Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Đối với niên thuế 2021, khoản Tín Thuế Trẻ Em cho mỗi trẻ đủ điều kiện đã tăng từ $2,000 lên:

  • $3,600 cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống tính đến cuối năm 2021; và
  • $3,000 cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi tính đến cuối năm 2021.

Lưu ý: Khoản Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác không hoàn lại là $500 vẫn không thay đổi. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Bảng 8812 (Mẫu 1040), Tín Thuế Cho Trẻ Đủ Điều Kiện Và Những Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh) của IRS.

A2. Có. Mức Tín Thuế Trẻ Em sẽ bị giảm trừ trong hai bước khác nhau dựa trên tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị vào năm 2021.

Bước giảm trừ đầu tiên có thể giảm mức Tín Thuế Trẻ Em xuống còn $2,000 cho mỗi trẻ.

  • Điều này có nghĩa là bước giảm trừ đầu tiên có thể chỉ giảm mức tăng $1,600 đối với trẻ đủ điều kiện từ 5 tuổi trở xuống và mức tăng $1,000 đối với trẻ đủ điều kiện từ 6 đến 17 tuổi tính đến cuối năm 2021.

Bước giảm trừ thứ hai có thể giảm mức Tín Thuế Trẻ Em còn lại xuống dưới mức $2,000 cho mỗi trẻ.

Để biết thêm thông tin về các mức AGI đã sửa đổi quy định mức giảm trừ Tín Thuế Trẻ Em năm 2021, hãy xem QC-4QC-5, bên dưới.

A3. Nhằm mục đích liên quan đến Tín Thuế Trẻ Em và các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, AGI đã sửa đổi của quý vị là tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị (từ Mẫu 1040 của IRS năm 2020, dòng 11 hoặc nếu quý vị không nộp tờ khai thuế năm 2020, Mẫu 1040 của IRS năm 2019, dòng 8b), cộng với các khoản tiền sau có thể áp dụng đối với quý vị.

Nếu quý vị không có bất kỳ khoản tiền nào ở trên, mức AGI đã sửa đổi của quý vị giống với AGI của quý vị.

A4. Khoản Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu giảm xuống còn $2,000 cho mỗi trẻ nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị vào năm 2021 lớn hơn:

  • $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
  • $112,500 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc
  • $75,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Bước giảm trừ đầu tiên giảm $50 của khoản Tín Thuế Trẻ Em trên mỗi $1,000 (hoặc một phần theo tỉ lệ đó) nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn ngưỡng thu nhập được áp dụng đối với quý vị theo mô tả ở trên.

A5. Khoản Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị cắt giảm xuống dưới mức $2,000 cho mỗi trẻ trừ khi mức AGI đã sửa đổi của quý vị vào năm 2021 lớn hơn:

  • $400,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung; hoặc
  • $200,000 đối với tất cả tư cách khai thuế.

Bước giảm trừ thứ hai giảm $50 của khoản Tín Thuế Trẻ Em trên mỗi $1,000 (hoặc một phần theo tỉ lệ đó) nếu AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn ngưỡng thu nhập được áp dụng đối với quý vị theo mô tả ở trên.