tổng thu nhập (chưa trừ các chi phí và thuế) của mình. Xem Thông Báo 2020-5, 2020-19 I.R.B. 796 (hiện có sẵn tại IRS.gov/irb/2020-19_IRB#ANN-2020-5 (tiếng Anh))..

.This is an Image: caution.gifNếu có một yêu cầu hoàn trả đang chờ xử lý (hoặc có ý định thực hiện việc hoàn trả), quý vị có thể có thu nhập hoặc một khoản khấu trừ bổ sung trong niên thuế sau này tùy thuộc vào số tiền hoàn trả thực tế nhận được. Xem Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại, ở phần sau..

Trộm cắp

Trộm cắp là việc lấy và chuyển đi tiền hoặc tài sản với mục đích tước đoạt từ chủ sở hữu. Hành vi lấy tài sản phải là bất hợp pháp theo luật của tiểu bang nơi vụ việc xảy ra và phải có tính chất cố ý phạm tội. Quý vị không cần phải chứng minh tội trộm cắp.

Trộm cắp bao gồm việc lấy đi tiền hoặc tài sản bằng các phương thức sau đây.

 • Hăm dọa để tống tiền.

 • Ăn trộm.

 • Biển thủ.

 • Tống tiền.

 • Bắt cóc để đòi tiền chuộc.

 • Ăn cắp.

 • Ăn cướp.

Việc lấy tiền hoặc tài sản thông qua gian lận hoặc trình bày sai sự thật là hành vi trộm cắp nếu hành vi này là bất hợp pháp theo luật của tiểu bang hoặc địa phương.

Khấu trừ mất mát do trộm cắp được giới hạn.

Đối với các niên thuế từ 2018 đến 2025, nếu quý vị là một cá nhân, mất mát do thiệt hại và trộm cắp tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ được khấu trừ nếu thiệt hại được quy cho một thiên tai được liên bang tuyên bố (mất mát do thiệt hại cấp liên bang).

.This is an Image: caution.gifMột ngoại lệ đối với quy tắc giới hạn việc khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa và do trộm cắp trong phạm vi mất mát do thiệt hại cấp liên bang được áp dụng khi quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại. Trong trường hợp này, quý vị có thể khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa không liên quan đến thiên tai được liên bang tuyên bố trong giới hạn mà chúng không vượt quá phần lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị..

Ví dụ.

Martin và Grace đã trải qua nhiều thiệt hại cá nhân vào năm 2021. Chiếc vòng cổ kim cương của Grace đã bị đánh cắp, dẫn đến khoản mất mát do thiệt hại là $15.500. Xe dã ngoại của Martin và Grace cũng bị hỏng do sét đánh. Họ có bảo hiểm giá trị thay thế cho xe dã ngoại, vì vậy họ được lợi $13.000. Cuối cùng, họ mất chiếc xe trong một trận lụt được xác định là thiên tai được liên bang tuyên bố, dẫn đến mất mát do thiệt hại là $25.000. Bởi vì Martin và Grace đã từng có khoản lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại là $13.000 do bảo hiểm giá trị thay thế, họ có thể bù đắp khoản tiền đó bằng một phần thiệt hại do chiếc vòng cổ bị đánh cắp và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền mất mát do thiệt hại cấp liên bang là $25.000 theo giới hạn $100 và 10% trong Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh.

Suy giảm giá trị thị trường của cổ phiếu.

Quý vị không thể khấu trừ như một khoản thiệt hại do trộm cắp đối với sự sụt giảm giá trị thị trường của cổ phiếu mua trên thị trường mở để đầu tư nếu sự sụt giảm là do gian lận tiết lộ thông tin kế toán hoặc hành vi sai trái bất hợp pháp khác của các viên chức hoặc giám đốc của công ty đã phát hành cổ phiếu đó. Tuy nhiên, quý vị có thể khấu trừ nó như một khoản tiền vốn bị lỗ trong việc đầu tư trong Bảng D (Mẫu 1040) nếu cổ phiếu được bán hoặc trao đổi hoặc trở nên hoàn toàn vô giá trị. Để biết thêm thông tin về việc bán cổ phiếu, cổ phiếu vô giá trị và tiền vốn bị lỗ trong việc đầu tư, hãy xem chương 4 của Ấn Phẩm 550.

Tài sản thất lạc hoặc bị mất.

Việc tiền hoặc tài sản đơn thuần biến mất không phải là hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, một sự mất mát hoặc biến mất ngẫu nhiên của tài sản có thể được coi là một thiệt hại nếu nó là kết quả của một sự kiện có thể xác định được là đột ngột, bất ngờ hoặc bất thường. Các sự kiện đột ngột, bất ngờ và bất thường đã được xác định trước đó trong phần Thiệt Hại.

Ví dụ.

Cửa xe ô tô vô tình đập vào tay quý vị, phá vỡ cấu trúc của chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương rơi khỏi chiếc nhẫn và không bao giờ được tìm thấy. Việc mất viên kim cương là một thiệt hại.

Thiệt hại từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi.

IRS đã ban hành hướng dẫn sau đây để hỗ trợ người đóng thuế là nạn nhân của các thiệt hại từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện sử dụng Quy Trình Thu Thuế 2009-20, được sửa đổi bởi Quy Trình Thu Thuế 2011-58 và chọn làm theo các quy trình trong hướng dẫn, trước tiên hãy điền vào Phần C của Mẫu 4684 để xác định số tiền cần nhập ở dòng 28, Phần B. Bỏ qua các dòng từ 19 đến 27, nhưng quý vị phải điền vào các dòng từ 29 đến 39 của Phần B, nếu thích hợp. Phần C của Mẫu 4684 thay thế Phụ lục A trong Quy Trình Thu Thuế 2009-20. Quý vị không cần phải hoàn thành Phụ lục A. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều luật thu thuế và quy trình thu thuế ở trên, và Hướng Dẫn cho Mẫu 4684.

Nếu quý vị chọn không sử dụng các quy trình trong Quy Trình Thu Thuế 2009-20, được sửa đổi bởi Quy Trình Thu Thuế 2011-58, quý vị có thể kê khai thiệt hại do trộm cắp bằng cách điền vào các dòng từ 19 đến 39 ở Phần B, nếu thích hợp.

Lưu ý rằng giới hạn tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân trong các niên thuế 2018 đến 2025 không áp dụng cho các thiệt hại về tài sản tạo ra thu nhập, chẳng hạn như thiệt hại từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi.

Mất Mát do Ký Gửi Tiền

Mất mát do ký gửi tiền có thể xảy ra khi một ngân hàng, công đoàn tín dụng hoặc tổ chức tài chánh khác bị vỡ nợ hoặc phá sản. Nếu phải chịu loại thiệt hại này, quý vị có thể chọn một trong các cách sau để khấu trừ mất mát.

 • Khấu trừ như một mất mát do thiệt hại (trong giới hạn thiệt hại không vượt quá lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị).

 • Khấu trừ như một khoản nợ phi kinh doanh khó đòi .

.This is an Image: caution.gifQuý vị không còn có thể yêu cầu các khoản khấu trừ được liệt kê hỗn tạp nào, bao gồm khấu trừ đối với mất mát do ký gửi tiền thông thường trong các tổ chức tài chánh phá sản hoặc vỡ nợ. .

Mất mát do thiệt hại.

Quý vị có thể chọn khấu trừ mất mát do ký gửi tiền như đối với mất mát do thiệt hại cho bất kỳ năm nào mà quý vị có thể ước tính một cách hợp lý số tiền gửi đã mất trong một tổ chức tài chánh phá sản hoặc vỡ nợ. Sự lựa chọn thường được thực hiện trên tờ khai thuế mà quý vị nộp cho năm đó và áp dụng cho tất cả các khoản mất mát do ký gửi tiền của quý vị trong năm tại tổ chức tài chánh cụ thể đó. Nếu coi khoản lỗ là một mất mát do thiệt hại, quý vị không thể coi cùng một khoản lỗ đó như một khoản nợ phi kinh doanh khó đòi khi nó thực sự trở nên vô giá trị. Tuy nhiên, quý vị có thể khấu trừ khoản nợ phi kinh doanh khó đòi đối với bất kỳ khoản lỗ nào nhiều hơn số tiền ước tính mà quý vị đã khấu trừ như một thiệt hại thông thường hoặc mất mát do thiệt hại. Khi đã đưa ra lựa chọn, quý vị không thể thay đổi nó nếu không có sự cho phép của IRS.

Giới hạn mất mát do thiệt hại.

Nếu quý vị là một cá nhân, mất mát do thiệt hại đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ được khấu trừ nếu thiệt hại đó được gây ra bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố. Một ngoại lệ đối với quy tắc giới hạn việc khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa và do trộm cắp trong phạm vi mất mát do thiệt hại cấp liên bang được áp dụng khi quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại. Bởi vì mất mát do ký gửi tiền không phải được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố, quý vị có thể khấu trừ mất mát do ký gửi tiền dưới dạng thiệt hại cá nhân do tai họa chỉ trong giới hạn chúng không vượt quá lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của mình.

nợ phi kinh doanh khó đòi .

Nếu quý vị không chọn kê khai thiệt hại đó như một mất mát do thiệt hại nhằm mục đích bù lại khoản lợi nhuận, quý vị phải đợi cho đến năm xác định được thiệt hại thực tế và khấu trừ thiệt hại đó như một khoản nợ phi kinh doanh khó đòi trong năm đó.

Cách thức khai báo.

Hình thức khấu trừ mà quý vị chọn cho mất mát do ký gửi tiền sẽ xác định cách quý vị khai báo thiệt hại của mình. Xem Bảng 1.

Thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, xem Ký Thác tại Tổ Chức Tài Chánh Vỡ Nợ hoặc Phá Sản trong Ấn Phẩm 550.

Mất mát khấu trừ đã được thu hồi.

Nếu thu hồi được số tiền đã khấu trừ như một thiệt hại trong một năm trước đó, quý vị có thể phải bao gồm số tiền thu hồi được trong thu nhập của mình cho năm thu hồi. Nếu bất kỳ phần nào của khoản khấu trừ ban đầu không làm giảm thuế của quý vị trong năm trước đó, quý vị không phải bao gồm phần thu hồi đó trong thu nhập của mình. Để biết thêm thông tin, xem Thu hồi trong Ấn Phẩm 525.

Bằng Chứng về Mất Mát

Để khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp, quý vị phải có khả năng chứng minh bản thân đã phải chịu tai họa hoặc trộm cắp. Quý vị cũng phải có khả năng chứng minh số tiền quý vị lấy làm khoản khấu trừ.

Bằng chứng về mất mát do thiệt hại.

Đối với mất mát do thiệt hại, quý vị phải có khả năng trình bày tất cả những điều sau đây.

 • Rằng quý vị là chủ sở hữu của tài sản, hoặc nếu quý vị thuê mướn tài sản từ người khác, quý vị phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng với chủ sở hữu về thiệt hại.

 • Loại thiệt hại (tai nạn xe hơi, hỏa hoạn, bão, v.v.) và thời điểm xảy ra.

 • Thiệt hại đó là kết quả trực tiếp của thiệt hại.

 • Liệu có tồn tại yêu cầu hoàn trả mà có thể kỳ vọng một cách hợp lý về khả năng thu hồi hay không.

Bằng chứng về mất mát do trộm cắp.

Đối với thiệt hại do trộm cắp, quý vị phải có khả năng trình bày tất cả những điều sau đây.

 • Quý vị là chủ sở hữu của tài sản.

 • Tài sản của quý vị đã bị đánh cắp.

 • Khi quý vị phát hiện ra tài sản của mình bị mất.

 • Liệu có tồn tại yêu cầu hoàn trả mà có thể kỳ vọng một cách hợp lý về khả năng thu hồi hay không.

.This is an Image: files.gif Điều quan trọng là quý vị phải có hồ sơ chứng minh khoản khấu trừ của mình. Nếu không có hồ sơ thực tế để chứng minh cho việc khấu trừ của mình, quý vị có thể sử dụng bằng chứng thỏa đáng khác để chứng minh điều đó. .

Tính Toán Mất Mát

Để xác định khoản khấu trừ cho một mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp, trước tiên quý vị phải tính toán mất mát của mình.

Bảng 1. Khai Báo Mất Mát do Ký Gửi Tiền

NẾU quý vị chọn khai báo thiệt hại như một ...   THÌ khai báo thiệt hại đó ở ...
mất mát do thiệt hại (xem Giới hạn mất mát do thiệt hại ở phần Mất Mát do Ký Gửi Tiền)   Mẫu 4684 và Bảng A (Mẫu 1040).
nợ phi kinh doanh khó đòi   Mẫu 8949 và Bảng D (Mẫu 1040).

Số tiền mất mát.

Tính toán số tiền thiệt hại của quý vị bằng cách sử dụng các bước sau.

 1. Xác định giá gốc (để tính thuế) điều chỉnh của quý vị trong tài sản trước khi xảy ra tai biến hoặc trộm cắp.

 2. Xác định mức giảm về giá cả phải chăng trên thị trường (FMV) của tài sản do tai biến hoặc trộm cắp.

 3. Từ khoản tiền nhỏ hơn quý vị đã xác định trong (1) và (2), trừ đi bất kỳ khoản bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả nào khác mà quý vị đã nhận được hoặc dự kiến nhận được.

Đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân, áp dụng hạn mức khấu trừ được thảo luận ở phần sau, để xác định số thiệt hại được khấu trừ của quý vị.

Lợi nhuận từ việc hoàn trả.

Nếu khoản hoàn trả của quý vị nhiều hơn giá gốc đã điều chỉnh của tài sản đó thì quý vị có được lợi nhuận. Điều này đúng ngay cả khi mức giảm FMV của tài sản nhỏ hơn giá gốc đã điều chỉnh của quý vị. Nếu có được lợi nhuận, quý vị có thể phải trả thuế cho khoản tiền đó, hoặc có thể hoãn khai báo khoản lợi nhuận đó. Xem Tính Toán Lợi Nhuận, ở phần sau.

Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập.

Nếu quý vị có tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập, chẳng hạn như tài sản cho thuê mướn, và tài sản của quý vị bị đánh cắp hoặc bị phá hủy hoàn toàn, thì mức giảm giá cả phải chăng trên thị trường (FMV) sẽ không được xem xét. Thiệt hại của quý vị được tính như sau:

  Trị giá gốc được điều chỉnh của tài sản của quý vị  
  TRỪ ĐI  
  Bất kỳ giá trị thanh lý nào  
  TRỪ ĐI  
  Bất kỳ khoản hoàn trả của bảo hiểm hoặc hoàn trả nào khác mà quý vị
nhận được hoặc kỳ vọng nhận được
 

Mất mát của hàng tồn kho.

Có hai cách để quý vị có thể khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp về hàng tồn kho, bao gồm cả các mặt hàng quý vị lưu giữ để bán cho khách hàng.

Một cách là khấu trừ thiệt hại thông qua việc tăng giá vốn hàng bán bằng cách khai báo chính xác hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ. Không kê khai thiệt hại này như một thiệt hại do tai nạn hoặc trộm cắp một lần nữa. Nếu quý vị chịu thiệt hại do việc tăng giá vốn hàng bán, hãy bao gồm những khoản bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác mà quý vị nhận được cho thiệt hại trong tổng thu nhập (chưa trừ các chi phí và thuế).

Cách còn lại là khấu trừ mất mát một cách riêng biệt. Nếu quý vị khấu trừ riêng, hãy loại trừ các mục tồn kho bị ảnh hưởng khỏi giá vốn hàng bán bằng cách thực hiện điều chỉnh giảm đối với hàng tồn kho đầu kỳ hoặc các khoản mua. Giảm thiểu thiệt hại bằng khoản hoàn trả mà quý vị nhận được. Không bao gồm khoản hoàn trả trong tổng thu nhập. Nếu quý vị không nhận được khoản hoàn trả vào cuối năm, quý vị có thể không kê khai thiệt hại trong trường hợp quý vị có triển vọng thu hồi hợp lý.

Tài sản cho thuê mướn.

Nếu quý vị phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do thiệt hại đối với tài sản cho thuê mướn, thì thiệt hại của quý vị là số tiền phải trả để sửa chữa tài sản trừ đi bất kỳ khoản bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn nào mà quý vị nhận được hoặc dự kiến nhận được.

Tính toán riêng biệt.

Thông thường, nếu một tai họa hoặc trộm cắp riêng lẻ liên quan đến nhiều hơn một món tài sản thì quý vị phải tính toán riêng thiệt hại cho từng món đồ. Sau đó, kết hợp các thiệt hại để xác định tổng mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đó.

Ngoại lệ đối với bất động sản sử dụng cho mục đích cá nhân.

Khi tính toán mất mát do thiệt hại đối với bất động sản sử dụng cho mục đích cá nhân, toàn bộ tài sản (bao gồm bất kỳ cải tiến nào, chẳng hạn như các tòa nhà, cây cối và cây bụi) được coi là một hạng mục. Tính toán mức thiệt hại bằng cách sử dụng giá trị nhỏ hơn trong những giá trị sau đây.

 • Mức giảm giá cả phải chăng trên thị trường (FMV) của toàn bộ tài sản.

 • Trị giá cơ bản điều chỉnh của toàn bộ tài sản.

Xem Bất động sản ở phần Tính Toán Khoản Khấu Trừ, ở phần sau.

Giá Thị Trường bị Giảm

Giá thị trường (FMV) là giá mà quý vị có thể bán tài sản của mình cho người sẵn sàng mua khi cả hai không bắt buộc phải bán hoặc mua và cả hai đều biết tất cả các dữ kiện liên quan.

Mức giảm FMV được sử dụng để tính toán số lượng mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp là sự khác biệt giữa FMV của tài sản ngay trước và ngay sau khi xảy ra thiệt hại hoặc trộm cắp.

FMV của tài sản bị đánh cắp.

FMV của tài sản ngay sau khi bị trộm cắp được coi là bằng 0 vì quý vị không còn tài sản đó nữa.

Ví dụ.

Vài năm trước, quý vị đã mua đồng đô la bạc với mệnh giá $150. Đây là giá gốc (để tính thuế) được điều chỉnh của quý vị trong tài sản. Số đồng đô la bạc của quý vị đã bị đánh cắp trong năm nay. FMV của các đồng tiền là $1.000 ngay trước khi chúng bị đánh cắp và bảo hiểm không chi trả cho chúng. Mất mát do trộm cắp của quý vị là $150.

Tài sản bị đánh cắp được lấy lại.

Tài sản bị đánh cắp được lấy lại là tài sản đã bị đánh cắp và sau đó được trả lại cho quý vị. Nếu quý vị lấy lại được tài sản sau khi đã khấu trừ thiệt hại do trộm cắp, quý vị phải điều chỉnh thiệt hại của mình bằng cách sử dụng giá trị nhỏ hơn trong giá gốc của tài sản đã được điều chỉnh (được giải thích ở phần sau) hoặc mức giảm FMV từ thời điểm ngay trước khi tài sản bị đánh cắp cho đến thời điểm tài sản được lấy lại. Sử dụng số tiền này để tính toán lại tổng giá trị thiệt hại của quý vị cho năm mà thiệt hại đã được khấu trừ.

Nếu thiệt hại được tính toán lại nhỏ hơn thiệt hại mà quý vị đã khấu trừ, quý vị thường phải khai báo khoản chênh lệch dưới dạng thu nhập trong năm thu hồi. Nhưng chỉ khai báo chênh lệch không vượt quá lượng thiệt hại làm giảm thuế của quý vị. Để biết thêm thông tin về số tiền cần khai báo, xem Recoveries (Phục hồi) trong Ấn Phẩm 525.

Tính Toán Mức Giảm FMV — Các hạng mục cần xem xét

Để tính toán mức giảm FMV do tai họa hoặc trộm cắp, quý vị thường cần đến việc định giá có chuyên môn. Tuy nhiên, các biện pháp khác cũng có thể được sử dụng để thiết lập những mức giảm nhất định. Xem Định giá, Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa, và Quy Trình Đặc Biệt — Phương Pháp “Cảng An Toàn” để Xác Định Mất Mát Do Thiệt Hại và Trộm Cắp ở bên dưới.

Định giá.

Việc định giá để xác định chênh lệch giữa FMV của tài sản ngay trước và ngay sau khi xảy ra thiệt hại hoặc trộm cắp phải được thực hiện bởi một người định giá tài sản có trình độ. Người định giá tài sản phải nhận ra những ảnh hưởng của bất kỳ sự suy giảm nào của thị trường chung có thể xảy ra cùng với thiệt hại. Thông tin này là cần thiết để giới hạn bất kỳ khoản khấu trừ nào đối với thiệt hại thực tế do hư hỏng tài sản.

Một số yếu tố quan trọng trong việc đánh giá độ chính xác của việc định giá, bao gồm những yếu tố sau.

 • Sự quen thuộc của người định giá tài sản với tài sản của quý vị trước và sau khi xảy ra thiệt hại hoặc trộm cắp.

 • Kiến thức của người định giá tài sản về việc bán tài sản tương đương trong khu vực.

 • Kiến thức của người định giá tài sản về các điều kiện trong khu vực xảy ra thiệt hại.

 • Phương pháp định giá của người định giá tài sản.

.This is an Image: taxtip.gifQuý vị có thể sử dụng định giá mà quý vị đã sử dụng để nhận khoản vay liên bang (hoặc bảo đảm khoản vay liên bang) do hậu quả của thiên tai được liên bang tuyên bố để xác định số tiền mất mát do thiên tai của quý vị. Để biết thêm thông tin về thiên tai, hãy xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai, ở phần sau. .

Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa.

Chi phí sửa chữa tài sản bị hư hỏng không phải là một phần của mất mát do thiệt hại. Điều này cũng tương tự đối với chi phí dọn dẹp sau khi có tai họa. Tuy nhiên quý vị có thể sử dụng chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa sau khi có thiệt hại làm thước đo mức giảm FMV nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau.

 • Việc sửa chữa đã thực sự được thực hiện.

 • Việc sửa chữa là cần thiết để đưa tài sản trở lại tình trạng trước khi xảy ra thiệt hại.

 • Số tiền chi cho việc sửa chữa không quá nhiều.

 • Việc sửa chữa chỉ tập trung vào các thiệt hại.

 • Do việc sửa chữa, giá trị của tài sản sau khi sửa chữa không nhiều hơn giá trị của tài sản trước khi xảy ra thiệt hại.

Cảnh quan.

Chi phí khôi phục cảnh quan về trạng thái ban đầu sau thiệt hại có thể chỉ ra mức giảm FMV. Quý vị có thể đo lường thiệt hại của mình bằng số tiền chi tiêu cho những việc sau.

 • Loại bỏ cây gỗ và cây bụi bị phá hủy hoặc bị hư hại, trừ đi bất kỳ giá trị còn sót lại nào quý vị nhận được.

 • Tỉa cành và các biện pháp khác để bảo tồn cây gỗ và cây bụi bị hư hại.

 • Cần trồng lại để khôi phục tài sản về giá trị gần đúng của nó trước khi xảy ra thiệt hại.

Giá trị xe hơi.

Sách do các tổ chức xe hơi khác nhau phát hành liệt kê nhà sản xuất và dòng xe có thể hữu ích trong việc xác định giá trị chiếc xe của quý vị. Quý vị có thể sử dụng giá bán lẻ cho chiếc xe của mình được liệt kê trong sách và sửa đổi nó theo những yếu tố như quãng đường đi được và tình trạng xe để xác định giá trị của nó. Những giá trị này không phải chính thức, nhưng có thể hữu ích trong việc xác định giá trị và đề xuất giá tương đối nhằm so sánh với việc mua bán và cung cấp hiện hành trong khu vực của quý vị. Nếu chiếc xe của quý vị không được liệt kê trong sách, hãy xác định giá trị của nó từ các nguồn khác. Lời đề nghị của đại lý cho chiếc xe của quý vị khi đổi xe cũ lấy một chiếc xe mới thường không phải là thước đo giá trị thực của xe.

Quy Trình Đặc Biệt — Phương Pháp “Bến An Toàn” để Xác Định Mất Mát Do Thiệt Hại và Trộm Cắp

Để tính toán số lượng mất mát do thiệt hại và trộm cắp, quý vị thường phải xác định mức giảm FMV thực tế của tài sản bị mất hoặc bị hư hỏng bằng cách sử dụng định giá có chuyên môn hoặc chi phí sửa chữa mà quý vị thực sự thực hiện. Nhưng các phương pháp quy định “cảng an toàn” đặc biệt trong Quy Trình Thu Thuế 2018-08, 2018-2 I.R.B. 286 và Quy Trình Thu Thuế 2018-09, 2018-2 I.R.B. 290 cho phép quý vị xác định mức giảm FMV theo những cách khác.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị là một cá nhân, mất mát do thiệt hại đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ được khấu trừ nếu thiệt hại đó được gây ra bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố. Một ngoại lệ đối với quy tắc giới hạn khoản khấu trừ cho mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp được áp dụng nếu quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại. Trong trường hợp này, quý vị có thể khấu trừ thiệt hại cá nhân do tai họa không liên quan đến thiên tai được liên bang tuyên bố trong giới hạn mà chúng không vượt quá phần lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị..

Quy trình đặc biệt để xác định mất mát do thiệt hại và trộm cắp nói chung.

