Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề I: Thường Trú Nhân của Lãnh Thổ Hoa Kỳ và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

A1. Quý vị sẽ không nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, nhưng quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện của quý vị trên

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang IRS.gov hoặc xem hướng dẫn về Mẫu 1040-PR (tiếng Anh)hay Mẫu 1040-SS (tiếng Anh). Hoặc, nếu quý vị nộp một loại mẫu đơn 1040 khác cho IRS, Bảng 8812 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)Hướng Dẫn về Bảng 8812 (tiếng Anh).

A2. Khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa cho năm 2021 đã tăng từ $2,000 lên $3,000 đối với trẻ từ 6 đến 17 tuổi ($3,600 đối với trẻ từ 5 tuổi trở xuống) tính đến cuối năm 2021. Quý vị có thể yêu cầu mức tín thuế gia tăng này ngay cả khi quý vị không có thu nhập hoặc không phải trả thuế an sinh xã hội Hoa Kỳ. Yêu cầu có ba trẻ đủ điều kiện đã bị xóa bỏ bắt đầu từ năm 2021 và quý vị chỉ cần một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên:

A3. Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với cơ quan thuế trên lãnh thổ Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng liên lạc với cơ quan thuế trên lãnh thổ địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về bất kỳ khoản trả trước nào và các thay đổi khác về Tín Thuế Trẻ Em.

A4. Quốc tịch hoặc tình trạng cư trú tại các Tiểu Bang Liên Kết Tự Do không cho phép quý vị nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em. Nếu nhà ở chính của quý vị thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc District of Columbia trong hơn nửa năm, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em và khoản trả trước của tín thuế này với IRS. Nếu quý vị là cư dân của Puerto Rico, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em với IRS, nhưng không phải là khoản trả trước của tín thuế này. Nếu quý vị là cư dân của American Samoa, Khối Thịnh Vượng Chung Của Quần Đảo Bắc Mariana, Guam hoặc Quần Đảo Virgin Của Hoa Kỳ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với cơ quan thuế trên lãnh thổ Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng liên lạc với cơ quan thuế trên lãnh thổ địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về bất kỳ khoản trả trước nào và các thay đổi khác về Tín Thuế Trẻ Em.