Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu 1099-K

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này được công khai trên Tờ Thông Tin 2023-06PDF, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Dưới đây là các đường dẫn đến các câu hỏi thường gặp về Mẫu 1099-K – bao gồm thông tin chung, các yêu cầu về khai báo và nộp mẫu này.