Quy Trình Thu Thuế 2018-08, 2018-2 I.R.B. 286, có sẵn tại IRS.gov/irb/2018-02_IRB#RP-2018-08 (tiếng Anh), cung cấp các phương pháp “cảng an toàn” mà quý vị có thể sử dụng để tính toán lượng mất mát do thiệt hại và trộm cắp đối với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân cũng như đồ đạc cá nhân của mình. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn và sử dụng phương pháp “cảng an toàn” được mô tả trong Quy Trình Thu Thuế 2018-08, IRS sẽ không gây khó cho quý vị. Việc sử dụng phương pháp “cảng an toàn” được mô tả trong Quy Trình Thu Thuế 2018-08 là không bắt buộc.

Phương pháp “cảng an toàn” áp dụng với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân thường là tài sản thực, bao gồm cả các công trình cải tiến, thuộc sở hữu của cá nhân chịu mất mát do thiệt hại và có ít nhất một nhà ở cá nhân. Bất động sản nhà ở không được coi là bao gồm nhà ở cá nhân nếu bất kỳ phần nào của nhà ở cá nhân được sử dụng làm tài sản cho thuê mướn hoặc gồm văn phòng tại gia được sử dụng trong thương mại hay kinh doanh hoặc giao dịch được thực hiện vì lợi nhuận. Để biết thêm chi tiết, xem Quy Trình Thu Thuế 2018-08.

Sau đây là các phương pháp “cảng an toàn” cho bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân thông qua Quy Trình Thu Thuế 2018-08.

 • Phương pháp ước tính chi phí sửa chữa.

 • Phương pháp De minimis.

 • Phương pháp bảo hiểm.

 • Phương pháp dựa theo thiên tai được liên bang tuyên bố — quy định “cảng an toàn” cho nhà thầu.

 • Phương pháp dựa theo thiên tai được liên bang tuyên bố — định giá khoản vay do thiên tai.

Phương pháp ước tính chi phí sửa chữa.

Phương pháp ước tính chi phí sửa chữa theo quy định “cảng an toàn” cho phép quý vị xác định mức giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân của mình bằng cách sử dụng ít hơn hai ước tính sửa chữa cung cấp bởi các nhà thầu được cấp phép độc lập và riêng biệt. Các ước tính phải nêu rõ những chi phí được chia thành từng khoản nhằm khôi phục tài sản của quý vị về tình trạng ngay trước khi xảy ra thiệt hại. Phương pháp ước tính chi phí sửa chữa theo quy định “cảng an toàn” được giới hạn trong phạm vi mất mát do thiệt hại từ $20.000 trở xuống.

Phương pháp De minimis.

Phương pháp "cảng an toàn" De minimis cho phép quý vị xác định mức giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân dựa trên một ước tính trung thực bằng văn bản về chi phí sửa chữa cần thiết để khôi phục tài sản của mình về tình trạng ngay trước khi xảy ra thiệt hại. Quý vị phải lưu giữ tài liệu chứng minh cách thức ước tính thiệt hại của mình. Phương pháp "cảng an toàn" de minimis có sẵn cho các mất mát do thiệt hại từ $5.000 trở xuống.

Phương pháp bảo hiểm.

Phương pháp "cảng an toàn" về bảo hiểm cho phép quý vị xác định mức giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân dựa trên thiệt hại ước tính trong khai báo do chủ nhà hoặc công ty bảo hiểm lũ lụt chuẩn bị. Các khai báo này phải đưa ra mức thiệt hại ước tính mà quý vị phải gánh chịu do tài sản bị thiệt hại hoặc phá hủy.

Phương pháp dành cho thiên tai được liên bang tuyên bố — quy định “cảng an toàn” cho nhà thầu.

Nếu thiệt hại xảy ra trong khu vực thiên tai và do thiên tai được liên bang tuyên bố thì quý vị có thể sử dụng phương pháp "cảng an toàn" cho nhà thầu hoặc phương pháp định giá khoản vay do thiên tai. Theo phương pháp "cảng an toàn" cho nhà thầu, quý vị có thể sử dụng giá hợp đồng cho việc sửa chữa được chỉ rõ trong hợp đồng được chuẩn bị bởi một nhà thầu độc lập được cấp phép nhằm xác định mức giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân. Phương pháp "cảng an toàn" này không áp dụng trừ khi quý vị phải tuân theo một hợp đồng ràng buộc do bản thân và nhà thầu ký kết, trong đó liệt kê các khoản chi tiêu để khôi phục bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân của mình về tình trạng ngay trước khi xảy ra thiệt hại.

Phương pháp dành cho thiên tai được liên bang tuyên bố — định giá khoản vay do thiên tai.

Theo phương pháp "cảng an toàn" về định giá khoản vay do thiên tai, quý vị có thể chuẩn bị trước bản định giá, thử xác định thiệt hại ước tính của mình do thiên tai được liên bang tuyên bố, để có được khoản vay của quỹ liên bang hoặc bảo lãnh khoản vay từ chính phủ liên bang nhằm xác định mức giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân.

Phương pháp "cảng an toàn" cho đồ dùng cá nhân.

Đồ dùng cá nhân nói chung bao gồm đồ vật thuộc động sản cá nhân thực hữu được sở hữu bởi một cá nhân chịu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp nếu chúng không được sử dụng trong thương mại hay kinh doanh. Đồ dùng cá nhân không bao gồm một đồ vật có thể duy trì hoặc tăng giá trị của nó theo thời gian hoặc một số loại tài sản khác. Để biết thêm chi tiết, xem Quy Trình Thu Thuế 2018-08. Phương pháp "cảng an toàn" cho đồ dùng cá nhân là phương pháp de minimis và phương pháp "cảng an toàn" về chi phí thay thế đối với các thiên tai được liên bang tuyên bố.

Phương pháp De minimis.

Theo phương pháp de minimis, quý vị có thể ước tính chính xác mức giảm FMV của đồ dùng cá nhân. Quý vị phải duy trì ghi chép mô tả những đồ dùng cá nhân bị ảnh hưởng cũng như phương pháp ước tính thiệt hại của mình. Phương pháp này được giới hạn đối với các khoản thiệt hại từ $5.000 trở xuống.

Phương pháp "cảng an toàn" về chi phí thay thế đối với thiên tai được liên bang tuyên bố.

Phương pháp "cảng an toàn" về chi phí thay thế đối với thiên tai được liên bang tuyên bố cho phép quý vị xác định mức FMV của đồ dùng cá nhân nằm trong khu vực thiên tai ngay trước khi xảy ra thiên tai được liên bang tuyên bố nhằm xác định số tiền mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của mình. Để sử dụng phương pháp quy định "cảng an toàn" về chi phí thay thế, trước tiên quý vị phải xác định chi phí hiện hành để thay thế đồ dùng cá nhân của mình bằng một tài sản mới và sau đó giảm số tiền này đi 10% cho mỗi năm sở hữu đồ dùng cá nhân đó. Xem Bảng Định Giá Đồ Dùng Cá Nhân trong Quy trình Thu Thuế 2018-08. Nếu chọn sử dụng phương pháp “cảng an toàn" về chi phí thay thế, thì quý vị phải sử dụng phương pháp đó cho tất cả các đồ dùng cá nhân của mình, với một số ngoại lệ nhất định được xác định trong Quy Trình Thu Thuế 2018-08.

Mỗi phương pháp "cảng an toàn" này đều phải tuân theo các quy tắc và ngoại lệ bổ sung. Để biết thêm thông tin, xem Quy trình Thu Thuế 2018-08.

Giảm số tiền thiệt hại theo quy định "cảng an toàn".

Thiệt hại được xác định thông qua phương pháp "cảng an toàn" phải trừ đi giá trị của bất kỳ sửa chữa nào do bên thứ ba cung cấp miễn phí (ví dụ: công việc do thiện nguyện viên thực hiện hoặc thông qua sự tặng biếu) cho quý vị. Ngoài ra, lấy thiệt hại của quý vị trừ đi số tiền của bất kỳ khoản bảo hiểm, khoản hoàn trả hoặc các khoản bồi thường nào khác đã nhận được.

Yêu cầu khai báo trên Mẫu 4684.

Đính kèm một tuyên bố vào Mẫu 4684 rằng quý vị đã sử dụng Quy Trình Thu Thuế 2018-08 để xác định số tiền mất mát do thiệt hại của mình. Bao gồm cả phương pháp "cảng an toàn" cụ thể được sử dụng. Khi hoàn thành Mẫu 4684, vui lòng không nhập số tiền tại dòng 5 hoặc dòng 6 đối với từng tài sản. Thay vào đó, hãy nhập mức giảm FMV được xác định theo phương pháp "cảng an toàn" có liên quan tại dòng 7.

Quy trình đặc biệt để xác định mất mát do thiệt hại gây ra bởi Bão Harvey, Bão nhiệt đới Harvey, Bão Irma và Bão Maria.

Quy Trình Thu Thuế 2018-09, 2018-2 I.R.B. 290, có sẵn tại IRS.gov/irb/2018-02_IRB#RP-2018-09 (tiếng Anh), cung cấp một phương pháp "cảng an toàn" mà quý vị có thể sử dụng để tính toán số tiền mất mát do thiệt hại đối với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân bị hư hỏng hoặc phá hủy tại Texas, Louisiana, Florida, Georgia, South Carolina, Thịnh Vượng Chung Puerto Rico hoặc địa phận Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do hậu quả của Bão Harvey, Bão Nhiệt Đới Harvey, Bão Irma, hoặc Bão Maria. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và sử dụng phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí được mô tả trong Quy Trình Thu Thuế 2018-09, IRS sẽ không làm khó quý vị. Việc sử dụng phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí là không bắt buộc. Xem Ấn Phẩm 976 và Quy Trình Đặc Biệt — Phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí để tính toán thiệt hại do bão năm 2017 ở phần sau để biết thêm thông tin.

Xác Định Mức Giảm FMV — Các Hạng Mục Không Cần Xem Xét

Thông thường, quý vị không nên xem xét các hạng mục sau đây khi cố gắng thiết lập mức giảm FMV cho tài sản của mình.

Chi phí bảo vệ.

Chi phí bảo vệ tài sản của quý vị trước tai biến hoặc trộm cắp không được tính là một phần của mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp. Số tiền quý vị chi cho bảo hiểm hoặc gia cố nhà cửa chống bão không được tính là một phần thiệt hại. Nếu tài sản đó là tài sản kinh doanh thì các chi phí này được khấu trừ như chi phí kinh doanh.

Nếu quý vị thực hiện cải tiến vĩnh viễn đối với tài sản của mình để bảo vệ tài sản khỏi tai biến hoặc trộm cắp, vui lòng cộng thêm chi phí của những cải tiến này vào giá gốc của tài sản. Một ví dụ là chi phí cho một con đê ngăn lũ lụt.

Trường hợp ngoại lệ.

Quý vị không thể cộng thêm vào giá gốc của tài sản hoặc khấu trừ dưới dạng chi phí kinh doanh đối với bất kỳ khoản chi tiêu nào đã thực hiện liên quan đến các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện (được thảo luận ở phần sau trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai).

Chi phí liên quan.

Phụ phí phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp, chẳng hạn như chi phí cho điều trị thương tích cá nhân, nhà ở tạm thời hoặc thuê xe hơi, không được tính là một phần của mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của quý vị. Tuy nhiên, chúng có thể được khấu trừ như chi phí kinh doanh nếu tài sản bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp là tài sản kinh doanh.

Chi phí thay thế.

Chi phí thay thế tài sản bị đánh cắp hoặc bị phá hủy không được tính là một phần của mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp.

Ví dụ.

Quý vị đã mua một chiếc ghế mới cách đây 4 năm với giá $300. Vào tháng 4, một trận lụt đã phá hủy chiếc ghế. Quý vị ước tính rằng sẽ phải tốn $500 để thay thế nó. Nếu đã bán chiếc ghế trước trận lụt, quý vị ước tính rằng có thể chỉ nhận được $100 cho chiếc ghế vì nó đã được 4 năm tuổi. Chiếc ghế không được đăng ký bảo hiểm. Thiệt hại của quý vị là $100, tương đương với FMV của chiếc ghế trước trận lụt. Chứ không phải là $500, khoản này là chi phí thay thế.

Giá trị tinh thần.

Vui lòng không xem xét giá trị tinh thần khi xác định thiệt hại của quý vị. Nếu một bức chân dung gia đình, đồ gia truyền hoặc vật kỷ niệm bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị phải căn cứ vào thiệt hại của mình trên mức FMV của đồ vật đó, thiệt hại này được giới hạn bởi giá gốc điều chỉnh của tài sản.

Giảm giá trị thị trường của tài sản trong hoặc gần khu vực thiên tai.

Việc giảm giá trị tài sản vì tài sản đó nằm trong hoặc gần khu vực thiên tai hoặc nơi thiên tai có thể tái diễn không được đưa vào diện xem xét. Quý vị có một thiệt hại chỉ được gây ra bởi mất mát do thiệt hại thực tế đối với tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau.

Chi phí chụp ảnh và định giá.

Ảnh chụp sau khi xảy ra thiệt hại sẽ có ích trong việc xác định tình trạng và giá trị của tài sản sau khi bị hư hỏng. Ảnh chụp thể hiện tình trạng của tài sản sau khi được sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế cũng có thể hữu ích.

Việc định giá được sử dụng để xác định mức giảm FMV do tai biến hoặc trộm cắp. Xem Định giá ở phần trước, trong Tính Toán Mức Giảm FMV — Các Hạng Mục Cần Xem Xét để nắm được thông tin về việc định giá.

Chi phí cho việc chụp ảnh và định giá được sử dụng làm bằng chứng về giá trị và tình trạng của tài sản bị hư hỏng do tai biến không được tính là một phần của thiệt hại. Chúng là chi phí để xác định trách nhiệm trả thuế của quý vị. Đối với những niên thuế từ 2018 đến 2025, chúng không còn có thể được khấu trừ dưới dạng các khoản khấu trừ được liệt kê khác.

Giá Gốc Được Điều Chỉnh

Các biện pháp đầu tư của quý vị vào bất động sản thuộc sở hữu của mình là giá gốc của bất động sản đó. Đối với tài sản được mua, giá gốc thường là chi phí của nó đối với người mua. Đối với tài sản có được theo một cách khác, chẳng hạn như thừa kế, nhận được như một quà tặng hoặc nhận được bằng một hình thức trao đổi không chịu thuế, quý vị phải tính toán giá gốc theo cách khác, như đã giải thích trong Ấn Phẩm 551. Nếu quý vị được thừa kế tài sản từ một người đã qua đời vào năm 2010 và người thi hành di sản của người quá cố đã chọn nộp Mẫu 8939, vui lòng tham khảo thông tin do người thi hành cung cấp hoặc xem Ấn Phẩm 4895, Xử Lý Thuế đối với Tài Sản Có Được từ Người Quá Cố năm 2010.

Điều chỉnh giá gốc.

Trong quá trình sở hữu tài sản, nhiều sự kiện có thể diễn ra làm thay đổi giá gốc của quý vị. Một số sự kiện sẽ làm tăng giá gốc, chẳng hạn như bổ sung hoặc cải tiến vĩnh viễn tài sản đó. Có những sự kiện khác lại làm giảm giá gốc, chẳng hạn như các mất mát do thiệt hại trước đó và các khoản khấu trừ khấu hao. Sau khi thêm các mức tăng và trừ các mức giảm vào giá gốc, kết quả là quý vị có được trị giá cơ sở điều chỉnh. Xem Ấn Phẩm 551 để biết thêm thông tin về việc tính toán giá gốc của tài sản.

Bảo Hiểm và Các Khoản Hoàn Trả Khác

Nếu nhận được bảo hiểm hoặc hình thức hoàn trả khác, quý vị phải trừ đi khoản tiền hoàn trả khi tính toán thiệt hại của mình. Quý vị sẽ không có mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đối với các khoản mà quý vị được hoàn trả.

Nếu trong năm xảy ra thiệt hại có yêu cầu hoàn trả với triển vọng thu hồi hợp lý, thiệt hại sẽ không được duy trì cho đến khi quý vị biết chắc chắn liệu có nhận được khoản hoàn trả đó hay không. Nếu mong đợi được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ thiệt hại, quý vị phải trừ đi khoản hoàn trả dự kiến khi tính toán thiệt hại của mình. Quý vị phải trừ vào phần thiệt hại của mình ngay cả khi chưa nhận được khoản chi trả cho đến niên thuế sau đó. Xem Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại ở phần sau.

Không thể nộp yêu cầu hoàn trả.

Nếu tài sản của quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp yêu cầu bảo hiểm kịp thời để được hoàn trả cho thiệt hại của mình. Nếu không nộp yêu cầu bảo hiểm, quý vị không thể khấu trừ toàn bộ số tiền chưa thu hồi được như một mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp và chỉ có thể khấu trừ phần thiệt hại không được bao gồm trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị..

Phần thiệt hại thường không được bảo hiểm (ví dụ, một mức miễn thường bảo hiểm) sẽ không tuân theo quy tắc này.

Ví dụ.

Hợp đồng bảo hiểm xe hơi của quý vị bao gồm bảo hiểm toàn diện với mức miễn thường bảo hiểm là $1.000. Bởi vì bảo hiểm của quý vị không chi trả cho $1.000 đầu tiên của thiệt hại do hậu quả của bão, khoản tiền $1.000 có thể được khấu trừ (phụ thuộc vào quy tắc $10010% được thảo luận ở phần sau). Điều này đúng ngay cả khi quý vị không nộp yêu cầu bảo hiểm, bởi vì hợp đồng bảo hiểm sẽ không hoàn trả khoản miễn thường bảo hiểm cho quý vị.

Các Hình Thức Hoàn Trả

Hình thức hoàn trả phổ biến nhất là chi trả từ bảo hiểm cho tài sản bị đánh cắp hoặc hư hỏng. Các hình thức hoàn trả khác sẽ được thảo luận ở phần sau. Xem thêm Hướng Dẫn cho Mẫu 4684.

Quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động.

đang nở nhận tiền từ quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động và phải sử dụng số tiền đó để cải tạo hoặc thay thế tài sản đang được yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại, quý vị phải xét tới số tiền đó khi tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại. Chỉ đưa vào diện xem xét đối với số tiền quý vị đã sử dụng để thay thế tài sản bị phá hủy hoặc bị hư hỏng của mình.

Ví dụ.

Ngôi nhà của quý vị đã bị hư hại nghiêm trọng bởi một cơn lốc xoáy. Thiệt hại của quý vị sau khi nhận được khoản hoàn trả từ công ty bảo hiểm là $10.000. Chủ lao động của quý vị lập quỹ cứu trợ thiên tai cho nhân viên của mình. Nhân viên nhận tiền từ quỹ phải sử dụng nó để cải tạo hoặc thay thế tài sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy của họ. Quý vị nhận được $4.000 từ quỹ và đã chi toàn bộ số tiền này để sửa chữa ngôi nhà của mình. Để tính toán mất mát do thiệt hại, quý vị phải trừ đi $4.000 nhận được từ quỹ của chủ lao động vào khoản thiệt hại chưa được hoàn trả ($10.000). Mất mát do thiệt hại của quý vị trước khi áp dụng hạn mức khấu trừ (được thảo luận ở phần sau) là $6.000.

Quà tặng bằng tiền mặt.

Nếu nhận được quà tặng bằng tiền mặt có thể loại trừ đồng thời là nạn nhân của thiên tai và không có giới hạn nào về cách số tiền có thể được sử dụng, quý vị vui lòng không trừ những khoản quà tặng bằng tiền mặt có thể loại trừ này vào khoản mất mát do thiệt hại của mình. Điều này áp dụng ngay cả khi quý vị sử dụng số tiền đó để trả cho việc sửa chữa tài sản bị thiệt hại bởi thiên tai.

Ví dụ.

Nhà của quý vị đã bị hư hại bởi một cơn bão. Thân nhân và hàng xóm đã tặng quý vị những món quà bằng tiền mặt mà có thể loại trừ khỏi thu nhập. Quý vị đã sử dụng một phần quà tặng bằng tiền mặt để trả tiền sửa chữa ngôi nhà của mình. Không có giới hạn hoặc hạn mức về cách quý vị có thể sử dụng quà tặng bằng tiền mặt. Đó là một món quà có thể loại trừ, vì vậy số tiền quý vị nhận được và sử dụng để chi trả cho việc sửa chữa ngôi nhà không làm giảm mất mát do thiệt hại của quý vị đối với ngôi nhà bị hư hỏng.

Chi trả từ bảo hiểm cho chi phí sinh hoạt.

Quý vị vui lòng không trừ vào khoản mất mát do thiệt hại của mình các khoản chi trả bảo hiểm nhận được để trang trải chi phí sinh hoạt trong một trong các trường hợp sau đây.

 • Quý vị không còn được sử dụng ngôi nhà chính của mình vì một tai biến.

 • Cơ quan chính phủ không cho phép quý vị vào ngôi nhà chính của mình vì một tai biến hoặc mối đe dọa sẽ có tai biến.

Bao gồm trong thu nhập.

Nếu các khoản chi trả bảo hiểm này nhiều hơn mức tăng tạm thời trong chi phí sinh hoạt, quý vị phải tính phần vượt quá vào thu nhập của mình. Khai báo số tiền này tại dòng 8z của Bảng 1 (Mẫu 1040). Tuy nhiên, nếu thiệt hại xảy ra trong một khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, thì không có khoản chi trả bảo hiểm nào phải chịu thuế. Xem Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện ở phần sau, trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai.

Mức tăng tạm thời trong chi phí sinh hoạt là chênh lệch giữa chi phí sinh hoạt thực tế mà quý vị và gia đình phải chịu trong thời gian không thể sử dụng ngôi nhà và chi phí sinh hoạt bình thường của mình trong thời gian đó. Chi phí sinh hoạt thực tế là chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh do mất ngôi nhà chính của quý vị. Thông thường, những chi phí này bao gồm những khoản quý vị phải chi trả cho những hạng mục sau.

 • Thuê nhà ở phù hợp.

 • Đi lại.

 • Thực phẩm.

 • Các tiện ích công cộng.

 • Các dịch vụ khác.

Chi phí sinh hoạt bình thường bao gồm những chi phí tương tự mà quý vị sẽ phải chi trả nhưng không thực hiện được do một tai biến hoặc mối đe dọa về một tai biến.

Ví dụ.

Do hậu quả của một trận bão, quý vị đã rời khỏi căn hộ của mình trong một tháng và chuyển đến một khách sạn. Quý vị bình thường phải trả $525 một tháng cho tiền thuê nhà. Quý vị không bị tính phí trong tháng mà căn hộ bị bỏ trống. Tiền thuê khách sạn của quý vị trong tháng này là $1.200. Quý vị bình thường phải trả $200 tiền ăn một tháng. Tiền ăn cho tháng quý vị sống trong khách sạn là $400. Quý vị đã nhận được $1.100 từ công ty bảo hiểm để trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Quý vị xác định khoản chi trả mà quý vị phải bao gồm trong thu nhập như sau.

1. Chi trả từ bảo hiểm cho chi phí sinh hoạt $1.100
2. Các chi phí thực tế trong tháng quý vị không thể sử dụng nhà vì bão $1.600  
3. Chi phí sinh hoạt bình thường 725  
4. Mức tăng tạm thời trong
chi phí sinh hoạt: Trừ đi dòng 3
vào dòng 2
875
5. Số tiền chi trả được gộp vào thu nhập: Trừ đi dòng 4 vào dòng 1 $ 225

Niên thuế thực hiện việc bao gồm.

Quý vị bao gồm phần chịu thuế của khoản chi trả bảo hiểm vào thu nhập của năm sử dụng lại được ngôi nhà chính của mình hoặc của năm nhận được phần chịu thuế của khoản chi trả bảo hiểm, tùy theo thời điểm nào muộn hơn.

Ví dụ.

Ngôi nhà chính của quý vị đã bị phá hủy bởi một cơn lốc xoáy vào tháng 6 năm 2019. Quý vị đã sử dụng lại được ngôi nhà của mình vào tháng 11 năm 2020. Các khoản chi trả bảo hiểm quý vị nhận được trong năm 2019 và 2020 nhiều hơn $1.500 so với mức tăng tạm thời của chi phí sinh hoạt trong những năm đó. Quý vị vui lòng bao gồm số tiền này vào thu nhập của mình Mẫu 1040 năm 2020. Nếu vào năm 2021, quý vị nhận thêm các khoản chi trả để trang trải chi phí sinh hoạt trong năm 2019 và 2020, quý vị phải gộp các khoản chi trả đó vào thu nhập của mình trong Mẫu 1040 hoặc 1040-SR năm 2021.

Cứu trợ thiên tai.

Thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức hỗ trợ khác mà quý vị nhận được không làm giảm mất mát do thiệt hại của quý vị, trừ khi chúng là những vật thay thế cho tài sản bị mất hoặc bị phá hủy.

