Sijè nan Nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese tout moun nan moman an – nouvo pwogram, oryantasyon resan oswa rapèl nan bon moman yo.

Sezon Fiskal 2023 a Kòmanse, Deklarasyon Gratis IRS la Disponib

Sezon fiskal 2023 (an anglè) a kòmanse epi IRS la kòmanse ap aksepte epi trete deklarasyon ane fiskal 2022 yo.

Pwogram Deklarasyon Gratis IRS la, ki disponib sèlman sou IRS.gov, pèmèt kontribyab yo ki te fè $73,000 oswa mwens pandan 2022 a pou soumèt deklarasyon enpo yo gratis pa vwa elektwonik ak lojisyèl de mak ke konpayi komèsyal yo ki jere enpo yo te bay.

Dat Limit Deklarasyon Enpo 18 Avril la nan 2023 a

Dat limit pou soumèt deklarasyon enpo 2022 a oswa yon ekstansyon pou soumèt epi peye enpo ou dwe yo se Madi 18 avril 2023 pou majorite kontribyab yo.

Kontribyab yo ki mande yon ekstansyon ap gen jiska lendi 16 oktòb 2023 pou yo fè deklarasyon yo.

Alèjman Fiskal nan Sitiyasyon Katastwòf yo

Dispozisyon espesyal lwa fiskal yo ka ede kontribyab yo ak biznis yo repran pye finansyèman apre enpak yon katastwòf te koze, espesyalman lè gouvènman federal la deklare zòn yo ye a antanke zòn ki sibi gwo dezas. IRS la ka akòde tou plis tan pou soumèt deklarasyon yo epi peye enpo yo.

Pou w jwenn dispozisyon alèjman fiskal ki pi resan yo pou kontribyab yo ki afekte ak sitiyasyon dezas la yo, vizite paj Alèjman Fiskal nan Sitiyasyon Dezas la.

Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a

IRS la ap travay pou li enplemante Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a (an anglè) a. Gwo lwa sa pral afekte patikilye yo, biznis yo, ak antite ki pa peye enpo ak antite leta yo.

Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, te chanje anpil lwa fiskal epi te mete lajan disponib pou amelyorasyon sèvis ak teknoloji nou yo pou nou ka rann deklarasyon enpo yo pi fasil pou ou.

Alèt ak Nouvèl Fiskal Enpòtan

Kontribyab yo toujou fè fas a yon pakèt pwoblèm akòz gwo chanjman enpòtan nan lwa ki te fèt an 2022 a ak difikilte ki te kreye akòz pandemi an. Nou kontinye pataje enfòmasyon yo ki ajou pou moun ki ap prepare pou soumèt deklarasyon enpo 2022 yo, menm jan pou moun ki te gen deklarasyon fiskal ane anvan ki ap tann pou IRS la trete yo.

Yo te konfeksyone paj Alèt ak Nouvèl Fiskal Enpòtan  an pou ede nenpòt moun, y'ap prepare deklarasyon fiskal yo kounya oswa y'ap tann yo trete deklarasyon yo a oswa yon ranbousman yo ak pou dènye mizajou nan lèt oswa avi IRS la yo. Y'ap mete mizajou ki pi resan yo anlè nan tèt paj; IRS la ap bay mizajou enpòtan yo tou atravè medya sosyal yo.

Alèjman Fiskal pou Kowonaviris

Pou dènye enfòmasyon konsènan alèjman fiskal pou kowonaviris la, vizite paj Alèjman Fiskal pou Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik yo (an anglè).

Vizite paj Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik: Resous ak Oryantasyon (an anglè) nou an pou dènye kontni nou yo ki gen ladan yo kominike laprès yo, Konsèy sou Taks, Kesyon yo Poze Souvan, materyèl miltileng ak plis ankò.

Pou enfòme sou operasyon IRS yo pandan COVID-19 la, vizite paj operasyon (an anglè) nou yo pou dènye estati sèvis ak operasyon IRS ki afekte yo.

Koneksyon ak Anviwon an

Jwenn kontni fiskal gratis pou pataje (an anglè) avèk pèsonèl ou, kliyan oswa kòlèg ou yo w ap ka mete sou:

  • Sit entènèt ou
  • Bilten elektwonik ou
  • Twitter, Instagram oswa lòt medya sosyal

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Tout kontribyab yo genyen yon ansanm dwa yo dwe konnen lè yo annafè ak IRS la. Dekouvri dwa ou yo ak obligasyon yo pou ou ka pwoteje yo.

Prelèvman Fiskal

IRS ankouraje kontribyab yo pou yo itilize Estimatè Prelèvman an pou yon "kontwòl salè" pou yo ka verifye si yo gen montan prelèvman ki kòrèk parapò ak sitiyasyon pèsonèl yo.

Alèt pou Konsomatè yo sou Anak Fiskal yo

Remake IRS la p ap janm:

Rele pou mande ou itilize yon metòd peman espesifik tankou kat debi prepeye, kat kado oswa viman bankè pou fè yon peman imedya. Jeneralman, IRS ap voye yon fakti ba ou pa lapòs dabò, si ou dwe taks.

  • Menase avèk lapolis lokal la oswa lòt fòs lòd yo pou arete ou paske ou pa peye.
  • Mande ou pou peye taks san li pa ba ou opòtinite pou kesyone oswa fè apèl ak montan yo di ou dwe a.
  • Mande nimewo kat kredi oswa debi atravè telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, tanpri vizite Anak Fiskal/Alèt Konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou anak pa mwayen amsonaj, tanpri vizite Imèl sispèk ak Vòl Idantite (an anglè).

Rele Sant pou Kontwòl Maladi a (CDC)