Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em đã giúp nhiều gia đình nhận được khoản ứng trước của tín thuế:

 • Một nửa tổng số tiền tín thuế đã được trả dưới dạng các khoản ứng trước hàng tháng vào năm 2021. Xem lịch ngày thanh toán.
 • Quý vị sẽ yêu cầu một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021.

Các khoản tiền ứng trước đã được gửi tự động đến những người đủ điều kiện.

 

Ai Đủ Điều Kiện Nhận Các Khoản Ứng Trước

Để đủ điều kiện nhận tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em, quý vị (và vợ/chồng của quý vị, nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế) phải:

 • Nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 và yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai hoặc
 • Cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị trong năm 2020 để nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng cách sử dụng công cụ Người Không Khai Thuế: Nhập Thông Tin Chi Trả Tại Đây hoặc
 • Cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị trong năm 2021 bằng cách sử dụng công cụ dành cho Người Không Khai Thuế: Gửi Thông Tin của Quý Vị;
 • Sống ở nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm (50 tiểu bang và Đặt Khu Columbia) hoặc khai thuế chung với người phối ngẫu có nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm; 
 • Có một trẻ đủ điều kiện dưới 18 tuổi vào cuối năm 2021 và có số An Sinh Xã Hội hợp lệ;
 • Có tổng thu nhập kiếm được thấp hơn các hạn mức thu nhập nhất định.

Xem Các Khoản Thanh Toán

Sử dụng công cụ này để:

 • Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước hay không
 • Xem tài khoản ngân hàng và địa chỉ gửi thư của quý vị
 • Xem các khoản thanh toán của quý vị 

Xem Các Khoản Thanh Toán

Kiểm Tra Xem Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không

Kiểm tra xem  quý vị có đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước hay không.

Sử Dụng Trợ Lý về Tính Đủ Điều Kiện