Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu 1099-K: Tổng Quan

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này được công khai trên Tờ Thông Tin 2023-06PDF, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Có Gì Mới?

Vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, IRS đã thông báo rằng niên lịch 2022 sẽ được coi là năm chuyển tiếp đối với ngưỡng khai báo giảm ở mức hơn $600 sẽ có hiệu lực đối với các bản kê khai dữ kiện để khai thuế đến hạn vào năm 2023. Xem Thông Báo 2023-10 (tiếng Anh). Theo Thông Báo 2023-10, đối với niên lịch 2022, các tổ chức giải quyết bên thứ ba phát hành Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán Và Mạng Bên Thứ Ba, chỉ được yêu cầu khai báo các giao dịch có tổng thanh toán vượt quá $20.000 và có hơn 200 giao dịch.

A. Việc khai báo thông tin của bên thứ ba đối với một số thu nhập nhất định là bắt buộc theo luật. Việc khai báo thông tin của bên thứ ba đã được chứng minh là làm tăng sự tuân thủ thuế tự nguyện, cải thiện việc thu thuế và định mức trong IRS, và do đó giảm chênh lệch thuế.

A. Như đã nêu trong Thông Báo 2023-10 (tiếng Anh), IRS đang trì hoãn việc thực hiện yêu cầu đối với doanh nghiệp bên thứ ba khai báo hơn ngưỡng $600 cho niên lịch 2022.

Cụ thể hơn, IRS đang trì hoãn việc thực hiện điều khoản của Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 mà:

  • Đã giảm ngưỡng khai báo các giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba từ tổng số tiền thanh toán vượt quá $20.000 xuống tổng số tiền thanh toán vượt quá $600 trong niên lịch.
  • Đã loại bỏ hoàn toàn ngưỡng 200 giao dịch để khai báo các giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba.

A. Lãi hoặc lỗ khi bán một mặt hàng cá nhân thường là chênh lệch giữa số tiền quý vị đã trả cho mặt hàng đó (giá mua) và số tiền quý vị nhận được khi bán mặt hàng đó (giá bán).

Ví dụ: nếu quý vị mua một chiếc tủ lạnh với giá $1.000 (giá mua) và bán nó với giá $600 (giá bán), thì quý vị lỗ $400. Giá bán $600 – giá mua $1.000 = tiền lỗ ($400).

Mặt khác, nếu quý vị mua vé xem hòa nhạc với giá $500 (giá mua) và bán chúng với giá $900 (giá bán), thì quý vị lãi $400. Giá bán $900 – giá mua $500 = tiền lãi $400.

Lãi từ việc bán một vật dụng cá nhân phải chịu thuế. Quý vị phải khai báo giao dịch (lãi khi bán) trên Mẫu 8949, Bán Và Các Hình Thức Thanh Lý Tài Sản Vốn Khác (tiếng Anh)PDF và Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ, Bảng D, Lãi Và Lỗ Vốn (tiếng Anh)PDF. Xem Ấn Phẩm 551, Trị Giá Cơ Bản Của Tài Sản (tiếng Anh)PDF, để được hướng dẫn cách xác định trị giá cơ bản của quý vị.

Lãi từ việc bán một vật dụng cá nhân có thể được khai báo trên Mẫu 1099-K. 

Lỗ khi bán một vật dụng cá nhân không được khấu trừ. Đối với tờ khai thuế năm 2022 theo niên lịch, nếu quý vị nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh), cho việc bán một vật dụng cá nhân mà phải chịu lỗ, thì quý vị nên thực hiện các mục bù trừ trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ, Bảng 1, Thu Nhập Bổ Sung Và Các Mục Điều Chỉnh Đối Với Thu Nhập, như sau:

Báo cáo số tiền thu được của quý vị (số tiền trong Mẫu 1099-K) trên Phần I – Dòng 8z – Thu Nhập Khác, sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ."

Báo cáo chi phí của quý vị, tối đa không quá số tiền thu được (số tiền trong Mẫu 1099-K), trên Phần II – Dòng 24z – Các Mục Điều Chỉnh Khác, bằng cách sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ."

Trong ví dụ về việc bán tủ lạnh ở trên, nếu quý vị nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh) với số tiền $600 cho chiếc tủ lạnh mà ban đầu quý vị đã trả $1.000, quý vị nên khai báo giao dịch lỗ như sau:

Mẫu 1040, Bảng 1, Phần I – Dòng 8z, Thu Nhập Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $600" để thể hiện số tiền thu được từ giao dịch bán được khai báo trên Mẫu 1099-K

và,

Mẫu 1040, Bảng 1, Phần II – Dòng 24z, Các Mục Điều chỉnh Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $600" để thể hiện số tiền theo giá mua bù đắp cho số tiền thu được đã khai báo. Đừng khai báo số tiền $1.000 mà quý vị đã trả cho chiếc tủ lạnh vì khoản lỗ khi bán một vật dụng cá nhân không được khấu trừ.

