Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề G: Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

A1. Trước tiên, quý vị nên xem lại Thư Thông Báo 6417 mà IRS sẽ gửi cho quý vị trước khi quý vị nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên. Thư này sẽ thông báo cho quý vị về khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị cho niên thuế 2021 và số tiền được chi trả cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị.

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2019, nhưng không phải tờ khai thuế năm 2020, quý vị nên nộp tờ khai thuế năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để cung cấp cho IRS thêm thông tin cập nhật nhất. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin cập nhật tính đến cuối năm nay bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020, quý vị cũng có thể cung cấp thông tin cập nhật bằng cách sử dụng CTC UP.

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.

A2. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị giảm trừ (tức là sử dụng để đền bù) cho các khoản thuế quá hạn từ những năm trước hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà quý vị còn nợ. 

Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được tiền hoàn thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021, thì mọi khoản Tín Thuế Trẻ Em còn lại được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị có thể được dùng để đền bù cho các khoản nợ thuế hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà quý vị còn nợ.

A4. Có. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được miễn trừ khỏi việc bị khấu trừ để trả nợ cho các chủ nợ không thuộc liên bang theo luật liên bang. Do đó, trong phạm vi cho phép của pháp luật của chính quyền tiểu bang và địa phương của quý vị, các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị có thể bị khấu trừ để trả nợ bởi chính quyền tiểu bang, địa phương và các chủ nợ tư nhân của quý vị, bao gồm cả theo lệnh của tòa án liên quan đến một bên không thuộc liên bang (có thể bao gồm tiền phạt liên quan đến tội phạm, án phí hành chánh, bồi thường và các khoản nợ khác theo lệnh của tòa án).

Tuy nhiên, một số tiểu bang và tổ chức tài chánh đã chọn ban hành luật để bảo vệ các khoản chi trả này và các khoản chi trả này vẫn được chính quyền liên bang bảo vệ khỏi mục đích sử dụng để đền bù. Ví dụ: nếu người đóng thuế nhận một phán quyết chống lại họ do một bên tư nhân yêu cầu nhưng đồng thời cũng nợ một khoản thuế liên bang đã giám định, IRS sẽ không yêu cầu sử dụng khoản chi trả đó để đền bù vào khoản nợ thuế liên bang. 

A5. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị giảm trừ (tức là sử dụng để đền bù) cho các khoản thuế quá hạn từ những năm trước hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà người phối ngẫu của quý vị còn nợ.

Tuy nhiên, nếu quý vị khai thuế chung năm 2021 với người phối ngẫu của mình và nhận được tiền hoàn thuế, thì mọi khoản Tín Thuế Trẻ Em còn lại được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị có thể được dùng để đền bù cho các khoản nợ thuế hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà người phối ngẫu của quý vị còn nợ. Quý vị có thể nộp Mẫu 8379 (tiếng Anh) cùng với tờ khai thuế năm 2021.
.

A6. Quý vị không có quyền nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ Em khi nộp tờ khai thuế năm 2021 nhưng không thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản tiền $3,000 hoặc $3,600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện vì nhà ở chính của quý vị không phải là ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian hơn nửa năm 2021. Các khoản trả trước mà chúng tôi gửi cho quý vị có thể lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 vào năm sau.

Quý vị sẽ có thể hủy đăng ký nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.

A7. Quý vị nên thực hiện một trong những hành động sau:

  • Thỏa thuận với phụ huynh kia của trẻ đủ điều kiện để cho phép quý vị kê khai đứa trẻ đó để nhận Tín Thuế Trẻ Em cho năm 2021. Quý vị phải nhận được từ phụ huynh kia của trẻ Mẫu 8332, Mẫu Đơn Cấp Phép/Thu Hồi Quyền Kê Khai Con Cái Của Cha Mẹ Giám Hộ Để Miễn Trừ Thuế (tiếng Anh), đã ký tên và đính kèm vào tờ khai thuế năm 2021 mà quý vị yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ Em.
  • Cân nhắc sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) để hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hoặc xóa thông tin của đứa trẻ đó khỏi thông tin Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã cung cấp cho IRS. Do đó, số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong tương lai của quý vị sẽ bị cắt giảm để tính đến việc quý vị hủy đăng ký hoặc xóa thông tin về tín thuế của đứa trẻ đó.

Nếu quý vị không thực hiện bất kỳ hành động nào, quý vị có thể cần phải hoàn trả cho IRS số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được của đứa trẻ đó khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm sau.

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.

A8. Nếu quý vị đã báo cáo rằng quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, IRS sẽ không giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho quý vị cho đến khi vấn đề về trộm cắp danh tính liên quan đến thuế của quý vị được giải quyết. Thông tin chi tiết hơn về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được cung cấp thông qua phần hỏi đáp này.

A9. Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế và chưa báo cáo vấn đề trộm cắp danh tính liên quan đến thuế cho IRS, quý vị nên thực hiện các bước để tự bảo vệ mình. Thông báo cho IRS bằng cách nộp Mẫu Đơn 14039, Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh (tiếng Anh) PDF thông qua IdentityTheft.gov (tiếng Anh) hoặc bằng cách nộp bản giấy của Mẫu 14039.

IRS sẽ không giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho quý vị cho đến khi vấn đề trộm cắp danh tính liên quan đến thuế của quý vị được giải quyết. Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ kê khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

A10. Chúng tôi sẽ sử dụng tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của quý vị hoặc thông tin quý vị đã nhập vào công cụ Người Không Khai Thuế trên IRS.gov vào năm 2020 để đăng ký Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, nhằm xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không và tự động đăng ký cho bạn. Bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Nếu bạn không phải nộp thuế trong năm nay hoặc năm ngoái và bạn không đăng ký Khoản thanh toán Tác động Kinh tế vào năm ngoái, bạn vẫn có thể đăng ký khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế.