Sèvis Verifikasyon Idantite ak Deklarasyon Taks

Nan kèk ka, w ap bezwen verifye idantite ou ak enfòmasyon deklarasyon taks  ou nan IRS la. Sa ede nou anpeche yon pirat idantite vòlè kòb ranbousman w.

Kiyès ki Dwe Itilize Sèvis Verifikasyon Idantite ak Deklarasyon taks la

Itilize sèvis sa a sèlman si:

Si ou te resevwa yon lèt 4883C oswa yon lèt 6330C (an anglè), swiv enstriksyon ki nan lèt la. Si lèt ou te resevwa a pat genyen sitwèb sa ladan li, oswa ou pat resevwa yon lèt ditou, ou pap kapab itilize sèvis anliy sa a.

Kisa Ou Bezwen pou Verifye Idantite Ou

Si w pa genyen yon non itilizatè IRS ki ekziste deja oswa yon kont ID.me, mete foto idantifikasyon w pre.

Apre Ou fin Verifye Idantite Ou, Ou Dwe Verifye Deklarasyon Taks Ou

Ou dwe reponn kesyon IRS yo konsènan deklarasyon taks ou an apre ou fin verifye idantite ou.

  • W ap bezwen deklarasyon taks seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt la
  • W ap bezwen tou lèt ou te resevwa a
  • Si ou pa wè kesyon sa yo apre ou fin verifye idantite ou, retounen sou paj sa epi konekte ankò

Verifye Idantite w ak Deklarasyon Taks ou (an anglè)

Nòt sou Aksesibilite pou Verifikasyon Idantite Sou Entènèt

Genyen pwoblèm konpatibilite ak kèk teknoloji akomodasyon. Konsilte Gid pou Jwenn Aksè nan Sèvis  Verifikasyon Idantite  a (an anglè) pou èd si w ap sèvi ak yon lektè ekran, loup pou ekran oswa lojisyèl kòmand vokal.

Kesyon yo Poze Souvan

Wi. W ap kapab itilize sèvis sa a pou ou fè nou konnen ou pat fè oswa soumèt yon deklarasyon taks. Sa anpeche yon vòlè idantite pran ranbousman w lan.

Mete adrès aktyèl ou genyen an lè w ap verifye idantite ou avèk ID.me, menm si se pa menm adrès ou te itilize nan deklarasyon taks ou a. ID.me dwe kapab verifye adrès ou paske sa fè pati pwosesis verifikasyon idantite a. Apre verifikasyon idantite a, ou dwe reponn kesyon IRS yo tou konsènan deklarasyon taks ou a. Si ou pa wè kesyon sa yo apre verifikasyon idantite a, retounen sou paj sa a epi konekte ankò.

Non. Ou pa bezwen depoze yon Fòm 14039 Affidavit Vòl Idantite. Olyesa, itilize sèvis sa a pou fè nou konnen ou pa t fè oswa soumèt yon deklarasyon taks.

Apre ou fin verifye idantite ou ak enfòmasyon deklarasyon taks ou avèk sèvis sa, sa ka pran jiska 9 semèn pou fini ak tretman deklarasyon an. Ale sou Kote Ranbousman Mwen an? oswa itilize aplikasyon mobil IRS2Go a ant 2 ak 3 semèn apre ou fin itilize sèvis sa pou verifye estati ranbousman w lan.

Non. Sistèm ID.me an pa bay moun ki poko gen 18 an aksè. Pou w verifye enfòmasyon sou idantite ou ak deklarasyon taks ou, tanpri rele nimewo telefòn ki nan lèt IRS ou te resevwa a.

Lòt Fason pou Verifye Idantite w

Si w pa ka verifye idantite w sou entènèt la osinon ou pa gen dokimantasyon yo mande w la, tanpri kontakte nou atravè nimewo telefòn gratis ki nan lèt ou resevwa a.

Pou ka fè pwosesis la vin pi rapid lè w ap rele, ou oblije genyen:

  • Lèt 5071C ou, lèt 5747C oswa lèt 5447C oswa lèt 6331C
  • Deklarasyon taks seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt la
    • Remak: Yon Fòm W-2 oswa 1099 pa yon deklarasyon taks
  • Nenpòt lòt fòm pami deklarasyon taks pou ane pase yo, si ou te depoze youn.
  • Nenpòt pyès jistifikasyon tankou W-2, 1099, Barèm C, Barèm F, elatriye

Si nou pa kapab verifye idantitew nan telefòn, nou ka mande w pou pran randevou ak biwo lokal IRS ou a pou verifye idantite w an pèsonn.