Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021

A1. IRS cung cấp trên trang IRS.gov một Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) cho phép quý vị chọn không nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. Nhiều chức năng hơn sẽ được bổ sung tính đến cuối năm nay và cho phép quý vị:

  1. Cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị;
  2. Thêm hoặc bớt số trẻ đủ điều kiện của quý vị, bao gồm cả lý do sinh con hoặc nhận con nuôi;
  3. Báo cáo sự thay đổi về tình trạng hôn nhân của quý vị; và
  4. Báo cáo sự thay đổi về tổng lợi tức kiếm được của quý vị.

Nếu quý vị muốn tiền của mình được gửi trực tiếp, có nhiều tổ chức tài chính sẽ giúp quý vị mở một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (FDIC) (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến.

Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp.

A2. Có, nếu quý vị cung cấp thông tin cập nhật về thu nhập của mình bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Cuối năm 2021, cổng thông tin trực tuyến này sẽ cho phép quý vị cập nhật khoản lợi tức mà quý vị dự kiến sẽ kê khai trên tờ khai thuế năm 2021, vì thế chúng tôi có thể thay đổi khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính năm 2021 của quý vị. Điều này sẽ cho phép chúng tôi thay đổi số tiền chi trả cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị. Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp.

A3.  Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên của quý vị sẽ dựa trên tên những trẻ mà quý vị đã kê khai để nhận Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2020 (hoặc tờ khai thuế năm 2019, nếu tờ khai thuế năm 2020 của quý vị chưa được xử lý kể từ ngày xác định thanh toán cho bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng nào).

Cuối năm nay, Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) sẽ được cập nhật và cho phép quý vị thông báo về số trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ kê khai trên tờ khai thuế năm 2021 để chúng tôi có thể điều chỉnh mức Tín Thuế Trẻ Em ước tính năm 2021 của quý vị – cũng như điều chỉnh số tiền để chi trả Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị.

Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ kê khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp.

A4. Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) sẽ cho phép quý vị hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp.