Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu 1099-K: Cá Nhân

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này được công khai trên Tờ Thông Tin 2023-06PDF, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

A. Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh) là một tờ khai thông tin. Sử dụng tờ khai thông tin này cùng với các hồ sơ thuế khác để xác định thuế chính xác của quý vị. Để biết thêm thông tin về việc lưu trữ hồ sơ, hãy xem Ấn Phẩm 583, Khởi Nghiệp Kinh Doanh và Lưu Giữ Hồ Sơ (tiếng Anh).

A. Nếu quý vị tin rằng thông tin trên Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), không chính xác, mẫu đã được cấp do nhầm lẫn hoặc quý vị có câu hỏi liên quan đến mẫu này, hãy liên lạc với người nộp hồ sơ có tên và thông tin liên lạc xuất hiện ở góc trên bên trái ở mặt trước của mẫu.

Quý vị cũng có thể liên lạc với thực thể giải quyết thanh toán (PSE) có tên và số điện thoại được hiển thị ở phía dưới bên trái của mẫu này.

Nếu quý vị không thể sửa lại mẫu, thì lỗi này phải được báo cáo trên Mẫu 1040, Bảng 1, Thu Nhập Bổ Sung và Các Mục Điều Chỉnh Đối Với Thu Nhập (tiếng Anh)PDF, Phần I, Thu Nhập Bổ Sung, Dòng 8z, Thu Nhập Khác, với mục bù trừ trong Phần II, Các Mục Điều Chỉnh Đối Với Thu Nhập, Dòng 24z, Điều Chỉnh Khác.

Ví dụ, quý vị đi du lịch với bạn bè và quý vị đã trả tiền vé máy bay. Nếu bạn của quý vị hoàn lại cho quý vị $2.500 tiền vé máy bay của họ và quý vị đã nhận được Mẫu 1099-K báo cáo tổng số tiền nhận được là $2.500, thì Bảng 1 của quý vị sẽ phản ánh những điều sau:

Mẫu 1040, Bảng 1, Thu Nhập Bổ Sung và Các Mục Điều Chỉnh Đối Với Thu Nhập

Phần I – Dòng 8z, Thu nhập khác. Kê loại và số tiền: “Nhận Được Mẫu 1099-K Do Lỗi …. $2.500” để thể hiện số tiền thu được khai báo trên Mẫu 1099-K.

Phần II – Dòng 24z, Các mục điều chỉnh khác. Kê loại và số tiền: “Nhận Được Mẫu 1099-K Do Lỗi…. $2.500” để bù trừ số tiền thu được khai báo cho quý vị do nhầm lẫn.

A. Quý vị có thể nhận được Mẫu 1099-K tùy thuộc vào loại giao dịch.

Nếu quý vị chấp nhận thẻ thanh toán (ví dụ, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) làm hình thức thanh toán cho hàng hóa quý vị bán hoặc dịch vụ quý vị cung cấp, quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh), cho tổng số tiền thanh toán trả cho quý vị thông qua việc sử dụng thẻ thanh toán trong niên lịch. Yêu cầu khai báo này không thay đổi và không có ngưỡng báo cáo tối thiểu cho các khoản thanh toán này để kích hoạt yêu cầu khai báo.

Hơn nữa, đối với các niên lịch sau năm 2021, nếu quý vị chấp nhận thanh toán từ một tổ chức giải quyết bên thứ ba, quý vị có thể nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh) từ tổ chức đó. Một tổ chức giải quyết bên thứ ba kết nối các bên với nhau (ví dụ, một trang web bán hàng trên mạng).

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-K nếu quý vị đã chấp nhận thanh toán từ một tổ chức giải quyết bên thứ ba, trong đó:

  • tổng số giao dịch của quý vị đã vượt quá 200 lần, và
  • tổng số tiền thanh toán quý vị nhận được đối với bất kỳ người được trả tiền tham gia nào đã vượt quá $20.000 trong niên lịch đó.

    Lưu ý: Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã hạ ngưỡng kích hoạt yêu cầu khai báo trên Mẫu 1099-K từ hơn $20.000 xuống còn hơn $600 (bất kể số lượng giao dịch). IRS đã ban hành Thông Báo 2023-10, tạm thời trì hoãn việc thực thi yêu cầu khai báo cáo đã hạ ngưỡng. Tuy nhiên, quý vị có thể nhận được Mẫu 1099-K do lỗi ở ngưỡng thấp hơn, bất kể Thông Báo 2023-10.

A. Quý vị có thể khai báo các mục bù trừ trên Bảng 1, dòng 8z và 24z cho từng Mẫu 1099-K mà quý vị đã nhận riêng biệt hoặc quý vị có thể gộp các Mẫu 1099-K nhận được như sau:

  • Một tập hợp các mục nhập bù trừ kết hợp trên Bảng 1 cho tất cả các Mẫu 1099-K đã nhận được trong đó khai báo việc bán các vật dụng cá nhân bị lỗ. Khai báo tổng số tiền thu được gộp trên Bảng 1 – Dòng 8z – Thu Nhập Khác, sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Đồ Dùng Cá Nhân Bán Lỗ". Báo cáo chi phí gộp của các mặt hàng, tối đa nhưng không nhiều hơn số tiền thu được từ mỗi mặt hàng được bán, trên Dòng 24z – Các Điều chỉnh Khác, sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Đồ Dùng Cá Nhân Bán Lỗ".
  • Một tập hợp các mục nhập bù trừ kết hợp trên Bảng 1 cho tất cả các Mẫu 1099-K nhận được do lỗi. Khai báo tổng số tiền gộp trên Dòng 1a, Tổng số tiền của các giao dịch qua thẻ thanh toán/mạng lưới bên thứ ba, đối với Mẫu 1099-K nhận được do lỗi trên Bảng 1 – Dòng 8z – Thu Nhập Khác, sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Nhận Được Do Lỗi". Khai báo số tiền tương tự được khai báo trên Dòng 8z trên Dòng 24z – Các Điều Chỉnh Khác, sử dụng mô tả "Mẫu 1099-K Nhận Được Do Lỗi."

A. Có. Đối với niên thuế 2022, quý vị có thể sử dụng Bảng 1, dòng 8z để hiển thị cả tổng số tiền thu được và số tiền âm bù trừ để khai báo Mẫu 1099-K nhận được do lỗi hoặc báo cáo số tiền thu được từ việc bán một vật dụng cá nhân bị lỗ như một giải pháp thay thế cho việc chỉ báo cáo tổng số tiền thu được trên Bảng 1, dòng 8z với số tiền bù trừ trên Bảng 1, dòng 24z.

Lưu ý: Khi báo cáo việc bán các vật dụng cá nhân bị lỗ, thay vào đó, quý vị có thể khai báo (các) giao dịch trên Mẫu 8949, Bán và Các Hình Thức Thanh Lý Khác Đối Với Tài Sản Vốn, có trong Bảng D, Lãi và Lỗ Vốn.

Cập nhật Câu hỏi thường gặp trước đó