Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè G: Resevwa Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo

A1: Premyeman, ou ta dwe verifye Lèt 6417 IRS ap voye ba ou pa lapòs la anvan ou resevwa premye peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou an. Lèt sa ap enfòme ou sou montan kalkile Kredi Enpo pou Timoun ou an pou ane fiskal 2021 an ak montan peman kalkile avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo.

Si ou te fè yon deklarasyon enpo 2019, ou pa t fè yon deklarasyon enpo 2020, ou ta dwe fè yon deklarasyon enpo 2020 osito posib pou ou bay IRS la plis enfòmasyon aktyèl. W ap kapab bay enfòmasyon aktyèl yo pita nan ane sa a tou, pandan w ap itlize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP). Si ou te fè yon deklarasyon enpo 2020, w ap kapab itilize CTC UP pou w bay enfòmasyon aktyèl yo tou.

Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.

A2: Non. Peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo p ap redui (sa vle di, konpanse) pou taks ou dwe ou pa peye nan ane ki pase yo oswa lòt dèt federal oswa leta ou dwe.

Sepandan, si ou resevwa yon ranbousman lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan, tout rès montan Kredi Enpo pou Timoun yo ki nan ranbousman w lan ka yon konpansasyon pou dèt enpo oswa lòt dèt federal oswa leta ou dwe.

A4: Wi. dapre lalwa federal la, kreyansye ki pa federal yo ka sezi oswa kanpe peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Kidonk, nan mezi lalwa eta a ak gouvènman an pèmèt sa, peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo ka sezi oswa kanpe pa eta a, gouvènman an, ak kreyansye prive yo, avèk konfòmeman ak yon desizyon lajistis ki enplike yon pati ki pa federal (ki ka gen ladan amand ki lye ak yon krim, frè jistis administratif, restitisyon, ak lòt dèt yon lakou tribinal òdone).

Kèk eta ak enstitisyon finansyè te chwazi aji pou pwoteje peman sa yo sepandan; e peman sa yo toujou pwoteje kont konpansasyon pa gouvènman federal la. Parekzanp, si yon kontribyab gen yon jijman kont li yon pati prive genyen epi li dwe enpo federal ki evalye, IRS la p ap soumèt peman an nan konpansasyon nan sa ki gen pou wè ak enpo federal yo. 

A5. Non. Peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo p ap redui (sa vle di, konpanse) pou taks ou dwe ou pa peye nan ane ki pase yo oswa lòt dèt federal oswa leta konjwen w lan dwe.

Sepandan, si ou fè yon deklarasyon enpo 2021 konjwen avèk konjwen w lan epi nou resevwa yon ranbousman, tout rès montan Kredi Enpo pou Timoun yo ki nan ranbousman w lan ka yon konpansasyon pou dèt enpo oswa lòt dèt federal oswa leta ou dwe. Ou ka depoze Fòm 8379 (an anglè) avèk deklarasyon enpo 2021 w lan.

A6. Ou pa gen dwa pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo.  Ou ka kalifye pou w reklame Kredi Enpo pou Timoun nan lè ou fè deklarasyon enpo 2021 an men ou ka pa kapab reklame tout $3 000 oswa $3 600 pa timoun kalifye paske kay prensipal ou a p ap Ozetazini pandan plis pase mwatye ane 2021. Peman avans nou voye pou ou a ka depase montan Kredi Enpo pou Timoun y ap pèmèt ou reklame sou deklarasyon enpo 2021 w lan ane pwochèn.

Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) ap pèmèt ou dezenskri pou w sispann resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.

A7. Ou ta dwe antreprann youn nan aksyon sa yo annapre a:

Si ou pa antreprann okenn aksyon, ou ka bezwen repeye IRS la montan peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou te resevwa ki baze sou timoun sa lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan ane pwochèn.

Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.

A8. Si ou te sinyale ou te yon viktim vòl idantite ki lye ak taks (an anglè), IRS la p ap vèse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ba ou jiskaske pwoblèm vòl idantite ki lye ak taks ou a rezoud. W ap jwenn plis detay apwopo vòl idantite ki lye ak taks nan kesyon ak repons sa yo.

A9. Si ou kwè ou se yon viktim vòl idantite ki lye ak taks, epi ou pa t sinyale pwoblèm nan bay IRS, ou ta dwe pran mezi pou pwoteje tèt ou. Depoze yon Fòm 14039, Afidavi VòI Idantite (an anglè) PDF nan IdentifyTheft.gov (an anglè) oswa depoze Fòm 14039 fòma papye.

IRS la p ap vèse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ba ou jiskaske pwoblèm vòl idantite ki lye ak taks ou a rezoud. Si ou pa resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou yon timoun kalifye w ap deklare an 2021, ou ka reklame montan total valab Kredi Enpo pou Timoun nan pou timoun sa lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan.

A10. N ap itilize deklarasyon enpo 2019 oswa 2020 w lan, oswa enfòmasyon ou te antre nan zouti Non-Deklaran an sou IRS.gov nan lane 2020 an pou w enskri pou Peman Enpak Ekonomik yo, pou detèminen si ou kalifye epi enskri ou otomatikman. Ou pa bezwen antreprann okenn aksyon anplis.

Si ou pa t genen pou deklare enpo ou yo ane sa a oswa ane pase, epi ou pa t enskri pou Peman Enpak Ekonomik yo ane pase, ou kapab toujou itilize e Zouti Enskripsyon Non-Deklaran (an anglè) an pou ou konekte pou peman Kredi Enpo pou Timoun yo.

A11. IRS la ap voye peman avans Kredi Enpo pou Timoun nan ba ou sou fòm papye chèk nan bwat postal ou si IRS la pa genyen enfòmasyon kont labank ou pou li voye peman w lan pou ou pa depo dirèk.
Epitou, si ou te genyen yon kont labank ki fèmen oswa ki pa valid nan dosye w, IRS la ap retounen voye peman an sou fòm papye chèk nan bwat postal ou. Pou plis enfòmasyon sou kòman pou ou bay oswa aktyalize enfòmasyon kont labank ou,​ gade​​ FAQ (Kesyon yo Poze Souvan) F1: Ki enfòmasyon, konsènan bank mwen, adrès postal mwen, revni mwen, oswa fanmi mwen, ki chanje nan 2021 an?

A12. Montan ki parèt sou Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) pa yon montan ki kòrèk. Montan kòrèk peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou an se montan ou resevwa kòm papye chèk nan bwat postal ou a. IRS la ap travay pou li korije erè sa a sou CTC UP.

Enfòmasyon Adisyonèl: si ou te gen yon kont labank ki fèmen oswa ki pa valid nan dosye ou nan IRS la, IRS la ap retounen voye peman avans Kredi Enpo pou Timoun nan pou ou sou fòm papye chèk nan bwat postal ou. Si CTC UP a montre yon montan peman ki pa kòrèk, souvan, montan peman enkòrèk sa ap de (2) fwa montan ou te atann ou t ap resevwa a. Sa vle di, montan peman enkòrèk sa ape gal sòm montan ou te resevwa nan bwat postal ou a ak montan IRS te premye eseye voye pou ou pa depo dirèk la men ki pa t ka ale a.