Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo - Sijè A: Enfòmasyon Jeneral

A1. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo se premye peman 50 pousan estimasyon montan Kredi Enpo pou Timoun nan, IRS la fè, ke ou ka reklame kòmsadwa, nan deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a. Si IRS la te trete deklarasyon enpo 2020 w lan oswa deklarasyon enpo 2019 ou a, peman mansyèl sa yo ap kòmanse fèt apati Jiyè epi rive nan Desanm 2021, dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon sa.

Nòt:  Montan peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa depann de Kredi pou Lòt Depandan yo, ki pa ranbousab. Pou plis enfòmasyon konsènan Kredi pou Lòt Depandan yo, gade Piblikasyon IRS No. 972, Kredi Enpo pou Timoun ak Kredi pou Lòt Depandan yo.

Pou plis enfòmasyon konsènan kòman yo kalkile peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou yo, gade Sijè D: Kalkil Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo.

A2. Jeneralman, anyen. Si ou kalifye pou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo dapre deklarasyon enpo 2020 w lan oswa deklarasyon enpo 2019 la (k ap gen ladan enfòmasyon ou te mete nan zouti Non-Deklaran an pou Peman Enpak Ekonomik yo sou IRS.gov an 2020 an), jeneralman w ap resevwa peman sa yo otomatikman san ou p ap bezwen antreprann okenn aksyon adisyonèl.

Fòk ou fè yon jan si ou pa t fè deklarasyon enpo 2020 w lan oswa deklarasyon enpo 2019 ou a. Nan mwa Jen an, IRS ap mete yon zouti Non-Deklaran anliy disponib, ki pral pèmèt endividi ki pa t gen obligasyon pou yo fè (epi yo pa t fè li) yon deklarasyon enpo pou 2020 an, fè yon deklarasyon enpo senplifye. Deklarasyon enpo senplifye sa ap pèmèt endividi kalifye yo enskri pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak twazyèm Peman Enpak Ekonomik la, ak reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 an tou. Kontribyab yo kapab vizite tou IRS.gov/filing pou detay apwopo Deklarasyon Gratis IRS, Fòmilè Deklarasyon Gratis pou Ranpli (an anglè), oswa jwenn yon pwofesyonèl enpo ou fè konfyans. Y ap bay plis detay byento apwopo zouti Non-Deklaran anliy lan.

Mwayen ki pi rapid pou jwenn peman avans yo se fè deklarasyon enpo ou elektwonikman epi bay enfòmasyon konsènan kont finansye ou pou w ka resevwa peman ou yo pa mwayen depo dirèk. Ou ka itilize yon kont labank, kat debi prepeye, oswa aplikasyon mobil pou depo dirèk ou a e w ap genyen pou ou bay nimewo woutaj ak nimewo kont yo.

Pou plis enfòmasyon konsènan kalifikasyon ak kòman yo vèse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, gade Sijè B: Kalifikasyon pou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021 an epi Sijè E: Pwosesis Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan.

A3. Non. Menmsi ou genyen $0 revni, ou ka resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo si ou kalifye. 

Pou enfòmasyon konsènan kalifikasyon an, gade Sijè B: Kalifikasyon pou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A4. Si ou pa kapab oswa chwazi pa itilize zouti Non-Deklaran an, Deklarasyon Gratis IRS la, oswa Fòmilè Deklarasyon Gratis pou Ranpli yo, pou w fè deklarasyon enpo 2020 w lan, genyen plizyè kalite preparatè deklarasyon enpo, ki gen ladan yo, ekspè kontab agreye, ajan ki enskri, avoka, ak lòt ankò ki kapab asiste ou pou fè deklarasyon w lan. Pou plis enfòmasyon konsènan sa yo ak lòt preparatè deklarasyon ki ka bon pou ou, vizite Ou bezwen yon moun pou prepare deklarasyon enpo w la?.

A5. Si ou prefere pa resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun mansyèl yo paske ou t ap prefere reklame tout kredi a lè ou fè deklarasyon enpo 2021 an, oswa ou konnen ou p ap kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun pou ane fiskal 2021 w lan, w ap kapab enskri atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (Child Tax Credit Update Portal, CTC UP). CTC UP ap disponib an Jen e l ap pèmèt ou dezenskri anvan premye peman avans Kredi Enpo pou Timoun nan fèt. Ou p ap kapab dezenskri anvan pòtal la ouvè.

Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.

A6. IRS la ap kòmanse vèse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo 15 Jiyè. Apre sa, peman yo ap vèse pa mwa jis nan fen Desanm 2021.

Pou plis enfòmasyon konsènan kòman yo vèse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, gade Sijè E: Pwosesis Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan.

A7. Wi. Nan mwa Jen, IRS la ap voye ba ou yon Lèt 6417. Lèt sa ap enfòme ou sou montan estimasyon peman mansyèl Kredi Enpo pou Timoun yo. Lèt sa ap endike tou, ki kote ou ka jwenn enfòmasyon adisyonèl konsènan peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo.

A8. Ou kalifye pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo si ou genyen yon timoun kalifye. Epi tou, oumenm — oswa konjwen w lan, si ou marye epi ou fè yon deklarasyon konjwen — dwe genyen kay prensipal ou nan youn nan 50 Eta yo oswa Distrik Columbia pandan plis pase mwatye nan ane a. Kay prensipal ou a kapab nenpòt kote ou rete regilyèman. Kay prensipal ou a kapab kay ou, apatman, kay mobil, refij, lojman tanporè, oswa lòt kote e li pa bezwen menm plasman fizik la nan ane fiskal la. Ou pa bezwen gen yon adrès pèmanan pou ou jwenn peman sa yo. Si ou pa nan kay prensipal ou a tanporèman akoz maladi, edikasyon, biznis, vakans, oswa sèvis militè, jeneralman yo trete ou tankou ou t ap viv nan kay prensipal ou a.

Pou plis enfòmasyon konsènan kalifikasyon pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo, ak Kredi Enpo pou Timoun nan jeneralman, gade Sijè B: Kalifikasyon pou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

Pou enfòmasyon sou kòman yo te ka redui Kredi Enpo pou Timoun ou an parapò ak montan revni w lan, gade Sijè C: Kalkil Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

A10. Non. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa revni e yo p ap deklare antanke revni nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo se peman avans Kredi Enpo pou Timoun 2021 ane fiskal ou a.

Sepandan, montan total peman avans Kredi enpo pou Timoun yo ou resevwa nan 2021 an se sou estimasyon IRS sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 w lan. Si total la plis pase montan Kredi Enpo pou Timoun nan ke yo pèmèt ou reklame nan deklarasyon enpo 2021 w lan, ou ka genyen pou ranbouse montan aleksè sou deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 an. Parekzanp, si ou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou de (2) timoun kalifye ki deklare kòmsadwa sou deklarasyon enpo 2020 w lan, men ou pa genyen timoun kalifye ankò nan 2021 an, peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou te resevwa sou timoun sa yo ajoute nan enpo sou revni 2021 w la sof si ou kalifye pou pwoteksyon kont repeman. Pou plis enfòmasyon konsènan kalifikasyon pou pwoteksyon kont repeman an, ak kòman pou rekonsilye peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo avèk Kredi Enpo pou Timoun ou an sou deklarasyon enpo 2021 w lan, gade Sijè H: Rekonsilyasyon Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo sou Deklarasyon Enpo 2021 w lan.

Pou rezon sa a, ou ka swete dezenskri pou resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. W ap kapab dezenskri atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP), k ap vin disponib nan mwa Jen an. Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.

A11. Wi. An Janvye 2022, IRS la ap voye ba ou Lèt 6419 pou ba ou montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ki te vèse ba ou nan 2021 an. Tanpri konsève lèt sa konsènan peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo avèk dosye fiskal ou yo. Ou ka bezwen refere lèt sa lè w ap fè deklarasyon enpo 2021 w lan pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a.

Pou plis enfòmasyon konsènan lèt sa ak kòman pou rekonsilye peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo avèk Kredi Enpo pou Timoun ou an nan deklarasyon 2021 w lan, gade Sijè H: Rekonsilyasyon Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo nan Deklarasyon Enpo 2021 w lan.

A12. Non. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa kapab konte kòm revni lè y ap detèminen si oumenm oswa nenpòt lòt moun kalifye pou avantaj yo oswa asistans, oswa konbyen oumenm oswa nenpòt lòt moun ka resevwa, apati nenpòt pwogram federal oswa apati nenpòt pwogram lokal oswa Eta ki finanse an antye oswa an pati avèk fon federal yo. Pwogram sa yo pa kapab konte peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo kòm yon resous nan objektif pou detèminen kalifikasyon pandan 12 mwa pou pi piti apre ou fin resevwa l.

A13. IRS ap bay sou IRS.gov yon Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun (CTC UP), sa ki pral pèmèt ou mete enfòmasyon ajou avèk IRS la, avèk enfòmasyon kont labank ou tou.

CTC UP ap disponib sou IRS.gov apati mwa Jen, e okòmansman l ap sèlman pèmèt ou chwazi, ou p ap ka resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. IRS la ap ajoute fonksyonalite nan CTC UP annapre pandan ane sa a, fonksyonalite yo dekri nan Q F1 anba a.

Pou plis enfòmasyon konsènan CTC UP, gade Sijè F: Mete ajou Enfòmasyon Kredi Enpo pou Timoun nan Pandan 2021 an.​​​​​

A14. IRS la ap ankouraje tout moun pou yo veye anakè k ap eseye itilize peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo kòm kouvèti pou vòlè enfòmasyon pèsonèl ak lajan. IRS la pa kontakte pa mwayen imèl, mesaj tèks, oswa medya sosyal yo pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa finansyè – menm enfòmasyon ki gen pou wè ak peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Epi tou, veye imèl ki genyen atachman oswa lyen ki di yo genyenn enfòmasyon espesyal konsènan peman avans Kredi enpo pou Timoun yo oswa ranbousman Kredi Enpo pou Timoun yo.

Si ou resevwa yon imèl sispèk ki sanble soti nan IRS, gade Sinyale Eskwokri ak Anak Anliy yo pou enfòmasyon adisyonèl.

A15. IRS la ap kominike materyèl adisyonèl ak enfòmasyon ki ka pataje fasilman atravè medya sosyal, imèl, ak lòt metòd. IRS ankouraje anplwayè yo, gwoup kominotè yo, benevòl yo, asosyasyon yo, gwoup edikasyon yo, ak tout lòt moun ki gen koneksyon ak moun ki gen timoun, pou pataje enfòmasyon enpòtan sa a apwopo peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak ekspansyon Kredi Enpo pou Timoun yo pou ane fiskal 2021 an. 

A16. Pifò moun Platfòm Mizajou Kredi taks la montre kòm kalifye pou peman davans CTC yo ka mete ajou kèk enfòmasyon kounye a epi y ap kapab mete ajou enfòmasyon adisyonèl nan mwa k ap vini yo.
 

*Dat ou ka fè chanjman yo

Kisa w ka fè
 21 jen
  • Gade si w kalifye
  • Anile enskripsyon nan peman yo
  • Gade yon lis ki gen peman w yo
30 jen
  • Chanje enfòmasyon bank ou a pou yo ka kòmanse ak peman w yo nan mwa out la
20 out
  • Chanje adrès ou
Otòn
  • Fè chanjman nan revni yo
  • Chanje moun ki depann de ou yo oswa estati ranpli fòm nan