Hướng Dẫn về Trộm Cắp Danh Tính Liên Quan đến Việc Làm

Nếu quý vị có bị một trong những điều sau đây thì có thể người khác đã dùng số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích việc làm mà không được quý vị cho phép. Nếu quý vị chưa có mã PIN bảo vệ danh tính, chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng công cụ Nhận Mã PIN IP để bảo vệ tài khoản thuế của quý vị khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Mã PIN IP xác thực quý vị là người khai thuế hợp lệ.

Quý vị phải làm gì:

 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP01E (tiếng Anh):
  • Thông báo chỉ để cho quý vị biết thông tin và không ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị.
  • Quý vị có thể làm thêm các bước (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình. (Xem đoạn bên dưới đây, Các bước quý vị cần làm nếu
  • Nếu cần thêm thông tin về ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị thì liên lạc với IRS theo số trong Thông Báo CP01E.
 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2000 (tiếng Anh) cho biết những lương bổng quý vị không lãnh: 
  • Thông báo cho biết về thuế đóng thêm chưa đánh giá xong do thu nhập chưa khai báo.
  • Không gộp thu nhập trên khai thuế của hoặc nộp khai thuế sửa đổi nếu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị (nếu khai thuế chung) không lãnh thu nhập nêu trên ‘Thông Báo CP2000’.
  • Nếu thu nhập không phải của quý vị thì liên lạc ngay với IRS qua số điện thoại hoặc điện sao trong thông báo CP2000.
 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2057 (tiếng Anh) và có thu nhập đáng nghi liên quan trực tiếp đến lương bổng quý vị không lãnh: 
  • Thông báo chỉ để cho quý vị biết thông tin và không ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị.
  • Đừng liên lạc với IRS. Tuy nhiên, quý vị có thể làm thêm các bước (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu quý vị nhận Mẫu W-2 (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099 (tiếng Anh) từ hãng sở quý vị không biết:
  • Đừng gộp thu nhập vào khai thuế của quý vị hoặc nộp khai thuế sửa đổi.
  • Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội (tiếng Anh). Họ sẽ kiểm tra thu nhập của quý vị để chắc chắn hồ sơ của họ đúng.
  • Chờ cho SSA có thời gian vài tuần để cập nhật hồ sơ của họ.
  • Quý vị có thể làm thêm các bước (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu quý vị nhận thông báo từ SSA cho biết quyền lợi An Sinh Xã Hội của quý vị bị điều chỉnh/từ chối do lương bổng quý vị không lãnh hoặc;
  Quý vị nhận Bản Báo Cáo của An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) từ SSA cho thấy thu nhập nhiều hơn phần quý vị thu được:  

Các bước cần làm nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của trộm cắp danh tính liên quan đến việc làm hoặc hình thức khác:

 Để biết thêm thông tin của IRS về trộm cắp danh tính, hãy truy cập Trung Tâm Chống Trộm Cắp Danh Tính.  
Nếu quý vị không thể khai thuế vì có người khác đã khai thuế bằng SSN của quý vị.

Xem Hướng Dẫn cho Người Đóng Thuế bị Trộm Cắp Danh Tính của IRS để được chỉ dẫn và cân nhắc nộp Mẫu 14039.   Như đã nêu trước đây trên trang này, quý vị cũng có thể cân nhắc việc lấy mã PIN Bảo vệ Danh tính (IP PIN) để bảo vệ tài khoản của mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Mã PIN IP xác thực quý vị là người khai thuế hợp lệ. Nếu quý vị hiện không có mã PIN IP, hãy truy cập IRS.gov/ippin để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể đăng ký để nhận mã PIN.