Trợ Giúp Nạn Nhân bị Mạo Danh của IRS: Cách Thức Hoạt Ðộng

Chúng tôi biết mạo danh là một vấn đề có thể bực mình và rối rắm cho nạn nhân. Khi xảy ra mạo danh liên quan đến thuế, thì Sở Thuế Vụ muốn giải quyết hồ sơ của quý vị càng sớm càng tốt. IRS cố gắng tối đa để giúp nạn nhân bị mạo danh bằng cách cải tiến và rút ngắn thời gian giải quyết những hoàn cảnh phức tạp này.

Kinh nghiệm của mỗi người đóng thuế sẽ khác nhau, tùy theo quý vị có cho chúng tôi biết quý vị là nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế hoặc chúng tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi nhận được bản khai thuế đáng ngờ có tên của quý vị trên đó hay không. (Xin lưu ý: Chúng tôi cũng có thể không biết quý vị là nạn nhân bị mạo danh cho đến khi chúng tôi bắt đầu xem xét hoặc kiểm toán bản khai thuế.)

Đây là mô tả khái quát về những điều quý vị nên dự trù.

Quý vị cho chúng tôi biết quý vị có thể nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế (You tell us you may be a tax-related identity theft victim)

Dưới đây là những gì xảy ra nếu quý vị thấy mình là nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế. Thí dụ, bản khai thuế nộp qua điện tử của quý vị bị từ chối bởi vì khai thuế giống nhau với số An Sinh Xã Hội của quý vị, và quý vị báo cáo sự việc cho chúng tôi:

 • Quý vị nên nộp bản giấy nếu không thể nộp qua e-file
 • Quý vị nên điền vào và nộp Mẫu Đơn 14039, Tờ Khai Mạo Danh, cùng bản khai thuế của quý vị
 • IRS sẽ nhận và cứu xét bản khai thuế và Mẫu Đơn 14039.
 • Quý vị sẽ nhận được thư xác nhận
 • Hồ sơ của quý vị được chuyển đến nhóm Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Mạo Danh (Identity Theft Victim Assistance, hay IDTVA) nếu đã có một bản khai thuế trên trương mục, nhân viên được huấn luyện đặc biệt sẽ giải quyết vấn đề này cho quý vị
 • Nhóm Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Mạo Danh sẽ giải quyết hồ sơ của quý vị bằng cách:
  • Đánh giá phạm vi vấn đề, xét hồ sơ của quý vị, xem có ảnh hưởng đến một hay nhiều năm thuế hay không.
  • Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến khai thuế gian lận. Điều này bao gồm xem có thêm nạn nhân nào mà quý vị có thể chưa biết, có trên bản khai thuế gian lận hay không.
  • Nghiên cứu hồ sơ để kiểm tra kỹ tất cả tên tuổi, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội xem có chính xác hoặc giả mạo không.
  • Phân tích hồ sơ để xem tất cả những vấn đề chưa giải quyết có được cứu xét chưa
  • Theo dõi bản khai thuế của quý vị để cứu xét đúng cách và biết chắc quý vị trả tiền còn thiếu, hoặc được trả tiền bồi hoàn.
  • Lấy bản khai thuế gian lận ra khỏi hồ sơ thuế của quý vị.
  • Đánh dấu trương mục thuế của quý vị bằng chỉ báo mạo danh, hoàn tất công việc của chúng tôi đối với hồ sơ của quý vị và bảo vệ quý vị trong tương lai.
 • Quý vị sẽ nhận được thông báo cho biết hồ sơ của quý vị đã được giải quyết. Thông thường là trong vòng 120 ngày nhưng những hồ sơ phức tạp có thể mất 180 ngày hay lâu hơn
 • Một số nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN Bảo Vệ Danh Tánh và hàng năm, phải ghi IP PIN mới có sáu chữ số vào bản khai thuế.  IP PIN sẽ thêm một lớp bảo vệ danh tánh. Một số người đóng thuế sẽ có lựa chọn nhận IP PIN, sử dụng công cụ IRS.gov/getanippin.

