Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề M: Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vấn Đề Nhập Cư

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Có. Quý vị – và vợ/chồng quý vị, nếu kều g qu khai chung một hồ sơ thuế – cần phải có một số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc một Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em.

Quý vị đã đủ điều kiện để nhận được các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị sử dụng số SSN hoặc ITIN chính xác khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 (bao gồm tố SSN hoặc ITIN chính xác khi  Công Cụ Dành Cho Người Không Khai Thuế trên trang IRS.gov năm 2020 hoặc Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Khai Thuế Có Nhu Cầu Về Tín Thuế Trẻ Em trên năm 2021).

Các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã được trả cho trẻ đủ điều kiện với số SSN hợp lệ để làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ.

A2. Có.  Để trẻ giúp quý vị có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, trẻ phải có một số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ để làm việc.

Do vậy, nếu con quý vị không có số SSN hợp lệ để làm việc, thì quý vị không đủ tiêu chuẩn để nhận được các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cho con quý vị. 

A3. Với trẻ đủ điều kiện, một số An Sinh Xã Hội có giá trẻ đủ điều  hợp lệ để làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ và được cấp bởi Sở An Sinh Xã Hội (SSA) trước ngày tờ khai thuế năm 2021 của quý vị hết hạn (bao gồm ngày gia hạn).

Nếu một người là công dân Hoa Kỳ khi anh ấy hoặc cô ấy nhận được số SSN, thì số này hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu dòng “Không Hợp Lệ Để Làm Việc” được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân đó và tình trạng nhập cư của cá nhân đó vừa thay đổi nhằm để anh ấy hay cô ấy hiện trở thành một công dân Hoa Kỳ hay là một thường trú nhân Hoa Kỳ, vui lòng hỏi SSA về thẻ An Sinh Xã Hội mới (tiếng Anh).

Tuy nhiên, nếu dòng “Hợp Lệ Để Làm Việc Nếu Được Sự Cho Phép Của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ” được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân đó, thì cá nhân này chỉ cần có số An Sinh Xã Hội được yêu cầu miễn là giấy phép từ Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ còn giá trị.

A4. Không. Theo pháp luật hiện hành, việc nhận Tín Thuế Trẻ Em hay tín thuế liên bang khác mà quý vị có đủ điều kiện sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư, khả năng để nhận thẻ xanh, hay tính đủ điều kiện trong tương lai để nhận các lợi ích nhập cư. Sử dụng tín thuế liên bang không được Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ xét vào quyết định về “công phí”. 

A5. Không, có DACA không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của quý vị. Nếu quý vị và trẻ đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện, quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 và đã đủ điều kiện để nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em. 

A6. Có. Trn được hưởng lệnh DACA không gây ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của quý vị. Nếu con quý vị có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ để làm việc, và quý vị cùng con mình đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác, thì quý vị đủ điều kiện nhận được Tín Thuế Trẻ Em và đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em.