Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu 1099-K: Nộp

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này được công khai trên Tờ Thông Tin 2023-06 PDF, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

A. Có. Mẫu 1099-K có thể được nộp bằng điện tử thông qua hệ thống FIRE (Nộp Tờ Khai Thông Tin Bằng Điện Tử) (tiếng Anh). Bất kỳ người nào nộp 250 Mẫu 1099-K trở lên cho bất kỳ niên lịch nào đều phải nộp các Mẫu 1099-K đó bằng điện tử. IRS khuyến khích những người nộp hồ sơ có ít hơn 250 tờ khai thông tin cũng nộp bằng điện tử. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem  Ấn Phẩm 1220, Chi Tiết Kỹ Thuật để Nộp Mẫu 1097,  1098,  1099,  3921,  3922,  5498 và  W-2G Bằng Điện Tử (tiếng Anh) PDF. Nếu quý vị đang cân nhắc việc nộp bằng giấy, hãy xem lại Hướng Dẫn Chung cho Một Số Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh).

A. Có. Với sự đồng ý trước của người tham gia nhận tiền, bản báo cáo của người được trả tiền có thể được cung cấp bằng điện tử. Sự đồng ý này phải được thực hiện dưới dạng điện tử theo cách thức cho thấy người nhận có thể tiếp cận bản báo cáo đó ở định dạng điện tử mà sẽ được cung cấp (xem Quy Định Tài Chính 1.6050W-2, Cung cấp dưới dạng điện tử bản báo cáo thông tin cho thanh toán được giải quyết bằng các giao dịch qua thẻ thanh toán và mạng lưới bên thứ ba (tiếng Anh) PDF, để được hướng dẫn nhằm nhận được sự đồng ý từ những người tham gia nhận tiền). Nếu bản báo cáo của người được trả tiền được cung cấp dưới dạng điện tử, thì địa chỉ email cho thực thể giải quyết thanh toán có thể được cung cấp thay cho số điện thoại.

A. Thực thể người thanh toán của người bán chuyển tiền cho người tham gia nhận tiền chịu trách nhiệm khai báo tổng số tiền của các giao dịch có thể khai báo.

Thực thể người thanh toán của người bán có thể thuê ngoài để xử lý các giao dịch cho một bên xử lý có thể chia sẻ nghĩa vụ theo hợp đồng thanh toán cho người bán. Khi cả bên thanh toán của người bán và bên xử lý có nghĩa vụ theo hợp đồng thanh toán cho người bán, thì thực thể gửi hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của người bán có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp bản báo cáo của người được trả tiền cho người tham gia nhận tiền và nộp Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và  Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), cho IRS.

A. Tổ chức thanh toán của bên thứ ba hoặc bên hỗ trợ thanh toán điện tử của tổ chức này chịu trách nhiệm khai báo tổng số tiền của các giao dịch có thể khai báo được trả cho những người tham gia nhận tiền trong mạng lưới của họ.

A. Có. Có một ngoại lệ cực thiểu đối với việc khai báo cho các tổ chức giải quyết bên thứ ba đối với các giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba. Ngưỡng đã được hạ thấp theo luật cho các niên lịch bắt đầu sau năm 2021; tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, IRS đã thông báo rằng họ đang trì hoãn việc thực hiện ngưỡng thấp hơn và sẽ coi niên lịch 2022 là năm chuyển tiếp đối với những người nộp hồ sơ trong đó ngưỡng (cao hơn) trước đó sẽ được áp dụng. Do đó, đối với niên lịch 2022, các tổ chức giải quyết bên thứ ba chỉ được yêu cầu phát hành Mẫu 1099-K để khai báo các giao dịch trong đó tổng các khoản thanh toán cho một người tham gia nhận tiền cho hàng hóa và dịch vụ trong niên lịch vượt quá $20.000 và có hơn 200 giao dịch. Xem Thông Báo 2023-10, Dòng Thời Gian Được Sửa Đổi Liên Quan Đến Việc Thực Hiện Mục 6050W(e) Sửa Đổi, trong đó, trì hoãn thay đổi đối với ngoại lệ cực thiểu đối với việc khai báo các giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba mà lẽ ra phải khai báo nếu các khoản thanh toán cho bên tham gia nhận tiền đối với hàng hóa và dịch vụ trong niên lịch vượt quá $600.

A. Không. Không có ngoại lệ tối thiểu cho việc khai báo các giao dịch qua thẻ thanh toán. TẤT CẢ các giao dịch qua thẻ thanh toán phải được khai báo trên Mẫu 1099-K.

A.Việc này còn tùy thuộc. Các giao dịch bán được thanh toán bằng thẻ lưu giá trị hoặc thẻ quà tặng:

  • Có thể khai báo nếu thẻ được chấp nhận bởi một mạng lưới những người không liên quan đến bên phát hành và không liên quan đến nhau.
  • Không phải khai báo khi thẻ chỉ được chấp nhận làm phương thức thanh toán bởi tổ chức phát hành hoặc người có liên quan đến tổ chức phát hành thẻ (ví dụ: công ty con hoặc chính công ty đó). Trong những trường hợp này, các thẻ lưu giá trị không phù hợp với định nghĩa của thẻ thanh toán và do đó các giao dịch bán được thực hiện bằng các thẻ đó không phải khai báo.

Để biết định nghĩa về những người không có quan hệ liên quan, hãy xem IRC 267(b), Mối Quan Hệ, của Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh), và IRC 267(e)(3), Quyền Sở Hữu Hàm Ý Trong Trường Hợp Công Ty Hợp Danh (tiếng Anh), hoặc IRC 707(b)(1), Một Số Giao Dịch Bán Hay Trao Đổi Tài Sản Nhất Định Liên Quan Đến Công Ty Hợp Danh Có Kiểm Soát, Tổn Thất Không Được Phép (tiếng Anh).

A. Ví dụ phổ biến nhất của tình huống này là khi một bên nhượng quyền xử lý tất cả các giao dịch qua thẻ thương nhân của nhiều bên nhận quyền và phân phối các khoản thanh toán cho phù hợp. Ví dụ: khi một công ty nhận các khoản thanh toán từ một ngân hàng thay mặt cho nhiều người được trả tiền, thì công ty đó được coi là một người tham gia nhận tiền đối với ngân hàng và như một tổ chức giải quyết thanh toán đối với những người được trả tiền mà được công ty này phân bổ các khoản thanh toán. Ngân hàng này được yêu cầu khai báo tổng số tiền của các giao dịch có thể khai báo được thanh toán thông qua công ty. Đổi lại, công ty được yêu cầu khai báo các giao dịch có thể phân bổ của những người được trả tiền mà được công ty phân bổ các khoản thanh toán. Theo quy chế và quy định, công ty đó là một “người được trả tiền tổng hợp”.

A. Có. Tuy nhiên, thực thể chịu trách nhiệm khai (tức là tổ chức gửi hướng dẫn chuyển tiền) phải chịu trách nhiệm về mọi hình phạt có thể áp dụng theo IRC 6721, Không Nộp Tờ Khai Thông Tin Chính Xác (tiếng Anh), và IRC 6722, Không Cung Cấp Bản Báo Cáo của Người Được Trả Tiền Chính Xác (tiếng Anh), nếu các yêu cầu khai báo không được đáp ứng. Ngoài ra, tên, địa chỉ và Mã Số Thuế của thực thể chịu trách nhiệm khai phải được khai báo trên Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và  Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), trong hộp thông tin của người khai.

A. Việc xác minh TIN của người được trả tiền được thực hiện thông qua Chương Trình Đối Sánh Mã Số Thuế (TIN). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng Dẫn Chung Cho Một Số Tờ Khai Thông Tin - Tài Liệu Giới Thiệu (tiếng Anh) hoặc gọi số 866-255-0654.

