Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè H: Rekonsilyasyon Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo sou Deklarasyon Enpo 2021 w lan

A1. Lè w ap fè deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a, w ap bezwen konpare:

 1. Montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ou te resevwa nan 2021 an; avèk
 2. Montan Kredi Enpo pou Timoun ou kapab reklame kòmsadwa nan deklarasyon enpo 2021 w lan.

Montan Aleksè Kredi Enpo pou Timoun: Si montan Kredi Enpo pou Timoun nan depase montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, ou ka reklame montan Kredi Enpo pou Timoun ki rete a sou deklarasyon enpo 2021 w lan.

Montan Aleksè Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan: Si ou resevwa yon montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ki depase montan Kredi Enpo pou Timoun nan ke ou ka reklame kòmsadwa nan ane fiskal 2021 w lan, ou ka bezwen ranbouse IRS la kèk oswa tout eksè peman sa.

An Janvye 2022, IRS la ap voye ba ou Lèt 6419 pou ba ou montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ki te vèse ba ou nan 2021 an. Tanpri konsève lèt sa konsènan peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo avèk dosye fiskal ou yo. Ou ka bezwen refere lèt sa lè w ap fè deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a.

A2. Montan peman avans Kredi enpo pou Timoun yo ou resevwa nan 2021 an baze sou estimasyon IRS sou montan Kredi Enpo pou Timoun yo t ap ba ou pou ane fiskal 2021 an. Lwa a ekzije pou estimasyon sa baze sou de (2) sous enfòmasyon prensipal:

 1. Deklarasyon enpo 2020 w lan oswa, si deklarasyon sa pa disponib, deklarasyon enpo 2019 ou a; ak
 2. Tout enfòmasyon aktyalize ou bay IRS la nan 2021 an, sa gen ladan enfòmasyon ou bay atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP), k ap pèmèt ou mete ajou ansanm ak IRS la enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun ou yo nan 2021 an, ansanm ak tout chanjman nan kantite timoun kalifye w yo, chanjman nan revni ou, ak chanjman nan estati deklarasyon w yo.

Fanmi ak sitiyasyon lavi a kapab soup nan yon ane. Lis sa ki annapre a bay kèk ekzanp chanjman ki te ka lakoz peman aleksè avans Kredi Enpo pou Timoun yo.

 • Yon timoun kalifye ki rezide avèk ou ka chanje kay pandan ane 2021 an epi rezide pandan plis pase mwatye ane fiskal 2021 an avèk yon endividi diferan.
 • Revni ou ogmante an 2021.
 • Estati deklarasyon ou chanje pou 2021 an.
 • Kay prensipal ou a te deyò Etazini pandan plis pase mwatye ane 2021 an.

Apre kalite chanjman òdinè sa yo nan fanmi ak nan lavi a, ou ka resevwa yon montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ki depase montan Kredi Enpo pou Timoun yo t ap ba ou sou deklarasyon enpo 2021 w lan.

Pou plis enfòmasyon konsènan kalifikasyon pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, ansanm ak definisyon kay prensipal ou a, gade Sijè B: Kalifikasyon pou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A3. Wi. IRS la ankouraje ou pou w itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) nan 2021 an pou rasire ou IRS la gen enfòmasyon ki pi resan yo konsènan kalifikasyon ou pou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an. Dènye enfòmasyon sa ap ede IRS la kontinye amelyore ekzaktitid estimasyon montan Kredi Enpo pou Timoun IRS la, ke y ap ba ou nan deklarasyon enpo 2021 w lan. CTC UP ap disponib sou IRS.gov apati mwa Jen an, e okòmansman l ap sèlman pèmèt ou chwazi, ou p ap ka resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. IRS la ap ajoute fonksyonalite nan CTC UP annapre pandan ane sa a, fonksyonalite yo dekri nan QF-1 anlè a.

Avèk estimasyon aktyalize montan Kredi Enpo pou Timoun yo ba ou a, IRS la kapab redui nan yon fason apwopriye montan peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou an nan 2021 an.

Enpòtan: Ajisteman sa yo ap redui risk pou peman anplis Kredi Enpo pou Timoun, sinon ou ka genyen pou ranbouse l bay IRS la an 2022.

A4. Petèt. Si ou kalifye pou pwoteksyon ranbousman ki dekri nan Sijè H sa a, ou p ap genyen pou ou ranbouse kèk oswa tout montan aleksè a. Si ou pa kalifye pou pwoteksyon ranbousman an, w ap bezwen sinyale tout montan aleksè a nan deklarasyon enpo 2021 w lan kòm enpo sou revni adisyonèl. Enpo sou revni adisyonèl sa ap redui montan ranbousman fiskal ou a oswa enpo total ou dwe pou 2021 an.

A5. Ou p ap kalifye pou okenn pwoteksyon ranbousman si AGI modifye w la nan montan sa yo anba a oswa pi plis dapre estati deklarasyon nan deklarasyon enpo 2021 w lan.

 • $120 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalife;
 • $100 000 si w ap deklare antanke chèf fwaye; epi
 • $80 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi fè yon deklarasyon separe.

Pou enfòmasyon sou definisyon AGI modifye a, gade Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A6. Ou kalifye pou pwoteksyon ranbousman total la epi ou p ap bezwen ranbouse okenn montan aleksè si kay prensipal ou te Ozetazini pandan plis pase mwatye ane 2021 an ak revni brit ajiste ki modifye pou 2021 an nan montan annapre a oswa pi ba, dapre estati deklarasyon an nan deklarasyon enpo 2021 an:

 • $60 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalife;
 • $50 000 si w ap deklare antanke chèf fwaye; epi
 • $40 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi fè yon deklarasyon separe.

