IRS: Dat limit fiskal 15 me yo pwolonje jiska 16 oktòb pou kontribyab ki nan zòn katastwòf nan Kalifòni, Alabama ak Georgia yo

IR-2023-33, 24 fevriye 2023

WASHINGTON — Kontribyab ki nan zòn katastwòf yo ki nan pifò Kalifòni epi yon pati nan Alabama ak Georgia kounye a gen jiska 16 oktòb 2023, pou yo deklare plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè pèman enpo. Avan sa, yo te ranvwaye dat limit lan pou 15 me pou zòn sa yo.

IRS la ap ofri alèjman pou nenpòt zòn Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) deziyen nan twa eta sa yo. Gen kat deklarasyon FEMA ki kalifye ki diferan, epi dat kòmansman yo ak lòt detay yo varye pou chak katastwòf sa yo. Lis lokalite ki kalifye pou kounya yo ak lòt detay pou chak katastwòf toujou disponib sou paj Alèjman Fiskal nan Sitiyasyon Katastwòf yo IRS.gov la.

Alèjman adisyonèl la ranvwaye jiska 16 oktòb, plizyè dat limit pou deklare enpo ak fè peman, ki gen ladann, deklarasyon pou revni endividyèl ak biznis pou pifò ane sivil 2022 a. Sa gen ladann: Deklarasyon enpo sou revni endividyèl yo, ki te pou 18 avril anvan sa; Divès deklarasyon biznis, nòmalman ki te la pou 15 mas ak 18 avril; ak deklarasyon òganizasyon ki egzante de enpo, nòmalman ki te la pou 15 me.

Pami lòt bagay, sa vle di kontribyab ki kalifye yo ap gen jiska 16 oktòb tou pou fè kontribisyon 2022 yo a nan IRA yo ak kont epay sante yo.

Anplis de sa, kiltivatè ki chwazi pou yo sispann fè pèman enpo estime yo epi depoze deklarasyon yo nòmalman anvan 1ye mas pral gen kounye a jiska 16 oktòb 2023, pou yo fè deklarasyon 2022 yo a epi peye nenpòt enpo yo te dwe.

Dat limit 16 oktòb la aplike tou pou peman enpo estime pou katriyèm trimès 2022 a, ki te dwe okòmansman pou 17 janvye 2023. Sa vle di kontribyab yo ka sote pèman sa a epi de preferans mete l nan deklarasyon 2022 yo ap deklare a, nan oswa anvan 16 oktòb.

Dat limit 16 oktòb la aplike tou pou pèman enpo estime 2023 a, nòmalman ki te pou 18 avril, 15 jen ak 15 septanm. Li aplike tou pou pewòl chak trimès ak deklarasyon enpo endirèk, ki nòmalman te dwe peye 31 janvye, 30 avril ak 31 jiyè.

Paj Asistans nan Katastwòf ak Sekou an Ijans pou Endividi yo ak Antrepriz yo (an anglè) gen detay sou lòt deklarasyon enpo yo, pèman ak aksyon ki gen rapò ak enpo ki kapab kalifye pou benefisye tan adisyonèl la. Kontribyab ki nan zòn ki afekte yo pa bezwen fè okenn demach pwolongasyon, epi yo pa bezwen rele IRS la pou yo kalifye pou tan pwolonje a.

IRS la bay alèjman otomatikman pou deklarasyon ak penalite nenpòt kontribyab ki gen yon adrès anrejistreman IRS ki nan zòn katastwòf la. Se poutèt sa, kontribyab yo p ap bezwen kontakte ajans lan pou resevwa alèjman sa a. Sepandan, si yon kontribyab ki afekte resevwa yon avi sanksyon pou deklarasyon oswa pou pèman an reta nan men IRS la ki gen yon dat deklarasyon nòmal la oswa dat pwolonje, dat limit pèman oswa depo ki tonbe nan peryòd ranvwa a, kontribyab la ta dwe rele nimewo ki sou avi a pou redui penalite a.

Anplis de sa, IRS la ap travay ak nenpòt ki kontribyab k ap viv andeyò zòn katastwòf la, men dokiman y ap gen bezwen pou respekte dat limit lan k ap rive pandan peryòd pwolongasyon an, lokalize nan zòn ki afekte a. Kontribyab ki kalifye pou alèjman an men k ap viv andeyò zòn katastwòf la ap bezwen kontakte IRS la sou nimewo sa a 866-562-5227. Sa gen ladann travayè k ap bay kout men nan aktivite alèjman yo ki afilye ak yon gouvènman ofisysèl oswa yon òganizasyon filantwopik.

Patikilye ak biznis yo ki nan zòn katastwòf gouvènman federal deklare, ki te pèdi byen ki pat gen asirans oswa ki paka ranbouse, ki gen pou wè ak kataswòf la, gendwa chwazi reklame yo swa nan deklarasyon enpo pou ane li fè pèt la, swa nan deklarasyon enpo ane avan an. Gade Piblikasyon 547, Aksidan yo, Katastwòf yo, ak Vòl yo (an anglè) pou plis detay.

Alèjman fiskal la fè pati de yon repons federal ki kowòdone pou fè fas ak domaj tanpèt sa yo lakoz, e li baze sou yon evalyazyon domaj onivo loka FEMA fè. Pou enfòmasyon sou rekiperasyon apre katastwòf la, vizite DisasterAssistance.gov (an anglè).