A. Thực thể người thanh toán của người bán phải khai báo tổng số tiền của các giao dịch thanh toán có thể khai báo của bất kỳ người tham gia nhận tiền nào được họ thanh toán các giao dịch qua thẻ thanh toán. Giao dịch qua thẻ thanh toán là bất kỳ giao dịch nào trong đó thẻ thanh toán hoặc bất kỳ dấu hiệu chỉ dẫn nào trong đó (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được chấp nhận làm phương thức thanh toán.

A. Đối với các niên lịch bắt đầu sau năm 2021, các tổ chức thanh toán của bên thứ ba phải khai báo tổng số tiền của các giao dịch thanh toán có thể khai báo của bất kỳ người tham gia nhận tiền nào được họ thanh toán qua mạng lưới thanh toán bên thứ ba của họ với điều kiện tổng số tiền giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba của người được trả tiền vượt quá $600 trong niên lịch, bất kể số lượng giao dịch.

Ghi chú: Đối với các niên lịch trước năm 2022, các tổ chức thanh toán của bên thứ ba đã cáo tổng số tiền của các giao dịch thanh toán có thể khai báo của bất kỳ người tham gia nhận tiền nào được họ thanh toán qua mạng lưới thanh toán bên thứ ba của họ nếu các giao dịch qua mạng lưới bên thứ ba của người được trả tiền vượt quá $20,000 trong niên lịch, và số lượng giao dịch vượt quá 200.

A. Thực thể gửi hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của người tham gia nhận tiền có trách nhiệm khai báo các giao dịch qua thẻ thanh toán. Trong trường hợp này, thực thể bên thứ ba có trách nhiệm khai báo, vì đó là thực thể gửi hướng dẫn chuyển tiền để thanh toán các giao dịch.

A. Không. Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) yêu cầu các tổ chức giải quyết thanh toán hoặc trong một số trường hợp, bên hỗ trợ thanh toán điện tử phải nộp tờ khai thông tin và cung cấp bản báo cáo người được trả tiền đối với từng người tham gia nhận tiền nhận được các khoản thanh toán để giải quyết các giao dịch thanh toán có thể khai báo. Các nghĩa vụ pháp định này được áp dụng bất kể người tham gia nhận tiền có trả phí hay không. Hơn nữa, nếu một thực thể giải quyết thanh toán hoặc một bên hỗ trợ thanh toán điện tử không tuân thủ các nghĩa vụ pháp định này, thì sẽ phải chịu phạt theo IRC 6721, Không Nộp Tờ Khai Thông Tin Chính Xác (tiếng Anh), và IRC 6722, Không Cung Cấp Bản Báo Cáo Người Được Trả Tiền Chính Xác (tiếng Anh). Bởi vì luật liên bang yêu cầu các thực thể giải quyết thanh toán hoặc bên hỗ trợ thanh toán điện tử phải khai tờ khai thông tin và cung cấp bản báo cáo của người được trả tiền, nên các thực thể này không được phép thu phí đối với các chi phí phát sinh khi thực hiện các yêu cầu này.

A. Nếu người được trả tiền có biên lai được phân loại theo nhiều MCC, thì người thanh toán của người bán có thể:

Ngoài ra, nếu người thanh toán của người bán (hoặc đơn vị xử lý của bên này) sử dụng hệ thống phân loại ngành khác hoặc ngoài MCC, thì người thanh toán của người bán phải chỉ định cho mỗi người được trả tiền một MCC tương ứng gần nhất với mô tả về doanh nghiệp của người được trả tiền.

A. Không. Các tổ chức thanh toán bên thứ ba không sử dụng mã MCC để phân loại người được trả tiền. Do đó, họ không hoàn thành Ô 2 của Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và  Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh).

A. Có. Thực thể giải quyết thanh toán có thể là thực thể trong nước hoặc nước ngoài.

Cập nhật Câu hỏi thường gặp trước đó