Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32 PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên những trẻ mà quý vị đã khai để nhận Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2020 (hoặc tờ khai thuế năm 2019, nếu tờ khai thuế năm 2020 của quý vị chưa được xử lý kể từ ngày xác định thanh toán cho bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng nào).

Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

A2. Vào tháng 7 năm 2021, IRS đã bắt đầu gửi các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng năm 2021. Đối với nhiều gia đình, số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cũng đã tăng lên so với số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 2020. Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước có thể lớn hơn bất kỳ mức tăng nào trong khoản tín thuế năm 2021, tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình. Nếu quý vị trong tình huống này mà không điều chỉnh khấu lưu thuế thu nhập từ lương của quý vị trong năm 2021 (và không hủy đăng ký các khoản ứng trước hàng tháng), số tiền hoàn thuế của quý vị được nhận trong năm 2022 có thể giảm so với số tiền hoàn thuế được nhận vào năm 2021, hoặc số nợ đến hạn vào năm 2022 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của quý vị có thể tăng lên so với số sợ đến hạn vào năm 2021. Một số người đóng thuế cũng có thể chuyển từ nhận tiền hoàn thuế vào năm 2021 sang nợ vào năm 2022.

Do đó, nếu quý vị đã nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hoặc có số nợ đến hạn khi nộp tờ khai thuế cho năm 2020 vào năm 201, thì quý vị có thể hủy đăng ký các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, cập nhật Mẫu W-4 của mình bằng cách nhập một số tiền bổ sung sẽ được khấu lưu mỗi kỳ lương trên bước 4c của biểu mẫu hoặc nộp thuế ước tính hàng quý cho thời gian còn lại của năm 2021.

Để biết thêm thông tin về cách tính và giải ngân các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, hãy xem Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, và Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.​​ ​​​