Kesyon yo Souvan Poze konsènan Fòmilè 1099-K a: Deklarasyon

Yo te rann mizajou Kesyon yo Poze Souvan sa yo piblik nan Fich Teknik 2023-06PDF, 22 Mas 2023.

A. IRC 6050W, Deklarasyon Konsènan Pèman ki Fèt Pou Regle Tranzaksyon Kat Pèman ak Rezo Tyès (an anglè), ekzije antite règleman pèman yo (antite akeran komèsan ak òganis règleman tyès) deklare tranzaksyon kat pèman ak tranzaksyon rezo tyès yo.​​​​​​

A. Enfòmasyon ki nan Fòmilè 1099-K w la ka sèvi pou kalkile resèt brit oswa vant ou yo. Ou ta dwe swiv enstriksyon deklarasyon ki sou fòmilè w ap ranpli a pou w deklare resèt brit oswa vant ou yo.

A. Montan brit tranzaksyon kat pèman yo ak rezo tyès yo deklare bay IRS la sou Fòmilè 1099-K (an anglè), Tranzaksyon Kat Pèman ak Rezo Tyès.

A. Ransèyman Fòmilè 1099-K (an anglè) a dwe depoze nan IRS la anvan 28 fevriye nan ane ki swiv tranzaksyon yo si se deklarasyon sou papye. Si se deklarasyon elektwonik, li dwe fèt anvan dènye jou mwa mas nan ane ki swiv tranzaksyon yo.

A. Antite ki gen ekzijans pou yo depoze Fòmilè 1099-K, Tranzaksyon Kat Pèman ak Rezo Tyès (an anglè) yo dwe bay benefisyè a yon relve tou, k ap genyen menm enfòmasyon yo deklare bay IRS la. Yo dwe bay relve sou fòma papye (sa vle di, Kopi B Fòmilè 1099-K, Tranzaksyon Kat Pèman ak Rezo Tyès) oswa pa vwa elektwonik avèk konsantman benefisyè a selon Règleman 1.6050W-2 Trezò a. Benefisyè a dwe jwenn relve yo anvan 31 janvye nan ane ki swiv tranzaksyon yo.

A. Deklarasyon montan brit tranzaksyon pèman ki dwe deklare pa mwa ak ane sivil la dwe fèt pou chak benefisyè patisipan. Non, adrès ak nimewo idantifikasyon kontribyab chak benefisyè patisipan dwe deklare sou fòmilè a tou.

A. Non. Montan brit la se total montan dola tranzaksyon pèman ki pa ajiste, pou yon benefisyè patisipan. Li pa ajiste pou konsiderasyon okenn frè, ranbousman, oswa okenn lòt montan.