Sijè Aktyalite yo

W'ap jwenn atik nan enterè aktyèl, nouvo pwogram, konsèy ki sot pase oswa rapèl alè

Prepare ou Pou zafè Taks

Pou evite reta nan ranbousman yo, ranpli yon deklarasyon taks 2020 ki konplè epi presi. Mwayen ki pi rapid pou ou jwenn ranbousman w lan se fè deklarasyon an sou òdinatè epi fè depo dirèk avèk li – san kontak epi gratis – sou kont finans ou. Ou kapab itilize yon kontanbank, yon kat prepeye oswa yon aplikasyon mobil pou depo dirèk ou a epi w ap bezwen bay nimewo woutaj la ak nimewo kont lan. Yon paj espesyal, sou IRS.gov, souliye etap kontribyab yo ka pran pou fè depo taks pi fasil nan 2021 an.

Alèjman Fiskal pandan Kowonaviris la

Pou dènye enfòmasyon sou alèjman fiskal pandan kowonaviris la, vizite paj Alèjman Fiskal pou Kowonaviris ak Peman Enpak Eknomik yo (an Anglè)

Vizite paj kowonaviris ak pèman enpak ekomomik: resous ak machaswiv (an Anglè) nou an pou dènye kontni yo ki gen ladan yo : kominike, konsèy sou taks, Kesyon yo Poze Souvan, Materyèl pou Asosye Miltileng ak plis ankò.

Pou enfòme sou operasyon IRS yo pandan KOVID-19 la (an Anglè), vizite paj operasyon nou yo pou dènye estati sou operasyon ak sèvis IRS ki afekte yo.

Koneksyon Depase

Jwenn kontni taks gratis pou pataje (an Anglè) ak anplwaye ou, kliyan oswa kòlèg ou ka mete sou:

  • Sitwèb
  • Bilten elektwonik
  • Twitter, enstagram oswa lòt medya sosyal

Premye Lwa Kontribyab

Nan dat 1ye jiyè 2019, Premye Lwa Kontribyab la nan 2019 te vin lwa ki gen pou objektif pou repanse an aval, Sèvis Revni Entèn nan. Jeneralman, lejislasyon an gen pou objektif pou elaji ak ranfòse dwa kontribyab yo epi refòme IRS la pou li vin yon ajans ki pi pwòch kontribyab yo pandan l'ap ekzije li pou li devlope yon estrateji sèvis kliyantèl konplè, modènize teknoloji li yo ak amelyore sekirite sou entènèt li a.

Gade paj Premye Lwa Kontribyab la (an Anglè) pou dènye mizajou yo.

Yon Mesaj James C. Lee, Chèf Envestigasyon Kriminèl

Envestigasyon Kriminèl IRS Make Semenn Konsyantizasyon Entènasyonal sou Fwod ki mete Aksan sou Siksè nan FY20 (an Anglè)

An rekonesans pou Semèn Konsyantizasyon Entènasyoanl sou Fwod la, IRS la ap souliyen anpil siksè ki reyalize nan batay kont fwod ak nan pwoteksyon kontribyab yo. Ane sa a te diferan paske nou te pase mwatye ane a ap fè fas ak kèk nouvo reyalite KOVID-19 la te pote pou nou. Atravè tout defi KOVID yo, IRS la te toujou kapab bay anpil rezilta. Pa ekzanp, nou louvri plis envestigasyon nan ane fiskal 2020 an pase sa nou te fè nan lane fiskal 2019 la nan majorite sektè ki nan pwogram nou yo, nou genyen pi gwo konviksyon pou ranfòsman lwa federal e nou se ajans nan mond lan yo kontakte pou envestigasyon finansye ki konplèks.

Yon Mesaj Damon Rowe, Direktè Ekzekitif Biwo IRS pou Lit kont Fwod

Selebrasyon Semèn Konsyantizasyon Entènasyonal sou Fwod

Kòm yon pati nan konsantrasyon dirab sou pwoblèm konfòmite nan kesyon taks, IRS la te kreye Biwo pou Lit kont Fwod pou sipòte efò IRS yo ak dekouraje fwod pandan y ap ranfòse pwogram fwod nasyonal la.

Nan Selebrasyon Semèn Konsyantizasyon Entènasyonal sou Fwod, nou pral pwomouvwa yon envestisman enkwayab IRS la te fè nan zafè lit kont fwod. Semèn sa nou pral patisipe nan yon efò mondyal pou minimize enpak fwod la, ki gen ladan fwod fiskal , nan ankouraje konsyantizasyon ak edikasyon fwod. Efò IRS la pou konbat fwod fiskal ak lòt fwod finansye ede kontribyab atravè lemonn epi montre kijan anpeche fwod enpòtan pou sosyete a.

Refòm Fiskal

Lwa sou Rediksyon Enpo ak Travay yo genyen lwa fiskal ki afekte ni patikilye yo, ni antrepriz yo tou. Verifye paj Refòm Fiskal (an Anglè) la pou dènye nouvèl yo.

Retansyon Taks

Lwa sou Rediksyon Enpo ak Travay chanje fason taks la kalkile. IRS la ankouraje kontribyab yo pou yo sèvi avèk Estimatè Retansyon an pou yon verifikasyon sale byen rapid, pou yo wè si yo retni bon montan an pou sitiyasyon pèsonèl yo a.

Alèt pou Konsomatè yo sou Anak Fiskal

Remake IRS p ap janm :

Rele pou mande w itilize yon metòd pèman, tankou yon kat kredi prepeye, kat kado oswa viman bankè, pou w fè yon pèman imedya. Jeneralman, IRS ap voye yon bil pou ou pa imèl dabò, si ou dwe enpo.

  • Menase pou mennen lapolis lokal vin pran w touswit oswa nenpòt lòt fòs lòd pou arete w paske ou pa peye.
  • Mande pou ou peye taks ou san yo pa ba ou chans pou ou kesyone oswa fè reklamasyon sou montan yo di ou dwe a
  • Mande nimewo kat kredi oswa kat debi w nan telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, tanpri Anak Fiskal/Alèt pou Konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou Eskwokri amsonaj, tanpri vizite Imèl Ki Sispèk yo ak Vòl Idantite (an Anglè).

Lwa sou Respè Règleman Taks pou Kont Etranje (FATCA)

FATCA (an Anglè) vle di Lwa sou Respè Règleman Taks pou Kont Etranje (FATCA) ki mande kontribyab ameriken yo ak enstitisyon finansye etranje yo rapò sou kont espesifik aletranje yo. An jeneral, lwa federal la egzije sitwayen ameriken yo rapòte revni yo reyalize atravè lemond, ki gen ladan revni ki soti nan fidisi ak bank aletranje ak kont tit yo.