Sijè nan Nouvèl yo

W'ap jwenn atik nan enterè aktyèl, nouvo pwogram, konsèy ki sot pase oswa rapèl alè

Yon Mesaj James C. Lee, Chèf Envestigasyon Kriminèl

Envestigasyon Kriminèl IRS Make Semèn Konsyantizasyon Fwod Entènasyonal ki Montre Siksè FY20 yon (an Anglè)

An rekonesans pou Semèn Konsyantizasyon Entènasyoanl sou Fwod la, IRS la souliyen anpil siksè ki reyalize nan batay kont fwod ak nan pwoteksyon kontribyab yo. Ane sa a te diferan paske nou te pase mwatye ane a ap fè fas ak kèk nouvo reyalite KOVID-19 la te pote pou nou. Atravè tout defi KOVID yo, IRS la te toujou kapab bay anpil rezilta, nou louvri plis envestigasyon nan ane fiskal 2020 an pase sa nou te fè nan lane fiskal 2019 la nan majorite sektè ki nan pwogram nou yo, nou genyen pi gwo konviksyon pou ranfòsman lwa federal e nou se ajans nan mond lan yo kontakte pou envestigasyon finansye ki konplèks.

Yon Mesaj Damon Rowe, Direktè Ekzekitif Biwo IRS pou Lit kont Fwod

Selebrasyon Semèn Konsyantizasyon Entènasyonal sou Fwod

Kòm yon pati nan konsantrasyon kontini sou pwoblèm konfòmite nan kesyon taks, IRS la te kreye Biwo pou Lit kont Fwod pou sipòte efò IRS yo ak dekouraje fwod pandan yap ranfòse pwogram fwod Nasyonal la.

Nan Selebrasyon Semèn Entènasyonal Konsyantizasyon sou Fwod, nou pral ankouraje yon envestisman enkwayab IRS la te fè nan zafè lit kont fwod. Semèn sa nou pral pati nan yon efò mondyal pou misyon pou nou minimize enpak la fwod, ki gen ladan fwod fiskal , nan ankouraje konsyantizasyon ak edikasyon fwod. Efò IRS la pou konbat fwod fiskal ak lòt fwod finansye ede kontribyab atravè lemonn epi montre kijan anpeche fwod yo enpòtan pou sosyete a.

Prepare ou Pou zafè Taks

IRS la ankouraje kontribyab yo pou yo poze aksyon nesesè yo nan sezon otòn sa a pou ede ranpli deklarasyon taks federal yo alè e avèk presizyon nan 2021. Sa a se dezyèm nan yon seri rapèl pou ede kontribyab yo pare pou sezon kap vini an pou ranpli taks yo. Yon paj espesyal, ki ajou epi ki disponib sou IRS. Gov, souliye etap kontribyab yo ka pran kounye a pou fè depo taks pi fasil nan 2021 an.

Alèjman Fiskal pandan Kowonaviris la

Pèman Enpak Ekonomik

Sitwayen ameriken, rezidan pèmanan oswa etranje rezidan ki kalifye, kontribyab ak moun ki gen yon nimewo sekirite sosyal ki kalifye pou travay ka kalifye pou yon pèman enpak ekonomik (EIP). Menm si ou pa nòmalman ranpli taks oswa si ou fè eksperyans sanzabri [ou ka toujou kalifye pou yon pèman. Kontribyab yo ka jwenn tou yon lòt $500 pou chak timoun ki kalifye.

Vizite paj kowonaviris ak pèman enpak ekomomik: resous ak machaswiv (an Anglè) pou dènye kontni nou ki gen ladan:

 • Kominike
 • Konsèy sou taks
 • Deklarasyon IRS
 • Kesyon yo poze souvan
 • Fèy Enfòmasyon
 • Materyèl Asosye ak Anons Sèvis Piblik nan lang Anglè ak Espanyòl
 • Machaswiv IRS yo
 • Atik pare pou itilize

Pou dènye estati sou operasyon ak sèvis IRS (an Anglè) ki afekte yo.

Chanjman lwa fiskal yo te pwolonje oswa chanje anpil dispozisyon lwa fiskal ki ekspire ki gen ladan:

 • Tretman nan prim asirans ipotèk kòm rezidans ki kalifye
 • Rediksyon sou etaj dediksyon nan depans medikal
 • Dediksyon nan ekolaj ki kalifye ak depans ki konèks yo
 • Kredi sou Imobilye ki Depanse anpil Enèji
 • Kredi Anplwayè pou konje fanmi ak konje medikal
 • Kredi opòtinite travay
 • Règleman espesyal pou detèminasyon revni
 • Anile laj maksimòm pou kontribisyon tradisyonèl IRA
 • Ogmantasyon nan laj pou dat pou kòmansman distribisyon obligatwa
 • Depans nan seksyon plan 529 yo.

Pou yon lis konplè nan dispozisyon lwa fiskal ki afekte yo, gade Komite Miks sou lis Taksasyon nan Dispozisyon fiscal 2020 k'ap ekspire a (an Anglè).

Koneksyon Ekstansyon

Jwenn kontni taks gratis pou pataje (an Anglè) ak anplwaye ou, kliyan oswa kòlèg ou ka enkli nan:

 • Sit entènèt
 • Bilten elektwonik
 • Twitter, enstagram oswa lòt medya Sosyal

Premye Ak (Act) Kontribyab

Nan dat 1ye jiyè 2019, Premye Ak (Act) Kontribab la nan 2019 te vin lwa ki gen pou objektif pou repanse an aval, Sèvis Revni Entèn nan. Jeneralman, lejislasyon an gen pou objektif pou elaji ak ranfòse dwa kontribyab yo ak refòme IRS la pou li vin yon ajans ki pi pwòch kontribyab pandan l'ap mande pou li devlope yon estrateji sèvis kliyan konplè, modènize teknoloji li yo ak amelyore sekirite sou entènèt li yo.

Gade paj Premye Ak (Act) Kontribyab (an Anglè) pou dènye mizajou yo.

Refòm Fiskal

IRS la ap travay sou mete an aplikasyon lwa sou rediksyon enpo ak travay. Nouvo lwa sa a gen ladan pi gwo lejislasyon taks ki pral afekte ni patikilye ni antrepriz yo. Verifye paj Refòm Fiskal (an Anglè) la pou dènye nouvèl yo.

Retansyon Taks

Lwa sou rediksyon enpo ak travay chanje fason taks la kalkile. IRS la ankouraje kontribyab yo fè yon verifikasyon rapid lè l sèvi avèk Estimatè Retansyon an, li pèmèt yo tcheke si gen nan kantite lajan pou sityasyon pèsonèl yo.

Alèt pou Konsomatè yo sou Anak Fiskal

Remake IRS la p ap janm :

Rele pou mande yon pèman imedya pandan w'ap itilize yon metòd pèman tankou yon kat kredi prepeye, kat kado oswa viman bankè. Jeneralman, IRS ap voye yon bil pou ou pa imèl si ou dwe enpo.

 • Menase pou mennen lapolis lokal vin pran w touswit oswa nenpòt lòt fòs lòd pou arete w paske ou pa peye.
 • Mande pou ou peye taks ou san yo pa ba ou chans pou ou kesyone oswa fè reklamasyon sou montan yo di ou dwe a
 • Mande nimewo kat kredi oswa kat debi w nan telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, gade Anak Fiskal/Alèt pou Konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou Eskwokri amsonaj, tanpri vizite Imèl Ki Sispèk yo ak Vòl Idantite (an Anglè).

Èske se vrèman IRS k'ap rele a?

IRS vle pou ou konprann kijan ak kilè nou kontakte kontribyab epi ede ou konnen si yon kontak ou genyen se vrèman yon anplwaye IRS ki voye l'.

IRS fè majorite kontak yo atravè imèl sèvis Lapòs Etazini an.

Men gen sikonstans espesyal kote IRS la ka vin Sepandan, gen sikonstans espesyal IRS ap rele oswa vini nan yon kay oswa yon antrepriz, tankou lè yon kontribyab gen yon bòdwo taks anreta, pou sekirize yon deklarasyon taks anreta oswa yon pèman taks sou travay anreta, oswa vizite yon biznis nan kad yon odit oswa pandan envestigasyon kriminèl yo.

Gade Evite Eskwokri: Konnen tout enfòmasyon sou kòman IRS kontakte kontribyab yo (an Anglè) pou plis enfòmasyon.

Koleksyon Dèt Prive

IRS kòmanse yon nouvo pwogram koleksyon prive (an Anglè) nan kèk dèt taks anreta federal pandan li chwazi kat kontraktè pou li kòmanse aplike li. Gwoup yo se: CBE Group of Cedar Falls, nan Iowa; Conserve ki nan Fairport, nan N.Y.; Performant nan Livermore, nan Calif. ak Pioneer nan Horseheads, nan N.Y. Yo ap mete Kont Kontribyab la sèlman nan youn nan ajans sa yo, janmè nan toulèkat. Pa gen lòt gwoup prive ki otorize pou reprezante IRS.

IRS ap toujou voye avi bay yon kontribyab anvan li transfere kont yo nan yon ajans koleksyon prive (PCA, an Anglè). IRS ap voye yon lèt bay kontribyab la ak reprezantan taks yo pou enfòme li yo ap voye kont yo nan yon PCA epi bay non ak kowòdone PCA a. Lèt la ap gen ladan li yon kopi Piblikasyon 4518, Kisa Ou Ka Espere Lè IRS Transfere Kont ou bay yon Ajans Koleksyon Prive (an Anglè) PDF.

Lwa sou Respè Règleman Taks pou Kont Etranje (FATCA, an Anglè)

FATCA (an Anglè) vle di Lwa sou Respè Règleman Taks pou Kont Etranje (FATCA) ki mande kontribyab ameriken yo ak enstitisyon finansye etranje yo rapò sou kont espesifik aletranje yo. An jeneral, lwa federal la egzije sitwayen ameriken yo rapòte revni yo reyalize atravè lemond, ki gen ladan revni ki soti nan fidisi ak bank aletranje ak byen aletranje.