Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước

A1. Quý vị có thể muốn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ Em vì một số lý do, bao gồm cả việc nếu quý vị dự kiến số tiền nợ thuế lớn hơn số tiền hoàn thuế dự tính khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Các khoản chi trả quý vị nhận được là khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị thường nhận được khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Vì các khoản tín thuế này được ứng trước nên mỗi khoản tiền mà quý vị nhận được tương ứng sẽ làm giảm số tiền của Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Điều này có nghĩa là bằng cách chấp nhận các khoản ứng trước tín thuế trẻ em, số tiền hoàn thuế của quý vị có thể sẽ bị giảm bớt hoặc số tiền nợ thuế của quý vị có thể tăng lên.

Quý vị có thể tránh các khoản nợ thuế với IRS nếu quý vị hủy đăng ký và yêu cầu nhận toàn bộ khoản tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021.
​​​​​​

A2. Để ngừng nhận các khoản ứng trước, quý vị phải hủy đăng ký 3 ngày trước ngày Thứ Năm đầu tiên của tháng tiếp theo trước 11:59 tối Giờ Miền Tây.

Tháng Chi Trả Hạn Chót Hủy Đăng Ký Ngày Chi Trả
Tháng Bảy 28 tháng 6, 2021 15 tháng 7, 2021
Tháng Tám 2 tháng 8, 2021 13 tháng 8, 2021
Tháng Chín 30 tháng 8, 2021 15 tháng 9, 2021
Tháng Mười 4 tháng 10, 2021 15 tháng 10, 2021
Tháng Mười Một 1 tháng 11, 2021 15 tháng 11, 2021
Tháng Mười Hai 29 tháng 11, 2021 15 tháng 12,2021

A3. Quý vị sẽ nhận được khoản ứng trước đã lên lịch tiếp theo cho đến khi chúng tôi xử lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị.

A4. Quá trình này có thể mất đến 7 ngày theo lịch. Kiểm tra lại sau khi hủy đăng ký để bảo đảm yêu cầu của quý vị đã được xử lý thành công.

A5. Quý vị không thể đăng ký lại vào lúc này. Hủy đăng ký là thao tác một lần. Quý vị có thể đăng ký lại vào cuối tháng 9 năm 2021.

A7. Nếu quý vị không hủy đăng ký, quý vị sẽ nhận được một nửa số tiền của khoản chi trả chung mà quý vị sẽ nhận được cùng với người phối ngẫu của mình.