Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề A: Thông Tin Chung

A1. Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là tiền ứng trước của IRS cho 50% khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính hợp lệ mà quý vị có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. Nếu IRS đã xử lý tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 của quý vị, thì các khoản chi trả hàng tháng này sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2021, dựa trên thông tin có trong tờ khai đó.

Lưu ý: Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được tính dựa vào Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, vì tín thuế người phụ thuộc khác là khoản không được hoàn lại. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Ấn Phẩm 972: Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác của IRS PDF.

Để biết thêm thông tin về cách tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, hãy xem Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.

A2. Quý vị thường không cần phải làm gì. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em theo tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 (bao gồm thông tin quý vị đã nhập vào công cụ đăng ký dành cho Người Không Phải Khai Thuế để nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trên trang IRS.gov vào năm 2020), quý vị thường sẽ tự động nhận được các khoản chi trả đó mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Quý vị phải kê khai nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019. Vào tháng 6, IRS sẽ cung cấp công cụ đăng ký trực tuyến dành cho Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế để cho phép những cá nhân không bắt buộc phải nộp (và chưa nộp) tờ khai thuế cho năm 2020 có thể nộp một tờ khai thuế giản lược. Tờ khai thuế giản lược này sẽ cho phép các cá nhân đủ điều kiện đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba, cũng như yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Người đóng thuế cũng có thể truy cập IRS.gov/filing để biết thông tin chi tiết về:

Cách nhanh nhất để nhận tiền ứng trước là nộp tờ khai thuế của quý vị theo dạng điện tử và cung cấp thông tin về trương mục tài chánh của quý vị để quý vị có thể nhận khoản chi trả của mình bằng phương thức nhận tiền trực tiếp. Quý vị có thể sử dụng trương mục ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng di động để nhận tiền gửi trực tiếp và sẽ cần phải cung cấp số định tuyến và trương mục ngân hàng. Nếu quý vị muốn tiền của mình được gửi trực tiếp, có nhiều tổ chức tài chính sẽ giúp quý vị mở một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (FDIC) (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện và phương thức giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 và Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.​​​​

A3. Không. Ngay cả khi quý vị có thu nhập bằng $0, quý vị vẫn có thể nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị đủ điều kiện.

Để biết thông tin về yêu cầu đủ điều kiện, hãy xem Chủ Đề B: Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A4. Nếu quý vị không thể hoặc chọn không sử dụng công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế, phần mềm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS hoặc Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí để nộp tờ khai thuế năm 2020, quý vị có thể tìm kiếm hỗ trợ từ các chuyên viên khai thuế khác, bao gồm kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, đại lý đã đăng ký, luật sư và những người khác mà có thể giúp quý vị nộp tờ khai thuế. Để biết thêm thông tin về những nguồn trợ giúp này và các chuyên viên khai thuế khác mà có thể hỗ trợ quý vị, hãy truy cập Quý vị cần hỗ trợ để khai thuế.

A5. Nếu quý vị không muốn nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng vì quý vị muốn yêu cầu nhận toàn bộ số tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021, hoặc quý vị biết mình sẽ không đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trẻ Em của năm thuế 2021, quý vị có thể hủy đăng ký thông qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). CTC UP cho phép quý vị hủy đăng ký trước khi Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên được chi trả.

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.

A6. IRS sẽ bắt đầu giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em vào ngày 7/15. Sau đó, các khoản chi trả sẽ được giải ngân hàng tháng đến hết tháng 12/2021.

Để biết thêm thông tin về phương thức giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hãy xem Chủ Đề E: Quy Trình Đăng Ký Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.

A7. Có. Vào tháng 6, IRS sẽ gửi Thư Thông Báo 6417 cho quý vị. Thư này sẽ thông báo cho quý vị về số tiền được chi trả hàng tháng của khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị. Thư này cũng sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ mà quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.

A8. Quý vị đủ điều kiện nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Ngoài ra, quý vị – hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu đã kết hôn, khai thuế chung – phải có nhà ở chính thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc District of Columbia trong hơn nửa năm. Nhà ở chính của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Nhà ở chính của quý vị có thể là nhà ở, căn hộ, nhà ở di động, nơi tạm trú, chỗ ở tạm thời hoặc địa điểm khác và không cần phải ở cùng một địa điểm thực trong suốt năm thuế. Quý vị không cần cung cấp địa chỉ thường trú để nhận các khoản chi trả này. Nếu quý vị tạm thời không sống trong nhà ở chính vì lý do bị bệnh, học tập, làm việc, kỳ nghỉ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, quý vị vẫn được coi như đang sống tại nhà ở chính của mình.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em nói chung, hãy xem Chủ Đề B: Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

Để biết thông tin về mức giảm trừ khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên thu nhập, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A10. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không phải là thu nhập và sẽ không được kê khai là khoản thu nhập trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021.

được IRS tính toán dựa trên mức Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị trong năm 2021. Nếu tổng số tiền là lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021, quý vị có thể phải hoàn trả số tiền bị trả thừa trên tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. Ví dụ: nếu quý vị nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho 2trẻ đủ điều kiện được kê khai phù hợp trên tờ khai thuế năm 2020, nhưng con của quý vị không còn thuộc đối tượng đủ kiện vào năm 2021, thì Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho những trẻ đó mà quý vị nhận được sẽ được cộng vào thuế thu nhập của quý vị cho năm 2021 trừ khi quý vị đủ điều kiện được bảo vệ hoàn trả. Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả và cách điều chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị, hãy xem Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị.

Vì lý do này, quý vị có thể muốn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Quý vị có thể hủy đăng ký thông qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.

A11. Có. Vào tháng 1/2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021. Vui lòng giữ thư thông báo về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em này cùng với hồ sơ kê khai thuế của quý vị. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

Để biết thêm thông tin về thư thông báo này và cách điều chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai năm 2021 của quý vị, hãy xem Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 Của Quý Vị.

A12. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được tính là thu nhập trong quá trình xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị hoặc bất kỳ ai để nhận trợ cấp hoặc hỗ trợ, hay số tiền quý vị hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang nào hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này cũng không xem Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là một nguồn để nhằm mục đích xác định khả năng đủ điều kiện trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được tín thuế.

A13. IRS đã cung cấp trên trang IRS.gov một Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), cho phép quý vị cập nhật thông tin với IRS.

CTC UP hiện cho phép quý vị chọn không nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. IRS sẽ thêm các tính năng cho CTC UP tính đến cuối năm nay, theo mô tả Tôi nên làm gì nếu thông tin về ngân hàng, địa chỉ gửi thư, lợi tức hoặc gia đình của tôi thay đổi trong năm 2021?

A14. IRS khuyến khích mọi người nên cảnh giác cao với những kẻ lừa đảo đang tìm cách sử dụng Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em như một bình phong để che giấu các âm mưu thực hiện hành vi đánh cắp thông tin cá nhân và tiền của quý vị. IRS không thực hiện việc liên lạc qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chánh – thậm chí bao gồm cả thông tin liên quan đến các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Ngoài ra, hãy cảnh giác với các email có tệp đính kèm hoặc liên kết tự nhận là có thông tin đặc biệt về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc tiền hoàn lại Tín Thuế Trẻ Em.

Nếu quý vị nhận được email đáng ngờ liên quan đến IRS, hãy xem Báo Cáo Giả Mạo Và Lừa Đảo Trực Tuyến để biết thêm thông tin.

A15. IRS sẽ phát hành các tài liệu và thông tin bổ sung có thể dễ dàng chia sẻ bằng phương tiện truyền thông xã hội, email và các phương pháp khác. IRS khuyến khích chủ thuê lao động, các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội, nhóm hỗ trợ giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con cái nên chia sẻ thông tin quan trọng này về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và các quy định mở rộng Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021.

A16. Hầu hết những người mà Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em hiển thị là đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của CTC hiện có thể cập nhật một số thông tin nhất định và sẽ có thể cập nhật thông tin bổ sung trong những tháng tới.

* Ngày Quý Vị Có Thể Thực Hiện Thay Đổi Những Gì Quý Vị Có Thể Làm
21 Tháng 6
  • Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không
  • Hủy đăng ký nhận các khoản thanh toán
  • Xem danh sách các khoản thanh toán của quý vị
30 Tháng 6
  • Thực hiện các thay đổi đối với thông tin ngân hàng cho các khoản thanh toán của quý vị bắt đầu từ Tháng 8
20 Tháng 8
  • Thực hiện các thay đổi đối với địa chỉ của quý vị
Mùa Thu
  • Thực hiện các thây đổi về thu nhập
  • Thực hiện các thay đổi về những người phụ thuộc hoặc tình trạng khai thuế

* Ngày có thể thay đổi