Sijè nan Nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese tout moun nan moman an – nouvo pwogram, oryantasyon resan oswa rapèl nan bon moman yo.

Lwa Plan Sovtaj Ameriken (American Rescue Plan Act, ARPA) 2021 an

Anpil nan pwovizyon ARPA yo afekte deklarasyon taks 2021 moun ap depoze nan 2021 an, sa gen ladan $10 200 yo retire sou taks pou konpansasyon chomaj ak yon lòt mezi ki nan avantaj moun ki te achte kouvèti sante ki sibvansyone atravè mache asirans maladi federal yo oswa Eta. Lwa a gen ladan tou, twazyèm tou Peman Enpak Ekonomik la, ki egal jeneralman, yon valè $1400 pa pèsòn pou majorite moun yo, ak peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo k ap fèt chak mwa apati Jiyè pou rive Desanm 2021, ki pral jwenn Ameriken ki kalifye yo kounya. Rete konekte ak evolisyon nan lwa fiskal la pandan ou prale tanzantan sou IRS.gov.

Konpansasyon Chomaj 2020

Sèvis Revni Entèn nan ap bay ranbousman (an anglè) pou kontribyab kalifye ki te peye taks sou konpansasyon chomaj 2020 an Plan Sovtaj Ameriken an ki te fenk pwomilge a te eskli pami revni ki taksab yo.

Peman avans Kredi Fiskal pou Timoun (CTC) an 2021

Premye peman mansyèl Kredi Fiskal pou Timoun elaji a e ki fenk aksesib la ap fèt 15 Jiyè. Fanmi kalifye yo pral kòmanse resevwa peman mansyèl yo san yo p ap bezwen antreprann okenn lòt aksyon. 

Nòmalman, IRS ap kalkile peman an dapre deklarasyon enpo 2020 moun nan. Si deklarasyon sa pa disponib paske li potko depoze oswa li toujou ap trete, IRS ap kalkile pito, premye montan peman yo pandan l ap itilize deklarasyon 2019 la oswa enfòmasyon ki te antre atravè Zouti Non-Deklaran an ki te disponib nan 2020 an.

IRS ofri moun ki pa konn fè yon deklarasyon enpo, yon zouti Enskripsyon pou Non-Deklaran. Se pou moun ki pa t fè yon deklarayon enpo pou 2019 oswa 2020 epi ki pa t itilize zouti Enskripsyon pou Non-Deklaran an ane pase pou enskri Peman Enpak Ekonomik yo. Zouti a pèmèt yo bay enfòmasyon ki nesesè konsènan yo menm, timoun kalifye yo genyen ki gen 17 lane ak mwens, lòt depandan yo genyen, ak enfòmasyon sou kont labank yo pou depo dirèk pou IRS la ka depose peman yo dirèk sou kont chèk oswa epay yo fasil epi rapid.

Pou ede moun yo konprann epi resevwa avantaj sa a, IRS te kreye yon paj entènèt espesyal pou Avans Kredi Enpo pou Timoun an 2021 pou bay tout dènye enfòmasyon konsènan kredi ak peman avans yo. Paj sa gen ladan lyen pou Zouti Enskripsyon Non-Deklaran an, pou Asistan Kalifikasyon pou Kredi Enpo pou Timoun nan, ak pou Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan.

Alèjman Fiskal pou Kowonaviris

Pou dènye enfòmasyon konsènan alèjman fiskal pou kowonaviris la, vizite paj Alèjman Fiskal pou Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik yo (an anglè).

Vizite paj Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik : Resous ak Oryantasyon (an anglè) nou an pou dènye kontni nou yo ki gen ladan yo kominike laprès yo, Konsèy sou Taks, Kesyon yo Poze Souvan, materyèl miltileng ak plis ankò.

Pou enfòme sou operasyon IRS yo pandan COVID-19 la, vizite paj operasyon (an anglè) nou yo pou dènye estati sèvis ak operasyon IRS ki afekte yo.

Koneksyon ak Anviwon an

Jwenn kontni fiskal gratis pou pataje (an anglè) avèk pèsonèl ou, kliyan oswa kòlèg ou yo w ap ka mete sou:

  • Sit entènèt ou
  • Bilten elektwonik ou
  • Twitter, Instagram oswa lòt medya sosyal

Premye Lwa Kontribyab

1ye Jiyè 2019, Premye Lwa Kontribyab 2019 la te siyen pou vin lwa, li te gen pou objektif pou remanye an jeneral Sèvis Revni Entèn nan. Jeneralman, lwa a gen objektif pou li elaji epi ranfòse dwa kontribyab yo epi refòme IRS la pou l vin yon ajans ki pi pwòch kontribyab yo, pandan li ekzije IRS la pou li devlope yon estrateji konplè pou sèvis kliyantèl la, modènize teknoloji li epi amelyore sekirite entènèt li.

