Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32 PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Quý vị đã đủ điều kiện nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Ngoài ra, quý vị – hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu đã kết hôn, khai thuế chung – phải có nhà ở chính của quý vị thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc Đặc Khu Columbia trong hơn nửa năm.

Nhà ở chính của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Nhà ở chính của quý vị có thể là nhà ở, căn hộ, nhà ở di động, nơi tạm trú, chỗ ở tạm thời hoặc địa điểm khác và không cần phải ở cùng một địa điểm thực trong suốt niên thuế. Quý vị không cần cung cấp địa chỉ thường trú để nhận các khoản chi trả này. Nếu quý vị tạm thời không sống trong nhà ở chính vì lý do bị bệnh, học tập, làm việc, kỳ nghỉ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, quý vị vẫn được coi như đang sống tại nhà ở chính của mình.

Việc giải ngân các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã bắt đầu vào tháng Bảy và tiếp tục hàng tháng cho đến hết tháng 12 năm 2021, thường dựa trên thông tin có trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020 của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, nhưng đã không nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

Để biết thông tin về mức giảm trừ khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên thu nhập, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

A3. Đối với niên thuế 2021, trẻ đủ điều kiện là cá nhân chưa đủ 18 tuổi trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 và đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Cá nhân đó là con trai, con gái, con riêng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em là con riêng của cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của người đóng thuế, hoặc con cháu của bất kỳ ai trong số họ (ví dụ: các cháu nội/ngoại, các cháu là con của anh/chị/em).
  2. Cá nhân đó không tự kiếm được hơn một nửa số tiền để chi trả cho bản thân trong năm 2021.
  3. Cá nhân đó sống với người đóng thuế trong khoảng thời gian lâu hơn một nửa năm của niên thuế 2021. Đối với các trường hợp ngoại lệ theo yêu cầu này, hãy xem Bảng 8812 (Mẫu 1040), Tín Thuế Cho Trẻ Đủ Điều Kiện Và Những Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh) của IRS.
  4. Cá nhân được kê khai phù hợp là người phụ thuộc của người đóng thuế. Để biết thêm thông tin về cách kê khai phù hợp một cá nhân là người phụ thuộc, hãy xem Ấn Phẩm 501: Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (tiếng Anh) PDF của IRS.
  5. Cá nhân đó không khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế 2021 hoặc chỉ kê khai để yêu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.
  6. Cá nhân đó là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú người nước ngoài ở Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về điều kiện này, hãy xem Ấn Phẩm 519: Hướng Dẫn về Thuế cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh) PDF của IRS.

A4. Quý vị – hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế – phải có số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (ITIN) của IRS. Quý vị chỉ nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị sử dụng đúng mã số SSN hoặc ITIN của mình khi nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 (bao gồm cả khi quý vị nhập thông tin vào công cụ đăng ký dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020 hoào Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021).

Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được chi trả cho các trẻ đủ điều kiện có mã số SSN hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ.

A5. Đối với trẻ đủ điều kiện, SSN hợp lệ là mã số hợp lệ để làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ và được cấp bởi Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 của quý vị (bao gồm cả thời gian gia hạn).

Nếu một cá nhân là công dân Hoa Kỳ khi cá nhân đó nhận được số SSN, thì mã số đó hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu thông tin "Not Valid for Employment" ("Không Hợp Lệ Để Làm Việc") được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân và tình trạng nhập cư của cá nhân đó đã thay đổi nên người đó hiện trở thành công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, hãy yêu cầu SSA cấp thẻ An Sinh Xã Hội mới (tiếng Anh).

Tuy nhiên, nếu dòng chữ "Valid for Work Only With DHS Authorization" ("Chỉ Hợp Lệ Để Làm Việc Với Sự Cho Phép Của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ") được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân đó, thì cá nhân đó có số SSN theo yêu cầu với điều kiện là giấy phép của Bộ An Ninh Nội Địa còn hiệu lực.

A6. Có. Nếu quý vị có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện còn sống vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021 và sống với quý vị trong khoảng thời gian hơn nửa năm 2021 vào thời điểm mà đứa trẻ đó còn sống, thì con của quý vị là trẻ đủ điều kiện cho các mục đích nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. Do đó, quý vị đã đủ điều kiện nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em dành cho trẻ đủ điều kiện của quý vị.

Việc giải ngân các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã bắt đầu vào tháng Bảy và tiếp tục hàng tháng cho đến hết tháng 12 năm 2021, thường dựa trên thông tin có trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020 của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, nhưng đã không nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

A7.  Quý vị có thể yêu cầu một dấu vết thanh toán để theo dõi khoản thanh toán của mình nếu quý vị chưa nhận được nó trong các khung thời gian bên dưới. Chúng tôi sẽ không thể theo dõi khoản thanh toán của quý vị trừ khi:

  • 5 ngày kể từ ngày gửi tiền và ngân hàng cho biết họ chưa nhận được tiền
  • 4 tuần kể từ khi tiền được gửi bằng ngân phiếu qua thư đến một địa chỉ tiêu chuẩn 
  • 6 tuần kể từ khi tiền được gửi bằng thư và quý vị có địa chỉ chuyển tiếp trong hồ sơ với bưu điện địa phương 
  • 9 tuần kể từ khi thanh toán được gửi bằng thư và quý vị có địa chỉ nước ngoài

Để bắt đầu theo dõi thanh toán, hãy hoàn tất và gửi qua thư hoặc fax Mẫu 3911 Báo Cáo của Người Đóng Thuế về Tiền Hoàn Thuế (tiếng Anh) PDF.