Theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021, các khoản ứng trước lên đến một nửa Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 đã được gửi đến những người đóng thuế đủ điều kiện.

Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em không hoạt động nữa, nhưng quý vị có thể thấy tổng số tiền các khoản ứng trước trong tài khoản trực tuyến của quý vị (tiếng Anh).

Các Câu Hỏi Thường Gặp: Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Năm 2021

 

Thông Tin Khai Thuế Năm 2021

Lấy thông tin về tổng số tiền các khoản ứng trước của quý vị và số lượng trẻ đủ tiêu chuẩn trong tài khoản trực tuyến của quý vị. Quý vị có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu của quý vị cho Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em để đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.

Đăng nhập vào tài khoản của quý vị (tiếng Anh)

Quý vị cũng có thể tham khảo Thư 6419 (tiếng Anh).

Đối Chiếu Tổng Số Tiền Khoản Ứng Trước của Quý Vị Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021

Nếu quý vị đã nhận được các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị cần phải đối chiếu (so sánh) tổng số tiền quý vị nhận được với số tiền quý vị đủ điều kiện yêu cầu.

Để đối chiếu các khoản ứng trước trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị:

Quý vị cũng có thể tham khảo Thư 6419 (tiếng Anh).

Nếu quý vị đã nhận được các khoản ứng trước dựa trên một tờ khai thuế chung, thì mỗi người phối ngẫu được coi là đã nhận được một nửa số tiền của các khoản thanh toán, trừ khi một trong hai người hủy ghi danh.

Để đối chiếu các khoản ứng trước trên tờ khai thuế năm 2021, hãy cộng tổng số tiền ứng trước của quý vị vào tổng số tiền ứng trước của vợ/chồng quý vị.

Mỗi người có thể tìm thấy tổng số tiền khoản ứng trước của mình trong tài khoản trực tuyến của quý vị.

Đối với đa số người đóng thuế, tổng số tiền ứng trước trong Thư 6419 sẽ khớp với tổng số tiền trong tài khoản trực tuyến.

Nếu tổng số tiền ứng trước khác nhau giữa Thư 6419 và tài khoản trực tuyến của quý vị, hãy dựa vào tổng số tiền trong tài khoản trực tuyến của quý vị.

Tài khoản trực tuyến của quý vị có thông tin khoản ứng trước mới nhất. Không dựa vào Bản Ghi Thuế để biết tổng số tiền các khoản ứng trước.

Hãy giữ Thư 6419 để lưu lại trong hồ sơ thuế của quý vị.

Các Câu Hỏi Thường Gặp: Đối Chiếu Các Khoản Ứng Trước của Quý Vị

Nếu Quý Vị Không Nhận Được Các Khoản Ứng Trước

Quý vị có thể yêu cầu toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 nếu quý vị đủ điều kiện – ngay cả khi quý vị thường không khai thuế.

Để yêu cầu toàn bộ Khoản Tín Thuế Trẻ Em, hãy nộp tờ khai thuế năm 2021 (tiếng Anh).

 

Ai Đủ Điều Kiện

Để đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị (và vợ/chồng của quý vị, nếu đã kết hôn khai thuế chung) phải:

  • Nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế hoặc
  • Nhập thông tin của quý vị vào năm 2020 để nhận các khoản thanh toán kích thích (Tác Động Kinh Tế) với công cụ Người Không Phải Khai Thuế: Nhập Thông Tin Thanh Toán Tại Đây hoặc
  • Cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị vào năm 2021 với công cụ Người Không Phải Khai Thuế: Gửi Thông Tin của Quý Vị

Và quý vị (và vợ/chồng của quý vị, nếu đã kết hôn khai thuế chung) cũng phải:

  • Sống tại nhà chính ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm (50 tiểu bang và District of Columbia) hoặc khai thuế chung với người phối ngẫu có nhà chính ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm;
  • Có một trẻ đủ tiêu chuẩn dưới 18 tuổi vào cuối năm 2021 và có Số An Sinh Xã Hội hợp lệ;
  • Kiếm được ít hơn hạn mức thu nhập nhất định.