Bảng 2. Quy Tắc Hạn Mức Khấu Trừ đối với Tài Sản Sử Dụng Cho Mục Đích Cá Nhân
      Quy tắc $100 Quy tắc 10%
Áp Dụng Chung Quý vị phải giảm $100 cho mỗi mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp khi tính toán khoản khấu trừ của mình. Áp dụng quy tắc này cho tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân sau khi quý vị đã tính toán số tiền thiệt hại của mình.* Quý vị phải trừ vào tổng mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố một khoản bằng 10% tổng thu nhập điều chỉnh của mình. Áp dụng quy tắc này cho tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân sau khi quý vị giảm mỗi khoản thiệt hại đi $100 (quy tắc $100).**
Sự Kiện Đơn Lẻ Chỉ áp dụng quy tắc này một lần, ngay cả khi nhiều tài sản bị ảnh hưởng. Chỉ áp dụng quy tắc này một lần, ngay cả khi nhiều tài sản bị ảnh hưởng.
Nhiều Hơn Một Sự Kiện Áp dụng cho thiệt hại từ mỗi sự kiện. Áp dụng cho tổng mọi thiệt hại của quý vị phát sinh từ tất cả các thiên tai được liên bang tuyên bố.
Nhiều Người—
Với Thiệt Hại từ
Cùng Một Sự Kiện
(ngoại trừ trường hợp một cặp vợ chồng đã kết hôn
và khai chung hồ sơ thuế)
Áp dụng riêng cho từng người. Áp dụng riêng cho từng người.
Cặp Vợ Chồng Đã Kết Hôn—
Với Thiệt Hại từ
Cùng Một Sự Kiện
Khai
Chung
Hồ Sơ Thuế
Nộp với tư cách là một người. Nộp với tư cách là một người.
Khai
Riêng
Hồ Sơ Thuế
Áp dụng riêng cho từng người phối ngẫu. Áp dụng riêng cho từng người phối ngẫu.
Nhiều Chủ Sở Hữu
(ngoại trừ trường hợp một cặp vợ chồng đã kết hôn
và khai chung hồ sơ thuế)
Áp dụng riêng cho từng chủ sở hữu của tài sản thuộc sở hữu chung. Áp dụng riêng cho từng chủ sở hữu của tài sản thuộc sở hữu chung.
* Mất mát do thiên tai đủ điều kiện phải được giảm $500 khi tính toán khoản khấu trừ của quý vị. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau để biết thêm thông tin.
** Quy tắc 10% không áp dụng cho mất mát do thiên tai đủ điều kiện. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau để biết thêm thông tin.

.This is an Image: taxtip.gifCác khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện mà quý vị nhận được cho các chi phí phát sinh do thiên tai được liên bang tuyên bố không được tính là thu nhập chịu thuế đối với quý vị. Để biết thêm thông tin, xem Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau..

Các khoản chi trả trợ giúp thất nghiệp do thiên tai là trợ cấp thất nghiệp chịu thuế.

Thông thường, các khoản trợ cấp cứu trợ thiên tai nhận được theo Đạo Luật Stafford không được tính vào thu nhập của quý vị. Xem Trợ cấp cứu trợ thiên tai liên bang ở phần sau, trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai.

Khoản giải ngân vốn vay.

Không trừ vào mất mát do thiệt hại của quý vị khoản giải ngân vốn vay sử dụng để cải tạo hoặc thay thế tài sản mà quý vị đang yêu cầu khấu trừ mất mát do thiệt hại. Nếu quý vị có một khoản vay liên bang đã được hủy (được miễn trả), xem Khoản vay liên bang được hủy ở phần sau, trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai.

Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại

Nếu đã tính toán mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp bằng việc sử dụng số tiền hoàn trả dự kiến, quý vị có thể phải điều chỉnh tờ khai thuế của mình cho niên thuế nhận được khoản hoàn trả thực tế. Phần này giải thích các mục điều chỉnh quý vị có thể phải thực hiện.

Khoản hoàn trả thực tế ít hơn dự kiến.

Nếu sau đó quý vị nhận được khoản hoàn trả ít hơn dự kiến, vui lòng tính khoản chênh lệch đó như một khoản thiệt hại cùng với các thiệt hại khác (nếu có) vào tờ khai trong năm đó mà quý vị có thể kỳ vọng chính đáng rằng không còn khoản hoàn trả nào nữa.

Ví dụ.

Chiếc ô tô cá nhân của quý vị có mức FMV là $2.000 tại thời điểm bị phá hủy trong một vụ va chạm với một ô tô khác vào năm 2020. Vụ tai nạn xảy ra do sơ suất của tài xế kia. Vào cuối năm 2020, có một triển vọng hợp lý rằng chủ sở hữu của chiếc xe kia sẽ hoàn trả đầy đủ cho quý vị. Quý vị không có thiệt hại được khấu trừ trong năm 2020.

Vào tháng 1 năm 2021, tòa án đưa ra phán quyết rằng quý vị được hoàn trả $2.000. Tuy nhiên, vào tháng Bảy, rõ ràng là quý vị sẽ không thể truy thu bất kỳ số tiền nào từ tài xế kia. Quý vị có thể khấu trừ thiệt hại trong năm 2021 (trong phạm vi không vượt quá lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại năm 2021 của quý vị), thiệt hại này được tính bằng cách áp dụng hạn mức khấu trừ (được thảo luận ở phần sau).

Khoản hoàn trả thực tế nhiều hơn dự kiến.

Nếu sau đó quý vị nhận được số tiền hoàn trả lớn hơn so với dự kiến, sau khi đã yêu cầu khấu trừ thiệt hại, quý vị có thể phải bao gồm số tiền hoàn trả bổ sung vào thu nhập của mình cho năm nhận được khoản hoàn trả đó. Tuy nhiên, nếu bất kỳ phần nào của khoản khấu trừ ban đầu không làm giảm thuế của quý vị cho năm trước đó, vui lòng không bao gồm phần tiền trong khoản hoàn trả đó vào thu nhập của quý vị. Quý vị vui lòng không tính toán lại thuế của mình cho năm đã yêu cầu khấu trừ. Xem Thu Hồi trong Ấn Phẩm 525 để nắm được số tiền hoàn trả bổ sung cần tính vào thu nhập.

Ví dụ.

Vào năm 2021, một trận bão được liên bang tuyên bố là thiên tai đã phá hủy chiếc thuyền máy của quý vị. Thiệt hại là $3.000 và quý vị ước tính rằng bảo hiểm của mình sẽ chi trả được $2.500 trong số đó. Quý vị đã không liệt kê các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2021 của mình cũng như không nâng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn bằng cách cộng thêm số tiền thiệt hại. Khi được công ty bảo hiểm hoàn trả thiệt hại, quý vị vui lòng không khai báo bất kỳ khoản hoàn trả nào dưới dạng thu nhập. Điều này đúng ngay cả khi đó là với toàn bộ $3.000 vì quý vị đã không khấu trừ thiệt hại trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Thiệt hại không làm giảm thuế của quý vị.

.This is an Image: caution.gifNếu tổng tất cả các khoản hoàn trả nhận được nhiều hơn giá gốc điều chỉnh đối với tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị sẽ có lợi nhuận từ tai biến hoặc trộm cắp đó. Nếu đã khấu trừ thiệt hại và nhận được khoản hoàn trả một năm sau, quý vị có thể phải gộp lợi nhuận đó vào thu nhập của mình cho năm tiếp theo. Bao gồm cả khoản lợi nhuận dưới dạng thu nhập bình thường miễn là không vượt quá số tiền khấu trừ đã làm giảm thuế của quý vị cho năm trước đó. Quý vị có thể hoãn khai báo bất kỳ khoản lợi nhuận còn lại nào, điều này đã được giải thích trong Trì Hoãn Lợi Nhuận ở phần sau. .

Khoản hoàn trả thực tế đúng như dự kiến.

Nếu sau này nhận được khoản tiền hoàn trả chính xác như đã dự kiến, quý vị không phải bao gồm bất kỳ khoản hoàn trả nào vào thu nhập của mình đồng thời không thể khấu trừ thêm bất kỳ thiệt hại nào.

Ví dụ.

Vào tháng 12 năm 2021, chiếc ô tô cá nhân của quý vị đã bị hư hỏng trong trận lũ lụt được liên bang tuyên bố là thiên tai. Chi phí sửa chữa chiếc xe là $950. Quý vị được bảo hiểm toàn diện với mức miễn thường là $100. Công ty bảo hiểm đã đồng ý hoàn trả cho quý vị phần còn lại của thiệt hại. Do kỳ vọng một khoản hoàn trả từ công ty bảo hiểm, quý vị không yêu cầu khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại nào trong năm 2021.

Theo quy tắc $100, quý vị không thể khấu trừ $100 đã chi trả cho khoản miễn thường bảo hiểm. Khi nhận được $850 từ công ty bảo hiểm vào năm 2022, quý vị vui lòng không khai báo khoản tiền đó là thu nhập.

Hạn Mức Khấu Trừ

Sau khi đã tính toán số tiền mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của mình, quý vị phải tính xem có thể khấu trừ bao nhiêu phần của thiệt hại đó.

Việc khấu trừ mất mát do thiệt hại và trộm cắp đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân bị hạn chế. Đối với các niên thuế từ 2018 đến 2025, mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp chỉ được khấu trừ trong phạm vi chúng được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố. Mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố phải tuân theo các quy tắc $100 cho mỗi thiệt hại cũng như quy tắc 10% và sẽ được thảo luận ở phần sau. Các quy tắc $100 và 10% cũng được tóm tắt trong Bảng 2.

Một ngoại lệ đối với quy tắc ở trên là việc giới hạn khoản khấu trừ mất mát cá nhân do thiệt hại và trộm cắp trong phạm vi các thiệt hại gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố được áp dụng nếu quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại trong niên thuế đó. Trong trường hợp này, quý vị có thể trừ vào lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của mình bất kỳ mất mát do thiệt hại nào không do một thiên tai được liên bang tuyên bố. Bất kỳ khoản lợi nhuận vượt quá nào đều được sử dụng để giảm bớt thiệt hại do một thiên tai được liên bang tuyên bố. Quy tắc 10% được áp dụng cho bất kỳ mất mát do thiên tai liên bang nào còn lại.

Thiệt hại về tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập không tuân theo các quy tắc này. Tuy nhiên, nếu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp liên quan đến ngôi nhà quý vị đã sử dụng để kinh doanh hoặc cho thuê thì thiệt hại được khấu trừ của quý vị có thể bị giới hạn. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684, Phần B. Nếu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp liên quan đến tài sản được sử dụng trong một hoạt động đầu tư thụ động, vui lòng xem Mẫu 8582, Giới Hạn Lỗ Từ Hoạt Động Đầu Tư Thụ Động đi kèm hướng dẫn.

Quy tắc $100

Sau khi quý vị đã xác định mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của mình đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân, như đã thảo luận trước đó, quý vị phải giảm khoản thiệt hại đó đi $100. Mức giảm này áp dụng cho mỗi tổng số mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp, bao gồm cả những thiệt hại không liên quan đến thiên tai được liên bang tuyên bố mà được áp dụng để giảm lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại của quý vị. Không quan trọng có bao nhiêu tài sản liên quan đến một sự kiện. Chỉ áp dụng một lần giảm $100 duy nhất.

Ví dụ.

Quý vị có bảo hiểm va chạm với mức miễn thường bảo hiểm là $750 cho xe hơi của mình. Chiếc xe hơi bị hư hỏng trong một vụ va chạm. Công ty bảo hiểm chi trả thiệt hại trừ đi khoản miễn thường bảo hiểm $750 cho quý vị. Số tiền mất mát do thiệt hại chỉ dựa trên khoản miễn thường bảo hiểm đó. Mất mát do thiệt hại là $650 ($750 − $100) vì $100 đầu tiên của mất mát do thiệt hại đối với tài sản sử dụng cá nhân không được khấu trừ.

.This is an Image: caution.gifMất mát do thiên tai đủ điều kiện phải được giảm xuống một khoản là $500. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau để biết thêm thông tin..

Sự kiện đơn lẻ.

Thông thường, các sự kiện có liên quan chặt chẽ về nguồn gốc sẽ gây ra tai biến đơn lẻ. Tai biến đơn lẻ là khi thiệt hại gây ra bởi hai hay nhiều nguyên nhân có liên quan chặt chẽ với nhau, chẳng hạn như thiệt hại do gió và lũ lụt gây ra bởi cùng một cơn bão. Một tai biến đơn lẻ cũng có thể làm hư hại hai hay nhiều tài sản, chẳng hạn như một cơn lốc xoáy làm hư hại cả nhà và xe đang đậu trên đường đi của quý vị.

Ví dụ 1.

Một cơn lốc xoáy đã phá hủy con thuyền yêu thích của quý vị. Quý vị cũng mất một số thiết bị chèo thuyền trong cơn bão. Thiệt hại của quý vị là $5.000 đối với thuyền và $1.200 đối với thiết bị. Công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho quý vị $4.500 cho thiệt hại đối với con thuyền. Quý vị không có bảo hiểm cho thiết bị. Mất mát do thiệt hại của quý vị là do một sự kiện đơn lẻ và quy tắc $100 được áp dụng một lần. Tính toán thiệt hại của quý vị trước khi áp dụng quy tắc 10% (được thảo luận ở phần sau) như sau.

    Thuyền Trang thiết bị
1. Thiệt hại $5.000 $1.200
2. Trừ đi tiền bảo hiểm 4.500 -0-
3. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $ 500 $1.200
4. Tổng thiệt hại $1.700
5. Trừ đi $100 100
6. Thiệt hại trước khi áp dụng quy tắc 10% $1.600

Ví dụ 2.

Những tên trộm đã đột nhập vào nhà quý vị trong tháng Một và lấy trộm một chiếc nhẫn cùng một chiếc áo khoác lông thú. Quý vị đã có thiệt hại $200 đối với chiếc nhẫn và $700 đối với chiếc áo khoác. Đây là một vụ trộm cắp đơn lẻ. Quy tắc $100 được áp dụng cho tổng số $900 thiệt hại.

Ví dụ 3.

Vào tháng Mười, gió bão đã thổi bay mái nhà của quý vị. Nước lũ do cơn bão gây ra đã làm hư hại thêm ngôi nhà và phá hủy đồ đạc cũng như xe hơi cá nhân của quý vị. Đây được coi là một trường hợp tai biến đơn lẻ. Quy tắc $100 được áp dụng cho tổng thiệt hại của quý vị do nước lũ và gió.

Nhiều hơn một thiệt hại.

Nếu quý vị có nhiều hơn một mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp trong niên thuế của mình, quý vị phải trừ $100 vào từng thiệt hại.

Ví dụ.

Chiếc xe gia đình của quý vị bị hư hỏng trong một trận bão vào tháng Một. Thiệt hại của quý vị sau khi được bảo hiểm hoàn trả là $75. Vào tháng Hai, xe của quý vị bị hư hỏng trong một cơn bão khác. Lần này thiệt hại của quý vị sau khi được bảo hiểm hoàn trả là $90. Áp dụng quy tắc $100 cho từng mất mát do thiệt hại riêng biệt. Vì không có cơn bão nào dẫn đến thiệt hại lớn hơn $100, nên quý vị không được hưởng bất kỳ khoản khấu trừ nào đối với những cơn bão này.

Nhiều hơn một người.

Nếu hai hay nhiều cá nhân (không phải là những người phối ngẫu khai thuế chung) chịu thiệt hại do cùng một tai biến hoặc trộm cắp, thì quy tắc $100 sẽ được áp dụng riêng cho từng cá nhân.

Ví dụ.

Gió bão đã làm hư hại ngôi nhà của quý vị và cũng làm hỏng tài sản cá nhân của khách trọ. Quý vị phải trừ $100 vào thiệt hại của mình. Khách trọ của quý vị phải trừ $100 vào thiệt hại của họ.

Người đóng thuế đã kết hôn.

Nếu quý vị và người phối ngẫu khai thuế chung, cả hai người được coi là một cá nhân khi áp dụng quy tắc $100. Việc quý vị sở hữu chung hay riêng tài sản đó không quan trọng.

Nếu quý vị và người phối ngẫu chịu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đồng thời nộp các bản khai thuế riêng biệt, mỗi người trong số quý vị phải trừ $100 vào thiệt hại của mình. Điều này đúng ngay cả khi quý vị sở hữu tài sản đó chung. Nếu một người phối ngẫu sở hữu tài sản, chỉ người phối ngẫu đó mới có thể yêu cầu khấu trừ thiệt hại trên một tờ khai thuế riêng.

Nếu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp xảy ra đối với tài sản mà quý vị sở hữu chung với người phối ngẫu, thì mỗi người trong số quý vị có thể tính toán khoản khấu trừ của mình chỉ trên một nửa thiệt hại trên các tờ khai thuế riêng biệt. Không ai trong số quý vị có thể tính toán khoản khấu trừ của mình đối với toàn bộ thiệt hại trên một tờ khai thuế riêng. Mỗi người trong số quý vị phải trừ $100 vào thiệt hại.

Nhiều hơn một chủ sở hữu.

Nếu hai hay nhiều cá nhân (không phải là những người phối ngẫu khai thuế chung) chịu thiệt hại đối với tài sản thuộc sở hữu chung, thì quy tắc $100 sẽ được áp dụng riêng cho từng người. Ví dụ: Nếu hai chị em gái sống cùng nhau trong một ngôi nhà mà họ đồng sở hữu và có mất mát do thiệt hại trong ngôi nhà, thì quy tắc $100 sẽ được áp dụng riêng cho mỗi chị em.

Quy tắc 10%

Quý vị phải trừ vào tổng số mất mát do thiệt hại cấp liên bang của mình một khoản bằng 10% tổng thu nhập điều chỉnh. Áp dụng quy tắc này sau khi quý vị trừ $100 vào từng thiệt hại. Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684. Nếu quý vị có cả lợi nhuận và mất mát phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp, vui lòng xem Lợi nhuận và mất mát, ở đoạn sau trong phần này.

Ví dụ.

Vào tháng Chín, ngôi nhà của quý vị đã bị hư hại bởi một cơn bão nhiệt đới được liên bang tuyên bố là thiên tai. Thiệt hại của quý vị sau khi được bảo hiểm hoàn trả là $2.000. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm mà thiệt hại được duy trì là $29.500. Tính toán mất mát do thiệt hại của quý vị như sau.

1. Thiệt hại sau bảo hiểm $2.000
2. Trừ đi $100 100
3. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $1.900
4. Trừ đi 10% của $29.500 AGI 2.950$
5. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $ -0-

Quý vị không được khấu trừ mất mát do thiệt hại vì thiệt hại ($1.900) thấp hơn 10% tổng thu nhập điều chỉnh ($2.950) của quý vị.

.This is an Image: caution.gifQuy tắc 10% không áp dụng cho các mất mát do thiên tai đủ điều kiện. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau để biết thêm thông tin..

Nhiều hơn một thiệt hại.

Nếu quý vị có nhiều hơn một mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp trong niên thuế của mình, vui lòng trừ $100 cùng bất kỳ khoản hoàn trả nào vào từng thiệt hại . Sau đó, quý vị phải trừ vào tổng số mất mát do thiệt hại cấp liên bang một khoản bằng 10% tổng thu nhập điều chỉnh của mình .

Ví dụ.

Vào tháng Ba, chiếc xe của quý vị đã bị phá hủy trong một trận lũ lụt được liên bang tuyên bố là thiên tai. Quý vị không có bảo hiểm cho chiếc xe của mình, vì vậy không nhận được bất kỳ khoản hoàn trả bảo hiểm nào. Thiệt hại của quý vị đối với chiếc xe là $1.800. Vào tháng 11, một trận lũ lụt khác cũng được liên bang tuyên bố là thiên tai, đã làm hư hại tầng hầm của quý vị và phá hủy hoàn toàn đồ đạc, máy giặt, máy sấy và các vật dụng khác được cất giữ ở đó. Thiệt hại của quý vị đối với các đồ vật dưới tầng hầm sau khi được công ty bảo hiểm hoàn trả là $2.100. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm xảy ra lũ lụt là $25.000. Quý vị tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại của mình như sau.

    Xe hơi Tầng hầm
1. Thiệt hại $1.800 $2.100
2. Trừ đi $100 cho mỗi sự cố 100 100
3. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $1.700 $2.000
4. Tổng thiệt hại $3.700
5. Trừ đi 10% của $25.000 AGI 2.500
6. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $1.200

Người đóng thuế đã kết hôn.

Nếu quý vị và người phối ngẫu khai thuế chung, cả hai người được coi là một cá nhân khi áp dụng quy tắc 10%. Việc quý vị sở hữu tài sản chung hay riêng không quan trọng.

Nếu quý vị khai riêng hồ sơ thuế, quy tắc 10% sẽ được áp dụng cho mỗi tờ khai mà thiệt hại được kê khai.

Nhiều hơn một chủ sở hữu.

Nếu hai hay nhiều cá nhân (không phải là những người phối ngẫu khai thuế chung) chịu thiệt hại đối với tài sản thuộc sở hữu chung, thì quy tắc 10% sẽ được áp dụng riêng cho từng người.

Lợi nhuận và mất mát.

Nếu có lợi nhuận phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp đối với tài sản sử dụng cá nhân, quý vị phải so sánh tổng lợi nhuận với tổng thiệt hại của mình. Vui lòng thực hiện điều này sau khi quý vị trừ $100 cùng bất kỳ khoản hoàn trả nào vào từng thiệt hại nhưng phải trước khi quý vị đã trừ 10% tổng thu nhập điều chỉnh vào mất mát do thiệt hại cấp liên bang của mình.

.This is an Image: caution.gifLợi nhuận phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp không bao gồm lợi nhuận mà quý vị chọn để hoãn. Xem Trì Hoãn Lợi Nhuận ở phần sau..

Thiệt hại nhiều hơn lợi nhuận.

Nếu thiệt hại của quý vị nhiều hơn khoản lợi nhuận được xác định, vui lòng lấy khoản thiệt hại trừ đi khoản lợi nhuận và trừ 10% tổng thu nhập điều chỉnh của mình vào kết quả đó. Phần còn lại, nếu có, là thiệt hại được khấu trừ từ tài sản sử dụng cá nhân.

Nếu thiệt hại của quý vị không do thiên tai được liên bang tuyên bố, vui lòng xem Dòng 14 trong Hướng Dẫn cho Mẫu 4684. Thiệt hại không do thiên tai được liên bang tuyên bố chỉ có thể được sử dụng để bù đắp khoản lợi nhuận.

Nếu quý vị chịu mất mát do thiên tai đủ điều kiện, xem Dòng 15 trong Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 để biết thêm thông tin.

Ví dụ.

Mất mát do trộm cắp của quý vị sau khi trừ đi $100 cùng các khoản hoàn trả là $2.700. Lợi nhuận phát sinh từ thiệt hại của quý vị là $700. Bởi vì thiệt hại do trộm cắp của quý vị không do một thiên tai được liên bang tuyên bố, quý vị chỉ có thể sử dụng $700 thiệt hại của mình để bù lại $700 lợi nhuận phát sinh từ thiệt hại.

Lợi nhuận nhiều hơn thiệt hại.

Nếu khoản tiền lời được xác định của quý vị nhiều hơn thiệt hại, vui lòng lấy khoản lợi nhuận trừ đi khoản thiệt hại. Khoản chênh lệch được coi là lãi vốn và phải được khai báo trong Bảng D (Mẫu 1040). Quy tắc 10% không được áp dụng cho lợi nhuận của quý vị. Nếu thiệt hại của quý vị không do thiên tai được liên bang tuyên bố, vui lòng xem Dòng 14 trong Hướng Dẫn cho Mẫu 4684.

Ví dụ.

Mất mát do trộm cắp của quý vị là $600 sau khi trừ đi $100 cùng các khoản hoàn trả. Lợi nhuận phát sinh từ thiệt hại của quý vị là $1.600. Bởi vì lợi nhuận của quý vị nhiều hơn thiệt hại, quý vị phải khai báo khoản lãi ròng là $1.000 ($1.600 - $600) trong Bảng D (Mẫu 1040).

Thêm thông tin.

Để nắm được thông tin về cách tính toán khoản tiền lời được xác định, xem Tính Toán Lợi Nhuận ở phần sau.

Tính Toán Khoản Khấu Trừ

Thông thường, quý vị phải tính toán thiệt hại cho riêng từng đồ vật bị đánh cắp, hư hỏng hoặc bị phá hủy. Tuy nhiên, một quy tắc đặc biệt được áp dụng với bất động sản sử dụng cho mục đích cá nhân mà quý vị sở hữu.

Bất động sản.

Để tính toán thiệt hại đối với bất động sản được sử dụng cho mục đích cá nhân mà quý vị sở hữu, tất cả các hoạt động nâng cấp (chẳng hạn như các tòa nhà, cây cảnh và đất đai có các cải tạo) đều được xem xét.

Ví dụ 1.

Vào tháng 6, một cơn lốc xoáy đã phá hủy ngôi nhà ven hồ được định giá $144.800 (bao gồm cả $14.500 giá trị mảnh đất) tại thời điểm vài năm trước của quý vị. (Đất của quý vị không bị hư hại.) Đây là mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp duy nhất của quý vị trong năm. FMV của tài sản ngay trước cơn lốc xoáy là $180.000 ($145.000 đối với ngôi nhà và $35.000 đối với mảnh đất). FMV ngay sau cơn lốc xoáy là $35.000 (giá trị của mảnh đất). Quý vị đã thu hồi được $130.000 từ công ty bảo hiểm. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm xảy ra cơn lốc xoáy là $80.000. Khoản khấu trừ của quý vị cho mất mát do thiệt hại là $6.700, được tính theo cách sau.

