IRS mở rộng cứu trợ cho nông dân và chủ trang trại ở 49 tiểu bang, các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi hạn hán; thêm thời gian để thay thế gia súc

IR-2023-179, ngày 27 tháng 9 năm 2023

IWASHINGTON – Sở Thuế vụ hôm nay nhắc nhở những nông dân và chủ trang trại đủ điều kiện buộc phải bán gia súc do hạn hán có thể có thêm thời gian để thay thế gia súc và hoãn thuế đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc bị buộc phải bán đó.

IRS đã đăng tải Thông báo 2023-67 (tiếng Anh) PDF liệt kê các khu vực áp dụng, quận hoặc khu vực thẩm quyền pháp lý khác, được chỉ định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang trên IRS.gov. Trường hợp này bao gồm 49 tiểu bang, Đặc khu Columbia, hai vùng lãnh thổ ở Hoa Kỳ và hai quốc gia độc lập trong Hiệp ước Liên kết Tự do với Hoa Kỳ.

Chương trình cứu trợ thường áp dụng cho lãi vốn mà những người nông dân và chủ trang trại đủ điều kiện thu được khi bán vật nuôi phục vụ mục đích kéo xe, lấy sữa hoặc gây giống. Việc bán các gia súc khác, chẳng hạn như những gia súc được nuôi để giết mổ hoặc được nuôi cho mục đích thể thao, hoặc gia cầm, không đủ điều kiện.

Việc bán phải có nguyên nhân là chỉ do hạn hán, khiến một khu vực được chỉ định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang. Gia súc thường phải được thay thế trong khoảng thời gian bốn năm, thay vì khoảng thời gian hai năm thông thường. IRS được phép kéo dài thêm thời gian thay thế này nếu hạn hán tiếp tục.

Việc gia hạn một năm, được công bố trong thông báo, cho phép nông dân và chủ trang trại đủ điều kiện có thời gian đến cuối năm thuế đầu tiên sau năm không hạn hán đầu tiên để thay thế gia súc đã bán. Thông tin chi tiết, bao gồm một ví dụ về cách thức áp dụng quy định này, có thể được tìm thấy trong Thông báo 2006-82 (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.

IRS cung cấp chương trình gia hạn này cho những nông dân và chủ trang trại đủ điều kiện mà đủ điều kiện cho thời gian thay thế bốn năm, nếu khu vực áp dụng được liệt kê là chịu các điều kiện hạn hán đặc biệt, khắc nghiệt hoặc nghiêm trọng trong bất kỳ tuần nào từ ngày 1 tháng 9, 2022 đến ngày 31 tháng 8, 2023. Quyết định này được đưa ra bởi Trung tâm Giảm thiểu hạn hán Quốc gia (tiếng Anh).

Do đó, trong hầu hết các trường hợp, nông dân và chủ trang trại đủ điều kiện có thời gian thay thế cho việc bán do hạn hán dự kiến hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2023 hiện có thời gian đến cuối niên thuế tiếp theo để thay thế gia súc đã bán. Bởi vì thời gian thay thế cho việc bán do hạn hán bình thường là bốn năm, nên việc gia hạn này ảnh hưởng đến các giao dịch bán do hạn hán xảy ra trong năm 2019. Thời gian thay thế cho một số giao dịch bán do hạn hán trước năm 2019 cũng bị ảnh hưởng do các gia hạn liên quan đến hạn hán trước đây ảnh hưởng đến các địa phương này.

Thông tin thêm về việc báo cáo giao dịch bán do hạn hán và các vấn đề thuế liên quan đến trang trại khác có thể được tìm thấy trong Ấn phẩm 225, Hướng dẫn thuế cho Nông gia (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.