Gid pou vòl idantite ki gen rapò ak travay

Si w te fè eksperyans youn nan bagay sa yo, sa a ka yon endikasyon yon lòt moun te itilize nimewo Sekirite Sosyal ou a oswa lòt enfòmasyon pèsonèl ou yo san pèmisyon w pou kesyon travay. Si w pa deja gen yon PIN Pwoteksyon Idantite, nou rekòmande pou w sèvi ak zouti Resevwa yon PIN IP pou pwoteje kont enpo wenpo w la kont vòl idantite ki gen rapò ak enpo. PIN IP a konfime w kòm moun valab ki ranpli deklarasyon an.

Kisa w ta dwe fè:

 • Si ou te resevwa yon Notifikasyon CP01E (an anglè):
   
  • Notifikasyon a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa gen enpak sou kont enpo w.
  • Paske nan risk finansye ak kredi ki asosye ak vòl idantite, IRS ap ofri ou emezi adisyonèl (an anglè) pou pwoteje kont finansye ak kredi ou yo nan ka yo te itilize nimewo sekirite sosyal ou pou lòt rezon tou (Gade seksyon anba a, Mezi ou ta dwe pran si…)
  • Malgre Vòl Idantite ki gen rapò ak Travay la pa afekte kont fiskal ou nan moman sa a, si ou bezwen plis enfòmasyon sou enpak sou kont fiskal ou, ou ta dwe kontakte IRS nan nimewo ki afiche nan notifikasyon CP01E a.
    
 • Si ou te resevwa yon Notifikasyon CP2000 (an anglè) ki gen lis salè ou pa t touche:
   
  • Notifikasyon an se yon notifikasyon sou yon evalyasyon annatant nan taks adisyonèl, akòz revni ki pa rapòte.
  • Pa enkli revni an nan deklarasyon enpo w oswa ranpli yon deklarasyon amande si revni adisyonèl ki idantifye nan "Notifikasyon CP2000" lan pa t soti nan travay ou menm oswa mari oswa konjwen w (si nou ranpli ansanm).
  • Si revni ou idantifye a pa pou ou, kontakte IRS imedyatman nan nimewo telefòn oswa faks ki nan notifikasyon CP2000 la.
    
 • Si ou te resevwa yon Notifikasyon CP2057 (an anglè) epi revni dout la dirèkteman gen rapò ak salè ou pa t touche:
   
  • Notifikasyon a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa gen enpak sou kont enpo w.
  • Pa kontakte IRS la. kidonk, ou ka vle pran etap adisyonèl (an anglè) pwoteje idantite w ak enfòmasyon pèsonèl ou.
    
 • Si ou te resevwa yon Fòm W-2 (an anglè) oswa Fòm 1099 (an anglè) soti nan yon patwon enkoni:
   
  • Pa mete revni sou deklarasyon enpo w oswa ranpli yon deklarasyon ki modifye
  • Kontakte a Administrasyon Sekirite Sosyal (an anglè). Yo pral revize salè ou avèk ou pou asire dosye yo kòrèk.
  • Akòde SSA a plizyè semèn pou mete dosye yo ajou
  • Ou ka vle pran mezi adisyonèl (an anglè) pou pwoteje idantite w ak enfòmasyon pèsonèl ou.
    
 • Si ou resevwa yon avi nan men SSA a ki deklare avantaj Sekirite Sosyal ou yo te ajiste / refize poutèt salè ou pa t touche oswa;
   

  Ou resevwa yon Deklarasyon Benefis Sekirite Sosyal (an anglè) soti nan SSA a ki montre plis revni pase sa ou te touche:

Mezi ou ta dwe pran si ou konnen oswa sispèk ou se viktim vòl idantite ki gen rapò ak travay oswa lòt fòm vòl idantite:

Si w pa kapab ranpli deklarasyon enpo w paske yon lòt moun te deja ranpli yon deklarasyon sou SSN ou.

 • Gade Gid pou kontribyab sou vòl idantite IRS la pou plis konsèy.
   
 • Konsidere soumèt yon Fòm 14039, Deklarasyon Vòl Idantite (an anglè) sou entènèt, oswa ou ka enrpime Fòm 14039PDF, pou voye pa lapòs oswa faks.
   
 • Jan sa di deja nan paj sa a, ou ka konsidere tou pou jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN) pou pwoteje kont ou kont vòl idantite ki gen rapò ak enpo. PIN IP la otantifye w kòm deklaran valid nan deklarasyon an. Si w pa gen yon PIN IP kounye a, ale nan IRS.gov/ippin pou plis enfòmasyon sou fason ou ka aplike pou resevwa youn.

Pou plis enfòmasyon IRS sou vòl idantite, vizite Sant pou vòl Idantite a.