Vizite paj Premye Lwa Kontribyab la (an anglè) pou dènye mizajou yo.

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Tout kontribyab yo genyen yon ansanm dwa yo dwe konnen lè yo annafè ak IRS la. Dekouvri dwa ou yo ak obligasyon yo pou ou ka pwoteje yo.

Refòm Fiskal

Lwa sou Rediksyon Fiskal ak Travay yo (Tax Cuts and Jobs Act) genyen gwo lwa fiskal ki afekte alafwa patikilye yo ak antrepriz yo. Vizite paj Refòm Fiskal (an anglè) la pou dènye mizajou yo.

Prelèvman Fiskal

Lwa sou Rediksyon Fiskal ak Travay yo te chanje fason yo kalkile taks yo. IRS ankouraje kontribyab yo pou yo itilize Estimatè Prelèvman an pou yon "kontwòl salè" pou yo ka verifye si yo gen montan prelèvman ki kòrèk parapò ak sitiyasyon pèsonèl yo.

Alèt pou Konsomatè yo sou Anak Fiskal yo

Remake IRS la p ap janm:

Rele pou mande ou itilize yon metòd peman espesifik tankou debi kat prepeye, kat kado oswa viman bankè pou fè yon peman imedya. Jeneralman, IRS ap voye yon bil ba ou pa lapòs dabò, si ou dwe taks.

  • Menase avèk lapolis lokal la oswa lòt fòs lòd yo pou arete ou paske ou pa peye.
  • Mande ou pou peye taks san li pa ba ou opòtinite pou kesyone oswa fè apèl ak montan yo di ou dwe a.
  • Mande nimewo kat kredi oswa debi atravè telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, tanpri vizite Anak Fiskal/Alèt Konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou anak pa mwayen amsonaj, tanpri vizite Imèl sispèk ak Vòl Idantite (an anglè).

Yon Mesaj James C. Lee, Chèf Envestigasyon Kriminèl

Envestigasyon Kriminèl IRS la Make Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la pandan li Souliyen Reyisit Ekzèsis Ane 2020 yo (an anglè)

An rekonesans ak Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la, IRS souliyen plizyè reyisit yo nan batay kont fwod ak nan pwoteksyon kontribyab yo. Ane sa te diferan paske nou te pase mwatye ane a ap fè fas ak nouvo reyalite COVID-19 pote yo. Atravè tout defi COVID-19 yo, IRS te rive bay anpil rezilta kanmenm. Parekzanp, nou te mennen plis envestigasyon nan ane 2020 pase ane 2019 nan majorite domèn pwogram nou yo, konviksyon nou pi wo pami tout fòs lòd federal yo, epi nou se ajans referans lan pou zafè envestigasyon finansye konplèks nan mond lan.

Yon Mesaj Damon Rowe, Direktè Ekzekitif, Biwo IRS pou Lit kont Fwod

Obsèvasyon Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod

Nan kad yon atansyon konstan sou kesyon konfòmite fiskal yo, IRS te kreye Biwo Lit kont Fwod la pou sipòte efò IRS la nan detekte epi deteryore fwod pandan l ap ranfòse pwogram nasyonal fwod la.

Nan obsèvasyon Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la, nou pral pwomouvwa gwo envestisman IRS la fè nan batay kont fwod la. Semenn sa a, nou pral patisipe nan yon efò global pou minimize enpak fwod la, sa gen ladan fwod fiskal, pandan n ap pwomouvwa konsyantizasyon sou fwod ak edikasyon. Efò IRS yo pou konbat fwod fiskal ak lòt fwod nan zafè finans ap ede pwoteje kontribyab yo atravè lemond e sa ap souliyen kijan prevansyon kont fwod enpòtan pou sosyete a.

‪Lwa sou Konfòmite Fiskal pou Kont Aletranje (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

FATCA (an anglè) se Lwa sou Konfòmite Fiskal pou Kont Aletranje ki mande pou kontribyab ak enstitisyon finansyè etranje Ozetazini yo pou yo bay rapò sou kont espesifik aletranje. An jeneral, lwa federal mande pou sitwayen Ameriken yo bay rapò sou revni yo rantre tout kote nan mond lan, tankou revni yo rantre apati fideyikomi aletranje ak bank aletranje ak kont sekirite yo.

Rele Sant pou Kontwòl Maladi a (CDC)