IRS: Thời hạn thuế ngày 15 tháng 5 được gia hạn đến ngày 16 tháng 10 đối với những người đóng thuế ở khu vực thiên tai ở California, Alabama và Georgia

IR-2023-33, ngày 24 tháng 2 năm 2023

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ thông báo rằng những người đóng thuế ở khu vực thiên tai ở phần lớn California và một phần của Alabama và Georgia nay được lùi thời hạn đến ngày 16 tháng 10, 2023 để khai các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và thực hiện thanh toán thuế. Trước đó, thời hạn trên đã được hoãn đến ngày 15 tháng 5 đối với các khu vực này.

IRS đang áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế cho bất kỳ khu vực nào được Cơ quan Quản lý trường hợp khẩn cấp Liên bang (FEMA) chỉ định trong ba tiểu bang này. Có bốn tuyên bố đủ điều kiện khác nhau của FEMA và ngày bắt đầu cũng như các chi tiết khác khác nhau đối với từng thảm họa. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện và các chi tiết khác đối với từng thảm họa luôn có sẵn trên trang Miễn giảm thuế trong các tình huống Thiên tai trên IRS.gov.

Chương trình cứu trợ bổ sung này hoãn nhiều thời hạn khai thuế và nộp thuế khác nhau cho đến ngày 16 tháng 10, bao gồm cả thời hạn cho hầu hết các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp theo niên lịch 2022. Điều này bao gồm: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, đến hạn ban đầu vào ngày 18 tháng 4; Các tờ khai thuế doanh nghiệp khác nhau, thường đến hạn vào ngày 15 tháng 3 và ngày 18 tháng 4; và tờ khai thuế của các tổ chức được miễn thuế, thường đến hạn vào ngày 15 tháng 5.

Cùng những điều khác, điều này có nghĩa là những người đóng thuế đủ điều kiện cũng sẽ có thời hạn đến ngày 16 tháng 10 để đóng góp vào IRA và tài khoản tiết kiệm y tế của họ năm 2022.

Ngoài ra, những nông dân chọn từ bỏ thanh toán các khoản tiền thuế ước tính và thường nộp tờ khai thuế trước ngày 1 tháng 3 nay sẽ được lùi thời hạn đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 để nộp tờ khai thuế năm 2022 và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn.

Thời hạn ngày 16 tháng 10 cũng áp dụng cho khoản thanh toán thuế ước tính cho quý 4 năm 2022, ban đầu đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Điều này có nghĩa là người đóng thuế có thể bỏ qua việc thực hiện khoản thanh toán này và thay vào đó, bao gồm khoản đó trong tờ khai thuế năm 2022 mà họ nộp vào hoặc trước ngày 16 tháng 10.

Thời hạn ngày 16 tháng 10 cũng áp dụng cho các khoản thanh toán thuế ước tính năm 2023, thường đến hạn vào ngày 18 tháng 4, ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 9. Nó cũng áp dụng cho các tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 31 tháng 1, ngày 30 tháng 4 và ngày 31 tháng 7.

Trang Hỗ trợ Thiên tai và cứu trợ khẩn cấp cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn. Người đóng thuế ở các khu vực bị ảnh hưởng không cần nộp bất kỳ giấy tờ gia hạn nào và họ không cần gọi cho IRS để đủ điều kiện được gia hạn.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt do khai thuế hoặc chi trả muộn từ IRS, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc gửi tiền ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại hoặc tờ khai thuế cho năm trước. Xem Ấn phẩm 547, Thiệt hại, Thiên tai, và Trộm cắp để biết chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do các cơn bão này gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).