Sèvis Verifikasyon Idantite ak Deklarasyon Enpo

Nan kèk ka, w ap bezwen verifye idantite ou ak enfòmasyon deklarasyon enpo ou nan IRS la. Sa ede nou anpeche yon pirat idantite vòlè kòb ranbousman w lan.

Kiyès ki Dwe Itilize Sèvis Verifikasyon Idantite ak Deklarasyon enpo a

Itilize sèvis sa a sèlman si:

Si ou te resevwa yon lèt 4883C oswa yon lèt 6330C (an anglè), swiv enstriksyon ki nan lèt la. Si lèt ou te resevwa a pa t genyen sitwèb sa ladan li, oswa ou pat resevwa yon lèt ditou, ou pap kapab itilize sèvis anliy sa a.

Kisa Ou Bezwen pou Verifye Idantite O

Si ou se yon nouvo itilizatè, prepare foto idantite w.

Apre Ou fin Verifye Idantite Ou, Ou Dwe Verifye Deklarasyon Enpo Ou

Ou dwe reponn kesyon IRS yo konsènan deklarasyon enpo ou an apre ou fin verifye idantite w.

  • W ap bezwen deklarasyon enpo seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt la
  • W ap bezwen tou lèt ou te resevwa a
  • Si ou pa wè kesyon sa yo apre ou fin verifye idantite ou, retounen sou paj sa epi konekte ankò

Verifye Idantite w Ak Deklarasyon Enpo ou (an anglè)

Nòt sou Aksesibilite pou Verifikasyon Idantite Anliy

Genyen pwoblèm konpatibilite ak kèk teknoloji pou asistans yo. Konsilte Gid Aksesibilite pou Sèvis Verifikasyon Idantite a (an anglè) pou èd si w ap sèvi ak yon lektè ekran, loup pou ekran oswa lojisyèl kòmand vokal.

Kesyon yo Poze Souvan Yo

Wi. Ou ka itilize sèvis sa a pou di nou ke ou pa t ranpli oswa soumèt yon deklarasyon enpo. Sa ap ede anpeche yon vòlè idantite jwenn ranbousman ou.

Si ou te gen difikilte pou verifye idantite w anliy atravè ID.me epi ou poko verifye idantite w ak done deklarasyon enpo ou, nou ka voye yon lèt ki ofri yon opsyon verifikasyon an pèsòn. Opsyon sa a itilize yon pwosesis anliy atravè ID.me ak yon pwosesis an pèsòn nan yon magazen UPS lokal pou verifye idantite w.
Pou kòmanse pwosesis sa a, vizite sitwèb an pèsòn ID.me ki enkli nan lèt nou te voye ba ou a. Premyèman, w ap kreye oswa konekte ak kont anliy ID.me ou, epi answit w ap pran yon randevou pou validation an pèsòn nan yon magazen UPS lokal. Apre w fin verifye idantite w an pèsòn, w ap tounen la pou w konekte epi verifye done deklarasyon enpo ou pou w konplete pwosesis la.

Antre adrès ou itilize ye kounye a lè w ap verifye idantite w avèk ID.me, menmsi se pa menm adrès ou te itilize nan deklarasyon enpo ou a. ID.me dwe kapab verifye adrès ou a nan kad pwosesis verifikasyon idantite a. Apre w fin verifye idantite w, ou dwe reponn tou kesyon IRS konsènan deklarasyon enpo ou. Si w pa wè kesyon sa yo apre w fin verifye idantite w, tounen nan paj sa a epi konekte ankò.

Non, ou pa bezwen ranpli yon Fòm 14039, Deklarasyon sou sèman Vòl Idantite. Olye de sa, itilize sèvis sa a pou di nou ke ou pa t ranpli oswa soumèt yon deklarasyon enpo.
 

Apre w fin verifye idantite w ak enfòmasyon sou deklarasyon enpo ou atravè sèvis sa a, sa ka pran jiska nèf (9) semèn pou fini pwosesis deklarasyon an. Vizite Kote ranbousman mwen an? oswa itilize aplikasyon mobil IRS2Go 2-3 semèn apre w fin itilize sèvis sa a pou tcheke sitiyasyon ranbousman ou an.

Non. Sistèm ID.me a pa pèmèt okenn moun ki poko gen 18 an gen aksè. Pou verifye idantite w ak enfòmasyon sou deklarasyon enpo ou, tanpri rele nimewo telefòn ki nan lèt IRS ou te resevwa a.

Lòt Fason pou Verifye Idantite w

Si w pa ka verifye idantite w anliy la osinon ou pa gen dokimantasyon yo mande w la, tanpri kontakte nou atravè nimewo telefòn gratis ki nan lèt ou resevwa a.

Pou akselere pwosesis la lè w ap rele, ou dwe genyen:

  • Lèt 5071C ou, lèt 5747C oswa lèt 5447C oswa lèt 6331C
  • Deklarasyon enpo seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt la
    • Remak: Yon Fòm W-2 oswa 1099 pa yon deklarasyon enpo
  • Nenpòt lòt fòm pami deklarasyon enpo pou ane pase yo, si ou te depoze youn.
  • Nenpòt
  • pyès jistifikasyon tankou W-2, 1099, Barèm C, Barèm F, elatriye

Si nou pa kapab verifye idantitew nan telefòn, nou ka mande w pou pran randevou ak biwo lokal IRS ou a pou verifye idantite w an pèsòn.