IRS anonse reta nan limit pou rapò Fòm 1099-K pou platfòm peman tyès yo an 2023; planifye pou yon limit $5,000 pou 2024 la pou pase nan etap aplikasyon an

IR-2023-221, 21 novanm 2023

WASHINGTON — Apre opinyon kontribyab yo, pwofesyonèl fiskal yo ak moun k ap trete peman yo epi pou redwi konfizyon kontribyab yo, Sèvis Revni Entèn nan te pibliye jodi a Avi 2023-74 (an anglè) PDF ki anonse yon reta nan nouvo limit pou rapò $600 Fòm 1099-K a pou òganizasyon règleman tyès yo pou ane kalandriye 2023 a.

Pandan IRS ap kontinye travay pou aplike nouvo lwa a, ajans lan pral trete 2023 kòm yon ane tranzisyon adisyonèl. Sa ap redwi potansyèl konfizyon ki te genyen akoz distribisyon anviwon 44 milyon Fòm 1099-K yo te voye bay anpil kontribyab ki pa ta p atann yo ak youn epi ki ka pa gen yon obligasyon fiskal. Kòm rezilta, rapò yo pa p nesesè sof si kontribyab la resevwa plis pase $20,000 epi li gen plis pase 200 tranzaksyon an 2023.

Etandone konpleksite nouvo dispozisyon an, gwo kantite kontribyab patikilye ki afekte yo ak bezwen pou moun ki gen enterè yo gen sètitid ak ase delè, IRS ap planifye pou yon limit $5,000 pou ane fiskal 2024 la nan kad kòmansman aplikasyon limit rapò $600 ki te adopte anba Plan Sekou Ameriken (ARP).

Apre opinyon kominote fiskal la, IRS ap chèche tou pou fè mizajou sou Fòm 1040 lan ak anèks li yo pou 2024 la ki ta rann pwosesis rapò a pi fasil pou kontribyab yo. Chanjman nan seri Fòm 1040 la yo – fòm fiskal debaz pou plis pase 150 milyon kontribyab yo – konplèks epi yo pran tan; retade chanjman nan ane fiskal 2024 la pèmèt plis fidbak.

Komisyonè IRS Danny Werfel te deklare, “Nou te pase plizyè mwa ap rasanble fidbak nan men gwoup tyès yo ak lòt moun, epi li te vin pi klè nou bezwen plis tan pou nou aplike nouvo egzijans rapò yo efektivman”. "Adopte apwòch pwogresif sa a se bon desizyon an nan kad administrasyon fiskal la, epi li anpeche konfizyon initil pandan n ap kontinye etidye chanjman nan Fòm 1040 lan. Li klè ke yon reta adisyonèl pou ane fiskal 2023 a pral evite pwoblèm pou kontribyab yo, pwofesyonèl fiskal yo ak lòt moun nan domèn sa a."

ARP te egzije òganizasyon règleman tyès yo (TPSO), ki gen ladan li aplikasyon peman popilè yo ak mache sou entènèt yo, pou rapòte peman ki depase $600 pou lavant machandiz ak sèvis sou yon Fòm 1099-K apati 2022. Fòm sa yo ta ale jwenn IRS ak kontribyab yo epi yo ta ede kontribyab yo ranpli deklarasyon enpo yo. Anvan ARP a, egzijans rapò a te aplike sèlman nan lavant machandiz ak sèvis ki enplike plis pase 200 tranzaksyon pa ane ki totalize plis pase $20,000.

IRS te retade nouvo egzijans lan tanporèman ane pase.

Egzijans pou fè rapò yo pa aplike nan tranzaksyon pèsonèl tankou kado anivèsè nesans oswa jou ferye, pataje pri yon kous machin oswa manje, oswa peye yon manm fanmi oswa yon lòt pou yon bòdwo nan kay la. Peman sa yo pa gen enpo sou yo epi yo pa dwe rapòte yo sou Fòm 1099-K.

Sepandan, lavant okazyonèl machandiz ak sèvis, tankou lavant atik pèsonèl ize tankou rad, mèb ak lòt atik nan kay la pou yon pèt, ka jenere yon Fòm 1099-K pou anpil moun, menm si vandè a pa gen okenn obligasyon fiskal nan lavant sa yo.

Konpleksite sa a nan distenksyon ant kalite tranzaksyon sa yo te antre nan desizyon IRS pou l retade egzijans rapò yo pou yon ane anplis epi pou planifye pou yon limit $5,000 pou 2024 la nan objektif pou kòmanse aplikasyon an. IRS ta swete resevwa kòmantè sou limit $5,000 pou ane fiskal 2024 la ak lòt eleman nan egzijans rapò a, ansanm ak sou pi bon fason pou konsantre rapò sou tranzaksyon ki gen enpo sou yo.

Werfel te deklare "IRS pral sèvi ak tan adisyonèl sa a pou kontinye travay ak anpil atansyon sou yon fason pou redui fado yo,". "Nou vle rann sa pi fasil ke posib pou kontribyab yo. N ap travay pou rann nouvo egzijans rapò yo pi fasil pou yo, epi n ap travay kole kole ak gwoup tyès yo, pwofesyonèl fiskal yo ak lòt moun yo pou jwenn chemen ki pi fasil pou asire konfòmite ak lwa a. Sa a an akò avèk Plan Operasyon Estratejik nou an. IRS konsantre sou rankontre kontribyab yo kote yo ye a epi ede yo fè li byen premye fwa."

Rapò enfòmasyon elaji, ki pral fèt kòm rezilta chanjman nan limit pou Fòm 1099-K a, enpòtan paske li ogmante konfòmite fiskal la epi li ka diminye fado kontribyab yo k ap chèche respekte lalwa. IRS kwè yo dwe jere ekspansyon yo ak anpil atansyon pou ede rasire yo voye Fòm 1099-K yo pou sèlman kontribyab ki ta dwe resevwa yo. Mete sou sa, li enpòtan pou kontribyab yo konprann sa pou yo fè apre rezilta rapò sa a, e pou pwofesyonèl fiskal yo ak founisè lojisyèl yo gen enfòmasyon yo bezwen yo pou ede kontribyab yo.

IRS ap kontinye bay enfòmasyon sou IRS.gov/1099k.

Fich Enfòmasyon 2023-27 (an anglè) gen plis detay sou anons sa a.