1. Trị giá cơ bản điều chỉnh của toàn bộ tài sản (chi phí trong ví dụ này) $144.800
2. FMV của toàn bộ tài sản
trước cơn lốc xoáy
$180.000
3. FMV của toàn bộ tài sản sau cơn lốc xoáy 35.000
4. Mức giảm FMV của toàn bộ tài sản (dòng 2 − dòng 3) $145.000
5. Thiệt hại (nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4) $144.800
6. Trừ đi tiền bảo hiểm 130.000
7. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $14.800
8. Trừ đi $100 100
9. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $14.700
10. Trừ đi 10% của $80.000 AGI 8.000
11. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $ 6.700

Ví dụ 2.

Quý vị đã mua nhà một vài năm trước đây. Quý vị đã trả $150.000 ($10.000 đối với mảnh đất và $140.000 đối với ngôi nhà). Quý vị cũng đã chi thêm $2.000 cho cảnh quan. Năm nay, một cơn bão đã phá hủy ngôi nhà của quý vị. Cơn bão cũng làm hư hại cây cối trong sân nhà. Trận bão là mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp duy nhất của quý vị trong năm nay. Những người định giá tài sản có chuyên môn định giá toàn bộ tài sản là $175.000 trước cơn bão, nhưng chỉ là $50.000 sau cơn bão. Không lâu sau cơn bão, công ty bảo hiểm đã trả quý vị $95.000 cho thiệt hại. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm nay là $70.000. Quý vị tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại của mình như sau.

1. Trị giá cơ bản điều chỉnh của toàn bộ tài sản (giá đất, xây dựng và cảnh quan) $152.000
2. FMV của toàn bộ tài sản
trước cơn bão
$175.000
3. FMV của toàn bộ tài sản sau cơn bão 50.000
4. Mức giảm FMV của toàn bộ tài sản (dòng 2 − dòng 3) $125.000
5. Thiệt hại (nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4) $125.000
6. Trừ đi tiền bảo hiểm 95.000
7. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $30.000
8. Trừ đi $100 100
9. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $29.900
10. Trừ đi 10% của $70.000 AGI 7.000
11. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $22.900

Tài sản cá nhân.

Tài sản cá nhân là bất kỳ tài sản nào mà không phải là bất động sản. Nếu tài sản cá nhân bị đánh cắp, hư hỏng hoặc phá hủy do tai họa, quý vị phải tính toán thiệt hại của mình riêng cho từng hạng mục tài sản. Sau đó, kết hợp các thiệt hại riêng biệt này để tính tổng thiệt hại. Trừ $100 cùng 10% tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị vào tổng thiệt hại để tính khoản khấu trừ thiệt hại.

Ví dụ 1.

Vào tháng Tám, một cơn bão được xác định là thiên tai được liên bang tuyên bố đã phá hủy chiếc thuyền yêu thích trị giá $18.500 của quý vị. Đây là mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp duy nhất của quý vị trong năm. FMV của chiếc thuyền ngay trước cơn bão là $17.000. Quý vị không có bảo hiểm, nhưng có thể tận dụng động cơ của chiếc thuyền và bán nó với giá $200. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm xảy ra tai nạn là $70.000.

Mặc dù động cơ đã được bán riêng, nhưng vẫn là một phần của con thuyền chứ không phải là một tài sản riêng. Quý vị tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại của mình như sau.

1. Trị giá cơ bản điều chỉnh (chi phí trong ví dụ này) $18.500
2. FMV trước bão $17.000
3. FMV sau cơn bão 200
4. Mức giảm FMV
(dòng 2 − dòng 3)
$16.800
5. Thiệt hại (nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4) $16.800
6. Trừ đi tiền bảo hiểm -0-
7. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $16.800
8. Trừ đi $100 100
9. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $16.700
10. Trừ đi 10% của $70.000 AGI 7.000
11. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $ 9.700

Ví dụ 2.

Vào tháng Sáu, quý vị đã vướng vào một vụ tai nạn xe hơi phá hủy hoàn toàn chiếc xe hơi cá nhân và chiếc đồng hồ cổ bỏ túi. Quý vị đã mua chiếc xe với giá $30.000. FMV của chiếc xe ngay trước khi xảy ra tai nạn là $17.500. FMV của chiếc xe ngay sau vụ tai nạn là $180 (giá trị phế liệu). Công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho quý vị $16.000.

Đồng hồ của quý vị không có bảo hiểm. Quý vị đã mua chiếc đồng hồ với giá $250. FMV của chiếc đồng hồ này ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra là $500. Trong cùng năm đó, quý vị cũng có lợi nhuận phát sinh từ thiệt hại là $2.000 và mất mát do thiệt hại là $5.000 từ một thiên tai được liên bang tuyên bố. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm là $97.000. Khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại của quý vị là bằng không, được tính như sau.

    Xe hơi Đồng hồ
1. Trị giá cơ bản điều chỉnh (chi phí) $30.000 $250
2. FMV trước tai nạn $17.500 $500
3. FMV sau tai nạn 180 -0-
4. Mức giảm FMV (dòng 2 - dòng 3) $17.320 $500
5. Thiệt hại (nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4) $17.320 $250
6. Trừ đi tiền bảo hiểm 16.000 -0-
7. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $1.320 $250
8. Tổng thiệt hại $1.570
9. Trừ đi $100 100
10. Thiệt hại không do một thiên tai được liên bang tuyên bố sau khi áp dụng quy định $100 $1.470
11. Lợi nhuận phát sinh từ thiệt hại $2.000
12. Mất mát do thiệt hại không do thiên tai được liên bang tuyên bố 1.470
13. Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp thiệt hại không do thiên tai được liên bang tuyên bố (dòng 11 - dòng 12; nếu bằng không hoặc ít hơn, hãy nhập -0-) $530
14. Mất mát do thiệt hại gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố $5.000
15. Trừ đi $100 100
16. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $4.900
17. Trừ đi khoản lợi nhuận còn lại (dòng 13) 530
18. Thiệt hại sau khi trừ đi lợi nhuận $4.370
19. Trừ đi 10% của $97.000 AGI 9.700
20. Khấu trừ mất mát do thiệt hại gây ra bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố $ -0-

Cả bất động sản và tài sản cá nhân.

Khi một thiệt hại liên quan đến cả bất động sản và tài sản cá nhân, quý vị phải tính toán thiệt hại riêng cho từng loại tài sản. Tuy nhiên, quý vị chỉ cần áp dụng một khoản giảm $100 cho toàn bộ thiệt hại. Sau đó, quý vị áp dụng quy tắc 10% để tính khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại.

Ví dụ.

Vào tháng Bảy, một cơn bão được liên bang tuyên bố là thiên tai đã làm hư hại ngôi nhà của quý vị, gây thiệt hại $164.000 bao gồm cả thiệt hại về đất đai. FMV của tài sản (cả nhà và đất) ngay trước cơn bão là $170.000 và ngay sau cơn bão là $100.000. Đồ đạc trong nhà của quý vị cũng bị hư hỏng. Quý vị đã tính toán riêng thiệt hại đối với từng đồ gia dụng bị hư hỏng và tổng số tiền thiệt hại là $600.

Quý vị đã thu hồi được $50.000 từ công ty bảo hiểm cho thiệt hại của ngôi nhà, nhưng đồ đạc trong nhà của quý vị không được bảo hiểm. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm xảy ra cơn bão là $65.000. Quý vị tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại phát sinh từ cơn bão của mình theo cách sau.

1. Trị giá cơ bản điều chỉnh của bất động sản (chi phí trong ví dụ này) $164.000
2. FMV của bất động sản trước
bão
$170.000
3. FMV của bất động sản sau bão 100.000
4. Mức giảm FMV của bất động sản (dòng 2 − dòng 3) $70.000
5. Thiệt hại về bất động sản (nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4) $70.000
6. Trừ đi tiền bảo hiểm 50.000
7. Thiệt hại về bất động sản sau khi được hoàn trả $20.000
8. Thiệt hại về đồ đạc $600
9. Trừ đi tiền bảo hiểm -0-
10. Thiệt hại về đồ đạc sau khi được hoàn trả $600
11. Tổng thiệt hại (dòng 7 cộng với dòng 10) $20.600
12. Trừ đi $100 100
13. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $20.500
14. Trừ đi 10% của $65.000 AGI 6.500
15. Khấu trừ mất mát do thiệt hại $14.000

Tài sản được sử dụng một phần cho mục đích kinh doanh và một phần cho mục đích cá nhân.

Khi tài sản được sử dụng một phần cho mục đích cá nhân và một phần cho mục đích kinh doanh hoặc tăng thu nhập, khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp phải được tính riêng đối với phần sử dụng cá nhân và phần kinh doanh hoặc tăng thu nhập. Quý vị phải tính toán riêng từng thiệt hại vì những thiệt hại đối với hai mục đích sử dụng này được tính theo hai cách khác nhau. Khi tính toán từng thiệt hại, hãy phân bổ tổng chi phí hoặc giá gốc, FMV trước và sau mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp, cũng như bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác giữa việc sử dụng cho mục đích kinh doanh và sử dụng cho mục đích cá nhân. Quy tắc $100 và quy tắc 10% chỉ áp dụng cho mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp đối với phần tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ví dụ.

Quý vị sở hữu một tòa nhà mà bản thân đã xây dựng trên đất thuê mướn. Quý vị sử dụng một nửa tòa nhà cho công việc kinh doanh và sinh hoạt trong nửa còn lại. Chi phí cho tòa nhà là $400.000. Quý vị không thực hiện thêm bất kỳ sự nâng cấp hoặc bổ sung nào cho tòa nhà.

Vào tháng Ba, một trận lụt được xác định là thiên tai được liên bang tuyên bố đã làm hư hại toàn bộ tòa nhà. FMV của tòa nhà là $380.000 ngay trước trận lụt và $320.000 sau đó. Công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho quý vị $40.000 cho thiệt hại do lũ lụt. Khấu hao phần kinh doanh của tòa nhà trước trận lụt tính tổng cộng là $24.000. Tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị trong năm lũ lụt xảy ra là $125.000.

Quý vị có một khoản thiệt hại kinh doanh do tai họa được khấu trừ là $10.000. Quý vị không có thiệt hại cá nhân do tai họa nào được khấu trừ vì quy tắc 10%. Quý vị tính toán thiệt hại của mình như sau.

    Kinh Doanh   Cá Nhân
    Phần   Phần
1. Chi phí (tổng cộng $400.000) $200.000   $200.000
2. Trừ đi khấu hao 24.000   -0-
3. Trị giá cơ bản điều chỉnh $176.000   $200.000
4. FMV trước lũ lụt (tổng cộng $380.000) $190.000   $190.000
5. FMV sau lũ lụt (tổng cộng $320.000) 160.000   160.000
6. Mức giảm FMV
(dòng 4 - dòng 5)
$30.000   $30.000
7. Thiệt hại (nhỏ hơn của dòng 3 hoặc dòng 6) $30.000   $30.000
8. Trừ đi tiền bảo hiểm 20.000   20.000
9. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $10.000   $10.000
10. Trừ đi $100 đối với tài sản sử dụng cá nhân -0-   100
11. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $100 $10.000   $9.900
12. Trừ đi 10% của $125.000 AGI đối với tài sản sử dụng cá nhân -0-   12.500
13. Khoản lỗ trong việc kinh doanh được khấu trừ $10.000    
14. Khấu trừ
Thiệt hại cá nhân được
$ -0-

Tính Toán Lợi Nhuận

Nếu quý vị nhận được một khoản chi trả bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác nhiều hơn giá gốc điều chỉnh đối với tài sản bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị đánh cắp thì quý vị có lợi nhuận từ tai biến hoặc trộm cắp. Lợi nhuận của quý vị được tính như sau.

 • Số tiền quý vị nhận được (được thảo luận ở phần sau), trừ đi

 • Trị giá cơ bản điều chỉnh của quý vị trong tài sản tại thời điểm xảy ra tai biến hoặc trộm cắp. Xem Trị Giá Cơ Bản Điều Chỉnh ở phần trước, để biết thêm thông tin.

Ngay cả khi mức giảm FMV của tài sản của quý vị nhỏ hơn giá gốc điều chỉnh của tài sản, hãy sử dụng giá gốc điều chỉnh của quý vị để tính toán lợi nhuận.

Số tiền quý vị nhận được.

Số tiền quý vị nhận được bao gồm bất kỳ khoản tiền nào cộng với giá trị của bất kỳ tài sản nào nhận được trừ đi bất kỳ chi phí nào được hoàn trả. Số tiền này cũng bao gồm bất kỳ khoản hoàn trả nào được sử dụng để chi trả nợ vay mua nhà hoặc quyền sai áp tài sản để thế nợ khác đối với tài sản bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp.

Ví dụ.

Một cơn bão đã phá hủy nhà ở cá nhân của quý vị và công ty bảo hiểm đã bồi thường $145.000. Quý vị đã nhận được $140.000 tiền mặt. $5.000 còn lại được trả trực tiếp cho chủ khoản vay thế chấp bằng tài sản đó. Số tiền quý vị nhận được bao gồm khoản hoàn trả $5.000 được trả cho khoản nợ vay mua nhà.

Ngôi nhà chính bị phá hủy.

Nếu có được lợi nhuận do ngôi nhà chính bị phá hủy, quý vị thường có thể miễn trừ lợi nhuận khỏi thu nhập, xem như đã bán hoặc trao đổi căn nhà của mình. Quý vị có thể được miễn trừ lên đến $250.000 lợi nhuận (lên đến $500.000 nếu đã kết hôn, khai thuế chung). Để miễn trừ lợi nhuận, thông thường quý vị phải sở hữu và sinh hoạt trong tài sản là nhà chính ít nhất 2 năm trong khoảng thời gian 5 năm cho đến ngày nó bị phá hủy. Để nắm được thông tin về việc miễn trừ này, xem Ấn Phẩm 523. Nếu có lợi nhuận nhiều hơn số tiền có thể miễn trừ nhưng lại mua tài sản thay thế, quý vị có thể hoãn khai báo số tiền lợi nhuận dư ra. Xem Trì Hoãn Lợi Nhuận ở phần sau.

Khai báo lợi nhuận.

Thông thường, quý vị phải khai báo khoản thu nhập của mình dưới dạng thu nhập trong năm nhận được khoản hoàn trả. Tuy nhiên, quý vị không phải khai báo lợi nhuận của mình nếu đáp ứng các yêu cầu nhất định đồng thời chọn hoãn khai báo lợi nhuận theo các quy tắc được giải thích trong Trì Hoãn Lợi Nhuận ở phần tiếp theo.

Để nắm được thông tin về cách khai báo lợi nhuận, vui lòng xem Cách Thức Báo Cáo Lợi Nhuận và Thiệt Hại ở phần sau.

.This is an Image: caution.gifNếu quý vị có lợi nhuận phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp tài sản sử dụng cá nhân mà quý vị chọn hoãn khai báo (như đã giải thích ở phần kế tiếp) đồng thời cũng có một mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp khác đối với tài sản sử dụng cá nhân, vui lòng không xét tới khoản lợi nhuận đang trì hoãn khi tính toán khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của mình. Xem Quy tắc 10% trong Giới Hạn Khấu Trừ, trước đó. .

Trì Hoãn Lợi Nhuận

Không khai báo lợi nhuận nếu quý vị nhận được tiền hoàn trả dưới dạng tài sản tương tự hay có liên quan đến dịch vụ hoặc việc sử dụng tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp. Trị giá cơ bản của quý vị trong tài sản mới thường giống với giá gốc điều chỉnh của quý vị trong tài sản mà nó thay thế.

Thông thường, quý vị phải khai báo lợi nhuận đối với tài sản bị đánh cắp hoặc bị phá hủy nếu quý vị được hoàn trả tiền hoặc tài sản không tương tự. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn hoãn việc khai báo lợi nhuận nếu mua tài sản tương tự hay có liên quan đến dịch vụ hoặc việc sử dụng tài sản bị đánh cắp hoặc bị phá hủy trong một khoảng thời gian thay thế cụ thể được thảo luận ở phần sau. Quý vị cũng có thể chọn hoãn khai báo lợi nhuận nếu mua quyền kiểm soát (ít nhất 80%) trong một công ty cổ phần sở hữu tài sản tương tự hay có liên quan đến dịch vụ hoặc việc sử dụng tài sản đó. Xem Quyền kiểm soát trong công ty cổ phẩn ở phần sau.

Nếu có được lợi nhuận từ tài sản bị hư hỏng, quý vị có thể hoãn khai báo khoản lợi nhuận nếu dành khoản hoàn trả cho việc khôi phục tài sản.

Để hoãn khai báo tất cả các khoản lợi nhuận, chi phí của tài sản thay thế ít nhất phải bằng khoản hoàn trả mà quý vị nhận được. Nếu chi phí của tài sản thay thế nhỏ hơn số tiền hoàn trả, quý vị phải gộp khoản lợi nhuận vào thu nhập của mình miễn là không vượt quá số tiền hoàn trả chưa sử dụng.

Ví dụ.

Năm 1970, quý vị đã mua một ngôi nhà nhỏ ven biển để sử dụng cho mục đích cá nhân với chi phí $18.000. Quý vị không thực hiện thêm bất kỳ sự nâng cấp hoặc bổ sung nào cho tòa nhà. Ngôi nhà trị giá $250.000 tại thời điểm bị phá hủy bởi một cơn bão vào tháng Một năm nay. Quý vị đã nhận được $146.000 từ công ty bảo hiểm vào tháng Ba. Lợi nhuận của quý vị là $128.000 ($146.000 − 18.000).

Quý vị đã chi $144.000 để xây lại ngôi nhà. Vì số tiền này ít hơn số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được, quý vị phải gộp $2.000 ($146.000 − $144.000) vào thu nhập của mình.

Mua tài sản thay thế từ một người có quan hệ liên quan.

Quý vị không thể trì hoãn khai báo lợi nhuận phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp nếu mua tài sản thay thế từ một người có quan hệ liên quan (được thảo luận ở phần sau). Quy tắc này áp dụng cho những người đóng thuế sau đây.

 1. Công ty C.

 2. Công ty hợp danh trong đó công ty C sở hữu trên 50% vốn hoặc lợi nhuận.

 3. Tất cả những bên khác (bao gồm cá nhân, công ty hợp danh (trừ những người trong (2)), và các công ty S) nếu tổng tiền lời kiếm được trong niên thuế từ mọi tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp nhiều hơn $100.000.

Đối với tai biến và trộm cắp được mô tả trong (3) ở trên, lợi nhuận không thể được bù lại bằng bất kỳ khoản thiệt hại nào khi xác định xem tổng lợi nhuận có lớn hơn $100.000 hay không. Nếu tài sản thuộc sở hữu của một công ty hợp danh thì hạn mức $100.000 sẽ được áp dụng cho công ty hợp danh đó và từng thành viên. Nếu tài sản thuộc sở hữu của một công ty S thì hạn mức $100.000 sẽ được áp dụng cho công ty S đó và từng cổ đông.

Trường hợp ngoại lệ.

Quy tắc này không được áp dụng nếu người có quan hệ liên quan có được tài sản từ người không có quan hệ liên quan trong khoảng thời gian cho phép để thay thế tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp.

Những người có quan hệ liên quan.

Theo quy tắc này, những người có quan hệ liên quan bao gồm, ví dụ như cha mẹ và con cái, anh chị em, một công ty và một cá nhân sở hữu hơn 50% số cổ phiếu đang lưu hành và hai công ty hợp danh trong đó cùng một công ty C đó sở hữu hơn 50% vốn hoặc lợi nhuận. Để biết thêm thông tin về những người có quan hệ liên quan, hãy xem Thiệt Hại Không Được Khấu Trừ trong Bán Hàng và Trao Đổi Giữa Những Người Có Quan Hệ Liên Quan trong chương 2 của Ấn Phẩm 544.

Người đóng thuế qua đời.

Nếu người nộp thuế chết sau khi có được lợi nhuận nhưng chưa mua tài sản thay thế thì khoản lợi nhuận đó phải được khai báo cho năm mà người quá cố kiếm được tiền lời. Người thi hành di sản hoặc người thừa hưởng số tiền phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp không thể hoãn khai báo lợi nhuận bằng cách mua tài sản thay thế.

Tài Sản Thay Thế

Quý vị phải mua tài sản thay thế với mục đích cụ thể là thay thế tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp. Tài sản quý vị có được từ quà tặng hoặc tài sản thừa kế không đủ điều kiện cho việc này.

Quý vị không cần phải sử dụng chính số tiền hoàn trả nhận được cho tài sản cũ của mình để mua tài sản thay thế. Nếu chi số tiền nhận được từ công ty bảo hiểm cho những mục đích khác và vay tiền để mua tài sản thay thế, quý vị vẫn có thể hoãn khai báo lợi nhuận nếu đáp ứng được các yêu cầu còn lại.

Khoản trả trước.

Nếu trả trước cho một nhà thầu để thay thế tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp của mình, quý vị không được xem là đã mua tài sản thay thế trừ khi việc này được hoàn thành trước khi kết thúc khoảng thời gian thay thế. Xem Khoảng Thời Gian Thay Thế, ở phần sau.

Tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng.

Tài sản thay thế phải tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng với tài sản mà nó thay thế.

Thiệt hại về cây gỗ.

Cây gỗ (không phải mảnh đất) được quý vị mua bằng tiền bán cây gỗ bị đổ do tai họa (chẳng hạn như gió lớn, động đất hoặc núi lửa phun trào) đủ tiêu chuẩn là tài sản thay thế. Nếu mua cây gỗ trong khoảng thời gian thay thế được chỉ định, quý vị có thể hoãn khai báo lợi nhuận.

Chủ sở hữu-người sử dụng.

Nếu quý vị là chủ sở hữu-người sử dụng, “tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng” nghĩa là tài sản thay thế phải hoạt động giống như tài sản mà nó thay thế.

Ví dụ.

Nhà của quý vị đã bị hỏa hoạn thiêu rụi và quý vị đã đầu tư khoản tiền bồi thường bảo hiểm vào một cửa hàng tạp hóa. Tài sản thay thế của quý vị không tương tự hoặc không liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng tài sản bị phá hủy. Để mang tính tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng, tài sản thay thế của quý vị cũng phải được quý vị sử dụng làm nhà của mình.

Nhà chính trong khu vực thiên tai.

Các quy tắc đặc biệt được áp dụng cho tài sản thay thế liên quan đến việc ngôi nhà chính (hoặc đồ đạc trong nhà) của quý vị bị hư hỏng hoặc phá hủy nếu tài sản này nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Để biết thêm thông tin, xem Tiền Lời Kiếm Được từ Nhà trong Khu Vực Thiên Tai, ở phần sau.

Chủ sở hữu-nhà đầu tư.

Nếu quý vị là chủ sở hữu-nhà đầu tư, “tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng” có nghĩa là bất kỳ tài sản thay thế nào cũng phải có mối liên hệ về dịch vụ hoặc việc sử dụng đối với quý vị giống như tài sản mà nó thay thế. Quý vị quyết định điều này bằng cách xác định tất cả những điều sau đây.

 • Tài sản đó có cung cấp cùng một dịch vụ như vậy cho quý vị hay không.

 • Bản chất của rủi ro kinh doanh liên quan đến tài sản.

 • Những gì tài sản yêu cầu ở quý vị trong cách quản lý, dịch vụ và quan hệ với người thuê nhà/đất của quý vị.

Ví dụ.

Quý vị sở hữu đất và một tòa nhà mà quý vị cho một công ty sản xuất thuê. Tòa nhà đã bị phá hủy bởi một cơn lốc xoáy. Trong khoảng thời gian thay thế, quý vị đã xây dựng một tòa nhà mới. Quý vị đã cho thuê tòa nhà mới với mục đích sử dụng làm kho hàng tạp hóa bán buôn. Vì tài sản thay thế cũng là tài sản cho thuê, hai tài sản được coi là tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng nếu có sự giống nhau trên tất cả các lĩnh vực sau đây.

 • Hoạt động quản lý của quý vị.

 • Số lượng và loại dịch vụ quý vị cung cấp cho người thuê nhà/đất của mình.

 • Bản chất của rủi ro kinh doanh của quý vị liên quan đến tài sản.

Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố.

Nếu tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập bị phá hủy của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, thì bất kỳ tài sản thay thế hữu hình nào mà quý vị có được với mục đích sử dụng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đều được coi là tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng với tài sản bị phá hủy. Tài sản thay thế không nhất thiết phải nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Để biết thêm thông tin, xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai, ở phần sau.

Quyền kiểm soát trong công ty cổ phần.

Quý vị có thể thay thế tài sản bằng cách giành được quyền kiểm soát trong một công ty cổ phần sở hữu tài sản tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng với tài sản bị hư hỏng, phá hủy hoặc bị đánh cắp của mình. Quý vị có thể hoãn khai báo toàn bộ lợi nhuận của mình nếu số cổ phần mang lại quyền kiểm soát có giá trị ít nhất là bằng với số tiền nhận được (khoản hoàn trả) cho tài sản của quý vị. Quý vị có quyền kiểm soát nếu sở hữu cổ phần có ít nhất 80% quyền biểu quyết tổng hợp của tất cả các loại cổ phần có quyền biểu quyết cũng như ít nhất 80% tổng số cổ phiếu của tất cả các loại cổ phần khác.

Điều chỉnh giá gốc đối với tài sản của công ty cổ phần.

Trị giá cơ bản của tài sản mà công ty cổ phần nắm giữ tại thời điểm quý vị giành được quyền kiểm soát phải bị trừ đi khoản lợi nhuận mà quý vị trì hoãn, nếu có. Quý vị không bắt buộc phải giảm giá gốc điều chỉnh của tài sản thuộc sở hữu của công ty cổ phần xuống thấp hơn giá gốc điều chỉnh của mình trong cổ phần của công ty đó (được xác định sau khi trừ đi khoản lợi nhuận mà quý vị trì hoãn).

Phân bổ mức giảm này cho các loại tài sản sau theo thứ tự được đưa ra dưới đây.

 1. Tài sản tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng với tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp.

 2. Tài sản phải khấu hao không được giảm trong (1).

 3. Tất cả các tài sản khác.

Nếu hai hay nhiều tài sản thuộc cùng một loại, vui lòng phân bổ mức giảm cho từng tài sản theo tỉ lệ tương ứng với giá gốc điều chỉnh của mọi tài sản trong loại đó. Trị giá cơ bản đã giảm của bất kỳ tài sản riêng lẻ nào không được nhỏ hơn 0.

Nhà chính được thay thế.

Nếu có lợi nhuận từ khoản hoàn trả nhận được do nhà chính bị phá hủy nhiều hơn số tiền có thể loại trừ khỏi thu nhập của mình (xem Nhà chính bị phá hủy trong Tính Toán Lợi Nhuận, ở phần trước), quý vị có thể hoãn khai báo khoản lợi nhuận dư ra bằng cách mua tài sản thay thế tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng. Nếu quý vị muốn hoãn khai báo mọi khoản lợi nhuận dư ra, tài sản thay thế phải có giá trị ít nhất bằng với số tiền quý vị nhận được do tài sản bị phá hủy trừ đi phần lợi nhuận đã loại trừ.

Ngoài ra, nếu hoãn khai báo bất kỳ phần lợi nhuận nào của mình theo các quy tắc này, quý vị được xem là đã sở hữu và sử dụng tài sản thay thế làm nhà chính của mình trong khoảng thời gian quý vị sở hữu và sử dụng tài sản bị phá hủy làm nhà chính.

Trị giá cơ bản của tài sản thay thế.

Quý vị phải trừ khoản lợi nhuận trì hoãn vào giá gốc của tài sản thay thế của mình (chi phí của nó). Theo cách này, thuế trên lợi nhuận sẽ được hoãn lại cho đến khi quý vị loại bỏ tài sản thay thế.

Ví dụ.

Một đám cháy đã phá hủy ngôi nhà cho thuê mà quý vị chưa từng sống trong đó. Công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho quý vị $67.000 đối với tài sản vốn có giá gốc điều chỉnh là $62.000. Quý vị đã có lợi nhuận $5.000 phát sinh từ thiệt hại. Nếu sở hữu một ngôi nhà cho thuê khác được xây dựng với chi phí $110.000 trong khoảng thời gian thay thế, quý vị có thể hoãn khai báo lợi nhuận. Quý vị sẽ tái đầu tư tất cả số tiền hoàn trả (bao gồm toàn bộ lợi nhuận của quý vị) vào ngôi nhà cho thuê mới. Trị giá cơ bản của căn nhà cho thuê mới sẽ là $105.000 ($110.000 chi phí − $5.000 lợi nhuận trì hoãn).

Khoảng Thời Gian Thay Thế

Để hoãn khai báo lợi nhuận, quý vị phải mua tài sản thay thế trong một khoảng thời gian nhất định. Đây gọi là khoảng thời gian thay thế.

Khoảng thời gian thay thế được tính từ ngày tài sản của quý vị bị hư hỏng, phá hủy hoặc bị đánh cắp.

Khoảng thời gian thay thế kết thúc 2 năm sau khi kết thúc niên thuế đầu tiên mà quý vị kiếm được bất kỳ phần tiền lời nào.

Ví dụ.

Quý vị là người đóng thuế theo niên lịch. Trong khi quý vị đang đi nghỉ, một món đồ nội thất cổ trị giá $2.200 đã bị đánh cắp khỏi nhà của quý vị. Quý vị phát hiện ra vụ trộm cắp khi trở về nhà vào ngày 7 tháng 7 năm 2021. Công ty bảo hiểm đã điều tra vụ trộm cắp và không giải quyết yêu cầu của quý vị cho đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, khi họ trả cho quý vị $3.000. Quý vị kiếm được một khoản tiền lời ban đầu từ khoản hoàn trả cho hành vi trộm cắp trong năm 2022, do đó khoảng thời gian của quý vị cho việc thay thế tài sản được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Nhà chính trong khu vực thiên tai.

Đối với nhà chính (hoặc đồ đạc trong nhà) nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, khoảng thời gian thay thế thường kết thúc 4 năm sau khi kết thúc niên thuế đầu tiên mà quý vị kiếm được bất kỳ phần tiền lời nào. Xem Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai, ở phần sau.

Ví dụ.

Quý vị là người đóng thuế theo niên lịch. Một cơn bão đã phá hủy ngôi nhà của quý vị vào tháng 9 năm 2021. Vào tháng 12 năm 2021, công ty bảo hiểm đã trả cho quý vị nhiều hơn $3.000 so với giá gốc điều chỉnh của ngôi nhà. Ngôi nhà nằm trong khu vực không phải là khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Quý vị kiếm được một khoản tiền lời ban đầu từ khoản hoàn trả cho thiệt hại vào năm 2021, do đó khoảng thời gian của quý vị cho việc thay thế tài sản được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu ngôi nhà nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, khoảng thời gian của quý vị cho việc thay thế tài sản được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Gia hạn.

Quý vị có thể xin gia hạn cho khoảng thời gian thay thế. Gửi đơn đăng ký bằng văn bản đến Trung Tâm Dịch Vụ IRS nơi quý vị nộp tờ khai thuế. Xem hướng dẫn cho hồ sơ khai thuế của quý vị hoặc truy cập Địa Điểm Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy, Có hoặc Không Có Trả Tiền trên IRS.gov để biết địa chỉ. Đơn đăng ký của quý vị phải chứa tất cả các thông tin chi tiết về sự cần thiết của việc gia hạn. Quý vị nên nộp đơn trước khi kết thúc khoảng thời gian thay thế.

Tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn tại một thời điểm hợp lý sau khi khoảng thời gian thay thế kết thúc nếu có lý do chính đáng cho việc trì hoãn. Việc gia hạn có thể được thông qua nếu quý vị chứng minh được rằng có lý do hợp lý cho việc không thực hiện thay thế trong khoảng thời gian thay thế.

Thông thường, các yêu cầu gia hạn không được thực hiện hoặc thông qua cho đến khi gần kết thúc khoảng thời gian thay thế hoặc khoảng thời gian thay thế được gia hạn. Việc gia hạn thường được giới hạn trong khoảng thời gian không quá 1 năm. Giá trị thị trường cao hoặc sự khan hiếm của tài sản thay thế không cung cấp đủ cơ sở cho việc gia hạn. Nếu có tài sản thay thế đang được xây dựng đồng thời chỉ rõ được rằng việc xây dựng không thể hoàn thành trong khoảng thời gian thay thế, quý vị có thể được gia hạn khoảng thời gian đó.

Tiền Lời Kiếm Được từ Nhà trong Khu Vực Thiên Tai

Các quy tắc sau đây được áp dụng nếu nhà chính của quý vị nằm trong khu vực được Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố bảo đảm sự trợ giúp của liên bang trước hậu quả của thiên tai và nếu ngôi nhà hoặc bất kỳ đồ đạc nào trong nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy do thiên tai đó. Các quy tắc này cũng áp dụng cho những người thuê nhà nhận tiền bồi thường bảo hiểm cho tài sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong ngôi nhà thuê là nhà chính của họ.

 1. Không có khoản tiền lời nào kiếm được đối với bất kỳ khoản tiền bồi thường bảo hiểm nào nhận được cho tài sản cá nhân mà là một phần đồ đạc trong nhà nhưng chưa được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm.

 2. Bất kỳ khoản tiền bồi thường bảo hiểm nào khác mà quý vị nhận được cho ngôi nhà hoặc đồ đạc trong nhà được xem như là nhận được cho một món tài sản duy nhất, đồng thời bất kỳ tài sản thay thế nào được quý vị mua tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng đối với ngôi nhà hoặc đồ đạc trong nhà được xem là tương tự hoặc có liên quan về dịch vụ hoặc việc sử dụng đối với món tài sản duy nhất đó. Do đó, quý vị có thể lựa chọn xác định khoản tiền lời chỉ trong trường hợp số tiền bồi thường bảo hiểm được xem như là nhận được cho một món tài sản duy nhất vượt quá giá trị của tài sản thay thế.

 3. Nếu quý vị chọn trì hoãn bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc nhận bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác cho nhà chính hoặc bất kỳ đồ đạc nào trong nhà, thời hạn cho việc mua tài sản thay thế sẽ được kéo dài đến 4 năm sau khi kết thúc niên thuế đầu tiên mà quý vị kiếm được bất kỳ phần lợi nhuận nào.

Để nắm được chi tiết về cách trì hoãn lợi nhuận, xem Cách Thức Trì Hoãn Lợi Nhuận, ở phần sau.

Ví dụ.

Nhà chính của quý vị và đồ đạc trong nhà đã bị một cơn lốc xoáy phá hủy hoàn toàn vào năm 2021 tại một khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Vào năm 2021, quý vị nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm là $200.000 cho ngôi nhà, $25.000 cho tài sản cá nhân trong nhà chưa liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm, $5.000 cho đồ trang sức và $10.000 cho một bộ sưu tập tem. Đồ trang sức và bộ sưu tập tem được cất giữ trong nhà và là tài sản đã được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị. Không có khoản tiền lời kiếm được nào đối với số tiền $25.000 mà quý vị nhận được cho tài sản cá nhân chưa liệt kê. Nếu tái đầu tư số tiền bồi thường bảo hiểm còn lại là $215.000 vào một ngôi nhà thay thế hay bất kỳ loại đồ đạc thay thế nào (cho dù đã liệt kê hay chưa liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm, hoặc cả hai), quý vị có thể chọn hoãn bất kỳ khoản lợi nhuận nào đối với nhà cửa, đồ trang sức hoặc bộ sưu tập tem của mình. Nếu quý vị tái đầu tư ít hơn $215.000, bất kỳ khoản tiền lời nào cũng được xác định nhưng chỉ trong trường hợp số tiền $215.000 vượt quá khoản tái đầu tư vào một ngôi nhà thay thế hay bất kỳ loại đồ đạc thay thế nào (cho dù đã liệt kê hay chưa liệt kê, hoặc cả hai). Để trì hoãn lợi nhuận, quý vị phải mua tài sản thay thế trước năm 2026. Trị giá cơ bản của quý vị đối với tài sản thay thế bằng với chi phí của tài sản đó trừ đi số tiền của bất kỳ khoản lợi nhuận bị hoãn lại nào.

Cách Thức Trì Hoãn Lợi Nhuận

Quý vị trì hoãn khai báo lợi nhuận phát sinh từ tai biến hoặc trộm cắp bằng cách khai báo lựa chọn của mình trên tờ khai thuế cho năm có được lợi nhuận đó. Quý vị có lợi nhuận trong năm nhận được tiền bảo hiểm hoặc các khoản hoàn trả khác dẫn đến lợi nhuận đó.

Nếu một công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần sở hữu tài sản bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, thì chỉ có công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần đó mới có thể chọn hoãn khai báo lợi nhuận.

Bản kê khai bắt buộc.

Quý vị nên đính kèm một bản kê khai vào tờ khai thuế trong năm có được lợi nhuận. Bản kê khai này nên bao gồm những điều sau đây.

 • Ngày tháng và thông tin chi tiết của tai biến hoặc vụ trộm cắp.

 • Bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác mà quý vị nhận được từ tai biến hoặc trộm cắp.

 • Cách thức tính toán lợi nhuận.

Tài sản thay thế có được trước khi nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu quý vị có được tài sản thay thế trước khi nộp hồ sơ khai thuế cho năm có được lợi nhuận, bản kê khai của quý vị cũng nên bao gồm thông tin chi tiết về tất cả những điều sau đây.

 • Tài sản thay thế.

 • Lợi nhuận trì hoãn.

 • Trị giá cơ bản điều chỉnh phản ánh khoản lợi nhuận trì hoãn.

 • Bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà quý vị đang khai báo dưới dạng thu nhập.

Tài sản thay thế có được sau khi nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu quý vị có ý định mua tài sản thay thế sau khi nộp hồ sơ khai thuế cho năm có được lợi nhuận, bản kê khai của quý vị cũng phải nêu rõ rằng quý vị đang lựa chọn thay thế tài sản trong khoảng thời gian thay thế bắt buộc.

Sau đó, quý vị nên đính kèm một bản kê khai khác với hồ sơ khai thuế cho năm có được tài sản thay thế. Bản kê khai này phải chứa thông tin chi tiết về tài sản thay thế.

Nếu có được một phần tài sản thay thế trong một năm và một phần trong năm khác, quý vị phải lập bản kê khai cho từng năm. Bản kê khai này phải chứa thông tin chi tiết về tài sản thay thế có được trong năm đó.

Thay thế tài sản thay thế.

Khi đã có được tài sản thay thế đủ điều kiện mà quý vị chỉ định là tài sản thay thế trong một bản kê khai đính kèm với hồ sơ khai thuế của mình, quý vị sau này không thể thay thế nó bằng tài sản thay thế đủ điều kiện khác. Điều này đúng ngay cả khi quý vị có được tài sản khác trong khoảng thời gian thay thế. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra tài sản thay thế ban đầu không phải là tài sản thay thế đủ điều kiện, quý vị có thể (trong khoảng thời gian thay thế) thay thế bằng tài sản thay thế đủ điều kiện mới.

Tờ khai được điều chỉnh.

Quý vị bắt buộc phải nộp tờ khai được điều chỉnh (sử dụng Mẫu 1040-X đối với cá nhân) cho niên thuế thu được lợi nhuận trong một trong các trường hợp sau.

 • Quý vị không có được tài sản thay thế trong khoảng thời gian thay thế bắt buộc đã được gia hạn. Trên tờ khai được điều chỉnh này, quý vị phải khai báo khoản lợi nhuận và trả thêm bất kỳ khoản thuế nào đến hạn.

 • Quý vị có được tài sản thay thế trong khoảng thời gian thay thế bắt buộc đã được gia hạn, nhưng với chi phí thấp hơn số tiền quý vị nhận được cho tai biến hoặc trộm cắp đó. Trên tờ khai được điều chỉnh này, quý vị phải khai báo phần lợi nhuận mà không thể hoãn lại và trả thêm bất kỳ khoản thuế nào đến hạn.

Hạn mức ba năm.

Khoảng thời gian cho việc định mức thuế đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào kết thúc sau 3 năm kể từ ngày quý vị thông báo cho giám đốc của văn phòng IRS tại khu vực của mình về bất kỳ điều nào sau đây.

 • Quý vị đã thay thế tài sản.

 • Quý vị không có ý định thay thế tài sản.

 • Quý vị đã không thay thế tài sản trong khoảng thời gian thay thế.

Thay đổi quyết định.

Quý vị có thể thay đổi quyết định về việc khai báo hoặc hoãn khai báo lợi nhuận của mình bất kỳ lúc nào trước khi kết thúc khoảng thời gian thay thế.

Ví dụ.

Tài sản của quý vị đã bị phá hủy vào năm 2020 do một thiên tai được liên bang tuyên bố. Công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho quý vị $10.000, trong đó $5.000 là lợi nhuận. Quý vị đã khai báo khoản lợi nhuận $5.000 trên tờ khai thuế của mình cho năm 2020 (năm mà quý vị kiếm được khoản tiền lời) và đã thanh toán khoản thuế đến hạn. Vào năm 2021, quý vị đã mua tài sản thay thế. Tài sản thay thế của quý vị có giá $9.000. Bởi đã tái đầu tư tất cả số tiền ngoại trừ khoản hoàn trả $1.000 của mình, giờ đây quý vị có thể hoãn khai báo khoản lợi nhuận $4.000 ($5.000 − $1.000).

Để hoãn khai báo lợi nhuận của quý vị, vui lòng nộp tờ khai được điều chỉnh cho năm 2020 bằng cách sử dụng Mẫu 1040-X. Quý vị nên đính kèm một bản giải trình chứng minh việc trước đây đã khai báo toàn bộ lợi nhuận phát sinh từ tai biến đó nhưng hiện tại chỉ muốn khai báo phần lợi nhuận ($1.000) bằng với khoản hoàn trả không được chi cho tài sản thay thế.

Thời Điểm Khai Báo Lợi Nhuận và Mất Mát

Lợi nhuận.

Nếu nhận được một khoản bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả khác nhiều hơn giá gốc điều chỉnh đối với tài sản bị phá hủy hoặc bị đánh cắp thì quý vị có được lợi nhuận từ tai biến hoặc trộm cắp đó. Quý vị phải gộp khoản lợi nhuận này vào thu nhập của mình trong năm nhận được khoản hoàn trả, trừ khi quý vị chọn hoãn khai báo lợi nhuận, như đã giải thích trước đó.

Mất mát.

Thông thường, quý vị có thể khấu trừ mất mát do thiệt hại mà không thể được hoàn trả chỉ trong niên thuế xảy ra thiệt hại. Điều này đúng ngay cả khi quý vị không sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hỏng cho đến một năm sau đó. (Tuy nhiên, vui lòng xem Mất Mát Trong Khu Vực Thiên Tai ở phần sau để biết một ngoại lệ.)

Quý vị có thể khấu trừ những thiệt hại do trộm cắp mà không thể được hoàn trả chỉ trong năm mà quý vị phát hiện ra tài sản của mình bị đánh cắp.

Nếu trong năm xảy ra tai biến đó có yêu cầu hoàn trả với triển vọng thu hồi hợp lý, thiệt hại sẽ không được duy trì cho đến khi quý vị biết tương đối chắc chắn liệu có nhận được khoản hoàn trả đó hay không. Nếu quý vị không chắc chắn liệu một phần của mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của mình có thể được hoàn trả hay không, vui lòng không khấu trừ phần đó cho đến niên thuế mà quý vị có cơ sở để chắc chắn rằng phần đó sẽ không được hoàn trả. Khoản lỗ của quý vị sẽ được duy trì trong niên thuế sau đó.

Mất mát do ký gửi tiền.

Nếu thiệt hại của quý vị là mất mát do ký gửi tiền tại một tổ chức tài chánh bị phá sản hoặc vỡ nợ, vui lòng xem Mất Mát do Ký Gửi Tiền ở phần trước.

Thiệt hại của người thuê.

Nếu thuê mướn tài sản từ người khác, quý vị có thể khấu trừ một khoản thiệt hại đối với tài sản đó trong năm mà khoản nợ phải trả của quý vị cho thiệt hại được xác định. Điều này đúng ngay cả khi thiệt hại đã xảy ra hoặc khoản nợ phải trả đã được thanh toán vào một năm khác. Quý vị không có quyền khấu trừ cho đến khi khoản nợ phải trả của quý vị theo hợp đồng thuê mướn có thể được xác định với độ chính xác hợp lý. Khoản nợ phải trả của quý vị có thể được xác định khi yêu cầu thu hồi được giải quyết, phán quyết hoặc bác bỏ.

Mất Mát Trong Khu Vực Thiên Tai

Phần này thảo luận về các quy tắc đặc biệt áp dụng cho các thiệt hại trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Phần này có thông tin về thời điểm có thể khấu trừ thiệt hại, cách kê khai thiệt hại, cách xử lý nhà trong khu vực thiên tai và những thời hạn nộp thuế có thể được hoãn lại. Phần này cũng liệt kê các số điện thoại của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA). (xem Liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA)ở phần sau.)

Mất mát do thiên tai là thiệt hại xảy ra trong một khu vực được Tổng Thống Hoa Kỳ xác định để bảo đảm sự hỗ trợ của chính phủ liên bang theo Đạo Luật Stafford đồng thời được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố. Các khu vực thiên tai bao gồm các khu vực bảo đảm sự hỗ trợ cho cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai). Một thiên tai được liên bang tuyên bố bao gồm một thiên tai lớn hoặc tuyên bố khẩn cấp.

.This is an Image: taxtip.gifDanh sách các khu vực đảm bảo sự hỗ trợ cho cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai) theo Đạo Luật Stafford có sẵn tại FEMA.gov/Disasters (tiếng Anh)..

Số tuyên bố thiên tai của FEMA.

Nếu quý vị đang khai báo về mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố, vui lòng đánh dấu vào ô vuông và nhập số khai báo DR hoặc EM do FEMA chỉ định vào khoảng trống được cung cấp trên dòng 1 của Mẫu 4684 năm 2020. Danh sách các thiên tai được liên bang tuyên bố cũng như số tuyên bố thiên tai của FEMA có sẵn tại FEMA.gov/Disasters (tiếng Anh).

Số tuyên bố thiên tai của FEMA bao gồm các chữ cái “DR” và 4 số, hoặc các chữ cái “EM” và 4 số. Ví dụ như nhập “DR-4593” cho Bão Mùa Đông Nghiêm Trọng ở Washington.

Năm thiên tai.

Năm thiên tai là niên thuế mà quý vị phải chịu thiệt hại gây ra bởi một thiên tai được liên bang tuyên bố. Thông thường, mất mát do thiên tai được duy trì trong năm thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, mất mát do thiên tai cũng có thể được duy trì trong vòng một năm sau khi thiên tai xảy ra. Ví dụ: Nếu tồn tại yêu cầu hoàn trả mà có triển vọng thu hồi hợp lý, thì không có phần nào của thiệt hại mà có thể nhận được khoản hoàn trả được duy trì cho đến khi có cơ sở để có thể chắc chắn rằng liệu quý vị có được hoàn trả hay không.

Thời điểm để khấu trừ thiệt hại.

Thông thường, quý vị phải khấu trừ mất mát do thiệt hại trong năm thiên tai. Tuy nhiên, nếu chịu mất mát do thiệt hại gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố xảy ra trong một khu vực bảo đảm sự hỗ trợ cho cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai), quý vị có thể chọn khấu trừ thiệt hại đó trên tờ khai thuế hoặc tờ khai được điều chỉnh của mình cho niên thuế ngay trước năm thiên tai. Nếu quý vị đưa ra lựa chọn này, khoản thiệt hại được xem là đã xảy ra trong năm trước. Danh sách các khu vực đảm bảo sự hỗ trợ cho cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai) có sẵn trên trang web của FEMA tại FEMA.gov/Disasters (tiếng Anh).

Quý vị phải đưa ra lựa chọn để tính toán mất mát do thiệt hại cho thiên tai trong năm trước không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày đến hạn thông thường để nộp bản gốc tờ khai thuế (không được gia hạn) cho năm thiên tai. Nếu là người đóng thuế theo niên lịch, quý vị có thời hạn đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 để sửa đổi tờ khai thuế năm 2020 của mình nhằm kê khai mất mát do thiệt hại xảy ra trong năm 2021.

Cách để khấu trừ thiệt hại của quý vị trong năm trước đó.

Nếu đã nộp tờ khai thuế cho năm trước đó, quý vị có thể chọn kê khai mất mát do thiên tai trong thu nhập của năm đó bằng cách nộp tờ khai được điều chỉnh. Đối với cá nhân, vui lòng nộp tờ khai được điều chỉnh theo Mẫu 1040-X. (xem Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X ở phần sau.)

Để thực hiện lựa chọn này, vui lòng hoàn thành Phần I của Mục D trên Mẫu 4684 năm 2020 và đính kèm vào tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai được điều chỉnh của quý vị để yêu cầu khấu trừ mất mát do thiên tai.

Quý vị phải đưa ra lựa chọn khấu trừ thiệt hại trong năm trước không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày đến hạn thông thường để nộp bản gốc tờ khai thuế (không được gia hạn) cho năm thiên tai. Đối với cá nhân đóng thuế theo niên lịch, hạn chót đưa ra lựa chọn kê khai mất mát do thiên tai năm 2021 trên tờ khai thuế năm 2020 của quý vị là ngày 17 tháng 10 năm 2022. Xem Hướng Dẫn năm 2020 cho Mẫu 4684 để biết thêm thông tin chi tiết về cách kê khai những thiệt hại này trên tờ khai thuế gốc hoặc đã sửa đổi năm 2020 của quý vị.

Nếu đã kê khai khấu trừ mất mát do thiên tai trên tờ khai thuế cho năm thiên tai và muốn khấu trừ thiệt hại trong năm trước đó, quý vị phải nộp tờ khai sửa đổi để loại bỏ thiệt hại đã khấu trừ từ trước vào hoặc trước ngày nộp tờ khai thuế hoặc tờ khai được điều chỉnh cho năm trước, tờ khai này vốn đã bao gồm khoản khấu trừ mất mát do thiên tai gây ra.

.This is an Image: taxtip.gifKê khai mất mát do thiên tai đủ điều kiện trong tờ khai thuế của năm trước có thể dẫn đến khoản thuế thấp hơn cho năm đó, việc này thường tạo ra hoặc làm tăng tiền hoàn thuế bằng tiền mặt..

Hủy bỏ lựa chọn khấu trừ thiệt hại trong năm trước đó.