Quý vị có thể sử dụng Mẫu 8949 và Bảng D để khai báo việc bán một vật dụng cá nhân bị lỗ thay vì Bảng 1 nếu quý vị muốn, ví dụ, vì quý vị có các giao dịch khác yêu cầu quý vị phải nộp Mẫu 8949 và Bảng D. Vì lỗ không được khấu trừ, nên hãy nhập một điều chỉnh khi khai báo số tiền thu được và trị giá cơ bản của vật dụng cá nhân trên Mẫu 8949 như sau. Nhập “L” vào cột (f) là mã giải thích khoản lỗ không được khấu trừ. Sau đó, nhập số tiền của khoản lỗ không được khấu trừ dưới dạng số dương vào cột (g). Trong ví dụ về việc bán tủ lạnh ở trên, hãy nhập $600 vào cột (d) cho số tiền thu được, $1.000 vào cột (e) cho chi phí hoặc trị giá cơ bản khác, “L” trong cột (f) và $400 vào cột (g) là số tiền điều chỉnh. Điều này sẽ dẫn đến $0 là lãi hoặc lỗ trong cột (h).

A. Thông thường, nếu quý vị giữ một món đồ cá nhân trong hơn một năm trước khi bán, thì khoản lãi vốn của quý vị là dài hạn. Nếu quý vị giữ món đồ đó một năm trở xuống trước khi bán, thì khoản lãi vốn của quý vị là ngắn hạn. Để được hướng dẫn thêm, hãy xem Ấn Phẩm 544, Bán Và Các Hình Thức Thanh Lý Tài Sản Khác (tiếng Anh)PDF.

A. Quý vị nên bao gồm tất cả các khoản phí (ví dụ: phí bán hàng, phí xử lý thanh toán, v.v.) liên quan đến việc bán các vật dụng cá nhân của quý vị theo trị giá cơ bản của quý vị khi tính lãi hoặc lỗ của quý vị khi bán. Xem Ấn Phẩm 551 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nói chung, quý vị nên điều chỉnh lãi hoặc lỗ khi bán tài sản của mình theo số chi phí và lệ phí đã trả để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán. Nếu quý vị nhận được khoản lãi từ việc bán tài sản của mình, hãy khai báo chi phí bán hàng dưới dạng mục điều chỉnh giảm đối với khoản lãi mà quý vị khai báo trên Mẫu 8949 hoặc Bảng D.

Ô 1a của Mẫu 1099-K (tiếng Anh)PDF khai báo tổng số tiền giao dịch qua thẻ thanh toán/mạng lưới bên thứ ba. Số tiền này không được điều chỉnh để hạch toán phí, tiền hoàn thuế, khoản bồi hoàn hoặc các chi phí khác có trong số tiền chưa được điều chỉnh của các giao dịch thanh toán. Nếu Mẫu 1099-K khai báo tổng số tiền chưa điều chỉnh của các giao dịch thanh toán và quý vị đã thanh toán riêng chi phí bán hàng, thì quý vị có thể cần thực hiện điều chỉnh riêng đối với lãi hoặc lỗ phát sinh. Quý vị nên giữ gìn và tra cứu hồ sơ của chính mình để xác định những khoản tiền này.

A. Thông thường, quý vị nên lưu giữ hồ sơ chính xác về các mặt hàng cá nhân mà quý vị có thể bán. Nếu hồ sơ của quý vị bị mất, bị hủy hoặc không có sẵn do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị và tờ khai thuế của quý vị đã được kiểm toán, thì bên kiểm tra có thể cho phép quý vị xuất trình các hồ sơ đã được tạo lại. Ngoài ra, bên kiểm tra có thể chấp nhận lời khai bằng lời khi hồ sơ không tồn tại.

Trong ví dụ này, quý vị chịu khoản lỗ cá nhân không được khấu trừ. Giá bán $800 - giá mua $3.000 = tiền lỗ ($2.200). Quý vị có thể bù trừ số tiền thu được được khai báo trên Mẫu 1099-K bằng cách sử dụng một số giá mua của quý vị như được hiển thị ở đây:

Mẫu 1040, Bảng 1, Phần I – Dòng 8z, Thu Nhập Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $800" để thể hiện số tiền thu được từ việc bán hàng được khai báo trên Mẫu 1099-K.

Mẫu 1040, Bảng 1, Phần II – Dòng 24z, Các Mục Điều chỉnh Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $800" để hiển thị số tiền của giá mua bù trừ cho số tiền thu được đã khai báo. Không khai báo khoản $3.000 mà quý vị đã trả cho việc mua hàng vì lỗ cá nhân không được khấu trừ.

A. Quý vị phải khai báo lãi và lỗ riêng biệt vì khoản lỗ đối với bộ vé thứ hai không thể bù trừ cho khoản lãi đối với bộ vé thứ nhất.

Khoản lãi $550 từ việc bán một bộ vé (giá bán $800 - giá mua $250 = tiền lãi $550) phải được khai báo là khoản lãi ngắn hạn trên Mẫu 8949 (tiếng Anh)PDFBảng D (tiếng Anh)PDF.

