Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

A1. Chúng tôi sẽ xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị bằng cách ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình trong mùa khai thuế năm 2022.

Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị được ước tính dựa trên thông tin quý vị cung cấp trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý. Nếu chúng tôi chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị khi xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị cho bất kỳ tháng nào bắt đầu từ tháng 7, chúng tôi sẽ ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị dựa trên thông tin được cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019 của quý vị (bao gồm cả thông tin quý vị đã nhập vào công cụ đăng ký dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020). Khi chúng tôi đã xử lý tờ khai năm 2020 của quý vị, chúng tôi sẽ tính toán lại các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị và điều chỉnh tất cả các khoản chi trả hàng tháng còn lại.

Lưu ý: Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không bao gồm khoản tiền $500 của Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, vì tín thuế người phụ thuộc khác là khoản không được hoàn lại. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Ấn Phẩm 972: Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh). PDF

A2. Tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em quý vị nhận được sẽ bằng một nửa khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị trong năm 2021. Số tiền này sau đó được chia thành các khoản trả trước hàng tháng cho quý vị.

Do đó:

  • Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện của quý vị từ 5 tuổi trở xuống, quý vị sẽ thường nhận được $300. Số tiền đó được xác định bằng cách chia đôi $3,600, tương ứng được $1,800. Mỗi khoản chi trả $300 hàng tháng trong sáu tháng sẽ cung cấp cho quý vị khoản tiền tương ứng là $1,800.
  • Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện của quý vị từ 6 đến 17 tuổi, quý vị sẽ thường nhận được $250. Số tiền đó được xác định bằng cách chia đôi $3,000, tương ứng được $1,500. Mỗi khoản chi trả $250 hàng tháng trong sáu tháng sẽ cung cấp cho quý vị khoản tiền tương ứng là $1,500.