IRS pwolonje alèjman pou kiltivatè ak elvè nan 49 eta, lòt zòn ki afekte pa sechrès; plis tan pou ranplase bèt yo

IR-2023-179, 27 septanm 2023

WASHINGTON - Jodi a Sèvis Revni Entèn nan te raple kiltivatè yo ak elvè elijib yo ki fòse vann bèt yo akòz sechrès la ka gen yon peryòd tan pwolonje pou ranplase bèt yo epi retade enpo sou tout benefis ki soti nan lavant fòse sa a.

IRS la pibliye Avi 2023-67 (an anglè) PDF ki bay lis zòn ki aplikab yo, yon konte oswa lòt jiridiksyon, ki deziyen kòm elijib pou asistans federal sou IRS.gov. Sa gen ladann 49 eta, Distri Columbia, de (2) Teritwa Etazini ak de (2) nasyon endepandan nan yon Kontra Asosyasyon Gratis ak Etazini.

Alèjman an jeneralman aplike nan benefis sou kapital kiltivatè ak elvè elijib yo reyalize sou lavant bèt ki te la pou fè pitit, pwodui letye oswa elvaj. Lavant lòt bèt, tankou sa yo ki elve pou labatwa oswa ki fèt pou fè espò, oswa bèt volay, pa kalifye.

Lavant yo dwe fèt sèlman akòz sechrès, sa ki lakòz yo deziyen yon zòn kòm elijib pou asistans federal. An jeneral, bèt yo dwe ranplase nan yon peryòd kat (4) lane, olye peryòd de (2) lane abityèl la. IRS la gen otorizasyon pou pwolonje peryòd ranplasman sa a si sechrès la kontinye.

Pwolongasyon yon lane, ki te anonse nan avi a, bay kiltivatè yo ak elvè elijib yo jiska fen premye ane fiskal yo a apre premye ane san sechrès la pou ranplase bèt yo vann yo. Ou ka jwenn detay, tankou yon egzanp sou fason dispozisyon sa a fonksyone, nan Avi 2006-82 (an anglè), ki disponib sou IRS.gov.

IRS la bay pwolongasyon sa a pou fèmye ak elvè ki kalifye pou peryòd ranplasman kat (4) lane a, si rejyon yo site ki aplikab la ap soufri yon kondisyon sechrès eksepsyonèl, ekstrèm oswa grav pandan nenpòt semèn ant 1ye septanm 2022 ak 31 out 2023. Se Sant Nasyonal Moderasyon Sechrès (National Drought Mitigation Center) (an anglè) ki pran desizyon sa a.

Kòm konsekans, kiltivatè ak elvè elijib ki gen peryòd ranplasman lavant akòz sechrès yo te pwograme pou ekspire 31 desanm 2023, nan pifò ka yo, kounye a gen jiska fen pwochen ane fiskal yo pou ranplase bèt yo vann yo. Paske peryòd ranplasman nòmal lavant akòz sechrès la se kat (4) lane, pwolongasyon sa a afekte lavant akòz sechrès ki te fèt pandan 2019 la. Peryòd ranplasman pou kèk lavant akòz sechrès anvan 2019 afekte tou akòz pwolongasyon anvan yo ki gen rapò ak sechrès ki afekte kèk nan lokalite sa yo.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou rapò lavant akòz sechrès ak lòt pwoblèm fiskal ki gen rapò ak fèm nan Piblikasyon 225, Gid Fiskal Agrikiltè (an anglè), ki disponib sou IRS.gov.