Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè J: Anile Enskripsyon nan Pèman Avans yo

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2022-07PDF, 1ye fevriye 2022.

A1. Moun yo chwazi dezenskri pou sispann resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou plizyè rezon, Pa ekzanp, moun yo chwazi dezenskri paske yo te atann montan enpo yo t ap dwe a t ap pi plis pase ranbousman yo t ap tann nan lè yo fè deklarasyon enpo 2021 yo a.

Peman moun yo te resevwa yo se te yon avans Kredi Enpo pou Timoun nan yo t ap jwenn nòmalman lè yo fè deklarasyon enpo 2021 yo a. Paske yo te peye kredi sa yo davans, chak dola ki soti nan men yon moun ap redui montan Kredi Enpo pou Timoun moun nan pral reklame nan deklarasyon enpo 2021 li an. Sa vle di lè li aksepte peman avans kredi enpo pou timoun yo, montan ranbousman moun nan ka redui oswa montan enpo li dwe a ka ogmante.

Moun yo ka evite dwe IRS la enpo pandan y ap dezenskri nan pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo epi reklame kredi a lè yo fè deklarasyon enpo 2021 an pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a.​​​​​

A2. Pou sispann peman avans yo, oswa fè chanjman nan enfòmasyon kont labank ou atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP), ou te dwe dezenskri 3 jou anvan premye Jedi pwochen mwa a nan 11:59 p.m. Lè Oryan.

Nòt: Depi ou fin dezenskri pou yon mwa, ou pa t bezwen dezenskri pou lòt mwa yo.

Mizajou ki fèt anvan 11 è 59 nan aswè, Lè Oryan, nan dat 29 novanm nan te reflete nan pèman avans mansyèl yo ki te debouse 15 desanm.

Mwa Peman Dat Limit pou Dezenskripsyon Dat Peman
Jiyè 6/28/2021 7/15/2021
Dawout 8/2/2021 8/13/2021
Sektanm 8/30/2021 9/15/2021
Oktòb 10/4/2021 10/15/2021
Novanm 11/1/2021 11/15/2021
Desanm 11/29/2021 12/15/2021

A3. Oute jwenn pwochen peman avans Kredi Enpo pou Timoun ki te pwograme yo jiskaske nou te trete demann dezenskripsyon w lan.

Mizajou ki te fèt anvan 11 è 59 nan aswè, Lè Oryan, nan dat 29 novanm nan te reflete nan pèman avans mansyèl Kredi Enpo pou Timoun yo kit e debouse 15 desanm.

A4. Sa te ka pran jiska sèt (7) jou travay.

Mizajou ki te fèt anvan 11 è 59 nan aswè, Lè Oryan, nan dat 29 novanm nan te reflete nan pèman avans mansyèl Kredi Enpo pou Timoun yo kit e debouse 15 desanm.

A5. Non.Ou pa ka reyenskri nan moman sa a. Dezenskripsyon se yon bagay ki te kapab fèt yon sèl fwa ki pa t kapab ranvèse.

A7. Si ou pa t dezenskri, ou t ap kontinye jwenn mwatye peman konjwen ou te sipoze resevwa ak konjwen w lan.