Hướng Dẫn về Mạo Danh Liên Quan đến Việc Làm

Nếu quý vị có bị một trong những điều sau đây thì có thể người khác đã dùng số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích việc làm mà không được quý vị cho phép.

 • Quý vị nhận thông báo CP01E 'Mạo Danh Liên Quan Đến Việc Làm' từ IRS (CP01E 'Employment Related Identity Theft') cho biết quý vị có thể là nạn nhân của mạo danh liên quan đến việc làm;
 • Quý vị nhận thông báo CP2000 'Yêu Cầu Xác Nhận Lợi Tức, Tiền Trả hoặc Tín Dụng Chưa Khai' (CP2000 'Request for Verification of Unreported Income, Payments, or Credits') từ IRS cho biết lương bổng quý vị không lãnh;
 • Quý vị nhận thông báo CP2057 'Kiểm Tra Hồ Sơ để Xác Nhận Lợi Tức' (CP2057 'Check Your Records to Confirm the Income You Received') từ IRS liên quan đến sai lệch khả dĩ về lợi tức và lợi tức ghi ngờ liên quan trực tiếp đến lương bổng quý vị không lãnh;
 • Quý vị nhận Mẫu Đơn W-2 (Form W-2) hoặc Mẫu Đơn 1099 (Form 1099) từ hãng sở mà quý vị không làm việc cho họ;
 • Quý vị nhận thông báo từ Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) cho biết quyền lợi An Sinh Xã Hội của quý vị đã bị điều chỉnh/từ chối do lương bổng quý vị không lãnh hoặc;
 • Quý vị nhận Bản Khai An Sinh Xã Hội từ SSA cho thấy lợi tức cao hơn lợi tức của quý vị.

Quý vị phải làm gì:

 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP01E (CP01E Notice):

  • Thông báo chỉ để cho quý vị biết thông tin và không ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị.
  • Quý vị có thể muốn làm thêm các bước (additional steps) để bảo vệ danh tánh và thông tin cá nhân của mình. (Xem đoạn bên dưới đây, “Các bước quý vị cần làm nếu…’)
  • Nếu cần thêm thông tin về ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị thì liên lạc với IRS theo số trong Thông Báo CP01E.
 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2000 (CP2000 Notice) cho biết những lương bổng quý vị không lãnh: 
  • Thông báo cho biết về thuế đóng thêm chưa đánh giá xong do lợi tức chưa khai báo.
  • Không gộp lợi tức trên khai thuế của hoặc nộp khai thuế sửa đổi nếu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị (nếu khai thuế chung) không lãnh lợi tức nêu trên ‘Thông Báo CP2000’.
  • Nếu lợi tức không phải của quý vị thì liên lạc ngay với IRS qua số điện thoại hoặc điện sao trong thông báo CP2000.
 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2057 (CP2057 Notice) và có lợi tức đáng nghi liên quan trực tiếp đến lương bổng quý vị không lãnh: 
  • Thông báo chỉ để cho quý vị biết thông tin và không ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị.
  • Đừng liên lạc với IRS. Tuy nhiên, quý vị có thể làm thêm các bước (additional steps) để bảo vệ danh tánh và thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu quý vị nhận Mẫu Đơn W-2 (Form W-2) hoặc Mẫu Đơn 1099 (Form 1099) từ hãng sở quý vị không biết:
  • Đừng gộp lợi tức vào khai thuế của quý vị hoặc nộp khai thuế sửa đổi.
  • Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) Họ sẽ kiểm tra thâu nhập của quý vị để chắc chắn hồ sơ của họ đúng.
  • Chờ cho SSA có thời gian vài tuần để cập nhật hồ sơ của họ.
  • Quý vị có thể làm thêm các bước (additional steps) để bảo vệ danh tánh và thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu quý vị nhận thông báo từ SSA cho biết quyền lợi An Sinh Xã Hội của quý vị bị điều chỉnh/từ chối do lương bổng quý vị không lãnh hoặc;
  Quý vị nhận Bản Khai An Sinh Xã Hội (Social Security Statement) từ SSA cho thấy lợi tức nhiều hơn phần quý vị thâu được:  
  • Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration.) Họ sẽ kiểm tra thâu nhập của quý vị để chắc chắn hồ sơ đúng.  
  • Quý vị cũng có thể kiểm tra lợi tức trên Bản Khai An Sinh Xã Hội trực tuyến (online Social Security Statement). Nhân viên từ 18 tuổi trở lên có thể lập một trương mục để xem bản khai của họ.  

Các bước cần làm nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của mạo danh liên quan đến việc làm hoặc hình thức khác:

 • Đặt cảnh giác về lường gạt trong thời gian 90 ngày trên khai báo tín dụng của quý vị bằng cách liên lạc với bất cứ một trong ba hãng khai báo tín dụng trên toàn quốc qua trực tuyến hoặc gọi số miễn phí của họ. Hãng quý vị liên lạc phải báo cho hai hãng kia.
 • Nộp đơn than phiền (File a complaint) lên Ủy Ban Thương Mại Liên Bang.
 • Xem đầy đủ hướng dẫn tại FTC, 'Việc cần làm ngay' (What to do right away).  

Nếu quý vị không thể khai thuế vì có người khác đã khai thuế bằng số SSN của quý vị thì xem Hướng Dẫn cho Người Đóng Thuế bị Mạo Danh của IRS để được chỉ dẫn.  

Trung tâm Chống Mạo danh để biết thêm thông tin của IRS về mạo danh.