Hoàn thành Phần II của Mục D trên Mẫu 4684 năm 2020 nếu quý vị muốn hủy bỏ lựa chọn năm thiên tai 2021 để khấu trừ mất mát do thiên tai được liên bang tuyên bố trong niên thuế trước đó. Đính kèm Phần D đã hoàn thành vào tờ khai được điều chỉnh cho năm trước đó (nghĩa là, tờ khai thuế năm 2020 được sửa đổi để hủy bỏ lựa chọn năm thiên tai 2021).

Tờ khai được điều chỉnh với mục đích hủy bỏ lựa chọn của quý vị phải được nộp không muộn hơn 90 ngày kể từ ngày đến hạn để đưa ra lựa chọn vào hoặc trước ngày quý vị nộp bất kỳ tờ khai thuế hay tờ khai được điều chỉnh nào cho năm có mất mát do thiên tai.

Tờ khai được điều chỉnh của quý vị (loại bỏ lựa chọn kê khai mất mát do thiên tai trước đó) cần tính toán lại trách nhiệm trả thuế do đã hủy bỏ lựa chọn. Quý vị phải chi trả hoặc sắp xếp chi trả bất kỳ khoản thuế và tiền lời nào đến hạn do đã hủy bỏ lựa chọn.

Mất mát do thiên tai đủ điều kiện.

Mất mát do thiên tai đủ điều kiện là mất mát do thiệt hại của cá nhân hoặc trộm cấp tài sản sử dụng cá nhân do một thiên tai lớn được Tổng Thống tuyên bố theo đoạn 401 của Đạo luật Stafford và xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 25 tháng 2 năm 2021 (bao gồm). Tuy nhiên, để đủ điều kiện, thiên tai lớn phải có thời gian sự cố kết thúc không muộn hơn ngày 26 tháng 1 năm 2021. Định nghĩa về tổn thất thiên tai đủ điều kiện không áp dụng cho bất kỳ thiên tai lớn nào chỉ được công bố bởi lý do COVID-19

Mất mát do thiên tai đủ điều kiện cũng bao gồm thiệt hại cá nhân do tai họa hoặc trộm cắp đối với tài sản sử dụng cá nhân được gây ra bởi:

 • Một thiên tai lớn được Tổng Thống tuyên bố theo mục 401 của Đạo Luật Stafford vào năm 2016;

 • Bão Harvey;

 • Bão nhiệt đới Harvey;

 • Bão Irma;

 • Bão Maria;

 • Các vụ cháy rừng ở California vào năm 2017 và tháng 1 năm 2018; và

 • Một thiên tai lớn đã được Tổng Thống tuyên bố theo mục 401 của Đạo Luật Stafford và đã xảy ra vào năm 2018 và trước ngày 21 tháng 12 năm 2019 và tiếp tục cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2020 (ngoại trừ những thiên tai do cháy rừng ở California vào tháng 1 năm 2018 đã nhận được chính sách miễn giảm trước đó).

Xem IRS.gov/DisasterTaxRelief để nắm được những tuyên bố có ngày tháng cụ thể liên quan đến những thiên tai này và để biết thêm thông tin.

Khai báo tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn.

Nếu quý vị có một khoản thiệt hại ròng do thiên tai đủ điều kiện trên dòng 15 của Mẫu 4684 và không liệt kê các khoản khấu trừ, quý vị có thể kê khai một mức khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn sử dụng Bảng A (Mẫu 1040) bằng cách thực hiện như sau.

 1. Nhập số tiền lấy từ dòng 15 của Mẫu 4684 tại dòng chấm chấm bên cạnh dòng 16 trong Bảng A cùng với mô tả “Thiệt Hại Ròng Do Thiên Tai Đủ Điều Kiện”.

 2. Ngoài ra, vui lòng nhập vào dòng chấm chấm bên cạnh dòng 16 số tiền khấu trừ tiêu chuẩn của quý vị cùng với mô tả "Mức Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Được Kê khai Với Thiệt Hại Thiên Tai Đủ Điều Kiện".

 3. Cộng hai số tiền này và nhập vào dòng 16 của Bảng A và dòng 12a của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.

.This is an Image: caution.gifViệc điều chỉnh thuế tối thiểu thay thế (AMT) đối với mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn không thể áp dụng một cách hồi tố cho các thiệt hại ròng do thiên tai đủ điều kiện. Xem Những người đóng thuế phải nộp thêm Mẫu 6251 năm 2021, Thuế Tối Thiểu Thay Thế dành cho Cá Nhân, trong Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 để biết thêm thông tin..

Quy Trình Đặc Biệt — Phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí để tính toán thiệt hại do bão năm 2017.

Quy Trình Thu Thuế 2018-09, 2018-2 I.R.B. 290, có sẵn tại IRS.gov/irb/2018-02_IRB#RP-2018-09 (tiếng Anh), cung cấp một phương pháp "cảng an toàn" mà quý vị có thể sử dụng để tính toán số tiền mất mát do thiệt hại đối với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân bị hư hỏng hoặc phá hủy tại Texas, Louisiana, Florida, Georgia, South Carolina, Thịnh Vượng Chung Puerto Rico hoặc địa phận Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do hậu quả của Bão Harvey, Bão nhiệt đới Harvey, Bão Maria, hoặc Bão Irma (các cơn bão năm 2017).

Để tính toán lượng mất mát do thiệt hại và trộm cắp, quý vị thường phải xác định mức giảm FMV thực tế của tài sản bị mất hoặc bị hư hỏng thông qua việc định giá có chuyên môn hoặc chi phí sửa chữa mà quý vị thực sự chi trả. Quy Trình Thu Thuế 2018-09 cung cấp một phương pháp “cảng an toàn” cho phép quý vị xác định mức sụt giảm FMV của bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân theo những cách khác. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và sử dụng phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí được mô tả trong Quy Trình Thu Thuế 2018-09, IRS sẽ không làm khó quý vị. Việc sử dụng phương pháp "cảng an toàn" về chỉ số chi phí là không bắt buộc.

Theo phương pháp “cảng an toàn” về chỉ số chi phí, quý vị có thể sử dụng một hoặc nhiều chỉ số chi phí để tính toán mất mát do thiệt hại đối với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.

Bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân thường là tài sản thực, bao gồm cả các công trình cải tiến, thuộc sở hữu của cá nhân chịu mất mát do thiệt hại và có ít nhất một nhà ở cá nhân. Bất động sản nhà ở không được coi là bao gồm nhà ở cá nhân nếu bất kỳ phần nào của nhà ở cá nhân được sử dụng làm tài sản cho thuê hoặc gồm văn phòng tại gia được sử dụng trong thương mại hay kinh doanh hoặc giao dịch được thực hiện vì lợi nhuận.

Với mục đích sử dụng này, nhà ở cá nhân là nơi cư trú cho một gia đình hoặc một căn hộ đơn lẻ trong nhà liền kề, căn hộ thông tầng hoặc nhóm căn hộ sát vách tương tự. Nhà ở cá nhân bao gồm bất kỳ cấu trúc khép kín nào gắn liền với nhà ở hoặc căn hộ, chẳng hạn như nhà để xe. Nó không bao gồm một sàn liên hợp hoặc mái hiên có lưới che. Nó cũng không bao gồm nhà di động, thùng xe tải, căn hộ chung cư condo, hoặc bất kỳ nhà ở nào khác mà quý vị không có quyền sở hữu hoàn toàn đối với tất cả các thành phần cấu trúc, chẳng hạn như mái nhà, móng hoặc tường bao.

Nâng cấp.

Phương pháp “cảng an toàn” về chỉ số chi phí chỉ áp dụng cho ba loại nâng cấp đối với bất động sản nhà ở sử dụng cho mục đích cá nhân.

 • Nhà ở cá nhân.

 • Một cấu trúc tách biệt với kết cấu khung gỗ bao quanh, với một số tính năng điện, không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí và có nội thất chưa hoặc gần như chưa hoàn thiện.

 • Sàn liên hợp.

Các hạng mục thiệt hại.

Phương pháp “cảng an toàn” về chỉ số chi phí có thể được sử dụng nếu quý vị phải chịu bất kỳ điều nào sau đây.

 • Nhà ở cá nhân chịu thiệt hại hoàn toàn.

 • Nhà ở cá nhân gần như chịu thiệt hại hoàn toàn.

 • Bên trong nơi nhà ở cá nhân bị ngập lụt quá 1 foot.

 • Nhà ở cá nhân chịu thiệt hại về kết cấu do gió, mưa hoặc đá vụn.

 • Nhà ở cá nhân chịu thiệt hại về phần mái do gió, mưa, hoặc đá vụn.

 • Thiệt hại đối với cấu trúc tách biệt.

 • Thiệt hại đối với sàn liên hợp.

Quy Trình Thu Thuế 2018-09 cung cấp các bảng và phương pháp tính toán để xác định mức giảm FMV cho từng danh mục dựa trên chi phí trên mỗi foot vuông hoặc phần trăm thiệt hại, quy mô của tài sản và vị trí địa lý.

Nhà ở cá nhân chịu thiệt hại hoàn toàn.

Quý vị đã bị thiệt hại hoàn toàn nhà ở cá nhân nếu do hậu quả của một trong các trận bão năm 2017, nơi cư trú chịu thiệt hại dẫn đến bất kỳ hậu quả nào sau đây.

 • Nhà ở cá nhân bị đổ sập hoặc trở nên không chắc chắn về mặt kết cấu.

 • Chính phủ tiểu bang hoặc địa phương (hoặc một phân nhánh chính trị của họ) đã ra lệnh phá dỡ hoặc di dời nhà ở cá nhân.

 • Quý vị đã bán nhà ở cá nhân cho một bên không liên quan với một mức giá mà chỉ phản ánh FMV của mảnh đất mà nơi ở tọa lạc.

 • Nhà ở gần như chịu thiệt hại hoàn toàn và đã bị quý vị phá bỏ.

Nhà ở cá nhân gần như chịu thiệt hại hoàn toàn.

Nhà ở cá nhân gần như bị thiệt hại hoàn toàn nếu do hậu quả của một hoặc nhiều trận bão năm 2017, nơi cư trú này chịu thiệt hại nghiêm trọng đòi hỏi quý vị phải dỡ bỏ gần như toàn bộ lớp phủ khung tường bên trong (bao gồm cả vách thạch cao), sàn nhà, đường dây điện, ống dẫn, hệ thống ống nước và các đồ đạc cố định khác. Để hội đủ điều kiện, chỉ khung gỗ, xà nhà và mặt tiền bên ngoài của nhà ở cá nhân vẫn có thể giữ nguyên kết cấu và có thể tái sử dụng.

Nhà ở cá nhân chịu thiệt hại về kết cấu do gió, mưa hoặc đá vụn.

Thiệt hại về kết cấu do gió, mưa hoặc đất đá xảy ra nếu do hậu quả của một hoặc nhiều trận bão năm 2017, nhà ở cá nhân chịu thiệt hại nặng nề về kết cấu của mái nhà và/hoặc (các) bức tường bên ngoài do gió hoặc các mảnh vỡ do gió thổi làm lộ ra một phần hoặc toàn bộ bên trong ngôi nhà dẫn đến mưa hoặc đất đá lọt vào, việc này yêu cầu cải tạo phần lớn các khu vực bị hư hỏng. Cải tạo phần lớn đòi hỏi phải dỡ bỏ và thay thế vách thạch cao hoặc các lớp phủ khung tường khác, thay thế đồ trang trí, sửa chữa và sơn các khu vực bên trong bị hư hỏng của nhà ở cá nhân.

Thiệt hại đối với cấu trúc tách biệt.

Thiệt hại đối với cấu trúc tách biệt xảy ra nếu kết cấu bị hư hại do một hoặc nhiều cơn bão trong năm 2017 dẫn đến nhu cầu xây dựng lại phần lớn hoặc hoàn toàn.

Tăng lên tới mức thiệt hại theo phương pháp “cảng an toàn”.

Mức giảm FMV được xác định theo quy định “cảng an toàn” là toàn bộ khoản giảm và không thể tăng lên bằng các khoản liên quan đến các hạng mục như tạo cảnh quan, loại bỏ mảnh vỡ hoặc phá dỡ.

Giảm xuống tới mức thiệt hại theo quy định "cảng an toàn".

Thiệt hại được xác định thông qua phương pháp này phải trừ đi giá trị của bất kỳ sửa chữa nào do bên thứ ba cung cấp miễn phí (ví dụ: công việc do thiện nguyện viên thực hiện hoặc thông qua sự tặng biếu) cho quý vị. Tính toán giá trị của việc sửa chữa miễn phí bằng cách nhân tổng số foot vuông được sửa chữa hoàn toàn miễn phí cho quý vị với cùng một chỉ số chi phí được sử dụng để xác định mức giảm FMV của tài sản. Ngoài ra, lấy thiệt hại của quý vị trừ đi số tiền của bất kỳ khoản bảo hiểm, khoản hoàn trả hoặc các khoản bồi thường nào khác đã nhận được.

Yêu cầu khai báo trên Mẫu 4684.

Đính kèm một bản kê khai vào Mẫu 4684 thông báo rằng quý vị đã sử dụng Quy Trình Thu Thuế 2018-09 để xác định số tiền mất mát do thiệt hại của mình. Bao gồm số bảng cụ thể được sử dụng. Khi hoàn thành Mẫu 4684, vui lòng không nhập số tiền tại dòng 5 hoặc dòng 6 đối với từng tài sản. Thay vào đó, hãy nhập mức giảm FMV được xác định bằng cách sử dụng phương pháp “cảng an toàn” trên dòng 7. Phương pháp “cảng an toàn” về chỉ số chi phí tuân theo các quy tắc và ngoại lệ bổ sung. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Quy Trình Thu Thuế 2018-09. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để sử dụng các phương pháp “cảng an toàn” khác. Xem Quy Trình Thu Thuế 2018-08, 2018-02 I.R.B. 286, có sẵn tại IRS.gov/irb/2018-02_IRB#RP-2018-08 (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Nhà ở chính trong khu vực thiên tai.

Nếu nhà của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, quý vị có thể hoãn việc khai báo khoản tiền thu được nếu quý vị dành khoản hoàn trả để sửa chữa hoặc thay thế ngôi nhà của mình. Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho tài sản thay thế liên quan đến hư hỏng hoặc phá hủy ngôi nhà chính của quý vị (hoặc nội dung của nó) nếu nằm trong những khu vực này. Để biết thêm thông tin, xem Tiền Lời Kiếm Được từ Nhà trong Khu Vực Thiên Tai, ở phần trước.

Nhà trở nên không an toàn do thiên tai.

Nếu ngôi nhà của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, chính phủ tiểu bang hoặc địa phương có thể ra lệnh cho quý vị phá bỏ hoặc di chuyển căn nhà vì không còn an toàn để ở do hậu quả của thiên tai. Nếu điều này xảy ra, hãy coi thiệt hại về giá trị là mất mát do thiệt hại từ thiên tai. Chính phủ tiểu bang hoặc địa phương phải ra lệnh cho quý vị phá bỏ hoặc chuyển căn nhà trong vòng 120 ngày sau khi khu vực được tuyên bố là khu vực thiên tai.

Tính toán thiệt hại của quý vị giống như đối với mất mát do thiệt hại của tài sản sử dụng cá nhân. (xem Tính Toán Thiệt Hại ở phần trước.) Để xác định mức giảm FMV, hãy sử dụng giá trị của ngôi nhà trước khi quý vị di chuyển hoặc phá bỏ như là FMV của nó sau khi thiệt hại xảy ra.

Nhà không an toàn.

Ngôi nhà của quý vị sẽ chỉ được coi là không an toàn nếu hội tụ cả hai yếu tố sau đây.

 • Ngôi nhà của quý vị trở nên nguy hiểm hơn đáng kể sau thiên tai so với trước khi thiên tai xảy ra.

 • Mối nguy hiểm đến từ việc gia tăng đáng kể nguy cơ bị phá hủy trong tương lai do thiên tai.

Ví dụ.

Do một cơn bão nghiêm trọng, Tổng Thống đã tuyên bố quận hạt quý vị đang sống nằm trong khu vực thiên tai liên bang. Mặc dù nhà của quý vị chỉ bị hư hại nhẹ do cơn bão, nhưng một tháng sau quận hạt ban hành lệnh phá dỡ. Lệnh này dựa trên kết luận rằng ngôi nhà của quý vị không an toàn do các vụ sạt lở bùn đất gần đó do bão gây ra. Thiệt hại về giá trị của ngôi nhà do sạt lở bùn đất gây mất an toàn được coi là mất mát do thiệt hại từ thiên tai. Sự thiệt hại về giá trị là chênh lệch giữa FMV của nhà quý vị ngay trước khi thiên tai và ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Tính toán khấu trừ thiệt hại.

Tại thời điểm chọn khấu trừ thiệt hại của quý vị trong năm trước đó, trừ khi có một khoản mất mát do thiên tai đủ điều kiện đã được thảo luận ở phần trước, quý vị phải tính toán thiệt hại theo các quy tắc thông thường về mất mát do thiệt hại, xem như nó xảy ra vào năm trước khi thiên tai xảy ra.

Ví dụ.

Một cơn bão đã làm hư hại nhà chính của quý vị và phá hủy đồ đạc vào tháng 9 năm 2021. Đây là mất mát do thiệt hại duy nhất của quý vị trong năm đó. Nhà của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố và được FEMA chỉ định vào tháng 9 năm 2021 bảo đảm việc hỗ trợ cho cộng đồng hoặc cá nhân (hoặc cả hai). Chi phí cho nhà và đất của quý vị là $134.000. FMV ngay trước khi thiên tai xảy ra là $147.500 và FMV ngay sau đó là $100.000. Quý vị đã tính toán riêng thiệt hại trên từng món đồ nội thất (xem Tính Toán Khoản Khấu Trừ, ở phần trước) và xác định tổng thiệt hại cho đồ đạc là $3.000. Bảo hiểm của quý vị không chi trả cho loại mất mát do thiệt hại này và quý vị sẽ không được hoàn trả cho cả ngôi nhà và đồ đạc của mình.

Quý vị chọn sửa đổi tờ khai thuế năm 2020 của mình để kê khai mất mát do thiệt hại từ thiên tai này. Tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) trên tờ khai thuế năm 2020 của quý vị là $71.000. Sử dụng các quy tắc áp dụng cho các mất mát do thiên tai đủ điều kiện, quý vị tính toán mất mát do thiệt hại của mình như sau.

        Nội
    Nhà   thất
1. Giá trị $134.000   $10.000
2. FMV trước thiên tai $147.500   $8.000
3. FMV sau thiên tai 100.000   5.000
4. Mức giảm FMV (dòng 2 − dòng 3) $47.500   $3.000
5. Giá trị nhỏ hơn của dòng 1 hoặc dòng 4 $47.500   $3.000
6. Trừ đi
bảo hiểm đã ước tính
-0-   -0-
7. Thiệt hại sau khi được hoàn trả $47.500   $3.000
8. Tổng thiệt hại $50.500
9. Trừ đi $500 500
10. Thiệt hại sau khi áp dụng quy tắc $500 $50.000
11. Không trừ đi 10% của $71.000 Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh -0-
12. Số tiền khấu trừ mất mát do thiệt hại $50.000

Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X.

Quý vị nên điều chỉnh các khoản khấu trừ của mình trên Mẫu 1040-X. Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-X chỉ ra cách thực hiện điều chỉnh này. Giải thích các mục điều chỉnh của quý vị và đính kèm Mẫu 4684 để trình bày phương thức tính toán thiệt hại của mình. Xem Tính Toán Mất Mát ở phần trước.

Nếu tài sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy là tài sản phi kinh doanh quý vị đã không liệt kê các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế gốc của mình, trước tiên quý vị phải xác định xem liệu khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại tại thời điểm này sẽ làm lợi hơn cho quý vị nếu quý vị liệt kê các khoản. Sẽ có lợi hơn nếu liệt kê các khoản nếu tổng của khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại và bất kỳ các khoản khấu trừ được liệt kê nào khác nhiều hơn khấu trừ tiêu chuẩn của quý vị. Nếu quý vị liệt kê các khoản khấu trừ, vui lòng đính kèm Bảng A (Mẫu 1040) hoặc Bảng A (Mẫu 1040-NR) và Mẫu 4684 cho tờ khai được điều chỉnh của quý vị. Điền Mẫu 1040-X để tính toán lại thuế của quý vị nhằm tìm ra khoản tiền hoàn thuế.

Hồ sơ.

Quý vị nên giữ những hồ sơ chứng mình cho việc khấu trừ thiệt hại. Quý vị không cần phải đính kèm chúng vào tờ khai được điều chỉnh.

Nếu hồ sơ bị phá hủy hoặc bị mất, quý vị có thể có thể phải tạo lại chúng. Thông tin về việc xây dựng lại hồ sơ có sẵn tại IRS.gov. Nhập cụm từ “xây dựng lại hồ sơ (reconstructing your records)” trong hộp tìm kiếm hoặc xem Ấn Phẩm 2194, Tài Liệu Hướng Dẫn Thiên Tai (tiếng Anh).

Quý vị cần một bản sao của tờ khai thuế cho năm trước?

Việc chuẩn bị Mẫu 1040-X sẽ dễ dàng hơn nếu quý vị có bản sao tờ khai thuế của năm trước. Nếu tờ khai thuế của quý vị đã được chuyên viên khai thuế điền đầy đủ, thì người đó sẽ có thể cung cấp cho quý vị một bản sao của tờ khai thuế đó. Nếu không, quý vị có thể nhận được một bản sao bằng cách nộp Mẫu 4506 cho IRS. Có một khoản phí cho mỗi tờ khai thuế được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu nhà chính, trụ sở chính của một cơ sở kinh doanh hoặc hồ sơ thuế của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, khoản phí này sẽ được miễn. Viết tên thiên tai cụ thể vào lề trên cùng của Mẫu 4506 (ví dụ, “Bão Sally ở Florida”).

Mất mát hàng tồn kho do thiên tai.

Nếu mất mát hàng tồn kho của quý vị đủ điều kiện là mất mát do tổn thất và được quy cho một thiên tai được liên bang tuyên bố trong một khu vực được FEMA chỉ định để hỗ trợ công cộng hoặc cá nhân (hoặc cả hai), quý vị có thể chọn khấu trừ mất mát trên tờ khai của mình hoặc tờ khai đã sửa đổi cho ngay trước đó năm. Tuy nhiên, hãy giảm khoảng hàng tồn kho mở đầu của quý vị cho năm mất mát để khoản mất mát sẽ không được khai báo lại trong hàng tồn kho.

Khoản vay liên bang được hủy.

Nếu một phần khoản vay do thiên tai liên bang của quý vị được hủy bỏ theo Đạo Luật Stafford, khoản vay này sẽ được coi là khoản hoàn trả cho thiệt hại. Việc hủy bỏ làm giảm khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại của quý vị.

Trợ cấp cứu trợ thiên tai liên bang.

Vui lòng không gộp các khoản trợ cấp cứu trợ sau thiên tai nhận được theo Đạo Luật Stafford vào thu nhập của quý vị nếu khoản tiền trợ cấp được đưa ra để giúp quý vị trang trải các chi phí cần thiết hoặc nhu cầu bức thiết về chi phí y tế, nha khoa, nhà ở, tài sản cá nhân, phương tiện đi lại hoặc tang lễ. Không khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc chi phí y tế trong trường hợp chúng được hoàn trả riêng bằng các khoản trợ cấp cứu trợ thiên tai này. Nếu mất mát do thiệt hại được hoàn trả riêng bởi khoản trợ cấp đồng thời quý vị nhận được khoản trợ cấp sau năm thực hiện khấu trừ mất mát do thiệt hại, vui lòng xem Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại ở phần trước. Các khoản trợ cấp thất nghiệp theo Đạo Luật Stafford là khoản bồi thường thất nghiệp chịu thuế.

Các khoản trợ cấp cứu trợ thiên tai của tiểu bang cho doanh nghiệp.

Khoản trợ cấp mà một doanh nghiệp nhận được theo một chương trình của tiểu bang với mục đích hoàn trả cho các doanh nghiệp những thiệt hại phát sinh do tài sản bị hư hại hoặc phá hủy bởi thiên tai không được loại trừ khỏi thu nhập theo điều khoản loại trừ đối với tiền trợ cấp xã hội thông thường, như là quà tặng, như là khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện (được giải thích ở phần tiếp theo), hoặc việc góp vốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể chọn hoãn khai báo tiền lời kiếm được từ khoản trợ cấp nếu mua tài sản thay thế đủ điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Xem Trì Hoãn Lợi Nhuận, ở phần trước, để hiểu về các quy tắc được áp dụng.

Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện.

Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện không được gộp vào thu nhập cá nhân trong trường hợp những chi phí được bồi thường bởi các khoản chi trả này không được bảo hiểm hay khoản hoàn trả khác bồi thường. Các khoản chi trả này không phải chịu thuế thu nhập, thuế tự doanh hay thuế lao động (thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và thuế thất nghiệp liên bang). Không áp dụng khấu lưu cho các khoản chi trả này.

Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện bao gồm những khoản chi trả quý vị nhận được (bất kể từ nguồn nào) cho các chi phí sau đây.

 • Chi phí cá nhân, gia đình, sinh hoạt hoặc tang lễ phát sinh chính đáng và cần thiết do hậu quả của thiên tai được liên bang tuyên bố.

 • Chi phí phát sinh chính đáng và cần thiết cho việc sửa chữa hoặc cải tạo nhà ở cá nhân do hậu quả của thiên tai được liên bang tuyên bố. (Nhà ở cá nhân có thể là một nơi ở đi thuê hoặc một nơi quý vị sở hữu.)

 • Những chi phí phát sinh chính đáng và cần thiết dành cho việc sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc của nhà ở cá nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được liên bang tuyên bố.

Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện cũng bao gồm số tiền trả cho cá nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có liên quan đến thiên tai được liên bang tuyên bố. Các khoản chi trả này phải được trích từ quỹ chính phủ, dựa trên nhu cầu của cá nhân hoặc gia đình, và không phải là sự chi trả cho các dịch vụ. Các khoản chi trả cho doanh nghiệp thường không đủ tiêu chuẩn.

.This is an Image: caution.gifCác khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện không bao gồm:.

 • Các khoản chi trả cho các chi phí mà nếu không sẽ được bảo hiểm hoặc các khoản hoàn trả khác chi trả; hoặc

 • Các khoản chi trả thay thế thu nhập, chẳng hạn như chi trả tiền lương bị mất, thu nhập kinh doanh bị mất hoặc bồi thường thất nghiệp.

.

Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện.

Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện được thực hiện theo Đạo Luật Stafford hoặc Đạo Luật Bảo Hiểm Lũ lụt Quốc Gia (có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4 năm 2005) không được tính vào thu nhập. Đây là các khoản chi trả mà quý vị, với tư cách là chủ sở hữu tài sản, nhận được để giảm rủi ro thiệt hại cho tài sản trong tương lai. Quý vị không thể tăng giá gốc trong tài sản, hoặc khấu trừ hay ký thác đối với các khoản chi tiêu liên quan đến những khoản chi trả đó.

Bán tài sản theo chương trình giảm thiểu rủi ro.

Thông thường, nếu bán hoặc chuyển giao tài sản, quý vị phải xác định bất kỳ lợi nhuận hay thiệt hại nào cho mục tiêu thuế vụ trừ khi tài sản đó là nhà chính của mình. Quý vị khai báo lợi nhuận hoặc khấu trừ thiệt hại trên tờ khai thuế cho năm kiếm được khoản lợi nhuận đó. (Quý vị không thể khấu trừ thiệt hại đối với tài sản sử dụng cá nhân trừ khi thiệt hại được gây ra bởi một tai biến, như đã được thảo luận ở phần trước.) Tuy nhiên, nếu bán hoặc chuyển giao tài sản cho chính phủ liên bang, tiểu bang hay địa phương hoặc chính phủ bộ lạc da đỏ theo chương trình giảm thiểu rủi ro, quý vị có thể chọn hoãn khai báo lợi nhuận nếu mua tài sản thay thế đủ điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Xem Trì Hoãn Lợi Nhuận , ở phần trước, để hiểu về các quy tắc được áp dụng.

Lợi nhuận.

Các quy tắc đặc biệt được áp dụng nếu quý vị chọn hoãn khai báo lợi nhuận từ tài sản bị hư hại hoặc bị phá hủy trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Đối với những quy tắc đặc biệt này, vui lòng xem các phần thảo luận sau đây.

Thời Hạn Nộp Thuế Được Hoãn

IRS có thể hoãn tối đa 1 năm đối với thời hạn nộp thuế của những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai được liên bang tuyên bố. Những thời hạn nộp thuế mà IRS có thể hoãn lại bao gồm các thời hạn cho việc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập, thuế gián thu và thuế lao động; trả thuế thu nhập, thuế gián thu và thuế lao động; và đóng góp cho IRA truyền thống hoặc Roth IRA.

Nếu bất kỳ thời hạn nộp thuế nào được hoãn lại, IRS sẽ công bố việc hoãn thuế trong khu vực của quý vị và xuất bản một bản tin và nếu cần sẽ công bố việc này trong điều luật thu thuế, quy trình thu thuế, thông báo, thông cáo hoặc hướng dẫn khác trong Bản Tin Thuế Vụ (IRB). Truy cập IRS.gov/DisasterTaxRelief để tìm hiểu xem thời hạn nộp thuế có được hoãn lại cho khu vực của quý vị hay không.

Những ai đủ điều kiện.

Nếu IRS hoãn thời hạn nộp thuế, những người đóng thuế sau đây đủ tiêu chuẩn để được hoãn.

 • Bất kỳ cá nhân nào có nhà chính nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm trong tuyên bố (được định nghĩa ở phần sau).

 • Bất kỳ tổ chức kinh doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân một chủ nào có trụ sở kinh doanh chính nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm.

 • Bất kỳ cá nhân nào là nhân viên cứu trợ liên kết với chính phủ hoặc tổ chức từ thiện được công nhận và đang thực hiện hoạt động hỗ trợ trong khu vực thiên tai được bao gồm.

 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức kinh doanh hoặc doanh nghiệp cá thể nào cần có hồ sơ để đáp ứng thời hạn nộp thuế được hoãn, với điều kiện những hồ sơ đó được duy trì trong khu vực thiên tai được bao gồm. Nhà chính hoặc trụ sở chính của một cơ sở kinh doanh không nhất thiết phải nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm.

 • Bất kỳ di sản hoặc quỹ tín thác nào cần có hồ sơ thuế để đáp ứng thời hạn nộp thuế được hoãn, với điều kiện những hồ sơ đó được duy trì trong khu vực thiên tai được bao gồm.

 • Người phối ngẫu khai thuế chung với người đóng thuế mà đủ điều kiện để được hoãn.

 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức kinh doanh hoặc doanh nghiệp cá thể nào không nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm, nhưng cần có hồ sơ để đáp ứng thời hạn nộp thuế được hoãn mà hồ sơ đó lại nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm.

 • Bất kỳ cá nhân nào ghé qua khu vực thiên tai được bao gồm và bị chết hoặc bị thương do thiên tai.

 • Bất kỳ người nào khác được IRS xác định là bị ảnh hưởng bởi thiên tai được liên bang tuyên bố.

Khu vực thiên tai được bao gồm.

Đây là khu vực đã xảy ra một thiên tai được liên bang tuyên bố, nơi mà IRS đã quyết định hoãn thời hạn nộp thuế lên đến 1 năm.

Gia hạn bắt buộc 60 ngày.

Một số người đóng thuế nhất định bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố xảy ra sau ngày 20 tháng 12 năm 2019, có thể đủ điều kiện để được gia hạn bắt buộc 60 ngày đối với một số thời hạn thuế nhất định, chẳng hạn như nộp hoặc trả thuế thu nhập, tiêu thụ, và việc làm; và đóng góp cho IRA truyền thống hoặc Roth IRA.

Khoảng thời gian bắt đầu vào ngày xảy ra sự cố sớm nhất được quy định trong tuyên bố thiên tai và kết thúc vào ngày 60 ngày sau ngày xảy ra sự cố sớm nhất hoặc ngày tuyên bố, tùy theo ngày nào muộn hơn, là khoảng thời gian mà thời hạn được hoãn lại.

Những người đóng thuế đủ điều kiện để được gia hạn này là những người đóng thuế được mô tả trong Những ai đủ điều kiện, ở phần trước, cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai do liên bang tuyên bố xảy ra sau ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Giảm lãi suất và tiền phạt.

IRS có thể giảm bớt lãi suất và tiền phạt đối với thuế thu nhập nộp thiếu trong khoảng thời gian thời hạn nộp thuế được hoãn.

Liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA)

Quý vị có thể có được thông tin từ FEMA bằng cách truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh), hoặc gọi đến những số điện thoại sau. Những số điện thoại này chỉ được kích hoạt sau một thiên tai được liên bang tuyên bố.

 • 800-621-3362.

 • 800-462-7585, nếu quý vị bị điếc, nặng tai hoặc khuyết tật nói.

Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
NẾU quý vị chịu thiệt hại...*   THÌ khấu trừ nó trong...
từ một tai biến*   năm xảy ra mất mát.
trong một khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố   năm thiên tai hoặc năm ngay
trước năm thiên tai.
từ một vụ trộm cắp   năm vụ trộm cắp được phát hiện.
trên một khoản tiền gửi được coi như một thiệt hại   năm có thể đưa ra được một ước tính hợp lý.
* Nếu quý vị là một cá nhân, mất mát do thiệt hại và trộm cắp tài sản sử dụng cá nhân chỉ được khấu trừ nếu thiệt hại đó được gây ra bởi thiên tai được liên bang tuyên bố. Một ngoại lệ được áp dụng khi quý vị có lợi nhuận cá nhân phát sinh từ thiệt hại.

Cách Thức Báo Cáo Lợi Nhuận và Thiệt Hại

Cách quý vị khai báo lợi nhuận và mất mát phụ thuộc vào việc tài sản đó là tài sản kinh doanh, tài sản tạo ra thu nhập hay tài sản sử dụng cá nhân.

Tài sản sử dụng cá nhân.

Nếu quý vị chịu thiệt hại, vui lòng sử dụng cả hai mẫu sau đây.

 • Mẫu 4684: Tai Biến và Trộm Cắp.

 • Bảng A (Mẫu 1040), Các Khoản Khấu Trừ Được Liệt Kê (hoặc Bảng A (Mẫu 1040-NR), nếu quý vị là ngoại nhân không thường trú).

Nếu quý vị có được lợi nhuận, vui lòng khai báo khoản lợi nhuận này trên cả hai mẫu sau đây.

 • Mẫu 4684: Tai Biến và Trộm Cắp.

 • Bảng D (Mẫu 1040): Lãi Vốn và Lỗ Vốn.

Vui lòng không khai báo trên các mẫu này bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà quý vị trì hoãn. Nếu quý vị lựa chọn trì hoãn lợi nhuận, vui lòng xem Cách Thức Trì Hoãn Lợi Nhuận ở phần trước.

Tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập.

Sử dụng Mẫu 4684 để khai báo lợi nhuận và mất mát của quý vị. Quý vị cũng sẽ phải khai báo lợi nhuận và mất mát trên các mẫu khác như được giải thích dưới đây.

Tài sản được nắm giữ từ 1 năm trở xuống.

Các cá nhân khai báo thiệt hại từ tài sản tạo ra thu nhập trên Bảng A (Mẫu 1040). Lợi nhuận từ tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập được kết hợp với thiệt hại từ tài sản kinh doanh đồng thời lãi ròng và lỗ ròng được khai báo trên Mẫu 4797. Nếu quý vị không bắt buộc phải nộp Mẫu 4797, vui lòng chỉ nhập lãi ròng hoặc lỗ ròng trên tờ khai thuế ở dòng được xác định trong Mẫu 4797 (đối với những cá nhân nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng này sẽ là dòng 4 của Bảng 1 (Mẫu 1040)). Bên cạnh dòng đó, nhập “Mẫu 4684.” Công ty hợp danh và công ty S cần xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 để tìm nơi khai báo các khoản lợi nhuận và mất mát.

Tài sản được nắm giữ hơn 1 năm.

Nếu thiệt hại của quý vị từ tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập nhiều hơn lợi nhuận từ các loại tài sản này, vui lòng tính thiệt hại từ tài sản kinh doanh chung với tổng lợi nhuận từ tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập. Khai báo lãi ròng hoặc lỗ ròng như một khoản lãi hoặc lỗ thông thường trên Mẫu 4797. Nếu quý vị không bắt buộc phải nộp Mẫu 4797, vui lòng chỉ nhập lãi ròng hoặc lỗ ròng trên tờ khai thuế của quý vị tại dòng được xác định trong Mẫu 4797 (đối với những cá nhân nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng này sẽ là dòng 4 của Bảng 1 (Mẫu 1040)). Bên cạnh dòng đó, nhập “Mẫu 4684.” Đối với cá nhân, vui lòng khấu trừ bất kỳ thiệt hại nào về tài sản tạo ra thu nhập ở Bảng A (Mẫu 1040). Công ty hợp danh và công ty S cần xem Mẫu 4684 để tìm nơi khai báo lợi nhuận và mất mát.

Nếu thiệt hại từ tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập nhỏ hơn hoặc bằng lợi nhuận từ các loại tài sản này, vui lòng khai báo số tiền ròng trên Mẫu 4797. Quý vị cũng có thể phải khai báo lợi nhuận trên Bảng D (Mẫu 1040) tùy thuộc vào việc quý vị có các giao dịch khác hay không. Công ty hợp danh và công ty S cần xem Mẫu 4684 để tìm nơi khai báo lợi nhuận và mất mát.

Tài sản phải khấu hao.

Nếu tài sản bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp là tài sản phải khấu hao được nắm giữ hơn 1 năm, quý vị có thể phải xem toàn bộ hoặc một phần khoản lợi nhuận là thu nhập bình thường trong phạm vi khấu hao được cho phép hoặc có thể cho phép. Quý vị vui lòng tính toán phần thu nhập bình thường của khoản lợi nhuận trong Phần III của Mẫu 4797. Xem Tính Lại Mức Khấu Hao trong chương 3 của Ấn Phẩm 544 để biết thêm thông tin về quy tắc tính lại.

Điều chỉnh giá gốc

Nếu chịu mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp, quý vị phải trừ bất kỳ khoản bảo hiểm hoặc khoản hoàn trả nào khác nhận được cũng như bất kỳ thiệt hại nào được khấu trừ vào giá gốc của mình trong tài sản. Kết quả là giá gốc điều chỉnh của quý vị trong tài sản.

Nếu quý vị thực hiện một trong các mục điều chỉnh đối với giá gốc được mô tả ở trên, số tiền quý vị chi cho việc sửa chữa nhằm khôi phục tài sản về tình trạng trước khi xảy ra thiệt hại sẽ tăng giá gốc điều chỉnh của quý vị. Vui lòng không tăng giá gốc của quý vị trong tài sản bằng bất kỳ khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện nào (đã thảo luận ở phần trước trong Thiệt Hại Trong Khu Vực Thiên Tai). Xem Trị Giá Cơ Bản Điều Chỉnh trong Ấn Phẩm 551 để biết thêm thông tin về các mục điều chỉnh đối với giá gốc.

Nếu Các Khoản Khấu Trừ Lớn Hơn Thu Nhập

Nếu khoản khấu trừ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp của quý vị làm cho các khoản khấu trừ của quý vị nhiều hơn thu nhập trong cùng một năm, quý vị có thể phải chịu lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh (NOL). Quý vị không cần phải kinh doanh để có NOL phát sinh từ mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp. Để biết thêm thông tin, xem Ấn Phẩm 536: Lỗ Ròng Từ Công Việc Kinh Doanh (NOL) cho Cá Nhân, Bất Động Sản và Quỹ Ủy Thác.

Cách Nhận Trợ Giúp Về Thuế

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế; cần trợ giúp về việc chuẩn bị tờ khai thuế; hoặc muốn tải xuống các ấn phẩm, mẫu đơn hoặc hướng dẫn miễn phí, truy cập IRS.gov để tìm kiếm các nguồn tài nguyên có thể giúp quý vị ngay lập tức.

Khai và nộp tờ khai thuế.

Sau khi nhận được tất cả bản kê khai tiền lương và thu nhập của quý vị (Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC, 1099-NEC, v.v.); bản kê khai bồi thường thất nghiệp (bằng thư hoặc ở định dạng kỹ thuật số) hoặc bản kê khai các khoản chi trả khác của chính phủ (Mẫu 1099-G); lãi suất, cổ tức và bản kê khai tiền hưu trí từ các ngân hàng và công ty đầu tư (Mẫu 1099), quý vị sẽ có một số lựa chọn giúp chuẩn bị và nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể tự mình khai thuế và xem xét liệu có đủ tiêu chuẩn để được khai thuế miễn phí hay không, hoặc thuê một chuyên gia thuế để khai thuế giúp mình.

.This is an Image: caution.gifCho năm 2021, nếu quý vị nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hãy tham khảo Thông báo 1444-C, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế năm 2021 của Quý Vị. Nếu quý vị đã nhận được các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hãy tham khảo Thư 6419, Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em (AdvCTC) của quý vị..

Các tùy chọn miễn phí để khai thuế.

Truy cập IRS.gov để xem các tùy chọn của quý vị để khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến hoặc trong cộng đồng địa phương của mình, nếu quý vị hội đủ điều kiện, bao gồm những điều sau đây.

 • Free File. Chương trình này cho phép quý vị khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang của mình miễn phí bằng cách sử dụng phần mềm khai và nộp tờ khai thuế có thương hiệu hoặc Các Mẫu Free File Tự Điền. Tuy nhiên, việc khai thuế tiểu bang có thể không có sẵn thông qua Free File. Truy cập IRS.gov/FreeFile để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện cho các tùy chọn khai thuế liên bang trực tuyến miễn phí, nộp khai thuế điện tử và ký gửi hoặc chi trả trực tiếp hay không.

 • VITA. Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) đưa ra trợ giúp về thuế miễn phí cho những người có thu nhập từ thấp đến trung bình, người khuyết tật và người đóng thuế có vốn tiếng Anh hạn chế mà cần được giúp đỡ trong việc chuẩn bị tờ khai thuế của riêng họ. Truy cập IRS.gov/VITA, tải xuống ứng dụng miễn phí IRS2Go hoặc gọi số 800-906-9887 để nắm được thông tin về cách khai thuế miễn phí.

 • TCE. Chương trình Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) cũng đưa ra trợ giúp về thuế miễn phí cho người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên. Các thiện nguyện viên của TCE chuyên giải đáp thắc mắc về lương hưu cũng như các vấn đề liên quan đến hưu trí điển hình đối với người cao tuổi. Truy cập IRS.gov/TCE, tải xuống ứng dụng miễn phí IRS2Go hoặc gọi số 888-227-7669 để nắm được thông tin về cách khai thuế miễn phí.

 • MilTax. Các thành viên của Quân Đội Hoa Kỳ và các cựu chiến binh đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax, một dịch vụ thuế miễn phí do Bộ Quốc Phòng cung cấp thông qua Military OneSource.Truy cập MilitaryOneSource (tiếng Anh)

  Ngoài ra, IRS cung cấp các Mẫu Khai Tự Điền Miễn Phí mà có thể điền trực tuyến và sau đó nộp qua mạng thông tin điện tử bất kể với mức thu nhập nào.

Sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị.

Truy cập IRS.gov/Tools để tiếp cận những công cụ sau.

 • Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (IRS.gov/EITCAssistant) xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) hay không.

 • Công Cụ Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (EIN) Trực Tuyến (IRS.gov/EIN) giúp quý vị có được mã số thuế của chủ lao động (EIN) miễn phí.

 • Công Cụ Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế (IRS.gov/W4app) giúp mọi người dễ dàng nộp đúng số tiền thuế trong năm. Công cụ này là một cách thuận tiện và trực tuyến để kiểm tra cũng như điều chỉnh khoản khấu lưu của quý vị. Công cụ này dễ sử dụng hơn đối với người đóng thuế, bao gồm cả người hồi hưu và cá nhân tự kinh doanh. Các tính năng bao gồm những điều sau.

  ▶Ngôn ngữ dễ hiểu.

  ▶Khả năng chuyển đổi giữa các màn hình hiển thị, sửa các mục nhập trước đó và bỏ qua các màn hình không cần thiết.

  ▶Các mẹo sử dụng và đường dẫn để giúp quý vị xác định xem liệu mình có hội đủ điều kiện cho các khoản khấu trừ và tín thuế hay không.

  ▶Trình theo dõi tiến trình.

  ▶Tính năng thuế tự kinh doanh.

  ▶Tự động tính toán phần chịu thuế của bất kỳ quyền lợi an sinh xã hội nào.

.This is an Image: compute.gif Nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế của quý vị. Trên IRS.gov, quý vị có thể nhận được thông tin cập nhật về các sự kiện hiện hành và những thay đổi trong luật thuế..

 • IRS.gov/Help: Nhiều loại công cụ giúp quý vị có câu trả lời cho một số thắc mắc phổ biến nhất về thuế.

 • IRS.gov/ITA (tiếng Anh): Trợ Lý Thuế Tương Tác, một công cụ sẽ đưa ra câu hỏi cho quý vị, và dựa vào đầu vào của quý vị, cung cấp câu trả lời về một số chủ đề về luật thuế.

 • IRS.gov/Forms (tiếng Anh): Tìm kiếm các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về những thay đổi về thuế trong năm 2021 và hàng trăm đường dẫn tương tác giúp quý vị tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

 • Quý vị cũng có thể truy cập thông tin về luật thuế trong phần mềm khai thuế qua mạng thông tin điện tử.

.

Cần một người để khai thuế giúp quý vị?

Có nhiều kiểu người khai thuế, bao gồm chuyên viên khai thuế, đại diện đã đăng ký, kế toán viên chứng thực (CPA), luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn khác. Nếu quý vị lựa chọn nhờ người khác khai thuế giúp mình, hãy chọn người khai thuế đó một cách khôn ngoan. Chuyên viên khai thuế được trả tiền:

 • Chịu trách nhiệm chính về tính chính xác thực chất tổng thể của tờ khai thuế của quý vị,

 • Bắt buộc phải ký vào tờ khai thuế, và

 • Bắt buộc phải ghi kèm mã số chuyên viên khai thuế (PTIN) của họ.

Mặc dù chuyên viên khai thuế luôn là người ký tờ khai thuế, nhưng cuối cùng quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin cần thiết để người đó khai thuế giúp mình một cách chính xác. Bất kỳ người nào được trả tiền để khai thuế hộ cho người khác đều phải hiểu rõ các vấn đề về thuế. Để biết thêm thông tin về cách chọn chuyên viên khai thuế, vui lòng truy cập Mẹo Chọn Người Khai Thuế tại IRS.gov.

Khoản ứng trước tín thuế trẻ em.

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, các khoản ứng trước được gửi tự động cho người đóng thuế có trẻ đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí nhất định. Các khoản ứng trước tín thuế trẻ em là các khoản thanh toán sớm lên đến 50% khoản tín thuế trẻ em ước tính mà người đóng thuế có thể yêu cầu hợp lệ trên tờ khai năm 2021 của họ. Truy cập IRS.gov/advctc để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thuế của quý vị.

Vi-rút corona.

Truy cập IRS.gov/Coronavirus (tiếng Anh) để có được các đường dẫn chứa thông tin về tác động của vi-rút corona, cũng như các khoản cứu trợ thuế có sẵn cho cá nhân và gia đình, doanh nghiệp lớn và nhỏ và các tổ chức được miễn thuế.

Chủ lao động có thể đăng ký sử dụng Dịch Vụ Doanh Nghiệp Trực Tuyến.

Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cung cấp dịch vụ trực tuyến tại SSA.gov/employer (tiếng Anh) với các tùy chọn nộp mẫu W-2 trực tuyến nhanh chóng, miễn phí và bảo mật cho Kế Toán Viên Công Chứng, kế toán viên, đại diện đã đăng ký và những cá nhân xử lý Mẫu W-2, Bản Khai Thuế và Tiền Lương cũng như Mẫu W-2c, Bản Khai Thuế và Tiền Lương Sửa Đổi.

Phương tiện truyền thông xã hội của IRS.

Truy cập IRS.gov/SocialMedia (tiếng Anh) để xem các công cụ truyền thông xã hội khác nhau mà IRS sử dụng để chia sẻ thông tin mới nhất về các thay đổi về thuế, cảnh báo lừa đảo, các sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ. Tại IRS, quyền riêng tư và bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công cụ này để chia sẻ thông tin công khai với quý vị. Vui lòng không đăng số an sinh xã hội (SSN) hay thông tin bảo mật khác của quý vị lên các trang mạng xã hội. Hãy luôn bảo vệ danh tính của mình khi sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Các kênh YouTube sau của IRS có các video thông tin ngắn gọn về các chủ đề khác nhau bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ liên quan đến thuế.

Xem video của IRS.

Cổng thông tin Video của IRS (IRSVideos.gov (tiếng Anh)) có đăng tải các nội dung thuyết trình có hình và tiếng dành cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và chuyên gia thuế.

Thông tin thuế trực tuyến bằng ngôn ngữ khác.

Quý vị có thể xem thông tin tại IRS.gov/MyLanguage (tiếng Anh) nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của quý vị.

Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại Miễn Phí.

IRS cam kết phục vụ khách hàng đa ngôn ngữ của chúng tôi bằng cách cung cấp các dịch vụ OPI. Dịch vụ OPI là một chương trình được liên bang tài trợ và có sẵn tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (TAC), các văn phòng IRS khác và mọi địa điểm khai thuế VITA / TCE. Dịch vụ OPI có thể truy cập bằng hơn 350 ngôn ngữ.

Đường Giây Trợ Năng có sẵn cho người đóng thuế khuyết tật.

Những người đóng thuế cần thông tin về các dịch vụ trợ năng có thể gọi 833-690-0598. Đường Giây Trợ Năng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trợ năng hiện tại và trong tương lai ở các định dạng phương tiện thay thế (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, âm thanh, v.v.).

Nhận các mẫu đơn và ấn phẩm thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để xem, tải xuống hoặc in tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm cần thiết. Hoặc quý vị có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng.

Nhận các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế ở định dạng sách điện tử.

Quý vị cũng có thể tải xuống và xem các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế phổ biến (bao gồm Hướng dẫn cho Mẫu 1040) trên thiết bị di động dưới dạng sách điện tử tại IRS.gov/eBooks (tiếng Anh).

Ghi chú.

Sách điện tử của IRS đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng iBooks của Apple dành cho iPad. Sách điện tử của chúng tôi chưa được thử nghiệm trên các trình đọc sách điện tử chuyên dụng khác và chức năng của sách điện tử có thể không hoạt động như dự kiến.

Truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị (chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân).

Truy cập IRS.gov/Account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của quý vị.

 • Xem số tiền quý vị nợ và phân tích theo năm thuế.

 • Xem chi tiết kế hoạch thanh toán hoặc đăng ký kế hoạch thanh toán mới..

 • Thực hiện thanh toán hoặc xem lịch sử thanh toán trong 5 năm và bất kỳ khoản thanh toán nào đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch.

 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị, bao gồm dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất, số tiền EIP của quý vị và bản ghi.

 • Xem bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc của IRS.

 • Phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế.

 • Xem địa chỉ của quý vị trong hồ sơ hoặc quản lý phương thức liên lạc ưa chuộn của quý vị.

Tài Khoản Chuyên Gia Thuế.

Công cụ này cho phép chuyên gia thuế của quý vị gửi yêu cầu ủy quyền để truy cập Tài khoản trực tuyến của IRS của quý vị. Để biết thêm thông tin, truy cập IRS.gov/TaxProAccount (tiếng Anh).

Sử dụng ký gửi trực tiếp.

Cách nhanh nhất để nhận tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp, hình thức này sẽ trực tiếp chuyển tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của quý vị một cách an toàn và dưới hình thức điện tử. Ký gửi trực tiếp cũng tránh khả năng séc của quý vị có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc trả lại cho IRS vì không thể gửi được. Tám trong 10 người đóng thuế sử dụng phương thức ký gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Nếu quý vị không có một tài khoản ngân hàng, truy cập IRS.gov/DirectDeposit để biết thêm thông tin về nơi tìm ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến..

Nhận bản ghi hồ sơ khai thuế.

Cách nhanh nhất để nhận bản sao của bản ghi thuế là truy cập IRS.gov/Transcripts. Nhấn vào “Nhận Bản Ghi Trực Tuyến” hoặc “Nhận Bản Ghi Qua Đường Bưu Điện” để yêu cầu cung cấp một bản ghi của quý vị. Nếu muốn, quý vị có thể đặt bản ghi bằng cách gọi số 800-908-9946.

Khai báo và giải quyết vấn đề mạo danh liên quan đến thuế.

 • Hành vi mạo danh liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện hành vi gian lận thuế. Thuế của quý vị có thể bị ảnh hưởng nếu SSN của quý vị được sử dụng để nộp tờ khai thuế có gian lận hoặc để yêu cầu tiền hoàn thuế hoặc tín thuế.

 • IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế bằng thư điện tử, gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hay các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính. Điều này bao gồm các yêu cầu về số nhận dạng cá nhân (PIN), mật khẩu hoặc thông tin tương tự đối với thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc các tài khoản tài chính khác.

 • Truy cập IRS.gov/IdentityTheft, trang mạng của IRS về Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính, để nắm được thông tin về hành vi mạo danh và bảo vệ an toàn dữ liệu cho người đóng thuế, chuyên gia thuế cũng như doanh nghiệp. Nếu bị mất hay lấy cắp số an sinh xã hội hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế, quý vị có thể tìm hiểu các bước mình nên thực hiện.

 • Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN). IP PIN là số gồm sáu chữ số được gánh cho người đóng thuế nhằm góp phần ngăn chặn việc lợi dụng SSN của họ hòng gian lận trên hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang. Việc có một IP PIN sẽ ngăn người khác nộp tờ khai thuế với SSN của quý vị. Để tìm hiểu thêm, truy cập IRS.gov/IPPIN.

Các cách để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Truy cập IRS.gov/Refunds.

 • Tải ứng dụng chính thức IRS2Go về thiết bị di động để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Gọi đến đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954.

Ghi chú.

IRS không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2 năm 2022 cho những trường hợp khai thuế đã yêu cầu EIC hoặc khoản tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến các khoản tín thuế này.

Thanh toán thuế.

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thông tin về cách thanh toán bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây.

 • Direct Pay của IRS: Thanh toán hóa đơn tính thuế cá nhân hoặc khoản tiền thuế ước tính một cách trực tiếp từ tài khoản sử dụng chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm miễn phí cho quý vị.

 • Thẻ Ghi Nợ hoặc Thẻ Tín Dụng: Chọn một hãng xử lý thanh toán đã được phê duyệt để chi trả trực tuyến hoặc qua điện thoại.

 • Trích Ngân Điện Tử: Lên lịch thanh toán khi nộp thuế liên bang bằng phần mềm khai thuế hoặc thông qua một chuyên gia thuế.

 • Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử: Lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp. Đăng ký là bắt buộc.

 • Séc hoặc Lệnh Phiếu: Gửi khoản chi trả của quý vị qua đường bưu điện về địa chỉ được ghi trong thông báo hoặc hướng dẫn.

 • Tiền mặt: Quý vị có thể nộp thuế bằng tiền mặt tại một cửa tiệm bán lẻ có tham gia.

 • Chuyển Khoản Trong Ngày: Quý vị có thể thực hiện chuyển khoản trong ngày từ tổ chức tài chánh của mình. Vui lòng liên lạc với tổ chức tài chánh của quý vị để biết khả năng thực hiện, chi phí và khung thời gian.

Sẽ ra sao nếu tôi không thể trả thuế ngay?

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thêm thông tin về các lựa chọn của quý vị.

 • Đăng ký một thỏa thuận thanh toán trực tuyến (IRS.gov/OPA) để đáp ứng nghĩa vụ thuế của quý vị trả góp hàng tháng nếu quý vị không thể trả đầy đủ thuế ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất quá trình trực tuyến, quý vị sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc liệu thỏa thuận của quý vị đã được chấp thuận hay chưa.

 • Sử dụng Thẩm Định Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để xem quý vị có thể giải quyết khoản nợ thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền quý vị còn nợ hay không. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp, vui lòng truy cập IRS.gov/OIC.

Nộp tờ khai được điều chỉnh.

Bây giờ, quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X điện tử bằng phần mềm khai thuế để sửa đổi Mẫu 1040 và 1040-SR năm 2019 hoặc 2020. Để làm điều đó, quý vị phải nộp bản gốc hồ sơ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của mình theo dạng điện tử. Các tờ khai được điều chỉnh cho tất cả các năm trước phải được gửi qua đường bưu điện. Truy cập IRS.gov/Form1040X để biết thông tin và cập nhật.

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh của quý vị.

Truy cập IRS.gov/WMAR để theo dõi tình trạng của các tờ khai sửa đổi cho Mẫu 1040-X.

Ghi chú.

Có thể mất đến 3 tuần kể từ ngày quý vị nộp tờ khai được điều chỉnh để tờ khai này hiển thị trong hệ thống của chúng tôi và quá trình xử lý có thể mất đến 16 tuần.

Hiểu về thông báo hay thư từ của IRS mà quý vị nhận được.

Truy cập IRS.gov/Notices để tìm hiểu thêm thông tin về việc phản hồi một thông báo hay thư từ của IRS.

Liên lạc với văn phòng IRS tại địa phương.

Xin lưu ý rằng nhiều câu hỏi có thể được giải đáp trên trang IRS.gov mà không cần đến TAC của IRS. Truy cập IRS.gov/LetUsHelp với các chủ đề mà mọi người hỏi nhiều nhất. Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp, Văn Phòng TAC của IRS sẽ cung cấp trợ giúp về thuế khi không thể xử lý vấn đề thuế trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hiện tại, tất cả các trung tâm TAC đều cung cấp dịch vụ với hình thức hẹn trước để quý vị biết trước là mình có thể nhận dịch vụ đang cần đến mà không mất nhiều thời gian chờ đợi. Trước khi đến tận nơi, vui lòng truy cập IRS.gov/TACLocator (tiếng Anh) để tìm trung tâm TAC gần nhất và kiểm tra giờ làm việc, dịch vụ cung cấp cũng như các tùy chọn cho một cuộc hẹn. Hoặc trên ứng dụng IRS2Go, dưới thẻ Giữ Kết Nối (Stay Connected), hãy chọn tùy chọn Liên Lạc Với Chúng Tôi (Contact Us) và nhấp vào “Văn Phòng Địa Phương“ (“Local Offices”).

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (TAS) Sẵn Sàng Trợ Giúp Quý Vị

TAS là gì?

TAS là một tổ chức độc lập trong IRS có nhiệm vụ trợ giúp người nộp thuế và bảo vệ quyền của người đóng thuế. Công việc của họ là đảm bảo rằng mỗi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, cũng như để quý vị biết và hiểu rõ quyền hạn của mình theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (tiếng Anh).

Làm Thế Nào để Tìm Hiểu về Quyền Hạn của Người Đóng Thuế?

Tuyên Ngôn Về Quyền của Người Đóng Thuế mô tả 10 quyền cơ bản mà tất cả những người đóng thuế đều có khi làm việc với IRS. Truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov (tiếng Anh) để tìm hiểu ý nghĩa của những quyền này đối với quý vị và cách áp dụng. Đây chính là những quyền hạn của quý vị . Hãy hiểu rõ chúng. và sử dụng chúng.

TAS Có Thể Làm Gì cho Quý Vị?

TAS có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị không thể giải quyết với IRS. và dịch vụ của họ là miễn phí. Nếu đủ tiêu chuẩn để được họ hỗ trợ, quý vị sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ làm việc với quý vị xuyên suốt cả quá trình và sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề của quý vị. TAS có thể giúp quý vị nếu:

 • Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn tài chính cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị;

 • Quý vị (hoặc doanh nghiệp của quý vị) phải đối mặt với nguy cơ chịu hành động bất lợi trước mắt; hoặc

 • Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS nhưng không nhận được phản hồi, hoặc đến ngày hẹn mà IRS vẫn chưa phản hồi.

Làm Thế Nào để Liên Lạc với TAS?

TAS có văn phòng ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Số điện thoại của viên chức trợ giúp người khai thuế có trong danh bạ địa phương và tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov/Contact-Us (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể gọi cho họ theo số 877-777-4778.

TAS Còn Giúp Gì cho Người Đóng Thuế?

TAS nỗ lực giải quyết các vấn đề có quy mô lớn và gây ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết đến sự tồn tại của một trong các vấn đề lớn này, vui lòng khai báo điều đó cho họ tại IRS.gov/SAMS.

TAS dành cho Chuyên Gia Thuế

TAS có thể cung cấp đa dạng các thông tin cho chuyên gia thuế, bao gồm nội dung cập nhật và hướng dẫn luật thuế, các chương trình TAS và những cách thông báo cho TAS về các vấn đề mang tính hệ thống mà quý vị nhận thấy theo kinh nghiệm thực tế.

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC)

LITC là tổ chức độc lập với IRS. LITC đại diện cho cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS như kiểm xét, kháng cáo cũng như tranh chấp về vấn đề liên quan đến thuế vụ. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Để tìm LITC gần quý vị, truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov/about-us/Low-Income-Taxpayer-Clinics-LITC/ (tiếng Anh) hoặc xem Ấn Phẩm 4134 của IRS: Danh Sách Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Ấn phẩm 547 - Tài liệu bổ sung

Chỉ mục

A

Ảnh chụp
Tài liệu về thiệt hại, Chi phí chụp ảnh và định giá.

B

Bằng chứng về mất mát, Bằng Chứng về Mất Mát
Bảng và số liệu
Khai báo mất mát do ký gửi tiền (Bảng 1), Bảng 1. Khai Báo Mất Mát do Ký Gửi Tiền
Thời điểm khấu trừ thiệt hại (Bảng 3), Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Bảo hiểm, Bảo Hiểm và Các Khoản Hoàn Trả Khác
Chi phí sinh hoạt, các khoản chi trả cho, Chi trả từ bảo hiểm cho chi phí sinh hoạt.
Bất động sản sử dụng cho mục đích cá nhân, Ngoại lệ đối với bất động sản sử dụng cho mục đích cá nhân.

C

Các Ấn Phẩm (xem Trợ giúp về thuế)
Các chương trình đầu tư kiểu Ponzi, Thiệt hại từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi.
Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai, Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện.
Các khoản trợ cấp cứu trợ thiên tai của tiểu bang cho doanh nghiệp, Các khoản trợ cấp cứu trợ thiên tai của tiểu bang cho doanh nghiệp.
Các mất mát được khấu trừ, Các mất mát được khấu trừ.
Các mất mát không được khấu trừ, Các mất mát không được khấu trừ.
Cảnh quan, Cảnh quan.
Chi phí
Ảnh chụp sau khi xảy ra mất mát, Chi phí chụp ảnh và định giá.
Bảo vệ, Chi phí bảo vệ.
Cảnh quan, Cảnh quan.
Định giá, Chi phí chụp ảnh và định giá.
Dọn dẹp, Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa.
Phụ phí, Chi phí liên quan.
Sửa chữa, Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa.
Thay thế, Chi phí thay thế.
Chi phí bảo vệ, Chi phí bảo vệ.
Chi phí dọn dẹp, Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa.
Chi phí liên quan, Chi phí liên quan.
Chi phí sửa chữa, Chi phí dọn dẹp hoặc sửa chữa.
Chi phí thay thế, Chi phí thay thế.
Chi trả chi phí sinh hoạt, Chi trả từ bảo hiểm cho chi phí sinh hoạt.
Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), liên lạc, Liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA)
Cưỡng chế, Cưỡng chế.

G

Giá gốc
Điều chỉnh, Giá Gốc Được Điều Chỉnh, Điều chỉnh giá gốc đối với tài sản của công ty cổ phần., Điều chỉnh giá gốc
Tài sản thay thế, Trị giá cơ bản của tài sản thay thế.
Giá gốc được điều chỉnh, Giá Gốc Được Điều Chỉnh
Gia hạn bắt buộc 60 ngày, Gia hạn bắt buộc 60 ngày.
Giá thị trường (FMV)
Đo mức giảm đối với, Giá Thị Trường bị Giảm
Các hạng mục cần xem xét, Tính Toán Mức Giảm FMV — Các hạng mục cần xem xét
Các hạng mục không cần xem xét, Xác Định Mức Giảm FMV — Các Hạng Mục Không Cần Xem Xét
Giảm giá trị của tài sản trong hoặc gần khu vực thiên tai, Giảm giá trị thị trường của tài sản trong hoặc gần khu vực thiên tai.
Giá trị tinh thần, Giá trị tinh thần.
Giảm lãi suất, Giảm lãi suất và tiền phạt.
Giảm lãi suất và tiền phạt, Giảm lãi suất và tiền phạt.
Giảm tiền phạt, Giảm lãi suất và tiền phạt.

H

Hạn mức khấu trừ, Hạn Mức Khấu Trừ
quy tắc $100, Quy tắc $100
quy tắc 10%, Quy tắc 10%
Hồ sơ về mất mát, Bằng chứng về mất mát do trộm cắp.
Hỗ trợ (xem Trợ giúp về thuế)
Hoàn trả
Các Hình Thức, Các Hình Thức Hoàn Trả
Cứu trợ thiên tai, Cứu trợ thiên tai.
Không thể nộp yêu cầu, Không thể nộp yêu cầu hoàn trả.
Nhận được sau khi khấu trừ thiệt hại, Khoản Hoàn Trả Nhận Được Sau Khi Khấu Trừ Thiệt Hại
Quà tặng bằng tiền mặt, Quà tặng bằng tiền mặt.
Quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động, Quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động.

K

Khai báo lợi nhuận và mất mát, Khai báo lợi nhuận., Cách Thức Báo Cáo Lợi Nhuận và Thiệt Hại
Các khoản khấu trừ vượt quá thu nhập, Nếu Các Khoản Khấu Trừ Lớn Hơn Thu Nhập
Giá gốc, điều chỉnh, Điều chỉnh giá gốc
Ký gửi tiền, Cách thức khai báo.
Bảng 1, Bảng 1. Khai Báo Mất Mát do Ký Gửi Tiền
Tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập, Tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập.
Tài sản sử dụng cá nhân, Tài sản sử dụng cá nhân.
Thiệt hại trong khu vực thiên tai, Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X.
Thời điểm, Thời Điểm Khai Báo Lợi Nhuận và Mất Mát
Khoảng thời gian thay thế, Khoảng Thời Gian Thay Thế
Gia hạn cho, Gia hạn.

M

Mất mát
Hồ sơ về, Bằng chứng về mất mát do trộm cắp.
Khu vực thiên tai (xem Mất mát trong khu vực thiên tai)
Ký gửi tiền (xem Mất mát do ký gửi tiền)
Thiệt hại (xem Mất mát do thiệt hại)
Tính toán số tiền (xem Tính toán mất mát)
Mất mát của hàng tồn kho, Mất mát của hàng tồn kho.
Mất mát do ký gửi tiền, Tài sản thất lạc hoặc bị mất., Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Khai báo về (Bảng 1), Bảng 1. Khai Báo Mất Mát do Ký Gửi Tiền
Thời điểm khai báo, Mất mát do ký gửi tiền.
Mất mát do thiên tai, Mất mát do thiên tai.
Mất mát do thiên tai đủ điều kiện, Mất mát do thiên tai đủ điều kiện.
Mất mát do thiệt hại, Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Bằng chứng về, Bằng chứng về mất mát do thiệt hại.
Các mất mát được khấu trừ, Các mất mát được khấu trừ.
Các mất mát không được khấu trừ, Các mất mát không được khấu trừ.
Định nghĩa, Thiệt hại
Sổ tay về liệt kê tài sản, Sổ tay về thiệt hại và trộm cắp.
Sự xuống cấp theo thời gian, Sự xuống cấp theo thời gian.
Thời điểm khai báo, Mất mát.
Tiền gửi, thiệt hại về, Mất mát do thiệt hại.
Mất mát do thiệt hại cấp liên bang, Mất mát do thiệt hại cấp liên bang.
Mất mát do trộm cắp, Trộm cắp
Bằng chứng về, Bằng chứng về mất mát do trộm cắp.
FMV của tài sản bị đánh cắp, FMV của tài sản bị đánh cắp.
Sổ tay về liệt kê tài sản, Sổ tay về thiệt hại và trộm cắp.
Tài sản thất lạc hoặc bị mất, Tài sản thất lạc hoặc bị mất.
Thời điểm khai báo, Mất mát.
Thời điểm khấu trừ (Bảng 3), Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Mất mát hàng tồn kho
Mất mát trong khu vực thiên tai, Mất mát hàng tồn kho do thiên tai.
Mất mát trong khu vực thiên tai, Thiệt hại của người thuê.
Hàng tồn kho, Mất mát hàng tồn kho do thiên tai.
Mẫu 1040, Bảng A, Tài sản sử dụng cá nhân.
Mẫu 1040, Bảng D, Tài sản sử dụng cá nhân.
Mẫu 1040-X
Thiệt hại trong khu vực thiên tai, Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X.
Mẫu 4684
Khai báo lợi nhuận và mất mát trên tài sản sử dụng cá nhân, Tài sản sử dụng cá nhân.
Mục đích kinh doanh, tài sản được sử dụng một phần cho, Tài sản được sử dụng một phần cho mục đích kinh doanh và một phần cho mục đích cá nhân.

N

Nền Móng, Bê Tông, Quy Trình Đặc Biệt đối với Hư Hỏng Do Nền Bê tông Xuống Cấp
Ngày đến hạn
Thời hạn nộp thuế được hoãn, Thời Hạn Nộp Thuế Được Hoãn
Người có quan hệ liên quan, tài sản thay thế được mua từ, Mua tài sản thay thế từ một người có quan hệ liên quan.
Người đóng thuế đã kết hôn
Hạn mức khấu trừ, Người đóng thuế đã kết hôn., Người đóng thuế đã kết hôn.
Người đóng thuế qua đời
Trì hoãn lợi nhuận, Người đóng thuế qua đời.
Nợ khó đòi, nợ phi kinh doanh khó đòi .
Nợ phi kinh doanh khó đòi , nợ phi kinh doanh khó đòi .

P

Phụ phí, Chi phí liên quan.

Q

Quà tặng bằng tiền mặt, Quà tặng bằng tiền mặt.
Quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động, Quỹ thiên tai khẩn cấp của chủ lao động.

S

Sổ tay về mất mát tài sản do thiệt hại và trộm cắp, Sổ tay về thiệt hại và trộm cắp.

T

Tai nạn, Các mất mát được khấu trừ., Các mất mát không được khấu trừ.
Tài sản bị đánh cắp (xem Mất mát do trộm cắp)
Tài sản bị đánh cắp được lấy lại, Tài sản bị đánh cắp được lấy lại.
Tài sản cho thuê mướn, Tài sản cho thuê mướn.
Thời điểm khai báo, Thiệt hại của người thuê.
Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập, Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập.
Tài sản sử dụng cá nhân
Khai báo lợi nhuận và mất mát, Tài sản sử dụng cá nhân.
Tài sản thất lạc hoặc bị mất, Tài sản thất lạc hoặc bị mất.
Tài sản thay thế, Tài Sản Thay Thế
Điều chỉnh giá gốc đối với tài sản của công ty cổ phần, Điều chỉnh giá gốc đối với tài sản của công ty cổ phần.
Giá gốc của, Trị giá cơ bản của tài sản thay thế.
Khoản trả trước, Khoản trả trước.
Nhà chính, Nhà chính được thay thế.
Trong khu vực thiên tai, Nhà ở chính trong khu vực thiên tai.
Trì hoãn lợi nhuận, Tài sản thay thế có được trước khi nộp hồ sơ khai thuế.
Tài sản cá nhân
Khấu trừ thiệt hại, tính toán, Tài sản cá nhân.
Thiên tai được liên bang tuyên bố, Định nghĩa., Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố., Mất Mát Trong Khu Vực Thiên Tai
Mất mát do thiên tai, Mất mát do thiên tai.
Mất mát do thiên tai đủ điều kiện, Mất mát do thiên tai đủ điều kiện.
Mất mát do thiệt hại cấp liên bang, Mất mát do thiệt hại cấp liên bang.
Thiệt hại
Bằng chứng về, Mất mát khấu trừ đã được thu hồi.
Báo Cáo, Liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA)
Thời điểm khai báo, Thay đổi quyết định.
Bảng 3, Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Trộm cắp (xem Mất mát do trộm cắp)
Thiệt hại trong khu vực thiên tai
Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện, Các khoản chi trả cứu trợ thiên tai đủ điều kiện.
Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện, Các khoản chi trả giảm nhẹ thiên tai đủ điều kiện.
Cách khấu trừ thiệt hại trong năm trước đó, Cách để khấu trừ thiệt hại của quý vị trong năm trước đó.
Hồ sơ cần lưu giữ, Hồ sơ.
Khoản vay liên bang được hủy, Khoản vay liên bang được hủy.
Mẫu 1040-X, Cách khai báo thiệt hại trên Mẫu 1040-X.
Nhà trở nên không an toàn, Nhà trở nên không an toàn do thiên tai.
Quy tắc đối với nhà chính, Nhà chính trong khu vực thiên tai., Lợi nhuận.
Thiên tai do liên bang tuyên bố, Tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra thu nhập nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố., Mất Mát Trong Khu Vực Thiên Tai
Thời điểm để khấu trừ thiệt hại, Thời điểm để khấu trừ thiệt hại.
Thời điểm khấu trừ
Bảng 3, Bảng 3. Thời Điểm Để Khấu Trừ Mất Mát Do Thiệt Hại hoặc Trộm Cắp
Thời hạn nộp thuế được hoãn, Khu vực thiên tai được bao gồm.
Tính toán khấu trừ thiệt hại, Tính toán khấu trừ thiệt hại.
Thiệt hại về cây gỗ, Thiệt hại về cây gỗ.
Thời hạn nộp thuế được hoãn, Thời Hạn Nộp Thuế Được Hoãn
Tính toán lợi nhuận, Tài sản được sử dụng một phần cho mục đích kinh doanh và một phần cho mục đích cá nhân.
Tính toán mất mát, Bằng chứng về mất mát do trộm cắp.
Tính toán thiệt hại, Tính Toán Khoản Khấu Trừ
Bảo hiểm và các khoản hoàn trả khác, Bảo Hiểm và Các Khoản Hoàn Trả Khác
Giá gốc được điều chỉnh, Giá Gốc Được Điều Chỉnh
Thiệt hại trong khu vực thiên tai, Tính toán khấu trừ thiệt hại.
Tờ khai được điều chỉnh, Tờ khai được điều chỉnh.
Trẻ em mất tích, các bức ảnh chụp, Nhắc nhở
Trì hoãn lợi nhuận, Trì Hoãn Lợi Nhuận, Cách Thức Trì Hoãn Lợi Nhuận
Bản kê khai bắt buộc, Bản kê khai bắt buộc.
Hạn mức ba năm, Hạn mức ba năm.
Tài sản thay thế có được sau khi nộp hồ sơ khai thuế, Tài sản thay thế có được sau khi nộp hồ sơ khai thuế.
Tài sản thay thế có được trước khi nộp hồ sơ khai thuế, Tài sản thay thế có được trước khi nộp hồ sơ khai thuế.
Thay đổi quyết định, Thay đổi quyết định.
Thay thế tài sản thay thế, Thay thế tài sản thay thế.
Tờ khai được điều chỉnh, Tờ khai được điều chỉnh.
Trợ cấp cứu trợ thiên tai, Cứu trợ thiên tai.
Trợ cấp cứu trợ thiên tai liên bang, Trợ cấp cứu trợ thiên tai liên bang.
Trợ giúp về thuế, Cách Nhận Trợ Giúp Về Thuế