Giao dịch lỗ $50 từ bộ vé khác (giá bán $200 - giá mua $250 = khoản lỗ ($50)) phải được khai báo như sau:

Mẫu 1040, Bảng 1:

Phần I – Dòng 8z, Thu Nhập Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $200" để thể hiện số tiền thu được từ việc bán được khai báo trên Mẫu 1099-K

Phần II – Dòng 24z, Các Mục Điều Chỉnh Khác. Kê loại và số tiền: "Mẫu 1099-K Đồ Cá Nhân Bán Lỗ.... $200" để thể hiện số tiền của giá mua bù trừ cho số tiền thu được đã khai báo.

A. Bởi vì số tiền này không phải là khoản thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, nên thông thường quý vị sẽ không phải chịu thuế đối với khoản hoàn trả.

Nếu quý vị tin rằng thông tin trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) là không chính xác, mẫu đã được cấp do nhầm lẫn hoặc quý vị có câu hỏi liên quan đến mẫu này, thì hãy liên lạc với người khai báo, có tên và thông tin liên lạc xuất hiện ở góc trên bên trái ở mặt trước của mẫu. Quý vị cũng có thể liên lạc với tổ chức giải quyết thanh toán có tên và số điện thoại được hiển thị ở phía dưới bên trái của mẫu này.

Nếu quý vị không thể sửa lại mẫu, thì lỗi phải được khai báo trên Mẫu 1040, Bảng 1, Phần I, Thu Nhập Bổ Sung, Dòng 8z, Thu Nhập Khác, với mục bù trừ trong Phần II, Các Mục Điều Chỉnh Đối Với Thu Nhập, Dòng 24z, Các Mục Điều Chỉnh Khác.

Ví dụ, nếu quý vị nhận được $800 từ một người bạn hoàn trả cho quý vị tiền vé xem buổi hòa nhạc và quý vị đã nhận được Mẫu 1099-K khai báo đây là tổng số tiền thu được, thì Bảng 1 của quý vị sẽ phản ánh như sau:

Mẫu 1040, Bảng 1

Phần I – Dòng 8z, Thu Nhập Khác. Kê loại và số tiền: "Nhận Được Mẫu 1099-K Do Lỗi... $800" để thể hiện số tiền thu được khai báo trên Mẫu 1099-K.

Phần II – Dòng 24z, Các Mục Điều Chỉnh KhácKê loại và số tiền: "Nhận Được Mẫu 1099-K Do Lỗi... $800" để bù trừ số tiền thu được khai báo cho quý vị do nhầm lẫn. Việc không khai báo mục điều chỉnh này có thể dẫn đến việc quý vị khai báo sai khoản lãi từ khoản hoàn trả.

A. IRS đang trì hoãn yêu cầu các tổ chức giải quyết bên thứ ba khai báo thu nhập cao hơn ngưỡng $600 cho niên lịch 2022 (mùa khai thuế 2023). Tuy nhiên, yêu cầu pháp lý đối với việc khai báo thu nhập không thay đổi, bất kể ngưỡng khai báo để cung cấp Mẫu 1099-K là bao nhiêu.

Việc khai báo không ảnh hưởng đến trách nhiệm của người đóng thuế trong việc khai báo chính xác TẤT CẢ thu nhập, cho dù họ có nhận được Mẫu 1099-K hoặc bản kê khai dữ kiện để khai thuế khác hay không (ví dụ: Mẫu 1099-MISC, Thông Tin Khác; Mẫu 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên; v.v.).

Trừ khi Bộ Luật Thuế Vụ quy định khác, thì tổng thu nhập bao gồm thu nhập từ bất kỳ nguồn nào có được. Người đóng thuế có thể nhận thu nhập dưới dạng tiền, tài sản hoặc dịch vụ. Ấn Phẩm 525, Thu Nhập Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế (tiếng Anh)PDF, thảo luận về nhiều loại thu nhập và giải thích liệu chúng phải chịu thuế hay không chịu thuế.

A. Người đóng thuế có thắc mắc về thông tin trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) mà họ nhận được nên liên lạc với người khai. Thông tin liên lạc nằm ở góc trên bên trái của mẫu. Nếu người đóng thuế không thấy thông tin của người khai được hiển thị ở góc trên bên trái của mẫu này, họ nên liên lạc với tổ chức giải quyết thanh toán có tên và số điện thoại được hiển thị ở góc dưới bên trái của mẫu, phía trên số tài khoản của họ.

Nếu quý vị có câu hỏi chung về Mẫu 1099-K, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Cho Mẫu 1099-K. Nếu quý vị có câu hỏi chung về các bản kê khai dữ kiện để khai thuế, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Chung Về Các Bản Kê Khai Dữ Kiện Để Khai Thuế Nhất Định(tiếng Anh).

Cập nhật Câu hỏi thường gặp trước đó