Chúng tôi cho quý vị biết chúng tôi nhận bản khai thuế đáng ngờ có tên của quý vị trên đó (We tell you we have a suspicious return with your name on it)

Thông thường, Chương Trình Bảo Vệ Người Đóng Thuế của IRS biết có bản khai thuế đáng ngờ có tên và Số An Sinh Xã Hội của quý vị và sẽ gởi thông báo hay thư cho quý vị biết. Có nhiều lý do chúng tôi nghi ngờ bản khai thuế, và chúng tôi áp dụng biện pháp đề phòng này để bảo vệ quý vị.  Dưới đây là những gì xảy ra trong hoàn cảnh này:

 • Quý vị có thể nhận thư từ IRS yêu cầu quý vị kiểm chứng danh tánh trong vòng 30 ngày.
 • Quý vị làm theo hướng dẫn trong thư để kiểm chứng danh tánh tại IDVerify.irs.gov:
  • Nếu không thể kiểm chứng qua mạng lưới thì quý vị nên gọi số miễn phí của Chương Trình Bảo Vệ Người Đóng Thuế nêu trong thư.
  • Nếu không thể kiểm chứng danh tánh với đại diện dịch vụ khách hàng thì quý vị có thể phải đích thân đến Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS. Quý vị nên cung cấp danh tánh có hình cùng với thư và một bản sao của bản khai thuế nếu quý vị đã nộp rồi.
  • Nếu quý vị không biết rõ thư có xác thực và được gởi từ IRS hay không, đến IDVerify.IRS.gov và làm theo chỉ dẫn để kiểm chứng danh tánh của quý vị.
  • Nếu nhận được thư này hay nhiều thông báo tương tự thì quý vị không cần điền vào Mẫu Đơn 14039 trừ khi được yêu cầu điền.
 • Sau khi kiểm chứng danh tánh với chúng tôi, quý vị có thể cho biết là có hay không có nộp bản khai thuế.
 • Nếu quý vị chưa khai thuế thì chúng tôi sẽ lấy bản này ra khỏi hồ sơ IRS. Quý vị sẽ được cho biết là cần phải khai thuế bằng giấy cho mùa khai thuế hiện tại.
 • Nếu quý vị có khai thuế thì chúng tôi sẽ lấy ra để cứu xét và, trừ những vấn đề khác, sẽ gởi tiền bồi hoàn cho quý vị.

Chúng tôi có thể nhận ra nhanh chóng những hồ sơ mạo danhtùy vào số lượng công việc và mức phức tạp của những hồ sơ đó. Sau khi giải quyết xong vấn đề trong trương mục thuế của quý vị, chúng tôi sẽ đánh dấu trương mục bằng chỉ báo mạo danh để bảo vệ quý vị trong tương lai.

Một số nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN Bảo Vệ Danh Tánh và hàng năm, phải ghi IP PIN mới có sáu chữ số vào bản khai thuế.  IP PIN sẽ thêm một lớp bảo vệ danh tánh. Một số người đóng thuế sẽ có lựa chọn nhận IP PIN, sử dụng công cụ IRS.gov/getanippin.

Tôi có nên áp dụng những biện pháp khác với tư cách là nạn nhân IDT liên quan đến thuế không? (Are there other steps I should take as a tax-related IDT victim?)

Quý vị cũng nên làm theo đề nghị của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang, như liên lạc với một trong ba văn phòng tín dụng để đặt “cảnh báo gian lận” lên hồ sơ tín dụng của mình. Xem Chỉ Dẫn cho Người Đóng Thuế về Vấn Đề Mạo Danh và mạng lưới của FTC, www.identitytheft.gov, để biết thêm chi tiết.

Quý vị nên hỏi cơ quan thuế của tiểu bang (state tax agency) để biết có cần làm thêm bước nào ở cấp tiểu bang không.

Ngoài ra, quý vị phải dùng nhu liệu có mức an toàn cao và cách thực hành tốt nhất để được an toàn khi lướt hoặc mua hàng trên mạng lưới. Hãy cảnh giác với những lường gạt trên mạng lưới để ăn cắp thông tin kín đáo của quý. Tìm hiểu thêm tại Sát Cánh về Thuế và An Ninh. – một chiến dịch nhận thức do IRS, các cơ quan thuế của tiểu bang và ngành thuế hỗ trợ.

Nguồn tài nguyên tham khảo khác (Other resources):

Trung tâm Chống Mạo danh

Hội Thảo về An Ninh

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration)