Asistans IRS bay pou Moun ki Viktim Vòl Idantite yo: Kòman Li Fonksyone

Nou konnen vòl idantite ka fwistre epi mete konfizyon lakay viktim yo. Lè se vòl idantite ki gen rapò ak enpo, Sèvis Revni Entèn nan vle rezoud ka w la pi vit posib. IRS la te travay di pou ede viktim vòl idantite yo atravè amelyorasyon ak rediksyon nan tan yo pran pou rezoud sitiyasyon konplèks sa yo.

Eksperyans chak kontribyab ap varye, tou depann de si ou di nou ou ka yon viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo, oswa nou di ou nou gen yon deklarasyon enpo sispèk ki gen non w sou li. (Tanpri note: Sa ka rive tou nou pa rann nou kont ou se yon viktim vòl idantite jiskaske nou kòmanse trete deklarasyon enpo a oswa kòmanse yon kontwòl verifikasyon.)

Men yon deskripsyon jeneral sou sa ou ka atann.

Nou di ou nou gen yon deklarasyon enpo sispèk ki gen non ou sou li

Pwogram Pwoteksyon kontribyab IRS la pral idantifye yon deklarasyon enpo ki gen non ou ak SSN ou epi l ap voye yon notifikasyon oswa yon lèt ba ou. Pwogram Pwoteksyon Kontribyab la ap idantifye aktivman epi anpeche tretman deklarasyon enpo sou vòl idantite yo epi ede kontribyab yo ap itilize idantite yo a pou ranpli deklarasyon sa yo. Gen anpil rezon ki fè yon deklarasyon ka parèt sispèk, nan je nou, epi nou pran mezi prekosyon sa a pou pwoteje w. Men sa k rive nan sitiyasyon sa a:

 • Ou ka resevwa yon Lèt 4883C (an anglè) nan men IRS la k ap mande w verifye idantite w nan lespas 30 jou.
  • Swiv enstriksyon ki nan lèt la pou w verifye idantite w.
  • Rele gratis nan nimewo yo bay nan lèt la. Ou dwe genyen lèt la nan men w lè w rele Pwogram Pwoteksyon Kontribyab la.
  • Ou dwe genyen yon kopi deklarasyon enpo ane pase w la, si w te ranpli youn, pou ede verifye idantite w.
  • Verifye idantite w. Si w pa kapab verifye idantite w ak reprezantan sèvis kliyan an, yo ka mande w vizite yon Sant Asistans Kontribyab IRS an pèsòn. Ou ta dwe planifye pou w bay yon foto idantifikasyon anplis lèt la ak yon kopi deklarasyon enpo ki afekte yo si w te ranpli youn.
  • Si w resevwa lòt notifikasyon ki sanble konsènan deklarasyon ki pa nòmal, ou pa bezwen ranpli Fòm 14039 la, sof si yo di w pou fè sa a.
 • Depi w fin verifye idantite w, ou ka fè nou konnen si w te ranpli deklarasyon enpo ki konsène a.
 • Si w pa t ranpli deklarasyon enpo ki konsène a, n ap retire l nan dosye IRS ou yo. Li ka rekòmande pou w ranpli yon deklarasyon enpo sou papye si w poko ranpli deklarasyon pa w.
 • Si w te ranpli deklarasyon enpo ki konsène a, n ap debloke deklarasyon sa pou kontinye trete l, epi sof si gen pwoblèm nou pa t prevwa (erè matematik, deklarasyon ki manke paj oswa lòt sipò) y ap voye ranbousman w lan ba w yon fwa pwosesis la fini.

Tan no upran pou nou trete ka vòl idantite yo depann de kantite travay ak konpleksite ka yo. Yon fwa nou fin rezoud pwoblèm kont fiskal ou yo nèt, n ap make kont ou an yon endikatè vòl idantite pou ede w pwoteje kont fiskal ou a alavni.

Yo ka mete kèk viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo yo nan Pwogram PIN Pwoteksyon Idantite epi resevwa chak lane yon nouvo IP PIN sis (6) chif.

Ou di nou ou ka viktim yon vòl idantite ki gen rapò ak enpo

Men sa ki rive si w aprann ou se yon viktim yon vòl idantite ki gen rapò ak enpo. Pa ekzanp, yo rejte deklarasyon elektwonik ou an akòz gen yon deklarasyon enpo an doub ki fèt ak nimewo sekirite sosyal ou a epi w rapòte nou pwoblèm nan:

 • Ou ta dwe
 • W ap resevwa yon lèt nan men IRS k ap sètifye IRS la te resevwa Fòm 14039 ou a
 • Y ap voye ka w la bay òganizasyon "Asistans pou Viktim Vòl Idantite yo" pou yon anplwaye ki gen yon fòmasyon espesyalize nan vòl idantite ankete sou li epi rezoud li.
 • Òganizasyon IDTVA a ap travay pou rezoud ka vòl idantite ou a nan:
  • Evalye etandi pwoblèm yo epi eseye detèmine si pwoblèm vòl idantite ou a afekte youn oswa plizyè ane fiskal.
  • Trete tout pwoblèm ki gen rapò ak deklarasyon ki gen fwod. Sa gen ladan detèmine si gen viktim anplis, ou ka pa konnen, ki nan deklarasyon ki gen fwod la.
  • Fè rechèch sou ka a pou verifye epi otantifye tout non yo, adrès yo ak SSN yo egzat oswa yo se fwod.
  • Fè yon analiz ka a pou detèmine si yo te adrese tout pwoblèm li genyen yo.
  • Asire yo byen trete deklarasyon enpo ou a epi si yo dwe w yon ranbousman, debloke ranbousman w lan.
  • Retire deklarasyon fwod la nan dosye fiskal ou yo.
  • Make kont fiskal ou a ak yon endikatè vòl idantite, sa konplete travay nou sou ka w la epi l ap pwoteje w alavni.
 • W ap resevwa yon notifikasyon k ap di w ka w la rezoud. Sa pran jeneralman 120 jou, men akòz sikonstans atenuan pandemi a te lakoz, kantite ka vòl idantite nou yo te ogmante anpil epi sa pran nou an mwayèn 650 jou pou rezoud ka vòl idantite yo. IRS pran vòl idantite yo oserye e li angaje l pou rezoud ka vòl idantite yo pi vit posib epi y ap pran mezi pou diminye delè sa a pou l pase a 120 jou oswa mwens.
 • Apre ou fin ranpli Fòm 14039
  • Y ap kontakte ou lè ka w la rezoud.
  • Tanpri pa soumèt plizyè Fòm 14039 oswa 14039-B, ni kontakte IRS konsènan estati deklarasyon vòl idantite w la, sa pral lakoz delè si nou resevwa fòm an doub.
  • Apa de reponn demann pou enfòmasyon byen rapid, pa genanyen ou bezwen fè jiskaske nou kontakte w.
 • Y ap mete kèk viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo nan pwogram PIN Pwoteksyon Idantite a epi y ap resevwa yon nouvo PIN IP sis (6) chif chak lane.

Èske gen lòt mezi mwen ta dwe pran antanke viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo?

Lòt resous: