Sijè nan Nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese tout moun nan moman an – nouvo pwogram, oryantasyon resan oswa rapèl nan bon moman yo.

Mizajou fiskal ak nouvèl ki soti nan IRS la

Paj Mizajou fiskal ak nouvèl ki soti nan IRS la fèt pou ede tout moun, kit y ap prepare deklarasyon enpo yo kounye a, oswa y ap tann tretman yon deklarasyon oswa yon ranbousman ak dènye mizajou sou lèt IRS yo, oswa avi yo. Yo pral mete mizajou resan yo nan tèt paj sa a; IRS la pral bay enfòmasyon enpòtan tou atravè rezo sosyal yo.

Sezon pou depo enpo 2024 la kòmanse 29 janvye, pwogram IRS Deklare Gratis la disponib kounye a

IRS te anonse lendi, 29 janvye 2024, kòm dat ofisyèl kòmansman sezon enpo 2024 nan peyi a lè ajans lan pral kòmanse aksepte epi trete deklarasyon enpo 2023 yo. IRS espere plis pase 128,7 milyon deklarasyon enpo endividyèl yo dwe ranpli nan dat limit enpo 15 avril 2024 la.

Malgre IRS pa pral ofisyèlman kòmanse aksepte epi trete deklarasyon enpo yo jiska 29 janvye, sèvis Deklare Gratis Lojisyèl Enpo Gide IRS la pare pou kontribyab yo itilize anvan ouvèti sezon enpo a pita nan mwa sa a.

Plizyè milyon kontribyab nan peyi a ka jwenn aksè nan pwodwi lojisyèl gratis Deklare Gratis patnè IRS nou ka fè konfyans yo lè n vizite IRS.gov.

Nouvèl pwogram pilòt IRS Ranpli Dirèk

Gade nouvèl pwogram Pilot Ranpli Dirèk (an anglè) la pou jwenn dènye anons ak enfòmasyon sou fason pwogram pilòt la ap pwogrese. IRS Ranpli Dirèk (an anglè) se yon sèvis pilòt pou ranpli enpo, ki bay kontribyab ki elijib yo yon nouvo chwa pou depoze deklarasyon enpo federal 2023 yo sou entènèt, gratis, dirèkteman ak IRS.

Tcheke estati ranbousman ou an

Kontribyab yo ka swiv ranbousman yo fasilman ak zouti Kote ranbousman mwen an? IRS la nan IRS.gov/refunds ak ak aplikasyon IRS2Go a.

Estati ranbousman an ap disponib nan lespas 24 èdtan apre IRS la fè kontribyab la konnen ke yo te resevwa deklarasyon elektwonik lan. Zouti a bay kontribyab la yon dat ranbousman pèsonalize tou apre IRS la trete deklarasyon an epi apwouve ranbousman an.

Prelèvman enpo

IRS ankouraje kontribyab yo pou yo fè yon "tchèkòp salè" rapid lè yo itilize Estimatè Prelèvman an pou tcheke si yo gen ase rediksyon pou sitiyasyon pèsonèl yo.

IRS mete fen nan pifò vizit a domisil san anons yo

IRS la te anonse yon gwo chanjman nan politik li ki pral mete fen nan vizit ofisye revni ajans yo bay kontribyab yo yon fason pou diminye konfizyon piblik la epi an jeneral ogmante sekirite a. Chanjman an ranvèse yon pratik Ofisye Revni IRS yo genyen ki dire plizyè deseni, anplwaye ajans lan ki san zam ki te gen misyon pou yo vizite kay ak biznis pou kolekte enpo ki poko peye yo. Depi kounya, vizit ki pa pwograme yo pral fini eksepte nan kèk sikonstans inik.

Alèjman fiskal nan sitiyasyon katastwòf yo

Dispozisyon espesyal lwa fiskal yo ka ede kontribyab yo ak biznis yo repran pye finansyèman apre enpak yon katastwòf te koze, espesyalman lè gouvènman federal la deklare zòn yo ye a antanke zòn ki sibi gwo dezas. IRS la ka akòde tou plis tan pou soumèt deklarasyon yo epi peye enpo yo.

Pou w jwenn dispozisyon alèjman fiskal ki pi resan yo pou kontribyab yo ki afekte ak sitiyasyon dezas la yo, vizite paj Alèjman fiskal nan sitiyasyon dezas la.

Plan Operasyon Estratejik, Lwa sou Rediksyon Enflasyon

IRS la te devwale Plan Operasyon Estratejik (an anglè) li a, yon efò anbisye pou transfòme ajans fiskal la epi fè gwo amelyore enpòtan nan sèvis l'ap ofri kontribyab yo ak nasyon an pandan pwochen deseni yo. Rapò a esplike plan istorik ajans lan pou fè chanjman fondamantal apre finansman Lwa sou Rediksyon Enflasyon ane pase a.

Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a

IRS la ap travay pou li enplemante Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a (an anglè) a. Gwo lwa sa pral afekte patikilye yo, biznis yo, ak antite ki pa peye enpo ak antite leta yo.

Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, te chanje anpil lwa fiskal epi te mete lajan disponib pou amelyorasyon sèvis ak teknoloji nou yo pou nou ka rann deklarasyon enpo yo pi fasil pou ou.

Koneksyon pou sansibilize

Jwenn kontni fiskal gratis pou pataje (an anglè) avèk pèsonèl ou, kliyan oswa kòlèg ou yo w ap ka mete sou:

  • Sit entènèt ou
  • Bilten elektwonik ou
  • Twitter, Instagram oswa lòt medya sosyal

Alèt pou konsomatè yo sou anak fiskal yo

Remake IRS pap janm:

  • Rele pou mande ou itilize yon metòd peman espesifik tankou kat debi prepeye, kat kado oswa viman bankè pou fè yon peman imedya. Jeneralman, IRS ap voye yon fakti ba ou pa lapòs dabò, si ou dwe enpo.
  • Menase avèk lapolis lokal la oswa lòt fòs lòd yo pou arete ou paske ou pa peye.
  • Mande ou pou peye enpo san li pa ba ou opòtinite pou kesyone oswa fè apèl ak montan yo di ou dwe a.
  • Mande nimewo kat kredi oswa debi atravè telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, tanpri vizite Anak fiskal/Alèt konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou anak pa mwayen amsonaj, tanpri vizite Imèl sispèk ak vòl idantite (an anglè).