Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu 1099-K: Khai Báo

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này được công khai trên Tờ Thông Tin 2023-06PDF, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

A. IRC 6050W, Tờ Khai Liên Quan Đến Các Khoản Thanh Toán Được Thực Hiện Để Giải Quyết Các Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán Và Mạng Lưới Bên Thứ Ba (tiếng Anh), yêu cầu các tổ chức giải quyết thanh toán (người thanh toán cho người bán và tổ chức thanh toán bên thứ ba) khai báo các giao dịch qua thẻ thanh toán và mạng lưới bên thứ ba.​​​​​​

A. Thông tin trên Mẫu 1099-K của quý vị có thể được sử dụng để tính tổng doanh thu hoặc doanh số bán hàng của quý vị. Quý vị nên làm theo hướng dẫn tờ khai thuế trên mẫu mà quý vị đang điền để khai báo tổng doanh thu hoặc doanh số bán hàng của mình.

A. Thông tin Mẫu 1099-K (tiếng Anh) phải được nộp cho IRS trước ngày 28 tháng 2 của năm sau khi thực hiện các giao dịch nếu được nộp trên giấy. Nếu nộp bằng điện tử thì phải nộp trước ngày cuối cùng của tháng 3 của năm sau khi thực hiện các giao dịch.

A. Các thực thể được yêu cầu nộp Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), cũng phải cung cấp một bản báo cáo cho người được trả tiền với cùng thông tin được khai báo cho IRS. Các bản báo cáo có thể được cung cấp ở định dạng giấy (tức là Bản Sao B của Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và Mạng của Bên Thứ Ba) hoặc dưới dạng điện tử với sự đồng ý của người được trả tiền theo Quy Định Tài Chính. 1.6050W-2. Các bản báo cáo phải được cung cấp cho người được trả tiền trước ngày 31 tháng 1 của năm sau khi thực hiện các giao dịch.

A. Tổng số tiền của các giao dịch thanh toán có thể khai báo theo tháng và niên lịch phải được khai báo cho mỗi người được trả tiền tham gia. Tên, địa chỉ và số nhận diện người đóng thuế của mỗi người được trả tiền tham gia cũng phải được khai báo trên mẫu này.

A. Không. Tổng số tiền là tổng số tiền chưa điều chỉnh của các giao dịch thanh toán cho một người được trả tiền tham gia. Nó không được điều chỉnh để tính bất kỳ khoản phí, tiền hoàn lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác.

Cập nhật Câu hỏi thường gặp trước đó