Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Các cá nhân có thể chọn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em vì một số lý do. Ví dụ, các cá nhân chọn hủy đăng ký vì họ dự kiến dự kiến số tiền nợ thuế của họ lớn hơn số tiền hoàn thuế dự tính khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Các khoản thanh toán mà các cá nhân nhận được là khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà họ thường nhận được khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Vì các khoản tín thuế này đã được ứng trước nên mỗi khoản tiền mà một cá nhân nhận được năm 2021 sẽ làm giảm số tiền của Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà cá nhân đó có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Điều này có nghĩa là bằng cách chấp nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, số tiền hoàn thuế của một cá nhân có thể sẽ bị giảm bớt hoặc số tiền nợ thuế của họ có thể tăng lên.

Các cá nhân có thể tránh các khoản nợ thuế với IRS bằng cách hủy đăng ký nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em và yêu cầu khoản tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021.