Pwoteksyon ranbousman w lan ka limite si AGI modifye w la depase montan sa yo oswa si kay prensipal ou a pa t Ozetazini pandan plis pase mwatye nan ane 2021 an.

Pou plis apwopo definisyon kay prensipal ou a, gade Sijè B: Kalifikasyon pou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021 an. Pou enfòmasyon sou definisyon AGI modifye a, gade Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A7. Si mwen kalifye pou pwoteksyon ranbousman, pou ki montan ranbousman m ap kalifye?
A: Si ou kalifye pou pwoteksyon ranbousman an, montan taks ou dwe peye akoz peman avans aleksè Kredi Enpo pou Timoun nan ap redui jiska montan pwoteksyon ranbousman total la. Montan pwoteksyon ranbousman total la egal $2 000 miltipliye pa sa ki annapre a:

 • Kantite timoun kalifye IRS la konsidere pou detèminen estimasyon inisyal IRS pou peman Kredi Enpo pou Timoun yo, mwens
 • Kantite timoun kalifye yo konsidere kòmsadwa pou detèminen montan Kredi Enpo pou Timoun y ap bay nan deklarasyon enpo 2021 w lan.

Ekzanp: Ou deklare twa (3) timoun kalifye nan deklarasyon enpo 2020 w lan, men ou deklare sèlman yon timoun kalifye nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Ou ka resevwa jiska $4 000 nan pwoteksyon ranbousman (sa vle di, $2 000 pou chak timoun kalifye aleksè) si ou kalifye.
W ap kapab aplike pou montan pwoteksyon ranbousman total $2 000 pou chak timoun kalifye aleksè si revni brit ajiste (AGI) modifye w la nan nivo montan a yo annapre a oswa pi ba ki baze sou estati deklarasyon nan deklarasyon enpo 2021 w lan:

 • $60 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalife;
 • $50 000 si w ap deklare antanke chèf fwaye; epi
 • $40 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi fè yon deklarasyon separe.

Pou enfòmasyon sou definisyon AGI modifye a, gade Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A8. Wi. Montan pwoteksyon ranbousman ap diminye dapre konbyen revni brit ajiste modifye w la pi gwo pase montan sa yo dapre estati deklarasyon nan deklarasyon enpo 2021 w lan:

 • $60 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalife;
 • $50 000 si w ap deklare antanke chèf fwaye; epi
 • $40 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi fè yon deklarasyon separe.

Montan pwoteksyon ranbousman sa a diminye – oswa redui – paske AGI modifye w la depase montan ki anlè a.  Montan pwoteksyon ranbousman w lan ap egal $0 e montan ranbousman w lan p ap redui lè AGI modifye w la nan pi gwo montan sa a oswa pi plis, dapre estati deklarasyon an nan deklarasyon enpo 2021 w lan:

 • $120 000 si ou marye epi fè yon deklarasyon konjwen oswa si w ap deklare antanke yon vèf oswa vèv ki kalifye;
 • $100 000 si w ap deklare antanke chèf fwaye; oswa
 • $80 000 si ou se yon deklaran selibatè oswa marye epi fè yon deklarasyon separe.

Ekzanp: Ou te fè yon deklarasyon konjwen avèk konjwen w lan pou ane fiskal 2020 e ou te reklame kòmsadwa, Kredi Enpo pou Timoun nan pou twa (3) timoun kalifye. IRS la te kalkile montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou dapre timoun kalifye sa yo. Sepandan, lè ou fè deklarasyon enpo konjwen 2021 w lan avèk AGI modifye $75 000, ou reklame Kredi Enpo pou Timoun nan pou yon timoun kalifye sèlman – e kòm konsekans genyen de (2) timoun kalifye aleksè. AGI modifye $75 000 w la depase sèy AGI modifye $60 000 aplikab ou a pa 25 pousan. Gwo montan pwoteksyon ranbousman total $4 000 w la (sa vle di, $2 000 pou chak timoun kalifye aleksè) redui pa 25 pousan jiska $3 000.

A9. Majorite endividi ki bezwen ranbouse eksè peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap peye balans sa atravè yon rediksyon nan ranbousman enpo sou revni federal y ap tann nan. Sepandan si ou dwe yon balans ki plis pase ranbousman w lan, IRS la ap travay regilyèman avèk kontribyab ki dwe montan yo pa ka peye yo.  Pwosesis pou fè aranjman peman pou balans ou dwe se menm ak pwosesis pou lòt balans fiskal yo. Pou plis enfòmasyon sou kòman pou peye enpo sou revni federal ou dwe ou poko peye yo, gade Peye Enpo Ou yo.

A10. Wi. An Janvye 2022, IRS la ap voye ba ou Lèt 6419 pou ba ou montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ki te vèse ba ou nan 2021 an. Tanpri konsève lèt sa konsènan peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo avèk dosye fiskal ou yo. Ou ka bezwen refere lèt sa lè w ap fè deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a.

Y ap voye lèt sa nan adrès ki nan dosye w la nan dat ranvwa lèt la. Jeneralman, se ap adrès ki nan deklarasyon enpo w ki pi resan an, oswa nan adrès ki aktyalize atravè Pòtal Mizajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) oswa Sèvis Postal Etazini an (United States Posal Service, USPS). Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.