Gid pou travay ki gen rapò ak vòl idantite

Si w te fè eksperyans youn nan bagay sa yo, sa a ka yon endikasyon yon lòt moun te itilize nimewo Sekirite Sosyal ou a oswa lòt enfòmasyon pèsonèl ou yo san pèmisyon w pou kesyon travay. Si w pa deja gen yon PIN Pwoteksyon Idantite, nou rekòmande pou w sèvi ak zouti Resevwa yon PIN IP pou pwoteje kont taks ou a kont vòl idantite ki gen rapò ak taks. PIN IP a konfime w kòm moun valab ki ranpli deklarasyon an.

Kisa w ta dwe fè:

 • Si ou te resevwa yon CP01E Notifikasyon (an anglè):
   
  • Notifikasyon a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa gen enpak sou kont taks ou.
  • Paske nan risk finansye ak kredi ki asosye ak vòl idantite, IRS ap ofri ou ak etap adisyonèl (an anglè) pou pwoteje kont finansye ak kredi ou yo nan ka ke yo te itilize nimewo sekirite sosyal ou pou lòt rezon tou (Gade seksyon anba a, Etap ou ta dwe pran si (an anglè)…)
  • Malgre ke Vòl Idantite ki gen rapò ak Travay la pa afekte kont taks ou nan moman sa a, si ou bezwen plis enfòmasyon sou enpak sou kont taks ou, ou ta dwe kontakte IRS nan nimewo ki nan notifikasyon CP01E a.
    
 • Si ou te resevwa yon CP2000 Notifikasyon lis salè ou pa t 'touche:
   
  • Notifikasyon an a se yon notifikasyon sou yon evalyasyon annatant nan taks adisyonèl, akòz revni ki pa rapòte.
  • Pa enkli revni nan deklarasyon taks ou oswa ranpli yon deklarasyon amande si revni adisyonèl ki idantifye nan 'Notifikasyon CP2000' ou pa te touche pa ou menm oswa mari oswa madanm ou (si ranpli ansanm).
  • Si revni ou idantifye a pa pou ou, kontakte IRS imedyatman nan nimewo telefòn oswa faks ki nan notifikasyon CP2000 la.
    
 • Si ou te resevwa yon CP2057 Notifikasyon (an anglè) ak revni dout la dirèkteman gen rapò ak salè ke ou pa te touche:
   
  • Notifikasyon a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa gen enpak sou kont taks ou.
  • Pa kontakte IRS la. kidonk, ou ka vle pran etap adisyonèl (an anglè) pwoteje idantite w ak enfòmasyon pèsonèl ou.
    
 • Si ou te resevwa yon Fòm W-2 (an anglè) oswa Fòm 1099 soti nan yon patwon enkoni:
   
 • Si ou resevwa yon avi nan men SSA ki deklare ke ajans Sekirite Sosyal ou yo te ajiste / refize poutèt salè ou pa te touche oswa;

  Ou resevwa yon Deklarasyon Benefis Sekirite Sosyal (an anglè) soti nan SSA a ki montre plis revni pase sa ou te touche:

Etap ou ta dwe pran si ou konnen oswa sispèk ou se viktim nan ki gen rapò ak travay oswa lòt fòm vòl idantite:

Si w pa kapab ranpli deklarasyon taks ou paske yon lòt moun te deja ranpli yon deklarasyon sou SSN ou.

 • Gade IRS la Gid Kontribyab Vòl Idantite (an anglè) pou konsèy ak konsidere soumèt yon Fòm 14039.
   
 • Jan sa di deja nan paj sa a, ou ka konsidere tou pou jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN) pou pwoteje kont ou kont vòl idantite ki gen rapò ak taks. PIN IP la otantifye ou kòm dosye valab nan retounen an. Si w pa genyen kounye a yon PIN IP, ale nan IRS.gov/ippin pou plis enfòmasyon sou fason ou ka aplike pou resevwa youn.

Pou plis enfòmasyon ki baze sou IRS sou vòl idantite, vizite Vòl Idantite Santral.