Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè J: Anile Enskripsyon nan Pèman Avans yo

A1. Ou ka vle dezenskri pou sispann resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou plizyè rezon, tankou si w ap atann pou montan enpo ou dwe a pi plis pase ranbousman w ap tann nan lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan. Peman ou resevwa yo se yon avans Kredi Enpo pou Timoun nan ou ta dwe jwenn nòmalman lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan. Paske yo peye kredi sa yo davans, chak dola ou resevwa ap redui montan Kredi Enpo pou Timoun ou pral reklame nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Sa vle di lè ou aksepte peman avans kredi enpo pou timoun yo, montan ranbousman w la ka redui oswa montan enpo ou dwe a ka ogmante.

Ou ka evite dwe IRS la enpo si ou dezenskri epi reklame tout kredi a lè ou fè deklarasyon enpo 2021 w lan.​​​​​

A2. Pou sispann peman avans yo, ou dwe dezenskri 3 jou anvan premye Jedi pwochen mwa a nan 11:59 p.m. Èdelès.

Mwa Peman Dat Limit pou Dezenskripsyon Dat Peman
Jiyè 6/28/2021 7/15/2021
Dawout 8/2/2021 8/13/2021
Sektanm 8/30/2021 9/15/2021
Oktòb 10/4/2021 10/15/2021
Novanm 11/1/2021 11/15/2021
Desanm 11/29/2021 12/15/2021

A3. W ap jwenn pwochen peman avans ki te pwograme yo jiskaske nou trete demann dezenskripsyon w lan.

A4. Sa ka pran jiska sèt (7) jou travay. Retounen verifye apre dezenskripsyon an pou ou rasire ou yo trete demann ou an avèk siksè.

A5. Ou pa ka reyenskri nan moman sa a. Dezenskripsyon se yon bagay ki kapab fèt yon sèl fwa. W ap kapab reyenskri apati fen Sektanm 2021.

A7. Si ou pa dezenskri, w ap jwenn mwatye peman konjwen ou te sipoze resevwa ak konjwen w lan.