Chanjman enpòtan ki fèt nan Kredi Enpo pou Timoun nan te ede anpil fanmi jwenn peman avans kredi a:

 • Mwatye montan kredi yo te fèt an peman avans mansyèl nan 2021 an. Gade kalandriye dat peman yo.
 • W ap reklame lòt mwatye a lè ou depoze deklarasyon enpo sou revni 2021 w lan.

Peman avans yo te al jwenn moun ki kalifye yo otomatikman.

 

Kiyès ki Kalifye pou Peman Avans yo

Pou kalifye pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, oumenm ( avèk konjwen w lan, si ou te fè yon deklarasyon konjwen) te dwe:

 • Fè yon deklarasyon enpo 2019 oswa 2020 epi reklame Kredi Enpo pou Timoun nan deklarasyon an; oswa
 • Ba nou enfòmasyon ou yo pou ane 2020 an pou w resevwa Peman Enpak Ekonomik la pandan w ap itilize Non-Deklaran yo: Zouti Antre Enfòmasyon Peman yo La a; oswa
 • Ba nou enfòmasyon w yo an 2021 avèk Non-Deklaran: zouti Soumèt Enfòmasyon Ou yo; epi
 • Ap viv nan yon kay prensipal nan Etazini pandan plis pase mwatye nan ane a (50 Eta yo ak Distrik Columbia) oswa fè yon deklarasyon konjwen avèk yon konjwen ki gen yon kay prensipal nan Etazini pandan plis pase mwatye nan ane a; ak
 • Yon timoun kalifye ki genyen mwens pase 18 lane nan fen ane 2021 an epi ki genyen yon nimewo Sekirite Sosyal valid; ak
 • Antre mwens pase yon seri limit revni.

Gade Peman yo

Itilize zouti sa a pou:

 • Verifye si ou kalifye pou peman avans yo

 • Gade kont labank ou ak adrès bwat postal ou

 • Gade peman ou yo

Gade Peman yo

Verifye Si Ou Kalifye

Verifye si ou ka kalifye pou peman avans yo.

Itilize Asistan Kalifikasyon an