Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước

Những câu hỏi thường gặp này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-03PDF, ngày 11 tháng 1 năm 2022.

A1. Các cá nhân chọn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ Em vì một số lý do. Ví dụ, các cá nhân chọn hủy đăng ký vì họ dự kiến dự kiến số tiền nợ thuế của họ lớn hơn số tiền hoàn thuế dự tính khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Các khoản thanh toán mà các cá nhân nhận được là khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà họ thường nhận được khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Vì các khoản tín thuế này đã được ứng trước nên mỗi khoản tiền mà một cá nhân nhận được tương ứng sẽ làm giảm số tiền của Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà cá nhân đó có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Điều này có nghĩa là bằng cách chấp nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, số tiền hoàn thuế của một cá nhân có thể sẽ bị giảm bớt hoặc số tiền nợ thuế của họ có thể tăng lên.

Các cá nhân có thể tránh các khoản nợ thuế với IRS bằng cách hủy đăng ký nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em và yêu cầu khoản tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

A2. Để ngừng nhận các khoản ứng trước hoặc để thay đổi thông tin ngân hàng thông qua cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), quý vị cần hủy đăng ký hoặc thay đổi 3 ngày trước ngày Thứ Năm đầu tiên của tháng tiếp theo trước 11:59 tối Giờ Miền Đông.

Lưu ý: Khi quý vị đã hủy đăng ký cho một tháng, thì quý vị không cần hủy đăng ký cho các tháng tiếp theo.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

Tháng Chi Trả Hạn Chót Hủy Đăng Ký Ngày Chi Trả
Tháng Bảy 28 tháng 6, 2021 15 tháng 7, 2021
Tháng Tám 2 tháng 8, 2021 13 tháng 8, 2021
Tháng Chín 30 tháng 8, 2021 15 tháng 9, 2021
Tháng Mười 4 tháng 10, 2021 15 tháng 10, 2021
Tháng Mười Một 1 tháng 11, 2021 15 tháng 11, 2021
*Tháng Mười Hai 29 tháng 11, 2021 15 tháng 12,2021

A3. Quý vị đã nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã lên lịch tiếp theo cho đến khi chúng tôi xử lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

A4. Quá trình này có thể mất đến 7 ngày theo lịch làm việc.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

A5. Không. Hủy đăng ký là thao tác một lần, không thể thay đổi lại.

A7. Nếu quý vị không hủy đăng ký, quý vị sẽ tiếp tục nhận được một nửa số tiền của khoản chi trả chung mà quý vị sẽ nhận được cùng với người phối ngẫu của mình.