Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề L: Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Chia Sẻ Quyền Giám Hộ

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. IRS đã quyết định người nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em trên cơ sở thông tin trên tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 của quý vị nếu IRS chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020. Nói cách khác, nếu quý vị yêu cầu khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, quý vị có lẽ đã nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em. Và nếu như phụ huynh khác của trẻ nhà quý vị yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, họ có lẽ đã nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em.

Nếu như quý vị biết mình không có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình (đến hạn là vào tháng Tư năm 2022), quý vị có thể hủy đăng ký nhận các khoản thanh toán hàng tháng. Nhận được các khoản tín thuế này hàng tháng trong năm 2021 có thể mang nghĩa rằng quý vị phải hoàn trả các khoản tín thuế này khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021. Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý vị có đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trẻ Em vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa trên tờ khai thuế năm 2021 khi quý vị nộp.

A2. Do quý vị đã yêu cầu khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, IRS đã tự động chi trả khoản Tín Thuế Trẻ Em ứng trước cho quý vị mặc dù quý vị biết mình sẽ không yêu cầu khoản tín thuế này trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Khi quý vị khai thuế năm 2021 (đến hạn vào tháng 4 năm 2022), quý vị có thể phải hoàn trả khoản tín thuế ứng trước vượt quá khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu trên tờ khai thuế.

Quý vị có thể được miễn trả một phần hoặc tất cả khoản tín thuế vượt quá nếu quý vị có đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ hoàn trả. Để có thêm thông tin về quyền bảo vệ hoàn trả, vui lòng tìm hiểu tại Chủ Đề H: Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị.

Nếu quý vị biết rằng mình sẽ không yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021, quý vị có thể hủy đăng ký nhận khoản tín thuế hàng tháng. Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý vị có đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trẻ Em vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa trên tờ khai thuế năm 2021.

A3. Có. Quý vị sẽ có thể yêu cầu đầy đủ Tín Thuế Trẻ Em cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2021, ngay cả khi phụ huynh kia đã nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em. Phụ huynh kia cần hủy đăng ký nhận khoản ứng trước này, tuy nhiên, quyết định của họ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quý vị yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em.