Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Chúng tôi đã xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị bằng cách ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ đủ điều kiện để yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình trong mùa khai thuế năm 2022.

Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị được chúng tôi ước tính dựa trên thông tin quý vị cung cấp trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý (bao gồm cả thông tin quý vị đã nhập vào Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021). Nếu chúng tôi chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị khi xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị cho bất kỳ tháng nào bắt đầu từ tháng 7, thì chúng tôi đã ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị dựa trên thông tin được cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019 của quý vị (bao gồm cả thông tin quý vị đã nhập vào công cụ đăng ký dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020). Nếu chúng tôi đã xử lý tờ khai năm 2020 của quý vị, thì chúng tôi đã tính toán lại các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị và điều chỉnh tất cả các khoản chi trả hàng tháng còn lại.

Việc giải ngân các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã bắt đầu vào tháng Bảy và tiếp tục hàng tháng cho đến hết tháng 12 năm 2021, thường dựa trên thông tin có trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020 của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, nhưng đã không nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

Lưu ý: Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không bao gồm khoản tiền $500 của Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, vì tín thuế người phụ thuộc khác là khoản không được hoàn lại. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Bảng 8812 (Mẫu 1040), Tín Thuế Cho Trẻ Đủ Điều Kiện Và Những Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh).

A2. Tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà một cá nhân đủ điều kiện đã nhận được bằng một nửa khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của cá nhân đó trong năm 2021. Số tiền này sau đó đã được chia thành các khoản ứng trước hàng tháng.

Do đó:

  • Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện từ 5 tuổi trở xuống, một cá nhân đủ điều kiện thường đã nhận được $300 mỗi tháng. Số tiền đó được xác định bằng cách chia đôi $3,600, tương ứng được $1,800. Mỗi khoản chi trả $300 hàng tháng trong sáu tháng đã được cung cấp cho cá nhân đủ điều kiện đó với khoản tiền tương ứng là $1,800.
  • Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện 6 đến 17 tuổi, một cá nhân đủ điều kiện thường đã nhận được $250 mỗi tháng. Số tiền đó được xác định bằng cách chia đôi $3,000, tương ứng được $1,500. Mỗi khoản chi trả $250 hàng tháng trong sáu tháng đã được cung cấp cho cá nhân đủ điều kiện đó với khoản tiền tương ứng là $1,500.